Tallinna Tehnikaülikool

Järgmine täienduskoolitus juba 26.-27. märtsil ja 16.-17. aprillil !

26.-27. märtsil ja 16.-17. aprillil toimub geoloogia instituudis juba selle aasta teine mäetehnikute maapõuealane täienduskoolitus.

Koolituse teemad:

 • Eesti geoloogiline ehitus;
 • Ehitusmaavarade varustuskindlus;
 • Eesti maavarade kaevandamise tehnoloogiad;
 • Keskkonnalubade menetlemise kord;
 • Kaevandamisega kaasnev keskkonnamõju;
 • Kaevandamise projekt;
 • Markšeideritöö kord;
 • Kaevandamise järelevalve teostamine;
 • Põhjavesi Eestis ja põhjaveeseire;
 • Nõuded teedeehituses kasutatavatele materjalidele;
 • Turvas kui ressurss;
 • Inimtegevuse mõju keskkonnale;
 • Eesti tulevikutoormed.

Registreerimine on lõppenud.

Ajakava

Venekeelne täienduskoolitus 3. mail Ida-Virumaal

3. mail 2024 korraldab TalTech Geoloogia instituut täienduskoolituse teemal "Innovaatilised väljakutsed ja lahendused kaevandussektorile". Koolituse toimumiskoht: Toila SPA Hotell, Ida-Virumaa, seminariruum. Koolitus toimub vene keeles. Lisaks kontaktõppel osalemisele tuleb sooritada arvestus veebis.
 
Koolituse teemad: Innovaatilised väljakutsed - süsinikuneutraalne kaevandamine. Keskkonnasõbralikud põlevkivi või selle saaduste töötlemise tehnoloogiad. Kaevandamise ohutusnõuded ja järelevalve nende täitmise üle. Mineraalsete toormete väärindamine Ragn-Sellsi näitel.

TP on Mäetehnikute ja mäeinseneride kutsekomisjonile kinnitamiseks saadetud.

Täpsem informatsioon täienduskoolituse kohta.

Registreerimine hiljemalt 01.05.2024 veebis või kirjuta: karin.robam@taltech.ee.

Toimunud täienduskoolitused:

LGC0023 Maapõuepoliitika. Maavarade teemaplaneeringud, kokkulepped ja koostöö, 14.03.2024 PÄEVAKAVA

LGC0019 Markšeideritööde teemaline täienduskoolitus, 20.04.2023 PÄEVAKAVA
LGC0020 Maapõueteemaline täienduskoolitus, 01.06-2.06.2023 PÄEVAKAVA
LGC0021 Ringmajanduse ja rohepöörde trendidest lähtuvad keskkonnahoidlikud tehnoloogiad, 09.11.2023 PÄEVAKAVA
LGC0022 Tehnoloogilised uuendused põlevkivi tootmisel. Kliimamuutused ja CO2 heitkoguste vähendamise vajadus (vene keeles), 07.12.2023 PÄEVAKAVA

LGC0016/1 Lõhketöödeteemaline täienduskoolitus, 03.-04.03.2022 PÄEVAKAVA
LGC0017/1 Mäetehnikute täiendkoolitus, 24.03.2022 PÄEVAKAVA
LGC0010/2 Mäeinseneride täiendkoolitus, 02.06.2022 PÄEVAKAVA
LGC0018/1 Maapõuealane täienduskoolitus, 07.12.2022 PÄEVAKAVA

LGC10/1 Mäeinseneride täienduskoolitus, 19.03.2021 PÄEVAKAVA
LGC0006/5 Mäetehnikute ja mäeinseneride täiendkoolitus, 29.-30.06.2021 PÄEVAKAVA
LGC0012/1 Lõhkajate ja lõhkemeistrite täienduskursus, 10.08.2021-12.08.2021 PÄEVAKAVA

LGC0006/4 Mäeinseneride ja mäetehnikute täienduskoolitus, 23.10.2020 PÄEVAKAVA

LGC0006/2 Mäetehnikute ja mäeinseneride täienduskoolitus, 29.11.2019 PÄEVAKAVA
LGC0004/3 Täienduskoolitus “Lõhketööd” 13.12.2019 PÄEVAKAVA
LGC0009/1 Täienduskoolitus Keskkonnaametile “Kaevandatud alade korrastamine” 16.10.2019 PÄEVAKAVA
LGC0006/1 Mäetehnikute ja mäeinseneride täienduskoolitus 05.04.2019 PÄEVAKAVA

AKC0007    Mäetehniku täienduskursus 06.12-07.12.2018 PÄEVAKAVA
LGC0005/2 Mäeinseneride,-mäetehnikute ja projekteerijate täienduskoolitus, 28.09.2018 PÄEVAKAVA
LGC0004/1 Täienduskoolitus “Lõhketööd” 22.05.2018 PÄEVAKAVA
LGC0003/2 Markseidermõõdistamine ja kord, 23.03.2018 PÄEVAKAVA
LGC0003/1 Markseidermõõdistamine ja kord, 26.01.2018 PÄEVAKAVA

LGC0002/1 Täienduskoolitus Keskkonnaametile “Kaevandamise keskonnamõju”, 14.-15.11.2017 PÄEVAKAVA
LGC0001/1 Mäeinseneride täienduskoolitus uutest tehnoloogiatest ja uuest korraldusest lähtuvalt uutest seadusaktidest 15.-16.06.2017 PÄEVAKAVA

Kutseomistamine

Mäeinseneride kutseomistamine sai alguse vajadusest ühtlustada ning korrastada mäendusega tegelevate  inimeste  tegevusi,  õigusi  ja  vastutust.  Kutsete  omistamise  peamine  eesmärk  on inseneride   töö  kvaliteedi tõstmine, teadmiste  ühtlustamine, teoreetilise  ja  praktilise  õppe kombineeritud  ning  eesmärgistatud  läbiviimine.  
Mäeinseneride  kutsestandardiga  on  kehtestatud  kutsenimetused  ning  kutsetasemed. Väljastatavad kutsed:

 • Mäetehnik, TASE 5;
 • Mäeinsener, TASE 6;
 • Diplomeeritud mäeinsener, TASE 7 ja
 • Volitatud mäeinsener, TASE 8.

Kutsetunnistuse andmise oluliseks eelduseks on täiendusõpe, mida peavad korraldama kvalifitseeritud õppeasutused, mida tõendavad vastavad  tunnistused  ning  omandatud täiendusõppe punktide arv.

Kutseomistamisega on täpsemalt võimalik tutvuda aadressil: http://maeselts.ee/. MTÜ Eesti Mäeselts on mittetulundusühing ja erialane vabatahtlik kutseühendus, mille eesmärgiks on ühendada füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kelle põhitegevus on vahetult seotud mäendusega ja kellel on ühised huvid Eesti arengut soodustava teadus-, tehnika-, keskkonna-, haridus- ja majanduspoliitika kujundamisel ning rakendamisel mäenduse valdkonnas.