Tallinna Tehnikaülikool

Pakume ettevalmistavaid kursuseid gümnaasiumikatseteks kui ka 9. klassi lõpetamiseks erinevas pikkuses ja õppevormis (kontakttunnid või veebiülekanded). 

 • Sügisest kevadeni toimuvad Tallinnas matemaatika, eesti keele ja füüsika kursused ning Tartus toimuvad matemaatika kursused. Registreerimine alates 15.08.2022
 • Kevadpoolaastal lisanduvad Tallinnas matemaatika, eesti keele ja inglise keele lühikursused. Registreerimine alates 15.11.2022

Rühmadesse on veel üksikuid vabu kohti. Vaata tunniplaanist!

TUNNIPLAAN ja REGISTREERIMINE 2022 sügisel algavatele kursustele

Tallinnas ja veebikursusel saab valida saab pikema või lühema kursuse (1 akadeemiline tund = 45 minutit):

 • 2022. aasta oktoobris algab 42-tunnine kursus. Registreerimine alates 15.08.2022
 • 2023. aasta jaanuaris algab 32-tunnine kursus. Registreerimine alates 15.11.2022

Kursustel aidatakse valmistuda gümnaasiumikatseteks ja põhikooli lõpetamiseks. Kõik põhikooli matemaatika ainekava teemad korratakse läbi. Iga teema juures lahendatakse õpetaja juhendamisel erinevaid ülesandeid. Õpilastel on lisaks ülesannete lahendamisele võimalik esitada individuaalselt küsimusi nende teemade kohta, mis raskust valmistavad. Hindelisi töid ei tehta ja tunnis valitseb rahulik, töine õpimeeleolu. 

Kontakttundides saab osaleda ka veebi teel ehk igast Eesti paigast. Veebiülekanded on MS Teamsi ja Echo keskkonnas ning tunde saab kuus päeva järele vaadata. 


Tartus saab valida sügisel algava pikema, kontakttundidega kursuse:

 • 2022. aasta oktoobris algab 50-tunnine kursus. Registrerimine alates 15.08.2022

Tunnid toimuvad Tehnikaülikooli Tartu kolledžis, Puiestee 78A. Õpetaja Matti Kangori juhendamisel valmistutakse nii gümnaasiumisse astumiseks kui ka põhikooli lõpetamiseks. Muu hulgas pööratakse tähelepanu tekstülesannetele, mis vajavad väga head funktsionaalse lugemise oskust. Loetu mõistmine ja oskus vajalikke andmeid matemaatiliselt kirja panna on üks edaspidise edu aluseid, ütleb õpetaja Matti. Õpetaja laseb õpilastel ka iseseisvalt üleandeid lahendada, sest iseseisvalt töötades saab õpilane ennast proovile panna ning kogeda, millele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Õpetaja Matti heasoovlik tagasiside tagab õpilase arengu.

Kursused toimuvad Tallinnas:

 • oktoobrist aprillini toimub 46-tunnine kursus gümnaasiumikatseteks ja põhikooli lõpetamiseks. Tunnid toimuvad kas ainult kontaktõppes või vajadusel ainult üle veebi. Keelekursuse eripära tõttu hübriidõpet ei toimu. Õpetajad Sanne Haab, Kaili Ranne ja Anu Mõttus käsitlevad kursusel järgmisi teemasid: sõnaliigid: käänd-, pöörd- ja muutumatud sõnad; verbid: liht-, liit-, ühend- ja väljendverbid; hääliku õigekiri; lausetüübid ja nende kirjavahemärgistamine; kokku- ja lahkukirjutamine; algustäheortogaafia; võõrsõnade õigekiri, tähendus, omasõnaline vaste; otse- ja kaudkõne; veaohtlikud sõnad, nende õigekiri; omadussõna võrded; lausestus, sõnade järjekord lauses; tuletised, liidete kasutamine ja õigekiri, sõnamoodustus; lauseliikmed; sõnavara mitmekesistamine (kõnekäänud, vanasõnad jm); kirjandiõpetus.

Füüsikakursuse kontakttunnid toimuvad Tallinnas, kuid tundides saab veebiülekannete vahendusel osaleda igast Eesti paigast. 

 • oktoobrist märtsini toimub 36-tunnine füüsikakursus.
  Õpetajate Tiia Tasuja ja Liisa Arro juhendatavatel kursustel tuletatakse kõigepealt meelde 8. klassis õpitu ja täiendatatakse füüsikateadmisi 9. klassi programmi raames. 
  Igaks tunniks on ette valmistatud tööleht, mis annab võimaluse iseseisvalt ülesandeid lahendada ja end seeläbi proovile panna. Alati saab ka õpetajalt nõu ja abi paluda. Samuti tehakse kiire ülevaade teooriast. 
  Õpetaja Tiia Tasuja kontakttundidest tehakse ka veebiülekandeid MS Teamsi ja Echo keskkonnas.

Veebikursus

 • toimub jaanuarist aprillini, maht üle 50 akadeemilise tunni. Registreerida saab kursusele al 15.11.2022

  Õpetaja Annemari Maipuu aitab 9. klasside õpilastel lihvida inglise keele oskust ehk valmistuda gümnaasiumikatseteks ja põhikooli lõpetamiseks. Kursusel harjutatakse nii vestlemist kui ka grammatikat. Tunnid toimuvad kaks korda nädalas Zoomi keskkonnas. Kursus on intensiivne, eeldab õpilastelt aktiivset osavõttu ja sisaldab ka iseseisvat tööd. Osalejatele saadetakse vajalikud õppematerjalid. 


"Väga hea õpetaja, kui oli küsimusi, tegi asja selgeks. Olen rahul." (väljavõte kursusel osalenud õpilase tagasisidest)