Tallinna Tehnikaülikool

KEVADPOOLAASTA KURSUSTE TUNNIPLAAN

Pakume ettevalmistavaid kursuseid gümnaasiumikatseteks kui ka 9. klassi lõpetamiseks erinevas pikkuses ja õppevormis (kontakttunnid või veebiülekanded). 

Kevadpoolaastal toimuvad kontaktõppes (Tallinnas) või veebi vahendusel matemaatika ja eesti keele kursused põhikooli lõpetamiseks. Registreerimine alates 15. novembrist.

Sügisest kevadeni toimuvad Tallinnas matemaatika, eesti keele ja füüsika kursused ning Tartus toimuvad matemaatika kursused. Registreerimine alates 15. augustist.

Sügisel alanud kursuste tunniplaan

Tallinnas ja veebikursusel saab valida saab pikema või lühema kursuse (1 akadeemiline tund = 45 minutit):

 • 2022. aasta oktoobris algab 42-tunnine kursus. Registreerimine alates 15.08.2022
 • 2023. aasta jaanuaris algab 32-tunnine kursus. Registreerimine alates 15.11.2022

Kursustel aidatakse valmistuda gümnaasiumikatseteks ja põhikooli lõpetamiseks. Kõik põhikooli matemaatika ainekava teemad korratakse läbi. Iga teema juures lahendatakse õpetaja juhendamisel erinevaid ülesandeid. Õpilastel on lisaks ülesannete lahendamisele võimalik esitada individuaalselt küsimusi nende teemade kohta, mis raskust valmistavad. Hindelisi töid ei tehta ja tunnis valitseb rahulik, töine õpimeeleolu. 

Kontakttundides saab osaleda ka veebi teel ehk igast Eesti paigast. Veebiülekanded on Echo keskkonnas ning tunde saab kuus päeva järele vaadata. 


Tartus saab valida sügisel algava pikema, kontakttundidega kursuse:

 • 2022. aasta oktoobris algab 50-tunnine kursus. Registrerimine alates 15.08.2022

Tunnid toimuvad Tehnikaülikooli Tartu kolledžis, Puiestee 80A. Õpetaja Matti Kangori juhendamisel valmistutakse nii gümnaasiumisse astumiseks kui ka põhikooli lõpetamiseks. Muu hulgas pööratakse tähelepanu tekstülesannetele, mis vajavad väga head funktsionaalse lugemise oskust. Loetu mõistmine ja oskus vajalikke andmeid matemaatiliselt kirja panna on üks edaspidise edu aluseid, ütleb õpetaja Matti. Õpetaja laseb õpilastel ka iseseisvalt üleandeid lahendada, sest iseseisvalt töötades saab õpilane ennast proovile panna ning kogeda, millele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Õpetaja Matti heasoovlik tagasiside tagab õpilase arengu.

Kursused toimuvad Tallinnas:

 • oktoobrist aprillini toimub 46-tunnine kursus gümnaasiumikatseteks ja põhikooli lõpetamiseks. Tunnid toimuvad kas ainult kontaktõppes või vajadusel ainult üle veebi. Keelekursuse eripära tõttu hübriidõpet ei toimu. Õpetajad Sanne Haab, Kaili Ranne ja Anu Mõttus käsitlevad kursusel järgmisi teemasid: sõnaliigid: käänd-, pöörd- ja muutumatud sõnad; verbid: liht-, liit-, ühend- ja väljendverbid; hääliku õigekiri; lausetüübid ja nende kirjavahemärgistamine; kokku- ja lahkukirjutamine; algustäheortogaafia; võõrsõnade õigekiri, tähendus, omasõnaline vaste; otse- ja kaudkõne; veaohtlikud sõnad, nende õigekiri; omadussõna võrded; lausestus, sõnade järjekord lauses; tuletised, liidete kasutamine ja õigekiri, sõnamoodustus; lauseliikmed; sõnavara mitmekesistamine (kõnekäänud, vanasõnad jm); kirjandiõpetus.
 • jaanuarist aprillini saab osaleda kahel eesti keele kursusel:
  - kontakttundidega kursus laupäeviti (kaks rühma), maht 28 h, õpetaja Kersti Küttim
  - veebitundidega kursus esmaspäeviti, maht 34 h (sh iseseisev töö), õpetaja Helin Kask

Füüsikakursuse kontakttunnid toimuvad Tallinnas, kuid tundides saab veebiülekannete vahendusel osaleda igast Eesti paigast. 

 • oktoobrist märtsini toimub 36-tunnine füüsikakursus.
  Õpetaja Tiia Tasuja juhendatavatel kursustel tuletatakse kõigepealt meelde 8. klassis õpitu ja täiendatatakse füüsikateadmisi 9. klassi programmi raames. 
  Igaks tunniks on ette valmistatud tööleht, mis annab võimaluse iseseisvalt ülesandeid lahendada ja end seeläbi proovile panna. Alati saab ka õpetajalt nõu ja abi paluda. Samuti tehakse kiire ülevaade teooriast.