Tallinna Tehnikaülikool

Informaatika

ProgrammijuhtAgo Luberg
Programmijuhi abi: Kadi Lõhmus
Õppekava kood: IAIB (vastuvõtt alates 2017/2018. õppeaastast)

Programmijuhi konsultatsiooniaeg
Esmaspäeviti kell 16.00-17.00. Konsultatsiooni aeg on kindlasti vaja programmijuhiga eelnevalt e-maili teel kokku leppida.

Semestriinfo

Kevadsemestril 2023/2024 õpetatavate ainete loend:

IAIB1

 • ITI0201 – Robotite programmeerimine
 • ITI0202 – Programmeerimise põhikursus
 • ITI0214 – Programmeerimise erikursus
 • ITI0301 – Tarkvaraarenduse projekt

IAIB2

IAIB3

Praktika

Õppekavas on meeskonnaprojektile alternatiivina välja pakutud mahukam tarkvaraarenduse praktika, mis eeldab vähemalt 2-kuulise täisaja töömahuga reaalset tarkvaraarendust ettevõttes ja võimaldab saada tegeliku erialase töökogemuse. 

Aine "Tarkvaraarenduse praktika" ITI0220 sooritamiseks informaatika õppekaval:

NB! Praktika plaan peab olema  praktika kuraatorile esitatud ja kuraatori poolt kinnitatud enne praktikale asumist.

Aine ITI0220 Tarkvaraarenduse praktika kuraator õppeaastal 2023/2024 on õppejõud Tarvo Treier.

Lõputöö

NB! Informaatika õppekaval tuleb lõputöö kirjutada eesti keeles. 

Lõputöö liigid

Eelkõige soovitame lõputööks tarkvaraprojekti või uurimustööd

 • Tarkvara projekt
  • tervikliku tarkvaralahenduse väljatöötamine selgelt määratletud sihtgrupi jaoks koos sarnaste lahenduste võrdluse ja tehtud disainiotsuste kirjeldusega
  • tervikliku alamkomponendi või -süsteemi realiseerimine suurema projekti raames vastavalt selgelt kirjeldatud nõuetele, koos testimise ja realisatsioonimetoodikate kirjeldusega
 • Uurimustöö
  • eksperimentaalne uurimustöö: uudse algoritmi/meetodi/tehnoloogia realiseerimine ja eksperimentaalne võrdlus alternatiivsete lahendustega
  • teoreetiline uurimus: formaalselt kirjeldatud ülesanne ja selle lahendus

Lõputööks sobivad ka järgmist tüüpi tööd, aga nende puhul tuleb arvestada, et hea lõputöö tegemine osutub tüüpiliselt keerulisemaks kui eelnevate tüüpide korral:

 • Infosüsteemide analüüs, mis on konkreetse rakendusprojekti jaoks tehtud põhjalik vajaduste ja nõuete analüüs, mille tulemus on piisava detailsuse astmega, et seda projekteerimiseks või realiseerimiseks kasutada.
 • Infosüsteemi projekt, mis on konkreetse rakendusprojekti jaoks tehtud põhjalik disaini, arhitektuuri ja andmemudeli kirjeldus, mille tulemus on piisava detailsuse astmega, et seda realiseerimiseks kasutada.
 • Õppematerjal: didaktiliselt hästi põhjendatud, terviklik õppematerjal mingi konkreetse kursuse läbiviimiseks, mis peaks sisaldama e-õppe komponente.


Teema valimisest

Kui te ei leia sobivat teemat ja valdkonda, mida juhendajad on välja pakkunud, siis on tavaliselt mõistlik enne potentsiaalse juhendajaga vestluse kokkuleppimist leida ise mõned teemad, mida tahaksite lõputöö raames teha. Juhendaja aitab neid täpsemaks sõnastada ja keerukust hinnata.

Rakendusliku tarkvaraprojekti tüüpi teema leidmiseks tasub mõelda mingile valdkonnale, mis pole otseselt IT, aga mida tunnete näiteks oma hobide vm tausta tõttu ja otsida sealt mõni lahendamata probleem, mida saaks IT vahenditega lahendada. Võite rääkida ka sõpradega-tuttavatega ja otsida neilt ideed. Oluline, et leitud probleemil oleks reaalne vajadus ja korralikule lahendusele potensiaalsed kasutajad. See aitab fookust hoida. Kui töötate firmas, siis võite küsida sealt mõnda terviklikku väikest probleemi, mis oleks vajalik ära lahendada, aga aja ja ressursipuudusel on jäänud lahendamata. Komponendi realiseerimisel suurema süsteemi sees on oluline, et selle komponendi implementeerimine oleks peamiselt teie töö, kui ka kogu süsteemi tegemisel on suurem meeskond haaratud.

Bakalaureusetöö raames väga mahukat projekti teha üldjuhul ei saa. Võite lähtuda sellest, et töö sisulise lahenduse väljatöötamine probleemi püstitamisest kuni valmis lahenduseni oleks suurusjärku ühe kuu töö. Sellele lisandub seletuskirja kirjutamine.
 

Töö struktuurist

 • Sissejuhatus peaks minimaalselt määratlema ülesande või probleemi, mida töö käsitleb ja andma piisava taustainfo, et lugeja töö põhiülesannet mõistaks. Lisaks andma ka ülevaate töö struktuurist.
 • Kindlasti tuleb anda ülevaade nii kasutatud tehnoloogiatest ja metoodikatest kui teistest sinu tööga sarnastest rakendustest või uuringutest. Väga soovitav on enne töö realiseerimist otsida sarnaste lahenduste kohta informatsiooni nii Google kui (eriti) Google Scholari abil, tutvuda asjakohaste artiklitega ja hiljem neid töös viidata. Ülevaade võib olla kas sissejuhatuse osa või hoopis eraldi peatükk, sõltuvalt selle mahust. Maht peab võimaldama töö põhiosa, tausta ja uudsuse mõistmist, samas mõjub töö otsese sisuga mitteseotud ja mittevajalik referatiivne materjal negatiivselt.
 • Töö sisupeatükid sõltuvad töö liigist ja konkreetsest sisust. Tüüpiliselt katavad need täiendava taustainfo, nõuete analüüsi, disaini otsuste, kasutajaliidese kirjelduse, implementatsiooni kirjelduse ja testimise osa, kui töös on rakenduslik komponent. Teist tüüpi töödes võib see olla erinev. Pane tähele, et negatiivselt võib mõjuda töö põhiosaga mitteseotud analüüs vm, mis täidab mahtu, aga ei seondu, ega ole vajalik töö põhisisu toetamiseks.
 • Töö kokkuvõte peaks kirjeldama saavutatud tulemusi ja andma ausa hinnangu selle kohta, millised püstitatud eesmärgid jäid saavutamata või millised puudused töös esinevad. Oluline on demonstreerida oma võimet lahendamata probleeme mõista ja arusaadavalt kirjeldada.
 • Töö esitamisel tuleb kõigil tehnilistel töödel (va ehk teoreetiline uurimustöö, kui sellega ei kaasne eksperimente või prototüüpe) lisaks lõputööle esitada ka töö tulemusena loodud failid (lähtekood, installeerimisjuhised, kasutusjuhised, mudelid, katsetulemused jms) eraldi zip failina tööde esitamise keskkonda. Neid lisafaile ei avalikustata koos lõputööga, aga need on kättesaadavad kaitsmiskomisjonile, juhendajale ja teistele õppejõududele.
 • Lõputöö koostamise ja vormindamise juhendi leiate IT teaduskonna veebilehelt.

Lõputöö teema leidmiseks on 3 erinevat viisi:

 • Teil on sobiv idee või teema juba endal olemas. Leiate juhendaja, kirjutate talle ja lepite omavahel juhendamises kokku.
 • Valite sobiva teema õppejõudude poolt väljapakutud lõputöö teemade hulgast lõputöö teemade haldamise süsteemis.
 • Kui Teil pole endal sobivat ideed ja Te ei leia sobivat teemat ka õppejõu poolt süsteemis välja pakutud teemade hulgast, siis püüdke välja mõelda vähemalt valdkond, milles tahaksite lõputöö kirjutada. Kirjutage võimalikele juhendajatele ja püüdke juhendamises kokku leppida.

Õppejõudude kontaktid leiate, kui sisestate otsitava õppejõu nime Tallinna Tehnikaülikooli veebilehe otsinguaknasse.

Lausotsingut kõigilt õppejõududelt küsimusega, et kas neil on teemat pakkuda, ei ole mõtet teha. Pöörduge õppejõu poole juba võimalikult hästi ettevalmistunult.

Lõputööl võib olla kaks juhendajat, kellest vähemalt üks peab kuuluma TalTechi akadeemilise personali koosseisu (sh doktorandid). Kui sisuline juhendaja on väljastpoolt TalTechi, siis peaksite leidma kaasjuhendaja TalTechist. Kui juhendaja on mõnest teisest TalTechi teaduskonnast või instituudist, siis on vajalik õppekavajuhi nõusolek.

Info bakalaureusetöö ülesandepüstituse kohta on leitav siit.

Hindamiskriteeriumid kaalukuse kahanevas järjekorras:

 • Sisuline lahendus ja analüüs
  • Ülesande püstitus, teema aktuaalsus/uudsus, teema läbitöötatuse aste (lahenduse mõistlikkus ja teostus, võimalike alternatiivsete lahenduste analüüs), tulemuste valideerimine
 • Sisulise töö maht ja ülesande keerukus
  • Lahendatava ülesande keerukus
  • Tehtud töö maht lahenduse väljatöötamiseks. Lõputöö teksti pikkus ei ole töö mahu mõõduks (eeldus töö mahule (hinne 4) – bakalaureus 5 nädalat tööd, magister 4 kuud tööd)
 • Lõputöö teostamise protses
  • Ajakavast kinni pidamine (teema registreerimine, ülesandepüstituse esitamine jms)
  • Suhtlemine juhendajaga (initsiatiivi ilmutamine, kokkulepetest kinnipidamine jms)
  • Lõputöö projekti haldamine
 • Vormistamine
  • Korrektne vormistus
  • Korrektne viitamine, viidatavate allikate kvaliteet
  • Seletuskirja arusaadavus
  • Töö erinevate osade tasakaalustatus
 • Ettekanne / kaitsekõne
  • Ülesande püstituse ja lahenduse arusaadavus
  • Enda tööpanuse esiletoomine
  • Teema valdamine

Kui töö on ühe kriteeriumi järgi 0 (puudulik), on lõputöö hinne 0 (puudulik).

Lõputöid hinnatakse skaalas 0-5:

 • Hinne 5 (suurepärane) – silmapaistev töö, mida iseloomustab väga head taset ületav teadmiste ja oskuste vaba ning loov kasutamine, sh keerukuse, lahenduse läbitöötatuse, uudsuse, teadusliku lähenemise vm osas.
 • Hinne 4 (väga hea) – väga heal tasemel korrektne lahendus, vormistus, esitlus ja tööprotsess lõputöö astmele vastavale ülesandele. Tööd iseloomustab omandatu teadmiste ja oskuste eesmärgipärane kasutamine Pisivead on aktsepteeritavad.
 • Hinne 3 (hea) – heal tasemel töö, milles avalduvad mõned olulised puudujäägid.
 • Hinne 2 (rahuldav) – suurte või suure hulga puudustega töö.
 • Hinne 1 (kasin) – väga suurte puuduste ja vigadega lõputöö.
 • Hinne 0 (puudulik) – ei vasta lõputöö nõuetele, plagiaat.

Hinded määrab komisjon komisjonisisesel arutelul, soovituslikult konsensuslikult võttes arvesse juhendaja ja retsensendi sisulisi arvamusi ning põhjendusi. Eriarvamuse korral, kui komisjonis ei leita konsensust, lähtutakse komisjoni liikmete hinnangute keskmisest.
 

Retsensioon

 • Lühikirjeldus, töö tugevused, töö nõrkused
 • Kirjeldavad hinnangud ja magistritöö korral hinne kõigile järgnevatele hindamiskriteeriumitele:
  • sisuline lahendus ja analüüs
  • sisulise töö maht ja ülesande keerukus
  • töö vormistus
 • Magistritöö korral soovitus hindele. Retsensent võib kaitsmisel oma hinde soovitust korrigeerida.
 • Küsimused kaitsjale
   


Juhendaja arvamus

 • Lühikirjeldus, töö tugevused, töö nõrkused
 • Kirjeldavad hinnangud kõigile järgnevatele hindamiskriteeriumitele:
  • sisuline lahendus ja analüüs
  • sisulise töö maht ja ülesande keerukus
  • töö vormistus ja töö tegemise protsess

Alates 2020/21 õppeaastast juhendaja poolset soovitust hindele IAIB bakalureusetööde puhul enam ei esitata. 

Tutvudes ülal esitatud lõputöödega pea silmas, et need lõputööd on vormistatud ja ülessehitatud lähtudes sel hetkel kehtinud nõutest lõputöödele.

Tähtajad ja tegevused bakalaureusetöö kaitsjatele õppeaasta 2023/2024 kevadsemestril:

2023/2024 kevadsemestril on võimalik lõputöö teha personaalselt või tiimiprojektina

Individuaalne lõputöö: Kursus: IAIB bakalaureusetöö (mai/juuni 2024) (taltech.ee)

Tiimiprojekti lõputöö: Kursus: IAIB bakalaureusetöö tiimitööd (mai/juuni 2024) (taltech.ee)

05.02.2024 -  lõputöö deklareerimise tähtaeg õpingukavas

19.02.2024 - bakalaureusetöö individuaalse ja tiimi ülesandepüstituse esitamise tähtaeg Moodle keskkonnas

8. nädal - vaheesitlus

06.05.2024 - bakalaureusetöö kaitsmistaotluse esitamise lõpptähtaeg ÕIS-is

13.05.2024- lõputöö esitamine eelkaitsmiseks

21.05.2024 - eelkaitsmised

27.05.2024 - bakalaureusetöö elektroonilise versiooni (PDF) ja metaandmete (elektrooniline vorm) esitamine Moodle keskkonnas

IAIB bakalaureusetööde kaitsmised toimuvad 3. ja 4. juunil 2024.Lõputööle avalikustamise piirangu kehtestamiseks taotluse esitamine

Infotehnoloogia teaduskonnas on lõputööde kaitsmised reeglina avalikud, kinnine kaitsmine on lubatud vaid erandjuhul.
Infot lõputööle avalikustamise piirangu taotlemiseks leiate siit.

Veel lisainfot:

 • Kõik lõputööd peavad kajastuma lõputöö teemade haldamise süsteemis Protsessor.
 • Lõputöö kinnisele kaitsmisele lubamisel ei tule tudengil lihtlitsentsi esitada (tudeng esitab taotluse lihtlitsentsi asemel, lisades märke, millega annab loa lühikokkuvõtte avalikustamiseks).
 • Keskkonda https://moodle.taltech.ee/ esitatakse: metaandmed, rahuldatud taotlus kinnise kaitsmise kohta ning lõputöö lühikokkuvõte, mis kuulub avalikustamisele.
 • Kinnisele kaitsmisele lubatud töid ei laeta üles keskkonda vaid saadetakse programmijuhi abi e-mailile.

Kontaktid

IAIB esimese kursuse mentorid 2023. a. sügissemestril:

Gert Kanter, IAIB11 mentor

Ago Luberg, IAIB12 mentor

Annemari Riisimäe, IAIB13 mentor
 

Programminõukoda 2023/2024 õppeaastaks

 • Ando Saabas – valdkonna ekspert, nõukoja esimees
 • Magnus Muru – valdkonna ekspert
 • Artur Luik – valdkonna ekspert
 • Meelis Antoi – õppejõud
 • Juhan-Peep Ernits – õppejõud
 • Gert Kanter – õppejõud
 • Tanel Tammet – õppejõud
 • Kaspar Saakpakk – üliõpilane
 • Uku Sõrmus – üliõpilane
 • Johannes Jürgenson – üliõpilane
 • Annemari Riisimäe – üliõpilane
 • Eliise Karafin – üliõpilane
 • Sander Tammer – üliõpilane
 • Martin Janov – üliõpilane