Tallinna Tehnikaülikool

Instituudist

Energiatehnoloogia instituut loodi 01. jaanuaril 2017 TTÜ struktuurireformi raames soojustehnika ja keemiatehnika instituudi baasil. Oleme ülikooli inseneriteaduskonna koosseisu kuuluv akadeemiline struktuuriüksus. Instituudis toimub õppe- ja teadustöö bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel. Energiatehnoloogia instituudi tegevusvaldkonnad on keemiatehnika, keskkonnatehnika, soojustehnika, soojusjõuseadmed, soojusmajandus ja soojusenergeetika. Instituudi teadustöö jaguneb kahte põhisuunda: põlevkivitehnoloogiad (keevkihtkatelde juurutamine põlevkivitööstuses, arvutusmetoodika põlevkivi ning põlemisproduktide koostise määramiseks, keskkonnaohutuse probleemid) ja väikeenergeetika (väikekatlad, tuuleenergeetika, bioenergia, energiamajandus). Instituut osutab teenuseid kolmes akrediteeritud katsetustegevuse valdkonnas: kütuste, tuhkade, sadestiste keemilised analüüsid, õhuheitmete mõõtmine ja soojustehnilised mõõtmised.

Struktuur

 • Jätkusuutliku energeetika ja kütuste uurimisrühm - juht kaasprofessor tenuuris Alar Konist
 • Nutikad kaugküttelahendused ja kasvuhoonegaaside emissioonide keskkonnamõju integreeritud hindamise uurimisrühm - juht kaasprofessor tenuuris Anna Volkova
 • Kütuse ja õhuemissioonide analüüsi teadus- ja katselabor - juht vanemteadur Oliver Järvik

Nõukogu

 • Alar Konist - kaasprofessor tenuuris, direktor
 • Anna Volkova - kaasprofessor tenuuris
 • Tõnu Pihu - kaasprofessor tenuuris
 • Oliver Järvik - vanemteadur
 • Dmitri Nešumajev - vanemteadur
 • Andrei Dedov - vanemlektor
 • Inna Kamenev - vanemlektor
 • Igor Krupenski - vanemlektor
 • Eduard Latõšov - dotsent
 • Sven Kamenev - juhtivinsener
 • Kertu Lepiksaar - doktorant-nooremteadur