Tallinna Tehnikaülikool

Praktika õppekavadel IAAB, IADB, IVSB

Praktika on õppekava kohustuslik osa, mis tuleb läbida enne lõputöö kaitsmist.  

Õppekavade IAAB, IADB, IVSB praktika üldine korraldus on kirjeldatud siin alalehel ning praktikajuhendis. Täpsemad nõuded (sh nõutud eeldusained ning praktikaks soblikud tööülesanded) on välja toodud vastava õppeaine kirjelduses ÕISis (failis, mis avaneb hindamiskriteeriumite väljal). 

Praktikakuraator nimetatud õppekavadel on Grete Lind (Grete.Lind@taltech.ee). 

Praktikat on võimalik läbida kas tavakorras või lihtmenetluse korras. 

Tavakorras praktika läbimisel tudeng:

 • läbib nõutud eeldusained
 • leiab sobiva praktikakoha
 • kooskõlastab praktika ülikooliga (praktikakuraatoriga) praktika alguses sh sõlmitakse kolmepoolne praktikaleping
 • tudeng läbib tööandjapoolse juhendaja juhendamisel praktikaperioodi ning peab samal ajal praktikablogi
 • juhendaja hindab praktika lõpus tudengi sooritust
 • tudeng koostab praktikaaruande ning lisab selle koos juhendaja hinnangulehega nõutud tähtajaks ÕISi praktika arvestamise avalduse juurde
 • tudeng kaitseb praktikaaruannet praktikakaitsmise komisjoni ees
 • eduka soorituse korral kantakse ainepunktid vastava semestri sooritustesse

Lihtmenetluse korras praktika läbimisel tudeng:

 • on omandanud minimaalselt aastase kogemuse erialal (kumulatiivselt täiskoormuse arvestuses) ning on läbinud kõik nõutud eeldusained
 • esitab praktikakuraatorile tööandja poolt allkirjastatud vabas vormis lühikese tõendi töökogemuse kohta 
 • koostab praktikaaruande
 • esitab praktikaaruande ÕISi praktika arvestamise avalduse juurde (arunnet ei pea täiendavalt kaitsma komisjoni ees ning hinnang antakse aruande baasil)

Täpsemalt saad lugeda erinevate etappide kohta allolevatest alajaotustest. 

Enne tavakorras praktikale siirdumist peavad olema positiivselt sooritatud vastava praktikaaine eeldusained. Eeldusained on loetletud ÕISis praktikaaine kirjelduses (hindamiskriteeriumite väljal asuvas failis) ning alljärgnevas infoblokis.

Eelnevalt eeldusaineid läbimata on üliõpilasel õigus praktikaperiood läbida mahus 160 tundi. Eeldusainete sooritamise järgselt tuleb läbida ülejäänud nõutud praktika periood ning praktika ainepunktid kantakse sooritustesse alles praktika täismahu läbimise ning eduka kaitsmise järgselt (praktikaaine läbimiseks nõutud praktika kogumaht on 560 tundi).

Reeglina saab eeldusainete nõudest tulenevalt siirduda praktikale alates 4-5 semestrist (ehk õpingute lõpufaasis). Eeldusainete nõue on seatud mitmel põhjusel, millest olulisemad on alljärgnevad:

 • Praktika TalTech IT Kolledži õppekavadel on võrdlemisi pikk (560 tundi). See eeldab, et tudengid omavad piisavat ettevalmistust, et tööalastes protsessides reaalselt panustada tööandjapoolse mõistliku juhendamiskoormuse puhul.
 • Praktika oluliseks õpiväljundiks on omandatud teoreetiliste teadmiste analüüs praktilise kogemuse valguses- seda ei saa teostada enne õpingute olulises mahus läbimist.
 • Praktika õpingute lõpufaasis toetab nii tudengi sujuvat tööturule siirdumist kui õpingute edukat lõpetamist läbi lõputöö teema ja juhendaja leidmise.

Lihtmenetluse korras praktika läbimisel peavad eeldusained olema läbitud praktika arvestamise taotlemise hetkeks ehk praktika arvestamise avalduse ning aruande esitamise hetkeks.

Eeldusained õppekaval IAAB - IT süsteemide administreerimine:

 • ICA0001 Operatsioonisüsteemid ja nende haldamine
 • ITI0102 Programmeerimise algkursus
 • ICA0009 Windowsi administreerimine
 • ICA0007 Linuxi administreerimine
 • ICA0005 Andmebaasisüsteemide alused
 • ICA0013/ICA0019 Arvutivõrkude alused
 • ICD0007 Veebitehnoloogiad
 • ICA0011 Skriptimiskeeled

Eeldusained õppekaval IADB - IT süsteemide arendus (õppekavaversioonid 17/17 ja 17/20)

 • ITI0102 Programmeerimise algkursus
 • ICD0008 Programmeerimine C# keeles
 • IEE1100 Arvutivõrgud või ICA0013 Arvutivõrkude alused või ICA0019 Arvutivõrkude alused
 • ICD0001 Algoritmid ja andmestruktuurid
 • ICA0005 Andmebaasisüsteemide alused
 • ICD0009 /ICD0021 Hajussüsteemide ehitamine või ICD0024 Veebirakendused C# baasil*

* Ühtlustamaks õppekavaversioonidele kehtivaid nõudeid on erandina lubatud õppekavaversioonide 17/17 ja 17/20 tudengitel asuda täismahus praktikale juba siis, kui aine Hajussüsteemide ehitamine (või alternatiivina Veebitehnoloogiad C# baasil) on veel läbimata, kuid edukalt on sooritatud ICD0011 (Veebirakendused Java baasil). Praktikat kaitsta (või lihtmenetluse korras praktikaaruannet hindamisele esitada) saab endiselt alles siis, kui edukalt on sooritatud kas ICD0009 /ICD0021 Hajussüsteemide ehitamine või ICD0024 Veebirakendused C# baasil.

Eeldusained õppekaval IADB - IT süsteemide arendus (õppekavaversioonid 17/22)

 • ITI0102 Programmeerimise algkursus
 • ICD0008 Programmeerimine C# keeles
 • IEE1100 Arvutivõrgud või ICA0013 Arvutivõrkude alused või ICA0019 Arvutivõrkude alused
 • ICD0001 Algoritmid ja andmestruktuurid
 • ICA0005 Andmebaasisüsteemide alused
 • ICD0011 Veebirakendused Java baasil või ICD0024 Veebirakendused C# baasil

Eeldusained õppekaval IVSB Küberturbe tehnoloogiad:

 • ICA0002 IT infrastruktuuri teenused
 • ICS0004 Programmeerimise alused
 • ICA0013 Arvutivõrkude alused või ICA0019 Arvutivõrkude alused
 • ICA0001 Operatsioonisüsteemid ja nende haldamine (ei kehti alates õppekavaversioonist IVSB 17/21)
 • ICS0003 Sissejuhatus küberturbesse või ICS0002 Sissejuhatus küberturbesse
 • ICS0009 Küberturbe haldus ja juhtimine

Praktikal sooritatavad tööülesanded peavad vastama õppekava spetsiifikale. Õppekava spetsiifikale vastavate tööülesannete loetelu leiad ÕISis vastava aine kirjeldusest. Kõhkluse korral võta ühendust Grete.Lind@taltech.ee ning küsi nõu. 

 • Praktikat võib läbida era- või avaliku sektori ettevõttes või asutuses (edaspidi organisatsioon) Eestis või välismaal.
 • Praktikaperioodi on võimalik läbida kogu ulatuses katkematu protsessina (ühes organisatsioonis) või osadena (ühes või mitmes organisatsioonis).
 • Praktikaperioodi võib läbida täiskoormusel (40 tundi nädalas) või osakoormusel. Osakoormusel praktikaperioodi läbides arvestuslik praktikaperiood sellevõrra pikeneb.

Praktika osadena läbimisel ei ole võimalik praktikaainet osaliselt arvestada ehk ÕISi kanda aine osaline sooritamine läbitud ainepunktide mahus. Praktikaaine sooritamiseks ning ainepunktide ÕISi sooritustesse kandmiseks tuleb läbida aine täies mahus. Praktika aruandes (ning kaitsmisel) tuleb käsitleda kõiki läbitud perioode. 

Praktikakoha leiab üldjuhul üliõpilane või ekstern ise. Vajadusel nõustab üliõpilast või eksterni praktikakuraator.

Soovitused:

 • Tutvu aktiivsete praktikapakkumistega teaduskonna kodulehel
 • Jälgi Nõustamiskeskuse pakkumiste lehte
 • Võta ühendust ülikooli karjäärinõustajaga
 • Osale teaduskonna karjääriseminaridel, ettevõttekülastustel (jälgi infot teaduskonna praktikalistis)
 • Ole võimalusel aktiivne ka väljaspool õppetegevust. Osale tudengielus, kogu kontakte, omanda kogemusi, osale häkatonidel, Tööandjad annavad meelsamini võimaluse tudengitele, kes teavad, mis neid inspireerib ning oskavad oma tugevusi ja nõrkusi analüüsida- selleks tuleb aga end eelnevalt erinevates rollides ja ülesannetes proovile panna. 

Praktikakoha leidmisel

Enne praktikale siirdumist tuleb täita praktikaandmete ankeet. Ankeedis esitatud andmete alusel kontrollib praktikakuraator praktika sobivust õppekava nõuetele, kinnitab praktika sobivuse (või annab põhjendatud tagasisidet praktikakoha mittesobivuse kohta) ning algatab kolmepoolse praktikalepingu sõlmimise.

Kolmepoolse praktikalepingu sõlmimine on IT Kolledži rakenduskõrghariduse ning bakalaureuse taseme õppekavadel kohustuslik. Lepingu osapooled on üliõpilane (või ekstern), praktikaorganisatsioon ning ülikool. Lepingus sätestatakse lepingu osapooled, praktika periood, koormus, tööülesanded ning üldised vastastikused kohustused. Praktikant ning praktikaorganisatsioon võivad sõlmida täiendava kahepoolse lepingu sätestamaks täpsemaid vastastikusi kohustusi ning reguleerimaks muid tingimusi sh tasustamine.

NB! Jälgi praktikale siirdudes, et nõutud praktikamaht oleks läbitud kuupäevaks, mil soovid esitada taotluse praktika arvestamiseks. Juhul, kui nõutud mahust jääb puudu vaid väike osa, konsulteeri igaks juhuks praktikakuraatoriga üle, kas on võimalik leida kompromiss. 

Tavakorras praktikat läbides peab praktikaorganisatsiooni poolt olema määratud üliõpilasele või eksternile praktikaperioodi vältel praktikajuhendaja. Praktikajuhendaja ülesanne on toetada praktikandi sisseelamist praktikaorganisatsiooni ning nõustada ja juhendada praktikanti talle seatud tööülesannete täitmisel.

Praktikaperioodi lõpus hindab juhendaja üliõpilase või eksterni praktikasooritust täites praktikajuhendaja hinnangulehe (est, eng) Juhendaja poolt allkirjastatud hinnanguleht tuleb lisada ÕISis praktika arvestamise taotlusele.

Tavakorras praktikat läbides tuleb praktikaperioodi kestel koostada perioodikokkuvõtteid, mille raames tuleb vabas vormis panna kirja möödunud perioodi olulisemad tegevused, tähelepanekud, probleemid, mõtted jmt. Perioodikokkuvõtted aitavad ühest küljest pidada praktika kohta kroonikat ning teisalt suunavad tudengit end analüüsima ning oma kogemust mõtestama. 

Perioodikokkuvõtted tuleb esitada praktikakuraatorile reeglina blogipostitustena umbes iga kahe nädala tagant.
Kuraator  jälgib postituste esitamist, esitab vajadusel täiendavaid suunavaid küsimusi ning loeb nõuetekohaste perioodikokkuvõtete esitamise korral perioodikokkuvõtted arvestatuks. Perioodikokkuvõtete koostamise täpsemad juhised edastab praktikakuraator praktikaperioodi alguses. Blogiformaat ei ole rangelt kohustuslik ning ka muud lahendused on võimalikud. 

Praktikaaruande eesmärk on anda kokkuvõtlik ülevaade praktikast ning analüüsida praktikakogemust

Praktikaaruande orienteeruv maht on 15 lk (sinna hulka ei arvestata tiitlelehte, sisukorda, kasutatud allikate loetelu ning lisasid). 

Soovituslik sisukord

 • Sisukord
 • Mõistete ja lühendite loetelu selgitustega
 • Sissejuhatus
 • Praktikaorganisatsiooni ja –positsiooni üldkirjeldus
  • Praktika eesmärk, algsed ootused praktikale, eelneva töökogemuse kirjeldus
  • Praktikaorganisatsiooni kirjeldus (tegevusala, peamised pakutavad tooted ja teenused, struktuur, töötajate arv, positsioneerimine turul jne)
  • Praktikapositsiooni kirjeldus (stuktuuri/meeskonna kirjeldus, mille raames praktika läbiti, praktikandi rolli kirjeldus)
  • Töökorralduse ja –keskkonna ülevaade (sh kasutatavate ressursside, töövahendite, meetodite vmt asjakohase kirjeldus)
 • Praktikakogemuse kirjeldus
  • Praktikandi tööülesannete kirjeldus (lühike ülevaade peamistest ülesannetest)
  • Praktika käigus esinenud 1-3 peamise/väljakutsuvama ülesande põhjalikum tutvustus (lähteülesanne, lahenduskäik, esinenud probleemid, meetodid lahenduste leidmisel, lõpptulemus sh põhjendused ja analüüs)
 • Praktikakogemuse analüüs
  • Hinnang tööülesannetega toimetulekule ning uutele omandatud teadmistele ja oskustele
  • Hinnang seniste õpingute raames omandatud teadmiste/oskuste rakenduvusele praktilise kogemuse käigus (sh õppeained, millest on olnud abi praktiste ülesannete teostamisel, pädevused, mille kujunemist oleks õpinguid pidanud rohkem toetama)
  • Hinnang valitud praktikakoha sobivusele praktikaaine eesmärkide täitmiseks ja koostööle juhendajaga (lihtmenetluse korral jääb koostöö juhendajaga kajastamata)
 • Praktikakogemuse lõputööga sidumise võimalikkus (kuivõrd on võimalik antud töölaua fookuseid/projekte siduda lõputöö koostamisega, kas tööandjaga/juhendajaga on sellel teemal olnud suhtlust)
 • Kokkuvõte
 • Kasutatud allikate loetelu (aruanne peaks sisaldama vähemalt paari viidet allikatele)
 • Vajadusel lisad

Üldised soovitused aruande koostamisel

 • Praktikaaruande koostamisel on soovitav lähtuda samadest vormistuspõhimõtetest, mis kehtivad IT teaduskonnas lõputööde vormistamisel. Erinevalt lõputööst pole praktikaaruandele vaja lisada autori deklaratiooni, annotatsiooni ning inglisekeelset kokkuvõtet. Kõige kindlam on võtta aluseks eelnimetatud lõpetajale suunatud lehelt leitav dokumendimall. 
 • Organisatsiooni kirjeldamisel olge asjakohased. Mida tuntum organisatsioon, seda vähem on vaja seda üldisel tasandil tutvustada.
 • Töö põhirõhk peab olema Teie kogemuse kirjeldamisel ning analüüsil mitte organisatsiooni/töölaua tutvustusel (need on pigem konteksti avamiseks). Aruande põhifookuses peaks olema valitud 1-3 valitud tööülesande põhjalikum analüüs, mille baasil tudeng saab demonstreerida õppekava käigus omandatud teadmisi (algse probleemi selgitus, lahenduskäigu kirjeldus, selgitus, miks osutus valituks just selline metoodika, mis olid võimalikud alternatiivid, mis olid valitud lähenemise eelised-miinused, mis probleemid tekkisid ja miks, kuidas need lahenesid, milliseks osutus lõpptulemus, kuidas seda võib hinnata, mida oleks võinud tagasivaates teisiti teha jne). Tekstist peab sealjuures selguma, milline oli täpsemalt Teie roll tegevuste elluviimisel.
 • Pöörake tähelepanu vormistamise nõuetele sh allikatele viitamise nõuetele. Töö peaks sisaldama vähemalt paari viidet allikatele. Töö algusesse tooge välja kasutatud mõisted ja lühendid (NB! tähestikulises järjekorras). 
 • Praktika aruandes eeldatakse akadeemilist stiili sh umbisikulist kirjaviisi, kõnekeele väljendite vältimist, korrektsete terminite kasutamist, täislauseid ja terviklikke sissejuhatusi, kokkuvõtteid ja üleminekuid töö erinevate osade vahel.
 • Eestikeelsetel õppekavadel koostatakse aruanne reeglina eesti keeles. Põhjendatud juhtudel on võimalik koostada aruanne inglise keeles, kuid selleks on vajalik eelnev kooskõlastus praktikakuraatoriga. Inglisekeelse aruande puhul tuleb lisada eestikeelne kokkuvõte. 

Tavakorras praktika sooritamisel tuleb praktikaaruannet kaitsta komisjoni ees.

Praktikaaruannete kaitsmine on avalik ning kolmandatel osapooltel on õigus kaitsmise ajal kaitsmisruumis viibida. Praktika kaitsmist ei kanta üle veebi ning aruandluses ja kaitsmiskõnes välja toodu ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele, kes ei viibi kaitsmise ajal ruumis.

Üliõpilasel või eksternil on õigus taotleda kaitsmise kinniseks kuulutamist. Sellekohane põhjendatud avaldus tuleb lisada ÕISis praktika arvestamise taotluse juurde. Kaitsmise kinniseks kuulutamise otsustab kaitsmiskomisjoni esimees.

Kaitsmine toimub varem väljakuulutatud ruumis ja vastavalt kinnitatud kaitsmisnimistule ning kaitsmise ajagraafikule.

Kaitsja valmistab ette esitluse ning kaitsekõne. Kaitsekõneks on aega 7 minutit, millele järgnevad komisjonipoolsed küsimused ja arutelu.

Üliõpilased ja eksternid, kes omavad õppekavaga seonduvas valdkonnas vähemalt aastast töökogemust  (kogemus võib olla kogunenud kumulatiivselt, kuid vastama kokku aastasele täiskoormusel töökogemusele), ei pea läbima täiendavalt praktikaperioodi praktikaorganisatsioonis, vaid võivad koostada praktikaaruande eelneva töökogemuse baasil.

Praktikaprotsess lihtmenetluse korral

Eeldusainete läbimine

Eeldusained peavad olema läbitud praktikaaruande esitamise hetkeks. 

Lihtmenetluse õiguse taotlemine

Lihtmenetluse teel praktika arvestamise õiguse omandamiseks tuleb esitada meili teel vastavasisuline taotlus praktikakuraatorile. Taotluse vormi leiab siit. Taotlusele tuleb lisada eelnevat töökogemust tõendavad dokumendid- reeglina tööandja(te) poolt allkirjastatud vabas vormis tõend(id), mis toovad välja mis isik, mis perioodi jooksul, mis koormusel, mis ametiülesannetes oli tööandjaga lepinguliselt seotud.

Taotlust võib esitada jooksvalt ning ka enne praktika eeldusainete läbimist. Taotluse võib esitada ka koos praktikaaruandega, kuid soovitav on enne aruande koostamist veenduda, kas eelnev töökogemus vastab lihtmenetluse nõutele.  

ÕISis avalduse ja aruande esitamine

ÕISis tuleb esitada praktika arvestamise avaldus (dokumentide alajaotuses) ning sellele lisada nõuetekohane praktikaaruanne. 

Lihtmenetluse korras esitatavas praktikaaruandes on soovitav käsitleda võimalikult värskeid tööülesandeid. Juhul, kui erialane töökogemus, mis aruandes on vaatluse all, on aastatetagune, tuleks lisada vastavasisuline selgitus ja põhjendus. Aruandes ei pea käsitlema kogu eelnevat töökogemuse perioodi, vaid tuleks kirjeldada ülesandeid/tegevusi, mille teostamise maht vastab üldjoontest praktika tavakorras läbimise ajalisele mahule (ehk umbes 3-4 kuud).

Tähtajad

Avaldust ning aruannet võib esitada jooksvalt semestri käigus, kuid enne eksamiperioodi algust. Eksamiperioodi raames võib praktikaruannet esitada hindamisele ainult põhjendatult erandkorras (näiteks on esitamiseks nõutud eeldusaine alles läbimisel ning aine tulemus selgub eksamiperioodi käigus). Eksamiperioodil praktikaaruande esitamine tuleb eelnevalt praktikakuraatoriga kooskõlastada. 

Samal semestril lõpetavad tudengid peaksid praktikaaruande esitama hiljemalt kaks nädalat enne tähtaega, mil kõik sooritused peavad olema ÕISi kantud. 

Hindamine

Praktikakuraator suunab aruanded hindmisele (programmijuhtidele, õppekava põhiõppejõududele) ning täiendavalt aruannet komisjoni ees kaitsta ei tule. Vajadusel võivad hindajad esitada tudengile täiendavaid küsimusi, või paluda aruannet täiendada. 

Avatud ülikooli täiendõppurina praktika arvestamise avaldust esitada ei saa. Kui õppekava on täidetud täies mahus (v.a. praktika ning lõputöö), tuleb sõlmida teaduskonnas eksternõppuri leping ning seejärel on võimalus esitada praktikaaruanne hindamisele. Juhul, kui puudub lihtmenetluse õiguse saamiseks piisav erialane töökogemus (mis võimaldab esitada arunnet senise töökogemuse baasil) ning läbida tuleb tavakorras praktikaperiood, siis seda võib erandkorras läbida ka enne eksternõppuri lepingu sõlmimist. Täpsemat infot annab praktikakuraator.  

Tavakorras praktika läbimisel:

Tudengitel, kes ei plaani käesoleval semestril kaitsta lõputööd, on tähtajad järgnevad:

 • 20. mai 2024 kl 10:00 - ÕISis praktika arvestamise avalduse esitamise tähtaeg (aruandele peavad olema lisatud nõuetekohane aruanne ning juhendaja poolt allkirjastatud hinnangleht) 
 • 3.-7. juuni 2024- praktikakaitsmiste periood (täpsed kuupäevad õppekavati kooskõlastatakse umbes kuu aega enne kaitsmisi)
 • veebruari lõpp- viimane hetk asuda täismahus (täiskoormusel) praktikale, et jõuaks käesoleva semestri jooksul läbida nõuetekohase praktikamahu (560 tundi)

Tudengitel, kes plaanivad käesoleval semestril kaitsta ka lõputööd, on tähtajad järgnevad:

 • 29.aprill 2024 kl 10:00 - ÕISis praktika arvestamise avalduse esitamise tähtaeg (aruandele peavad olema lisatud nõuetekohane aruanne ning juhendaja poolt allkirjastatud hinnangleht) 
 • 13.-17. mai 2024- praktikakaitsmiste periood (täpsed kuupäevad õppekavati kooskõlastatakse umbes kuu aega enne kaitsmisi)
 • veebruari keskpaik- viimane hetk asuda täismahus (täiskoormusel) praktikale, et jõuaks käesoleva semestri jooksul läbida nõuetekohase praktikamahu (560 tundi)

Lihtmenetluse korras praktika läbimisel:

Avaldust ning aruannet võib esitada jooksvalt semestri käigus, kuid soovitavalt enne eksamiperioodi algust. Eksamiperioodi raames on soovitav praktikaruannet esitada hindamisele ainult põhjendatult erandkorras (näiteks on esitamiseks nõutud eeldusaine alles läbimisel ning aine tulemus selgub eksamiperioodi käigus). Eksamiperioodil praktikaaruande esitamine tasub kindlasti eelnevalt praktikakuraatoriga kooskõlastada.