Tallinna Tehnikaülikool

Olulisemad käimasolevad projektid

Projekti fookuses on digimuutus kõrgkoolide ning nende praeguste ja tulevaste üliõpilaste digitaalse valmisoleku arendamise kaudu rakenduste kiirarenduse (RAD) valdkonnas, suurendades ja tõhustades seeläbi tehnika- ja ettevõtlustaustaga õppurite hariduskogemust. Suurenev võimekus kasutada RAD-platvorme (nt ORACLE APEX) tagab suurema hulga ettevõtlus- ja/või tehnikataustaga üliõpilaste ettevalmistamise vähemalt 5 Euroopa riigis. Projekti eesmärk on rakenduste kiirarenduse (RAD) kursuste ühine väljatöötamine Euroopa ülikoolides Iirimaal, Eestis, Lätis, Leedus ja Horvaatias, keskendudes ORACLE APPEX veebi- ja mobiilirakenduste arendamise tehnoloogiale. Pidevalt muutuval konkurentsitihedal turul asendab RAD traditsioonilisi tarkvara arendamise meetodeid ja valmistooteid ning võimaldab ettevõtetel ja IT-sektoril teha paremat koostööd, toimides ühtlasi innovatsiooni katalüsaatorina. Projekt eesmärk on tõsta õppetöö, tegevuste ja praktika kvaliteeti vähemalt 5 Euroopa kõrgkoolis digitaalse muutuse kaudu, valmistades ette IT-talente erinevatele ärisektoritele.

Masinägemismeetodite väljatöötamine ja testimine, kasutades seletatavat masinõpet kalaliikide ja nende rändekäitumise hindamiseks ca. 400 000 3-minutilise video põhjal, mis on kogutud neljas Saksamaa Föderaalsele Hüdroloogia Instituudile kuuluvas ja hallatavas veealuses kaamerapaigaldises.

Ookeanide digitaalne kaksik (digital twin) võimaldab eksperdidel arendada tinglikke stsenaariume analüüsimaks meetmeid kliimamuutuste mõjude ennetamiseks ning adapteerumiseks. Erinevate andmete integreerimine on merenduse sotsioökoloogiliste süsteemide tulevikuarengute ennustamisel kesksel kohal. ELi rahastatav projekt ILIAD loob interopratiivse, andmemahuka ning kulutõhusa ookeani digitaalse kaksiku, mis aitab kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimisele. ILIAD kasutab ära kasvavat andmerikkust ja arenevaid andmetöötlusinfrastruktuure, kombineerides need erinevad andmed semantiliselt rikkalikus ja andmeagnostilises lähenemisviisis, mis võimaldab samaaegset suhtlust reaalmaailma süsteemide ja mudelitega. ILIAD loob ka turu, kus levitada rakendusi, pistikprogramme, liideseid, toorandmeid, kodanikuteaduse andmeid, sünteesitud teavet ja lisandväärtusteenuseid.

Projekti CRASHLESS eesmärgiks on radikaalselt uus adaptiivne kihtideülese töökindluse ja enesetervise teadlikkuse tehnoloogia homsete arukate autonoomsete süsteemide ja värkvõrgu jaoks Eestis ja Euroopas. Tänaste küberfüüsikaliste ja süsteemidest koosnevate süsteemide ülikeerukus mitmekordistub üha kasvava heterogeensuse ja tehisintelligentsusel põhineva autonoomsuse tõttu. Autonoomsed robotisüsteemide parved on ukselävel ja nõuavad usaldusväärsuse tagamiseks uudset lähenemist üle kõikide süsteemikihtide. Süsteemide enesetervise teadlikkus ja kohapealne enesetervendamise infrastruktuur on muutumas uute süsteemide ja värkvõrkude turule jõudmise eelduseks ja seda võimaldavaks teguriks. CRASHLESSi toetatav uus süvatehnoloogia pakub inseneridele disainilahendusi ja kohapealset instrumentaariumi tööstuslike süsteemide jaoks ning hõlbustab lõppkokkuvõttes süsteemi kasutajakogemuse põhist tõrgete haldamist. Projektitulemusi valideeritakse koostöös Eesti ettevõtetega.

Üle kahekümne mageveekala liigi jaoks tehisintellektil põhineva ning täielikult automatiseeritud kalade loendussüsteemi väljatöötamine, katsetamine ja valideerimine, kaustades selleks üle 23 miljoni video kaladest ja kalaparvedest ning muutuvatest keskkonnatingimustest.

Eesti IT Tippkeskus EXCITE ühendab kõiki Eesti edukaid IT teadusgruppe ühtseks, sünergiat loovaks teaduskeskuseks, vähendades niimoodi Eesti teadusmaastiku killustatust ning luues sünergiat erinevate teadusteemade vahel. Konsortsium arendab edasi matemaatiliste mudelite verifitseerimise ning andmeanalüüsi teooriaid, millele toetudes töötatakse omakorda välja meetodid veakindlate ning turvaliste IT süsteemide ehitamiseks. Neid meetodeid rakendatakse küberfüüsiliste süsteemide, robotite, e-tervise teenuste ning biomeditsiiniteenuste näitel

SAFESTi üldeesmärk on suurendada Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) teadus- ja tehnoloogiaalast suutlikkust riistvara turvalisuse valdkonnas, mis saavutatakse võrgustikutöö kaudu koostöös rahvusvaheliselt juhtivate mestimispartneritega: Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM), Müncheni Tehnikaülikool (TUM), Katholieke Universiteit Leuven (KUL) ja Grazi Tehnikaülikool (TUG). Üldeesmärgi saavutamiseks tugineb 3-aastane projekt TTÜ olemasolevatele tugevatele kompetentsidele tihedalt seotud valdkondades, mida täiendab mestimispartnerite konkreetne oskusteave. Projekti edukuse garanteerimiseks kasutab TTÜ praktikat, mis on saadud eelnevast mestimiskogemusest. Oma teadusliku tipptaseme ja innovatsioonisuutlikkuse suurendamiseks rakendavad partnerid võrgustamisstrateegiat, mis keskendub neljale üksteist täiendavale alateemale: - turvalisuse test (LIRMM) - pöördprojekteerimine ja kaitsefunktsioonid (TUM) - Külgkanali rünnakud (KUL) - Riistvara ja tarkvara arhitektuursed haavatavused (TUG)

Tuleviku juhtimissüsteemide valdkonna üks suurimaid väljakutseid on andmetel põhinev kontrollerite süntees pidevalt muutuva keskkonna jaoks. See võimaldab suurendada efektiivsust, vähendada energia tarbimist, heitkoguseid ja reostust. Andmetel põhinevad juhtimismeetodid paiknevad juhtimisteooria, masinõpe ja andmeteaduse piiril ning avaldavad suurimat mõju inimkonna tulevikule. Projekti eesmärgiks on välja töötada rakendustarkvara raamistik automaatikainseneridele ja teadlastele, mis koosneb meetodite komplektist juhitava protsessi andmepõhiseks automaatseks analüüsiks, klassifitseerimiseks, modelleerimiseks ja efektiivse juhtimissüsteemi projekteerimiseks. Väljatöötatud metodoloogia tunduvalt lihtsustab ja kiirendab kõrgtehnoloogiliste meetodite kasutusele võtmist tööstuses, suurendab nende efektiivsust ja võimaldab tööstuslikel juhtimissüsteemidel omandada teadmisi ja õppida pidevalt kasvavast andmehulgast.

Projekti eesmärk on digitaliseerida, automatiseerida ja optimeerida lasti paigutamise protsessi kogu teekonda algusest lõpuni ja RoRo laevade sadamaoperatsioone. Seetõttu on projekti sisuks teadus- ja arendustegevus samuti integreerimistöö ja mitmete uute digitaalsete tehnoloogiate testimine valitud DFDS-terminalide ja marsruutide jaoks.

Küberfüüsikaliste süsteemide piiriülesed süsteemid Euroopa huvigruppide võimekuse arendamiseks

RIBES on multidistsiplinaarne võrgustik, mis koosneb kaheksast juhtivast ülikoolist Euroopas, eraettevõtetest, avalik-õiguslikest agentuuridest ja hüdroelektrijaamadest. Osalevad partnerid on eksperdid ihtüoloogias, jõgede ökoloogias, hüdroloogias ja vedelike dünaamikas. Eesmärgiks on välja õpetada grupp noori teadlasi, kes hakkasid mängima juhtrolli Euroopa vee sektoris.

ROBOMINERS projekti raames arendatakse välja bioloogiast-inspireeritud, modulaarsed, kujumuutvad kaevandusrobotid väikeste ja raskesti ligipääsetavate maardlate jaoks.