Tallinna Tehnikaülikool

 Kevadpoolaasta kursuste tunniplaan

EksamiksEttevalmistus


 

MATEMAATIKA lõpueksamiks ja gümnaasiumikatseteks - kontaktõppes Tallinnas või veebi vahendusel. 
FÜÜSIKA gümnaasiumikatseteks ja põhikooli materjali kinnistamiseks - kontaktõppes Tallinnas või veebi vahendusel;
EMAKEEL lõpueksamiks ja gümnaasiumikatseteks - kontaktõppes Tallinnas.

  • 2023 sügisel alanud kursuste rühmad on täitunud. Tunniplaani saab vaadata SIIT (klõpsake "Sügissemester 2023") 

Eksamikooli tasulised kursused 9. klassile

2024 jaanuaris algavad kursused (32 akad h) toimuvad kontaktõppes Tallinnas või järelvaadatavate veebiülekannetena

Kursustel aidatakse valmistuda põhikooli lõpetamiseks ja gümnaasiumi sisseastumiskatseteks. Kursustel korratakse üle kõik põhikoolis õpitu. Teemade kinnistamiseks lahendatakse õpetajate juhendamisel erinevaid ülesandeid. Hindelisi töid ei tehta ja tunnis valitseb rahulik, töine õpimeeleolu. 

2023/2024 õ/a sügisel algasid kontakttundidega kursused Tallinnas (42 akad h) ja Tartus (50 akad h). 
Samuti pakume veebiülekannetega kursust (42 akad h), mille tunde saab kuus päeva järele vaadata ja millel saab osaleda üle Eesti. 

Tallinnas toimuvad kontakttunnid tehnikaülikoolis Ehitajate tee 5 ja Tartus tehnikaülikooli Tartu kolledžis Puiestee 80A.

Sügisel alanud kursuste tunniplaan on SIIN.

2024 jaanuaris algav kursus (28 akad h) toimub kontaktõppes Tallinnas. 
Kursusel korratakse üle sõnaliigid: käänd-, pöörd- ja muutumatud sõnad; verbid: liht-, liit-, ühend- ja väljendverbid; hääliku õigekiri; lausetüübid ja nende kirjavahemärgistamine; kokku- ja lahkukirjutamine; algustäheortogaafia; võõrsõnade õigekiri, tähendus, omasõnaline vaste; otse- ja kaudkõne; veaohtlikud sõnad, nende õigekiri; omadussõna võrded; lausestus, sõnade järjekord lauses; tuletised, liidete kasutamine ja õigekiri, sõnamoodustus; lauseliikmed; sõnavara mitmekesistamine (kõnekäänud, vanasõnad jm); kirjandiõpetus.

2023/2024 õ/a sügisel algasid Tallinnas kontakttundidega kursused (46 akd h) põhikooli lõpetamiseks ja gümnaasiumi sisseastumiskatseteks. 

Sügisel alanud kursuste tunniplaan on SIIN.

2023/2024 õ/a sügisel algas Tallinnas kontakttundidega kursus (36 akad h). Üle Eesti on võimalik osaleda veebiülekannetega kursusel (ülekanded kontaktõppest, 36 akad h), mille tunde saab kuus päeva järele vaadata ja millel saab osaleda üle Eesti. 

Kursustel tuletatakse kõigepealt meelde 8. klassis õpitu ja täiendatatakse füüsikateadmisi 9. klassi programmi raames. 

Sügisel alanud kursuste tunniplaan on SIIN.

Kontakt