Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Mereakadeemia

Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia (EMERA) on Tallinna Tehnikaülikooli teaduskonna tasandi akadeemiline struktuuriüksus, mis tegutseb samadel alustel teaduskonnaga. EMERA-l on kõik teaduskonna ja instituudi õigused ja kohustused, kui ülikooli põhikirjas või EMERA põhimääruses ei ole sätestatud teisiti.

EMERA on rahvusvaheliselt tunnustatud, mitmeastmelist merendusalast haridust andev ning valdkondlikku teadus- ja arendustegevust viljelev ainus omalaadne kompetentsikeskus Eestis.

EMERA ajalugu ulatub rohkem kui 100 aasta taha – 27. oktoobril 1919 algas õppetöö Tallinna Merekoolis, mille järglaseks EMERA-t loetakse. 1991. aastal loodi Tallinna Merekooli, Tallinna Merekolledži ja Tallinna Kutsekeskkooli nr 1 baasil Eesti Merehariduskeskus, mis nimetati 1999. aastal ümber Eesti Mereakadeemiaks. 2014. aastal ühines Eesti Mereakadeemia Tallinna Tehnikaülikooliga. 2017. aastast on EMERA ülikooli teaduskonna tasandi struktuuriüksus.

EMERA-s õpetatakse 4 rakenduskõrghariduse õppekaval ning kahel magistri- ja ühel doktoriõppekaval. 

Meie eesmärk on panustada kõrgtehnoloogiliste vahenditega esmaklassilisse ning rahvusvaheliselt tunnustatud hariduse pakkumisse, hoides samal ajal elus väärikaid meretraditsioone. Meie lõpetajad on kõrgelt hinnatud ja tasustatud tippjuhid ning spetsialistid nii merel kui maal.

Juhtimine

EMERA hakkas oma juhtimissüsteemi täiustama ning kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutama 1999. aastal. Kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamise, rakendamise ja sertifitseerimise nõue kõikidele mereharidust andvatele institutsioonidele oli üks olulisematest meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni (STCW) muudatustest, mille võttis Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) vastu 7. juulil 1995. Nõuete rakendamise lõpptähtaeg oli 1. veebruar 2002. EMERA-le väljastas vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi sertifitseerimisasutus Lloyd`s Register 2001. aastal. EMERA kvaliteedijuhtimissüsteem on välja töötatud ja rakendatud Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooni (ISO) kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2015 nõuete alusel ning sertifitseeritud 2020. aastast sertifitseerimisasutuse Bureau Veritas poolt. EMERA-s viiakse standardiga nõutud kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditit, juhtkonnapoolset ülevaatust ning välisauditit läbi igal aastal. Kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat väljastatakse (re)sertifitseerimisauditi alusel kolmeks aastaks, teisel ja kolmandal aastal viiakse sertifitseerimisasutuse poolt läbi korralised kontrollauditid.

Buraeu Veritas logo

Juhtpõhimõtted

EMERA missioon on koolitada kõrgelt tunnustatud merendusvaldkonna tippspetsialiste, panustada merendusalasesse teadus- ja arendustegevusse ning osutada teenuseid merendussektorile.

EMERA visioon on kasvada rahvusvaheliselt hinnatud merendusvaldkonna kompetentsikeskuseks.

EMERA väärtused on:

 • professionaalsus ja usaldusväärsus – meiega töötavad inimesed, kes väärtustavad enesearengut, osalevad aktiivselt õppe-, teadus- ja innovatsioonitegevuses ning hoiavad au sees meretraditsioone;
 • ettevõtlikkus ja uuendusmeelsus – kasutame kaasaegseid tehnoloogiaid, rakendame paindlikke õppemeetodeid ja arvestame ühiskonna ootustega merendusvaldkonna haridusele;
 • avatus ja koostöövalmidus – oleme avatud headele mõtetele ning tegutseme koostöös partnerite ja merendusvaldkonna ettevõtetega tuginedes nende vajadustele.

EMERA kvaliteedialased juhtpõhimõtted (kvaliteedipoliitika) on järgmised:

 • järgime meile kohalduvaid nõudeid, tagamaks EMERA lõpetajate ning teadus- ja arendustegevuse rahvusvaheline tunnustatus;
 • juurutame ühtsetel alustel toimivat järjepideval parendamisel põhinevat läbipaistvat juhtimissüsteemi, kasutame kaasaegseid juhtimisvõtteid ja -vahendeid, lähtume riski- ja protsessipõhisest mõtlemisest;
 • püüdleme kliendirahulolu suurendamisele läbi kliendikeskse tegutsemise, mõistes ja täites klientide vajadusi ning püüdes ületada nende ootusi.

Juhtimisstruktuur

EMERA akadeemiline otsustuskogu on EMERA nõukogu, mille koosseis ja pädevus on kehtestatud EMERA põhimäärusega ning töö korraldus EMERA nõukogu kodukorraga. EMERA nõukogu koosseisu kinnitab EMERA direktori ettepanekul ülikooli rektor kuni kolmeks aastaks.

EMERA tippjuhtkonda kuuluvad EMERA direktor ja tema asetäitjad (ülikooli mõistes prodekaanid): õppedirektor, arendusdirektor ja kvaliteedijuht. EMERA direktor on Roomet Leiger. EMERA direktoril on ülikooli mõistes kõik dekaani ja instituudi direktori õigused ja kohustused, kui ülikooli põhikirjas või EMERA põhimääruses ei ole sätestatud teisiti.

EMERA direktori nõuandev kogu on direktoraat, mille koosseis ja töö korraldus on kehtestatud direktoraadi kodukorras. Direktoraadi liikmed moodustavad EMERA juhtkonna

EMERA struktuuri ja keskuste tegevuse alused kinnitab direktor. EMERA keskuse tegevuse alustes on kehtestatud keskuse tegevusvaldkonnad, eesmärk, ülesanded, struktuur, juhtimine, vara ja finantseerimine.

1 . septembri 2022 seisuga kuuluvad Eesti Mereakadeemia struktuuri järgmised üksused:

 • merehariduskeskus
 • taristukeskus
 • õppekeskus

 • uurimisrühmad
  • merenduse küberjulgeoleku keskus
  • mereveonduse uurimisrühm
  • rohelise meretehnoloogia uurimisrühm
  • veeteede ohutuse uurimisrühm
  • sinimajanduse ja veeressurside uurimisrühm

Ajalugu

Tallinna Merekool, kelle järglaseks on TalTechi Eesti Mereakadeemia, asutati ühe navigatsiooniklassina 1919. aastal. Samaaegselt avati Tallinna Tehnikumi juures laevamehaanikute klass, millest 1920. aastal kujunes Tallinna Laevamehaanikute Kool ja mis 1935 liideti Tallinna Merekooliga.

Möödunud sajandi 90ndate aastate alguses andsid Tallinnas mereharidust kolm õppeasutust: Tallinna Merekool, Tallinna Merekolledž ja Tallinna 1. Kutsekeskkool. 1992. a moodustati nende baasil ühtne Eesti Merehariduskeskus. 1994. a andis Eesti Merelaevandus Merehariduskeskusele üle uue hoone Lasnamäel (Mustakivi tee 25). 

1999. a nimetati Eesti Merehariduskeskus ümber Eesti Mereakadeemiaks

2009. a kolis Mereakadeemia juhtkond Lasnamäelt Kopli 101 asuvasse hoonesse. Järgnesid merendusteaduskond ja täiendusõpe ning 2012. a laevandusteaduskond, mehaanikateaduskond ja muud tugistruktuurid. 2015. aasta kevadel toimusid viimased tunnid Mustakivi tee õppehoone hoovipealsetes laborites. 

1. augustil 2014 liitus Eesti Mereakadeemia Tallinna Tehnikaülikooliga kolledži staatuses ja kannab sellest ajast uut nime TalTech Eesti Mereakadeemia. Liitumisel TalTechiga eraldus Eesti Mereakadeemiast kutseõppeosakond, millest sai iseseisev õppeasutus nimega Eesti Merekool, mis asub Kopli 101 hoovipealses õppehoones.

1. jaanuar 2017 sai TalTech Eesti Mereakadeemia üheks viiest TalTechi teaduskonna tasandi struktuurüksusest.

27. oktoobril 2019 tähistas TalTech Eesti Mereakadeemia 100. aastapäeva.

Eesti Mereakadeemia rektorid:
Tarmo Kõuts 01.1992 - 06.1993
Valdur Aret 06.1993 - 08.1995
Jüri-Toomas Murazov-Petrov 08.1995 - 08.1996
Peeter Veegen 08.1996 - 04.2000
Jüri Lember 04.2000 - 03.2006
Peeter Järvelaid 03.2006 - 03.2007
Jüri Kann 03.2007 - 08.2009
Märt Tomson 08.2009 - 12.2010
Heiki Lindpere 01.2011 - 11.2013
Roomet Leiger (arendusprorektor rektori ülesannetes) 29.11.2013 - 31.07.2014

Eesti Mereakadeemia direktorid:
Roomet Leiger 01.08.2014 - 30.04.2015
Roomet Leiger 01.05.2015 - 31.12.2020
Roomet Leiger 01.01.2021 -