Tallinna Tehnikaülikool

Praktika IT-teaduskonnas

Mida pidada praktika planeerimisel silmas?

 • Infotehnoloogia teaduskonna õppekavade üldine praktikakorraldus on sätestatud praktika üldjuhendiga
 • Üldist tööpraktika korraldust TalTechis reguleerib õppekorralduse eeskiri.
 • Igal õppekaval on praktikale detailsemad nõuded - praktika planeerimisel on oluline eelnevalt tutvuda:
  • Praktikasuunaliste juhistega oma õppekava alalehel (Infotehnoloogia teaduskond > Tudengile > Bakalureuseõpe/Magistriõpe > vastava õppekava alaleht);
  • ÕISis vastava praktikaaine kirjeldusega
 • Igale õppekavale on määratud praktikakuraator(id), kes koordineerivad praktikaprotsessi vastaval õppekaval ning vajadusel nõustavad praktikakoha leidmisel ja sobivuse hindamisel. Nende nimed ja kontaktid leiate oma õppekava alalehelt.

Õppekavadele IAAB, IADB, IVSB (TalTechi IT Kolledži bakalaureusetaseme õppekavad) kehtib eraldi praktikajuhend ja praktikakorraldus, mis on täpsemalt lahti kirjutatud eraldi alalehel.

IT Kolledžiga seonduvate õppekavade praktikakorraldus

Praktikaleping

Kolmepoolne (ülikool-tudeng-tööandja) praktikaleping sätestab üldiselt praktikaprotsessis osalejate rollid (sh õigused-kohustused), praktikaperioodi kestvuse ning sisu. Tihtipeale sõlmivad tööandjad tudengitega täiendavalt kahepoolsed lepingud/kokkulepped, milles lepitakse täpsemalt kokku näiteks konfidentsiaalsusküsimused, tasu, detailsemad tööülesanded jmt. 

Kolmepoolse praktikalepingu sõlmimine praktikaperioodi alguses pole reeglina kohustuslik (v.a. õppekavadel IAAB, IADB, IVSB).
Kui aga osapooled leiavad, et lepingu sõlmimine on otstarbekas, saab seda teha järgnevalt:

 • Tööandja soovil võib kolmepoolse lepingu ette valmistada ka tööandja ise omal lepingupõhjal. IT-teaduskonna õppekavade puhul on praktikalepingu kooskõlastajaks ja allkirjastajaks Grete Lind (spetsialist, grete.lind@taltech.ee). Praktika ülikoolipoolseks juhendajaks on vastava õppekava praktikakuraator, kelle nime ja kontaktid leiab õppekava alalehelt. 
 • Kui tööandja soovib, et lepingu valmistab ette ülikool, tuleb tudengil esimese sammuna täita praktikaandmete ankeet, mille alusel teaduskonna praktika- ja õppekavaanalüütika spetsialist valmistab lepingu ette ning edastab lepingu seejärel tudengi meilile tutvumiseks ning praktikaasutusega kooskõlastamiseks. 

Lepingu põhjaga saab tutvuda siin. Lepingut on võimalik sõlmida ka inglise keeles. 

Praktika arvestamine

Peale praktika sooritamist praktikaasutuses, esitab üliõpilane üldjuhul enda õppekava praktikakuraatorile:

 1. vormikohase avalduse ÕIS-is (Dokumendid > Praktika arvestamise avaldus);
 2. praktikakoha juhendaja hinnanguvormi allkirjastatult;
 3. praktikaaruande (soovituslik struktuur praktika üldjuhendist);
 4. vajadusel muud praktika läbimise tõendamiseks vajalikud dokumendid. 

Juhul, kui õppekava pole sätestanud teisiti, on soovitatav praktikaaruande koostamisel lähtuda samadest põhimõtetest, mis kehtivad IT-teaduskonnas lõputööde vormistamisel. Erinevalt lõputööst pole praktikaaruandes vaja lisada autori deklaratsiooni, annotatsiooni ning inglisekeelset kokkuvõtet. Kõige kindlam on võtta aluseks eelnimetatud lõpetajale suunatud lehelt leitav dokumendimall. 

Programmijuht otsustab praktika kaitsmise vormi õppekaval. Täpsemat infot leiab konkreetse praktikaaine kirjeldusest ÕISis või vastava õppekava praktikakuraatorilt.