Tallinna Tehnikaülikool

E-õpe

E-õpe on õppetöö, mis toimub osaliselt või täielikult digitehnoloogiliste vahendite abil. Õppetöö toetamiseks e-õppega kasutatakse e-õppe keskkonda (eelistatult TalTech Moodle). Haridustehnoloogiakeskus pakub abi e-õppe planeerimisel ja ülesehitamisel. Uuri lähemalt oma teaduskonna õppedisainerilt.

Kuidas luua uus Moodle'i kursus?

Uut Moodle'i kursust saab luua MOIS-i liidestuse kaudu. Juhend uue kursuse loomiseks asub siin

graphics

Osale Õppedisaini programmis!

Kui soovid oma kursusega põhjalikumalt tööd teha, kutsume Sind osalema Õppedisaini programmis. Selles programmis saad semestri jooksul õppedisaineri toel arendada oma e-toe või e-kursuse edasijõudnu tasemele.

E-tugi on e-keskkonnas esitatud õppeaine õpiprotsessi peegeldus, mis toetab õppeainega seotud õpiväljundite omandamist ning sisaldab järgmisi komponente:

  • õppeaine läbimise korralduslik pool (viiteid õppeaine õpiväljunditele; tegevuskava, hindamiskriteeriumid, tagasiside)
  • õppematerjalid (nt konspekt, link õpikule/allikale)
  • enesekontrolli töövahendeid (nt testid, kordamisküsimused, mõtlemisülesanded)
  • tagasisidestamise võimalus õppejõu (teated, vahehindamine) ja kaastudengitega (nt foorum, vestlus jt)

ÕISi õppeaine ainekaardil peaks olema link e-toele koos kursusele registreerumise informatsiooniga (parool/võti). E-toes on omakorda link ÕISi.

E-toe loomiseks soovitame kasutada Moodle e-õpe keskkonda https://moodle.taltech.ee/ või muud keskkonda, milles on võimalik täita eelpool kirjeldatud tingimused. E-toe ülesse ehitamiseks ei sobi ÕIS, sest seal ei ole võimalik täita kõiki eelpool kirjeldatud tingimusi.

Õppejõudude toetamiseks on haridustehnoloogiakeskus koostanud  E-toe loomist toetava e-kursuse

Vähemalt üks kord õppeprotsessis kasutatud ja üliõpilastelt positiivse tagasiside saanud e-toele on võimalik taotleda e-õppe II taset. 
Kvaliteedimärgiga e-kursus sisaldab tase 1 komponente ning vastab järgmistele tingimustele:


Õppekorralduslik info
• sõnastatud on eesmärgid ja õppijakesksed õpiväljundid (nt orienteerub strateegilise turunduse terminites);
• esitatud on õppijatele vajalikud eelteadmised ja oskused kursusel osalemiseks (kirjeldatud on kursuse sihtrühm);
• õppematerjalid ja õppetegevused vastavad kursuse mahule;
• lisatud on põhjalik ja terviklik õpijuhis või laiendatud ainekava, mis sisaldab ülevaadet nii e-õppest kui ka auditoorsest õppetööst;
• jälgitakse (planeeritud) ajakava;
• tagatud on tehniline ja pedagoogiline tugi (kontaktisikud kursusel välja toodud).


Hindamine
• õppetegevused ja hindamise põhimõtted vastavad kursuse õpiväljunditele;
• õppijatele on esitatud hindamise ja tagasisidestamise põhimõtted;
• õppijatele antakse kursuse jooksul süstemaatilist tagasisidet tema üldise edenemise ning tugevate ja nõrkade külgede kohta sellel kursusel;
• õppijaid on teavitatud õpitulemustest (hinded, punktid), selleks kasutatakse Moodle´i hinnetelehte;
• toetatakse õppija aktiivset osalemist õppeprotsessis, suunatakse õppijaid suhtlema omavahel ja õppejõuga (nt Chat, Fleep, Teams, Discord vm);
• toetatakse õpioskuste kujunemist (õppijaid suunatakse õpitu reflekteerimisele, aja planeerimisoskuste kujundamisele nt kui palju kulub kodutöödele aega jne).


Õppematerjalid
• õppematerjalide esitamisel kasutatakse sobivaid meediume (nt tekst, pildid, animatsioonid, audio, video jm);
• õppematerjalid vastavad digitaalsete õppematerjalide loomise headele tavadele (lingid töötavad, ei kasutata vananenud tarkvara);
• tehnoloogilised vahendid toetavad õppeprotsessi läbiviimist;
• õppematerjalides on viidatud teiste autorite teostele, mida on kursuse illustreerimisel ja õppematerjalide koostamisel kasutatud.


Tehniline külg ja struktuur
• kursus on hästi struktureeritud ja lihtne kasutada;
• kursus on tehniliselt töökorras (lingid avanevad, vajalikud vahendid töötavad, viidatud veebipõhine kirjandus on kättesaadav);
• ei nõuta õppijalt tasulise lisatarkvara soetamist;
• kursus sisaldab tagasisideküsitlust e-õppe kohta, mille vastuseid kasutatakse kursuse parandamiseks ja arendamiseks.


Kehtib 3 aastat. 3 aasta möödumisel on vaja e-kursuse kvaliteedimärki uuesti taotleda.

Vastavalt Tallinna Tehnikaülikooli arengukava 2021-2025 rakenduskavale on meie eesmärgiks e-tugede edasiarendamine edasijõudnu ehk 2. tasemele. Selleks oleme ellu kutsunud Õppedisaini programmi. Igal semestril võtame töösse 25 kursust, mille aitame viia individuaalsete nõustamiste käigus e-õppestandardi 2. tasemele. 

Õppedisaini programmi kandideerimine on avatud aastaringselt. Rohkem infot leiad siit: Õppedisaini koduleht ja kandideerimisvorm

TalTechDigital e-kursus sisaldab tasemete 1 ja 2 komponente ning vastab järgmistele tingimustele:
• on osaliselt või täielikult läbitav e-õppe keskkonnas;
• sisaldab erinevaid multimeedia lahendusi nagu õppevideod, loengusalvestused, interaktiivsed õppematerjalid jne;
• õppija teadmisi hinnatakse e-õppekeskkonnas;
• õppijate poolse tagasiside keskmine hinne kursusele on kõrgem kui 4,0 (üliõpilaste ÕIS-tagasiside põhjal);
• kehtib 3 aastat. Väljastatakse jooksvalt vastavalt haridustehnoloogiakeskusele esitatud taotlustelele. Arvesse võetakse viimase aasta ÕISi tagasiside.
TalTech Digital taseme loodud e-kursuste õppematerjalide ja õppeülesannete põhjal võib luua hiljem juba 100% e-keskkonnas toimuvaid täiendõppekursuseid (sh MOOC, LOOC).

Taotlemiseks palun pöörduda Haridustehnoloogiakeskuse poole. Kehtib 3 aastat.