Tallinna Tehnikaülikool

Geoloogilised kollektsioonid

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) geoloogia instituudile kuulub Eesti suurim geoloogiline kollektsioon, mille suuruseks on 0,4 miljonit säilikut. Kivimid, mineraalid, kivistised, puursüdamikud, mikropaleontoloogilised preparaadid, setteproovid, mitmesugused arhivaalid ja elektrooniline andmebaas moodustavad ühtse terviku. Kollektsioone hoiustatakse Tallinnas ning Särghaua õppekeskuses, selleks spetsiaalselt ehitatud arhiivi- ja hoidlaruumides. Suures enamuses on kollektsioon moodustunud teadustöö tulemusena. Kogu väärtuslikum osa koosneb enam kui 20 000 teadustöödes viidatud eksemplarist, millest enam kui 1200 on nimekandvad tüüpeksemplarid.

Geokogude infosüsteem

Kollektsioonide kasutamise eeskirja leiad siit

kogud_mineraalid

Geoloogia Instituudi eelkäijateks on Eesti NSV Teaduste Akadeemia Geoloogia Instituut ja Tallinna Tehnikainstituudi mäeosakond. Kollektsioonile pandi põhiline alus eelmise sajandi teise poole alguses. Instituut kasvas siis kiiresti ning “geoloogia kuldajastul” ulatus töötajate arv pea kahesajani. Geoloogia Instituudist kujunes Alam-Paleosoikumi paleontoloogia ja stratigraafia alal juhtiv teadusasutus Nõukogude Liidus. Ulatuslikult tehti välitöid nii Eestis kui ka naaberaladel ja osaleti ekspeditsioonidel üle terve Nõukogude Liidu. Sellest ajast pärinevad litoloogilised ja paleontoloogilised kollektsioonid Venemaa arktilistelt saartelt, lähispolaar-Uraalist, Podooliast ja  Siberi aladelt. Sellal tegeleti Eestis intensiivselt geoloogilisee kaardistamise ja maavarade otsinguga, need tööd panid aluse instituudi puursüdamike kollektsioonile.

Eesti iseseisvuse taastamine 1991. aastal tõi kaasa palju muudatusi teaduasutustes, nende rahastamises ja uurimissuundades. Teaduste Akadeemia reorganiseeriti ja Geoloogia Instituut liitus 1997. aastal Tallinna Tehnikaülikooliga. Kui geoloogide ja eriti paleontoloogide arv on viimaste aastakümnete jooksul vähenenud, siis geokollektsioonide kureerimine ja kättesaadavus on selle aja jooksul märgatavalt paranenud. Alates 2004. aastast rahastab kõiki Eesti ülikoolides hoitavaid teaduskollektsioone Haridus- ja Teadusministeerium nn "rahvuskogude" meetme raames. See poliitiline otsus on taganud rahastamise baastaseme ja sellega ka kollektsiooni pideva hooldamise tänaseni. Alates 2006. aastast asuvad TalTechi geoloogilised kollektsioonid ülikoolilinnakus, spetsiaalselt hoidlateks ehitatud ruumides. Tänaseks on Pärnumaale rajatud Särghaua välibaasist kujundatud maapõue haridus- ja teaduskeskus. Puursüdamike hoiustamise ja uurimise võimalused kaasajastati perioodil 2011-2015 ning need on osaks riiklikust teadustaristust NATARC.

Suure osa makropaleontoloogilisest kogudest mooustavad Alam-Paleosoikumi fossiilid Eestist ja naaberaladelt, esindatud on kõik selgrootute rühmad. TalTechi kollektsioonid sisaldavad paljude nimekate Eesti teadlaste uurimismaterjale. Märkimisväärsed süstemaatilised kollektsioonid on moodustunud Dimitri Kaljo (rugoosid ja graptoliidid), Einar Klaamanni (tabulaatsed korallid), Heldur Nestori (stromatoporaadid), Linda Hintsi ja Madis Rubeli (brahhiopoodid), Ralf Männili (sammalloomad, trilobiidid ja okasnahksed), Reet Männili ja Helje Pärnaste (trilobiidid) teadustöö tulemusena. Ülemaailselt tuntud on Elga Mark-Kuriku ja Tiiu Märsi ulatuslikud fossiilsete kalade kollektsioonid Eestist ja endistelt Nõukogude Liidu aladelt.

TalTechi paleontoloogilise kollektsiooni tugevus on seotud erinevate mikrofossiilidega. Ostrakoodide ehk karpvähilistega alustati intensiivset tegelemist 1950ndatel, kümnend hiljem lisandusid happeresistentsete mikrofossiilide süstemaatilised uuringud. Käesolevaga on TalTechi hallata mitmete Alam-Paleosoikumi stratigraafias väga oluliste fossiilirühmade kollektsioonid. Nendest võib esile tuua konodondid (Viive Viira ja Peep Männik), kitiinikud (Ralf Männil, Jaak Nõlvak ja Viiu-Kai Nestor), ostrakoodid (Lembit Sarv ja Tõnu Meidla) ja skolekodondid (Olle Hints). Instituut hoiustab ka Soome paleontoloog Anneli Uutela akritarhide kollektsiooni.

Kivimite kollektsioonidest on instituudi hallata endise mäeintituudi ajalooline õppekollektsioon. Hinnalisema osa moodustavad meteoriitide kollektsioonid, sh Kaali meteoriidikraatrite materjal ja Sihhote-Alini ulatuslik kollektsioon. Põhjalike süstemaatiliste litoloogiliste kogudena on esindatud kogu Eesti aluspõhi Ediacarast Devonini. Ulatuslikud litoloogilised kollektsioonid on koostanud Kaisa Mens ja Enn Pirrus (Ediacara ja Kambriumi litoloogia), Lembit Põlma (Ordoviitsiumi karbonaatkivimid), Anne Kleesment (Devoni settekivimid), Ago Aaloe ja Rein Einasto (Siluri karbonaatkivimid). Koostatud on hulgaliselt väiksemaid temaatilisi kivimkollektsioone, sh tard- ja moondekivimid Suursaarelt, Anto Raukase rändkivid, Rein Einasto Lasnamäe lademe ehituskivid, Vello Kattai ja Aasa Aaloe põlevkivid ning Tarmo Kiipli töörühma bentoniitide kogu.

Kogude kureerimine ja kasutamine on tänapäeval mõeldamatu ilma elektroonilise kataloogimiseta. Esimesed jõupingutused kogude andmebaasi loomisel algasid TalTechis 1996. aastal ning 2000. aastaks oli loodud mitme kasutajaga andmebaasisüsteem. 2002. aastal valmis veebiportaal, kus esitleti eksemplari tasemel andmeid. Geoloogia instituudis töötati välja maapõue infosüsteem SARV, mis on mitme asutuse andmehaldus- ja esitlusplatvorm ja mis on kaugelt enam kui lihtne kogukataloog. Andmemudel sisaldab üle 150 tabeli ja API-de kaudu teenindatakse mitmeid veebipõhiseid kasutajaliideseid, sealhulgas Eesti geoteaduste kogude portaali, Balti fossiilide portaali ning geoteaduste andmehoidlat SARV-DOI. Nüüdseks on kõik Eesti geoloogilised andmed, andmekogud ja e-teenused koondatud veebiportaali e-Maapõu. Avatuse ja teadmiste jagamise eesmärgil on kõik meie hiljutised tarkvaraarendused avatud lähtekoodiga ja kättesaadavad GitHubis.

TalTechi geoteaduste andmebaaside väljatöötamist on rahastanud riiklikud teadustaristud NATARC ja DiSSCo Eesti. Viimase algatuse raames aitame kaasa geoteaduste andmebaasi GeoCASe uuendatud versioonile, mille eesmärgiks on luua lihtne e-juurdepääs kõigile Euroopa geoloogiakogudele.

Instituudi kollektsioonid on pidevas kasutuses, seda nii teadustöös kui ka õppetegevuses. Kollektsioone külastama on oodatud kõik uurijad.
•    Võõrustame külalisuurijaid
•    Laenutane eksemplare ja geoloogilisi proove teadustööks ja eksponeerimiseks
•    Teeme digilaene
•    Vahendame Eesti ja Baltikumi geoloogiat käsitlevat teaduskirjandust
•    Hoiustame geoloogilisi andmeid
•    Võtame hoiule kollektsioone 

Kontakt: geocollections@taltech.ee