Tallinna Tehnikaülikool

Tippkeskusest

Teadusmahuka toomise ja tehnoloogiapöörde võimestamiseks Eestis on vajalik luua seosed erinevate tehnoloogiate kombineerimiseks tootmisesse – nii teadmiste tasemel kui ka tehnoloogiate rakendamise tasemel. Eesmärgiks on koondada need valdkonnad/tehnoloogiad tippkeskusesse, et pakkuda tööstussektorile võimalikult terviklikke lahendusi teadusarendustegevuseks ja innovatsiooniks järgmistes valdkondades:

 • tootmise automatiseerimine ja optimeerimine
 • kvaliteedisüsteemide arendamine (efektiivistamine ja vigade vähendamine) 
 • koostöörobootika ja operaator 4.0 sensoorika inimressursi võimestamiseks tootmisprotsessis
 • ettevalmistumine teaduspoolelt EL-s toodete ja tootmisprotsesside rohe- ja digipassistamiseks (koostöö CIRPASSiga)
 • toetada tööstusettevõtete valmisolekut kestlikkusaruandluseks (ESG)
 • tehisintellekti rakendamine erinevates tootmise planeerimise, projekteerimise ja testimise faasides
 • digikaksikud ja virtuaalreaalsuse lahendused simuleerimiseks ja testimiseks
 • paindlik testimine ja prototüüpimine 3D-printimise tehnoloogia abil
 • erinevate materjalide kasutamise võimekus (metallid, betoon, plastid, komposiidid)
 • materjalitehnoloogia kompetentsid
 • tootmistsükli modelleerimine, ärimudelite analüüs
 • äri kestlikkusemudelid vastavas tootmissektoris
 • kosmose- ja kaitsetööstuse sektorite arengute toetamine

Eesmärgid

 • Koondada erinevad tööstuse automatiseerimise, digiteerimise, tehisintellekti rakendamise ja digikaksikute jm tehnoloogiate kompetentsid ühiseks teaduskondade üleseks koostöökeskuseks
 • Mitmekesistada õppe-, eksperimenteerimis- ja teadustegevuse võimalusi koostöös ülikooli ja etevõtlus/tööstussektoriga, soodustada tööstusmagistrantide ja tööstusdoktorantide ning ka praktik-professorite arvu kasvu sobiva keskkonna ja võimaluste loomisega;
 • Arendada välja ingliskeelne magistrikava või eraldi moodul olemasolevasse ingliskeelsesse kavasse ning laiendada bakalaureuse õpet tööstus 5.0 erinevate tehnoloogiate õpetamiseks kasutades nii ÕÜF, ASTRA kui Inseneriakadeemia võimendusi siirates teaduse majandusse;
 • Luua oluliselt rohkem praktilisi projektiõppe võimalusi tehnika- ja insenerialade tudengitele, magistrantidele akadeemilise järelkasvu kasvatamiseks eesmärgiga anda kõikidele lõpetajatele kaasa praktiliste oskuste reaalne kogemus, mida tööandjad eriliselt rõhutavad;
 • Arendada ja teha tugevat koostööd etevõtete ja tööstusega „õppiva tööstuse/learning factories“ kasvava nõudluse rahuldamiseks;
 • Koolitada ettevõtete juhte kaasaegsete tehnoloogiliste innovatsioonide käivitamiseks ja juhtimiseks, et tehnoloogiapöörde juhtimine saaks vastavat julgust ja kindlust juurde tippjuhtide tasemel:
 • Saavutada teadus- ja arendustegevuse konkurentsipõhise finantseerimise oluline kasv nii TA-tegevuseks kui innovatsiooni arendamiseks;
 • Olla ühtseks koordineerivaks kontaktpunktiks tehnoloogiaetevõtetele ja tööstusele ning sünergiaga saavutada innovatsioon erinevates sektorites;
 • Arendada rahvusvahelist koostööd ülikoolide, teadus- ja arendusasutuste ning ettevõtetega;
 • Tõsta oluliselt Tööstus 5.0 ja Operaator 4.0 tehnoloogiate teadlikkust kõikides turu osapooltes, kujuneda selle valdkonna eestvedajaks ning regulaarselt korraldada Tööstus 5.0 konverentsi TalTech eestvedamisel.

Juhtimine

Tippkeskusega seotud võtmeisikud on järgmised:

 • inseneriteaduskond - Tauno Otto, Kristo Karjust, Raivo Sell, Fjodor Sergejev, Jakob Kübarsepp, Vladimir Kuts, Jüri Majak (mehaanika ja tööstustehnika instituut), Anton Rassõlkin, Toomas Vaimann, Ants Kallaste, Tarmo Korõtko (elektroenergeetika ja mehhantroonika instituut), Mare Roosileht ja Tööstus 4.0 fookusteema raames loodud uurimisrühmad ning laobird (Virumaa Kolledž)
 • IT teaduskond - Alar Kuusik (Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut), Rain eisler, Vahur Kotkas, Juhan Ernits (tarkvarateaduste instituut), Eduard Petlenkov, Mairo Leier (arvutisüsteemide instituut)
 • majandusteaduskond - Wolfgang Gerstlberger, Mari-Klara Stein (ärikorralduse instituut)
 • ettevõtlusosakond - Raivo Kasepuu
 • teadusosakond - Marika Lunden
 • tehisintellekti- ja roobotikakeskus AIRE - Kirke Maar
 • julgeoleku valdkonna koordinaator - Henri Schasmin
 • strateegiabüroo - Kaja Kuivjõgi