Tallinna Tehnikaülikool

Kutse omistamine

Mäeinseneride kutse omistamine sai alguse vajadusest ühtlustada ning korrastada mäendusega tegelevate  inimeste  tegevusi,  õigusi  ja  vastutust.  Kutsete  omistamise  peamine  eesmärk  on inseneride   töö  kvaliteedi tõstmine, teadmiste  ühtlustamine, teoreetilise  ja  praktilise  õppe kombineeritud  ning  eesmärgistatud  läbiviimine.  
Mäeinseneride  kutsestandardiga  on  kehtestatud  kutsenimetused  ning  kutsetasemed. Väljastatavad kutsed:

  • Mäetehnik, TASE 5;
  • Mäeinsener, TASE 6;
  • Diplomeeritud mäeinsener, TASE 7 ja
  • Volitatud mäeinsener, TASE 8.

Kutsetunnistuse andmise oluliseks eelduseks on täiendusõpe, mida peavad korraldama kvalifitseeritud õppeasutused, mida tõendavad vastavad  tunnistused  ning  omandatud täiendusõppe punktide arv.

Kutse omistamisega on täpsemalt võimalik tutvuda aadressil: http://maeselts.ee/. MTÜ Eesti Mäeselts on mittetulundusühing ja erialane vabatahtlik kutseühendus, mille eesmärgiks on ühendada füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kelle põhitegevus on vahetult seotud mäendusega ja kellel on ühised huvid Eesti arengut soodustava teadus-, tehnika-, keskkonna-, haridus- ja majanduspoliitika kujundamisel ning rakendamisel mäenduse valdkonnas.