Tallinna Tehnikaülikool

Lõpetajale

Sellel veebilehel on toodud lõpetamisega seotud üldinfo ja ülikoolis kehtivad lõpptähtajad vastavalt akadeemilisele kalendrile. Täpsema info oma õppekava kohta leiad õppekava veebist!

Tutvu ka dokumendiga: Infotehnoloogia teaduskonna lõputööde juhendamise, retsenseerimise ja kaitsmise kord

SÜGISSEMESTER 2023/24, tähtajad

 • Lõputöö ülesandepüstituse ja lõputöö esitamise tähtaja leiad õppekavaveebist.
 • 11. september 2023 - semestri õpingukava esitamise lõpptähtaeg: lõputöö/ lõpueksami deklareerimine õpingukavas.
 • 18. detsember 2023 - kaitsmistaotluse esitamise lõpptähtaeg (ÕIS-is).
 • 4. jaanuar 2024 - kaitsmistaotluste kinnitamine juhendaja poolt (ÕIS-is).
 • 21. jaanuar 2024 - sügissemestri lõpp.
 

KEVADSEMESTER 2023/24, tähtajad

Lõputöö ülesandepüstituse/kavandite esitamise lõpptähtajad:    

 • 1. detsember 2023 magistriõppekavade üliõpilased;
 • 1. märts 2024 bakalaureuseõppekavade üliõpilased;

Täpsed nõuded ja juhised ülesandepüsituse/kavandi esitamise osas leiad õppekavalehelt.

Lõputöö deklareerimine õpingukavas:

 • 5. veebruar 2024 - kevadsemestri õpingukava esitamise lõpptähtaeg.

Kaitsmistaotluse esitamisega seotud lõpptähtajad:

 • 6. mai 2024 - kaitsmistaotluse esitamise tähtaeg (ÕIS-is)
 • 20. mai 2023 - kaitsmistaotluste kinnitamine juhendaja poolt (ÕIS-is)

Lõputööde kaitsmisega seotud lõpptähtajad:

 • 30. mai 2024 - lõputööde kaitsmistähtaeg magistriõppe ühisõppekavade lõpetajatele;
 • 4. juuni 2024 - lõputööde kaitsmise/ lõpueksami sooritamise tähtaeg magistriõppe lõpetajatele;
 • 10. juuni 2024 - lõputööde kaitsmistähtaeg esimese õppeastme lõpetajatele ja bakalaureuse-eksami sooritamise lõpptähtaeg.

NB! Tegemist ei ole lõputööde kaitsmiskuupäevadega, vaid kaitsmisperioodi lõppkuupäevadega.

 • 12. juuni 2024 - kevadsemestri lõpp;
 • 19.-28. juuni 2024 - lõpuaktuste periood;
 • 30. juuni 2024 - õppeaasta lõpp.
 

ÜLDINE INFO, kehtib kõigi kaitsmiste korral

Taotluse esitamine lõputööle juurdepääsupiirangu kehtestamiseks

 • Infotehnoloogia teaduskonnas on lõputööde kaitsmised reeglina avalikud, kinnine kaitsmine on lubatud vaid erandjuhul.
 • Taotlus lõputööle juurdepääsupiirangu kehtestamiseks (sh kinniseks kaitsmiseks) esitatakse koos ülesandepüstitusega/kavandiga või hetkest, mil selgub vastava piirangu kehtestamise vajadus.
  • Taotlus vormista dekaani nimele ja esita programmijuhi abile.
  • Vabas vormis taotlus koosneb järgnevast: asutuse/ettevõttepoolne selgitus piirangu seadmise vajadusest (soovitatavalt ametlik kiri), juurdepääsupiirangu tähtaeg ning luba lõputöö lühikokkuvõtte avaldamiseks raamatukogu digikogus. Taotlus võib koosneda mitmest dokumendist.
  • Taotluse peavad allkirjastama kõik seotud osapooled, st lõputöö autor, juhendaja ja asutuse/ettevõtte esindaja.

Lõputöö kaitsmistaotluse esitamine

 • Kaitsmistaotluse esitamisel veendu, et töö pealkiri oleks korrektselt kirjutatud nii eesti kui inglise keeles. Muudatuste korral pöördu dekanaati.

Lõputöö esitamine

 • Lõputööde esitamise tähtajad määravad programmijuhid.  Vastava informatsiooni leiad õppekavalehelt.
 • Isikud, kellele lõputöö tuleb esitada, määravad programmijuhid. Vastava informatsiooni leiad õppekavalehelt.
 • Lõputöö, millele on kehtestatud avalikustamise piirang, edastakse otse määratud isikule (st ei laeta üles veebikeskonda).
 • Lõputöö peab olema vormistatud vastavalt Infotehnoloogia teaduskonna lõputööde vormistamise nõuetele.

Kontrolli lõpetamistingimuste täitmist

 • Pöördu dekanaati ja kontrolli, et kõik õppekava lõpetamistingimused (hindamislehed laekunud, praktika vormistatud, õppekava täidetud, arved tasutud jms.) on täidetud ja puuduvad takistused lõputöö kaitsmiseks.

Lõputöö kaitsmine

 • Lõputööde kaitsmised toimuvad kaitsmiskomisjonide poolt määratud aegadel. Täpse informatsiooni lõputööde kaitsmiskuupäevade kohta leiad õppekavalehelt.
 • Lõputöö kaitsmine on reeglina avalik, st kaitsmisest võivad osa võtta ka kolmandad osapooled ning kaitsmisest võib toimuda veebi vahendusel otseülekanne.

Pärast lõputöö kaitsmist (sh bakalaureuseeksami sooritamist)

 • Enne aktusepäeva anna dekanaadis allkiri lõpudokumentide registreerimisraamatusse.

Lõputöö teema valimisel püüa sõnastada endale huvitav valdkond, tutvu instituudi(tide) poolt välja pakutud teemadega ja konsulteeri potentsiaalsete juhendajatega.

Kui valid lõputöö teema juhendajast sõltumata, siis peaksid leidma antud valdkonnaga tegeleva juhendaja. Lõputööl võib olla kaks juhendajat, kellest vähemalt üks peab kuuluma TalTechi akadeemilise personali koosseisu (sh doktorandid). Kui sisuline juhendaja on väljastpoolt TalTechi, siis peaksid leidma kaasjuhendaja TalTechist. Kui juhendaja on mõnest teisest TalTechi teaduskonnast või instituudist, siis on vajalik õppekavajuhi nõusolek.

Lõputöö teemat valides tasub inspiratsiooni koguda ja tutvuda varasemalt üliõpilaste kirjutatud lõputöödega, mis ühtlasi annavad aimu lõputööde keerukusastmest. Üliõpilaste lõputöödega on võimalik tutvuda TalTechi raamatukogu digikogu vahendusel.

Millest alustada?
Alusta lõputöö kirjutamist sisukorra koostamisest.

Aja planeerimine
Tasub teha ajaplaan koos milestone-dega stiilis:
X : töö esitamise tähtaeg
X-1 nädal : varuaeg ootamatusteks
X-2 nädalat : lõplik esitamine juhendajale ülevaatamiseks
X-1 kuu : esialgne versioon

Arvesta, et alati jääb üks päev puudu! Planeeri oma lõputöö valmimise tähtaeg igal juhul ühe päeva võrra varasemaks tegelikust tähtajast. Siis unusta oma lisapäev ära, sest reaalselt seda ei ole, kui päev kätte jõuab.

Kirjutamise käigus tee endale lahendamist vajavate probleemide nimekiri ja märgi iga probleemi taha eeldatav ajakulu (nt kirjutada peatüki X sissejuhatus (2h), implementeerida funktsioon Y (1h), jne). Selline lähenemine aitab kaasa tööde alustamisele ja kontrollida graafikus püsimist ning teadvustada aega kui ressurssi. 

Materjali läbitöötamine
Sobivast ja huvitavast materjalist tee kohe kokkuvõte õigesse kohta lõppdokumendis. Sisukaks tekstiks vormistada võib seda ka hiljem. Sääraseid märkusi on võimalik alati vajadusel ümber paigutada, täiendada või välja jätta. Ära unusta samaaegselt ka viidete loetelu täiendada. Mälu järgi hilisem viite või artikli leidmine ja refereerimine võib osutuda keerukamaks, kui esialgu tundub.

Materjali otsimine
Teadusartiklite otsimiseks kasuta CiteSeerGoogle Scholar ja TalTechi võrgust ligipääsetavaid andmebaase (väljaspoolt TalTechi võrku saad kasutada TalTech Raamatukogu kaugtöö võimalusi). Jälgi ka artiklite lõpus olevaid viiteid, neist leiab tihti häid teemakohaseid materjale.

Tee regulaarselt tagavarakoopiaid
Hoolitse, et tööst oleks olemas regulaarsed tagavarakoopiad. Kettad ja inimesed võivad peale 48-tunniseid tööpäevi rumalusi tegema hakata.

Kui kirjatöö ei edene
Kui tööde nimekiri muudkui kasvab, aga kirjatöö ei edene ja masendus kipub peale tulema, siis on ehk kasu mõnest nipist.

Soovitatav on osaleda mõne teise lõputöö kaitmisel enne oma kaitsmispäeva. Teadmine, kuidas kogu protseduur välja näeb, rahustab närve ja annab enesekindlust. Arvesta, et tavad võivad kaitsmiskomisjonide lõikes erineda.

Lõputööde kaitsmise kulg
Esmalt saab sõna kaitsmiskomisjoni esimees, kes annab kiire ülevaate eesootavast päevast ja tutvustab komisjoni liikmeid. Komisjoni esimees juhatab sisse järgemööda kõik lõputööde kaitsmised.
 

Kaitsmisprotseduur koosneb järgnevatest elementidest:

 • kaitsekõne (presentatsioon) – bakalaureustöö u. 10 min, magistritöö u. 15 min (võib kaitsmiskomisjoniti erineda);
 • küsimused kaitsjale – 5-10 min:
  • retsensendi küsimused (magistritööl);
  • kaitsmiskomisjoni küsimused;
  • küsimused publiku seast;
 • juhendaja saab sõna;
 • kaitsja saab sõna (tänatakse juhendajat, retsensenti, kaitmiskomisjoni liikmed ja teisi, kes on lõputöö kirjutamisele toeks olnud).

Kaitsmiskomisjon läheb otsustama
Pärast viimast kaitsekõnet suundub komisjon otsust tegema. Tulemused selguvad üldjuhul samal päeval.

Lõputöö vormistamine

Infotehnoloogia teaduskonnas kehtivad ühtsed bakalaureuse- ja magistritöö vormistamise nõuded. Lõputöö koostamise ja vormindamise juhend on allalaetav eraldi PDF-dokumendina või lõputöö koostaja autorikomplekti koosseisus (ZIP) (uuendatud 08.01.2021), mis sisaldab endas järgmist:

 • lõputöö koostamise ja vormindamise juhend;
 • MS Word mallid (eesti- ja ingliskeelsed) lõputöö vormindamiseks;
 • LibreOffice mallid (eesti- ja ingliskeelsed) lõputöö vormindamiseks.

LaTeXi mall lõputöö vormistamiseks (Tutvu ka lõputööde koostamise ja vormistamise juhendiga)

Siit leiate TalTechi slaidipõhjad.

Videomaterjalid