Tallinna Tehnikaülikool
TalTechi linnak

TalTechis alustasid tööd kuus tippteadusel põhinevat fookustippkeskust, mis on mõeldud suurendama nähtavust, ettevõtluskoostööd ja välisrahastust.

Senini on TalTechi koostööpakkumised ettevõtetele põhinenud suuresti ühe kindla teadusrühma kompetentsidel. Paljud Eesti ettevõtted, kes teadus- ja arendustegevusse investeerivad ning lõpetanute näol tööjõudu vajavad, teavad ja tunnevad neid teadusrühmi ja nende võimalusi päris hästi. Ettevõtete esindajaid on seotud ka õppetööga, toimuvad üliõpilaste praktikad ettevõtetes, karjääripäevad jne.

Samas tekib erinevate teadusrühmade, erialade ja teaduskondade kompetentside ühendamise baasilt väga suur hulk uusi ideid ja võimalusi, mis aitavad kaasa majanduse ja ühiskonna arengule. Kui selline koostöö on seotud kindlate teemavaldkondadega, siis kasvab ka ettevõtete ning ettevõtlusliitude huvi ning üheskoos suudetakse arendada uusi suuremahulisi koostööplaane. Täiesti selgelt põhinevad pakutavad kompetentsid tipptasemel teadusel, seega võib selliseid koondumisi kutsuda tippkeskusteks.

Loe edasi Trialoogi portaalist

Tutvu tippkeskustega:

Teadusmahuka toomise ja tehnoloogiapöörde võimestamiseks Eestis on vajalik luua seosed erinevate tehnoloogiate kombineerimiseks tootmisesse – nii teadmiste tasemel kui ka tehnoloogiate rakendamise tasemel. Eesmärgiks on koondada need valdkonnad/tehnoloogiad fookustippkeskusesse, et pakkuda tööstussektorile võimalikult terviklikke lahendusi (et ettevõte ei peaks jooksma erinevate partnerite vahel probleemile lahenduse saamiseks) teadusarendustegevuseks ja innovatsiooniks järgmistes valdkondades:

 • tootmise automatiseerimine ja optimeerimine
 • kvaliteedisüsteemide arendamine
 • koostöörobootika ja operaator 4.0 sensoorika inimressursi võimestamiseks tootmisprotsessis
 • ettevalmistumine teaduspoolelt EL-s toodete ja tootmisprotsesside rohe- ja digipassistamiseks (koostöö CIRPASSiga)
 • toetada tööstusettevõtete valmisolekut kestlikkusaruandluseks (ESG)
 • tehisintellekti rakendamine erinevates tootmise planeerimise, projekteerimise ja testimise faasides
 • digikaksikud ja virtuaalreaalsuse lahendused simuleerimiseks ja testimiseks
 • paindlik testimine ja prototüüpimine 3D-printimise tehnoloogia abil
 • erinevate materjalide kasutamise võimekus (metallid, betoon, plastid, komposiidid)
 • materjalitehnoloogia kompetentsid
 • tootmistsükli modelleerimine, ärimudelite analüüs
 • äri kestlikkusemudelid vastavas tootmissektoris
 •  kosmose- ja kaitsetööstuse sektorite arengute toetamine
 • kiibitehnoloogiate arendamine
   

Juhib: Tauno Otto

Keskuse eesmärgiks on olla tugi Eesti riigile, ametkondadele ja ettevõtetele puidu väärindamise teemadel, sealhulgas mehaanilise, keemilise ning biotehnoloogilise väärindamise suundades. Ühtlasi koondada erinevad puidu väärindamise alased kompetentsid ühtseks teaduskondadeleseks koostööplatvormiks, saavutada teadus- ja arendustegevuse välise finantseerimise oluline kasv, arendada rahvusvahelist koostööd ülikoolide, teadus- ja arendusasutuste ning ettevõtetega, toetada kodumaist ja rahvusvahelist järelkasvu läbi õppearendustegevuse. 

Juhib: Andres Krumme

Keskuse eesmärgiks on tõsta Eesti energeetika konkurentsivõimet, nõustada Eesti energeetikasektorit ning edendada innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevust energeetikasektoris. Keskus koondab TalTechi energeetika alased kompetentsid ja potentsiaal ühtseks tervikuks, olla sisuliselt ainsaks ja peamiseks energeetika alaseks laiapõhjaliseks taduskeskuseks Eestis. Samuti saavutada energeetika alase teadus- ja arendustegevuse välisfinantseerimise oluline kasv ning arendada energeetika alast rahvusvahelist koostööd. 

Juhib: Argo Rosin

Fookustippkeskus koordineerib sisemiselt tervise- ja toidutehnoloogiate alaseid tegevusi, et omada pidevalt ajakohast ülevaadet ülikooli võimekustest, süstematiseerida koostööd väliste partneritega, tutvustada ülikooli tervise- ja toidutehnoloogilist võimekust. Koostööprojektide algatamise ja juhtimisega tagame tervise- ja toidutehnoloogiate info parema kommunikeerimise ühiskonnale ning nutikate ja innovaatiliste tehnoloogiatega toetame paranenud tervisekäitumist, tervislikumaid ja keskkonnateadlikumaid toiduvalikuid ning kokkuvõttes aitame kaasa inimeste tervena elatud aastate hulga suurenemisele. 

Juhib: Jana Holmar

Keskuse eesmärk on tõsta Eesti merenduse ja mereuuringute rahvusvahelist konkurentsivõimet ning edendada teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni merendussektoris aastaks 2035. Ühtlasi koondada TalTech merenduse alased kompetentsid ja potentsiaal ühtseks tervikuks ning saavutada merendusalase teadus- ja arendustegevuse finantseerimise oluline kasv. Lisaks arendada andmete ja mudelite põhist ning tehisintellektile tuginevat digitaalplatvormi sinimajanduse kestlikuks arenguks.

Juhib: Merit Kindsigo

Fookustippkeskuse peamiseks eesmärgiks on siduda AI-põhised lahendused ühiskondlike väljakutsetega. Selleks koondab keskus TalTech-i AI kompetentsid, loob "TALTECH-AI", mis liidestab kolm peamist AI kasutamise suunda ülikoolis (õppekavades, ülikooli protsessides, õppetöös), pakub AI-alaseid koolitusi nii ülikoolis kui ka partneritele jpm.

Juhib: Sven Nõmm