Tallinna Tehnikaülikool

Tippkeskusest

Väga lühikese aja jooksul on tehisintellekt muutunud omaette distsipliinist, millel oli vaid piiratud kasutus teistes valdkondades, nähtuseks, mis mõjutab paljusid igapäevaelu aspekte. See muutus on tekitanud vajaduse käsitleda tehisintellekti arendamist erinevatest vaatenurkadest, näiteks uurides tehisintellekti kasutamise sotsioloogilisi, õigus- ja muidugi ohutusaspektes. 

Selleks, et olla selles valdkonnas eduks, on vaja probleemi põhjalikumalt, süsteemsemalt ning laiemalt käsitleda ning seda mõtteviisi me toetamegi. Tippkeskus asub kaardistama tehisintellekti tegevusi ja vajadusi TalTechis, korraldama regulaarseid tehisintellekti teemalisi seminare ning toetama interdistsiplinaarsete projektide elluviimist. Tippkeskuste formaat aitab luua tervikpilti sellest, millega erinevad ülikooli uurimisgrupid tegelevad, milline kompetents ülikoolis juba AI valdkonnas eksisteerib ning millest puudu jääb, niisamuti tuvastada uusi võimalikke koostööprojekte ning tagada ühtset lähenemist ülikoolisiseselt AI teemale 

Eesmärgid

Tippkeskuse eesmärgid on:

 1. koondada TalTechi AI kompetentsid, kasutades teaduskondade-, uurimisgruppide- ja keskuste ülese koostöö võimalusi; arendada ülikoolisisest koostööd AI lahenduste loomisel kombineerides tehnoloogilise, majandusliku ja inimkeskse/ühiskondliku/institutsionaalse koostöödimensioonid; koordineerida kompetentside pakkumist teistele fookustippkeskustele;
 2. luua “TALTECH-AI” mis liidestab kolm peamist AI rakendamise dimensiooni ülikoolis:
  a. AI kasutamine ülikooli protsessides
  b. AI ülikooli õppekavades
  c. AI rakendamine õppetöös ning õppejõudude tugi ja koolitamine
 3. saavutada AI võimaluste rakendamisega seotud teadus- ja arendustegevuse välise finantseerimise oluline kasv arendades rahvusvahelist koostööd, sh kasutada võimalusi osaleda Digital Europe, Horizon ja muudes programmides;
 4. koostöös tehisintellekti- ja robootikakeskusega AIRE, EXAI tippkeskuse ja võimaliku Teaming taotluse tulemusel loodava EXTAI tippkeskusega olla ühtseks ja nähtavaks koordineerivaks kontaktpunktiks TalTechi tehisintellekti alases kommunikatsioonis ja väärtuspakkumistes, sh sidestudes Eesti riikliku tehisintellekti tegevuskavaga ja AI loomise ja kasutamise eetika ja õiguslike printsiipidega;
 5. koordineerida tehisintellekti alaste teadmiste ja oskuste tõstmist koolituste kaudu nii ülikoolis sees kui välistele partneritele.

Juhtimine

Keskust juhib professor Sven Nõmm, kelle tegevust toetab juhtkomitee, kuhu kuuluvad:

 • tehisintellekti- ja roobikakeskus AIRE - Kirke Maar
 • infotehnoloogia teaduskond - Tanel Tammet
 • inseneriteaduskond - Kristo Karjust
 • majandusteaduskond - Veiko Lember
 • loodusteaduskond - Urmas Raudsepp

Keskuse juhtkomiteed assisteerivad osakoormusega projektijuht ning projektiassistent.