Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Mereakadeemia koondab endas merendusalase kompetentsi laevanduse, sadamamajanduse, väikelaevaehituse ja teistel seotud teemadel, kus lisaks õppetööle viiakse läbi ka erinevaid teadusarendus projekte siseriiklikult ja rahvusvahelisel tasemel.

Käimasolevad projektid

sustainable flow

Projekt vähendab CO2 heitkoguseid ühendvedude/multimodaalse transpordisüsteemi kaubavoogude puhul. Töötatakse välja digitaalne tööriist CO2 vähendamise meetmete jaoks; lisaks töötatakse välja kontseptsioon energiasäästuks ja taastuvenergia tootmiseks sadamates kui multimodaalsete vedude sõlmpunktides. Rakendamine toimub reaalsete pilootprojektide kaudu, mis toimuvad mere- ja maismaatranspordisõlmedes. On seitse ühendvedude sõlmpunkti/piirkondade süsteemi, kus CO2 vähendatakse (sadamad: Rauma, Soome; Pori, Soome; Mariehamn, Å; Norrköping, SE; Oxelösund, SE; Tallinn, EE; Riia, LV).

Projekti Sustainable Flow tulemuseks on:

 • CO2 vähenemine (10%) pilootsadamates 3. aastaks.
 • praktiline avatud juurdepääsuga veebipõhine vahend (koos kasuliku integratsiooniga) CO2 vähendamiseks.
 • jätkusuutlikud transpordisüsteemid (keskkonna, majanduse ja ühiskonna vaatenurgast).

Projekt on järgmiste osapoolte ühine koostöö:

Satakunta University of Applied Sciences, FI (juhtivpartner); Fintraffic VTS Ltd, FI;

Ahvenamaa Rakendusteaduste Ülikool, AX; Rootsi Merendusadminsitratsioon, SE; Rootsi Transpordiettevõtete Konföderatsioon, SE; Tallinna Tehnikaülikool/EMERA, EE; Rahvusvaheline Transpordi Arendamise Assotsiatsioon, LV.

Projekt on rahastatud Euroopa Liidu Kesk-Läänemere programmist ja tegevused viiakse ellu perioodil 1.5.2023–31.5.2026.

Projekti kogueelarve on 2 737 380 eurot, millest TalTech EMERA osa on 456 965 eurot.

Lisainfo

Kontakt: Kristel Rauk (kristel.rauk@taltech.ee )

MariCybERA on saanud toetust Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmist "Horisont 2020" toetuslepingu nr 952360 alusel.


Merenduse küberturvalisuse keskus loodi ELi rahastatud Horizon 2020 projekti MariCybERA raames. Projekti eesmärgiks oli luua Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) juurde merenduse küberturvalisuse Euroopa teadusruum (ERA Chair), ühendades TalTech Eesti Mereakadeemia ja TalTechi digitaalse kohtuekspertiisi ja küberturvalisuse keskuse teadussuutlikkuse. Selle integreerimise eesmärgiks on tegeleda merendussektori digitaalsest ümberkujundamisest tulenevate küberturvalisuse probleemidega.

Keskuse eesmärk on saada rahvusvaheliselt tunnustatud akadeemiliseks uurimiskeskuseks, mis toetab turvalist, usaldusväärset ja jätkusuutlikku merendussektorit. See kasutab ära Eesti küberturvalisuse ja merenduse sidusrühmade, sealhulgas NATO küberkaitse koostööpädevuskeskuse, Eesti merendusühenduste, teadusasutuste ja eraettevõtete ökosüsteemi.

Keskuse teadustöö keskendub uuenduslike lahenduste väljatöötamisele, et lahendada merendussektori esilekerkivaid julgeolekuprobleeme. See hõlmab ohumaastiku uurimist, merendussüsteemide haavatavuste tuvastamist ja küberturvalisuse meetmete väljatöötamist, et vähendada küberrünnakutest tulenevaid riske. Teadusuuringute peamine aspekt on mõista merenduskeskkonna erilisi probleeme, sealhulgas näiteks piiratud ühenduvust ja vajadust reaalajas toimuva teabevahetuse järele. Keskus saab nendele konkreetsetele valdkondadele keskendudes tagada, et tema teadusuuringutel on praktilised rakendused ja et need aitavad parandada merendussektori küberturvalisust.

Projekti eelarve on 2 497 500 €.

Projekt on rahastatud Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmist "Horisont 2020" toetuslepingu nr 952360 alusel ning perioodil 01.01.2021 - 31.12.2025

Kontakt: Dan Heering (dan.heering@taltech.ee)

Projekti kodulehekülg: MariCybERA https://maricybera.taltech.ee/

 

GreenSkills4H2 projekti eesmärgiks on välja töötada strateegia vesinikusektoris töötamise pädevusega, adresseerimaks puudusi ja mittevastavusi tööturu vajaduste ja tööliste oskuste vahel. 
Projekt keskendub vesiniku väärtusahelale, eelkõige vesiniku tootmise, jaotamise, transpordi ja salvestamise osas, ning on jaotatud kolmeks peamiseks osaks:
-    Pädevuste strateegia väljatöötamine (1. aasta), millega selgitatakse välja, mis oskustega vesinikutehnolooge on Eesti ja kogu Euroopa ettevõtetel vaja;
-    Vajalike õppeprogrammide koostamine (2. ja 3. aasta) nii lähituleviku kui ka pikema perioodi koolitusvajaduste rahuldamiseks;
-    Pilootkoolituste läbiviimine väljatöötatud õppematerjalide põhjal (3. ja 4. aasta).
Projekti konsortsiumisse kuulub 33 partnerit haridusasutustest ja tööstusest üle Euroopa. Projekti juhtpartneriks on Karlsruhe Tehnoloogiainstituut (Saksamaa), mida toetab Hydrogen Europe ja Hydrogen Europe Research koos konsultatsiooniettevõttega Schuman Associates. 
GreenSkills4H2 on kaasrahastatud Erasmus+ programmist ja tegevused viiakse läbi perioodil 1.07.2022 – 30.06.2026.

Lisainfo  https://greenskillsforhydrogen.eu/

Kontakt kadi.kasepold@taltech.ee

Peamine eesmärk on panna alus uue klassi täielikult elektrilise mehitamata õhusõiduki süsteemile UWV (Unmanned WIG/wing-in-ground/ Vehicle), mis ühendab endas kiiruse, paindlikkuse ja energiatõhususe.

Projekti eelarve on 5 116 012 €, millest TalTech-i osa on 503 000 €

Projekt on rahastatud Horizon Europe programmist ning tegevused viiakse läbi perioodil 01.01.2023-31.12.2026.

Kontakt: Riina Otsason riina.otsason@taltech.ee

Kristel Rauk kristel.rauk@taltech.ee

Järjest kasvavate küberturvalisuse intsidentide valguses oodatakse ülikoolidelt järjest kõrgemat kvaliteeti tööturule sisenevate lõpetajate kaasaegsete küberturvalisuse teadmiste osas ning et ka täiend- ja ümberõppe õppekavad oleksid varustatud ajakohase teabega.

Vaatamata õppekavade arvukusele, ei ole nende puhul sageli tegemist ajas dünaamiliselt muutuvate programmidega, kuhu jooksvalt uusi teadmisi ja oskusi lisataks. CyberSecPro eesmärgiks on adresseerida seda puudust läbi projekti raames loodava praktilise küberturvalisuse koolitusprogrammi, mis täiendab, toetab ja edendab olemasolevaid akadeemilisi õppekavasid ning läbi selle vähendab vahet akadeemia, tööturu vajaduste ja küberturvalisuse oskusteabe vahel.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu DIGITAL-2021-SKILLS-01 programmist ning tegevused viiakse läbi perioodil 1.12.2022 – 30.11.2025.

Projekti eelarve on 13 500 000 €, millest Taltech-i osa on 508 036 €.

Kontakt: Ricardo Lugo, PhD (Ricardo.lugo@taltech.ee)

ATHENA eesmärgiks on tõsta ühisveevärgi avaliku- ja erasektori (peamiselt väikese- ja keskmise suurusega ettevõte) töötajate teadmisi ja oskusi tegelemaks järjest sagenevate küberrünnakute ärahoidmise ning mõjude minimeerimisega. Selleks tõstetakse küberteadlikkust ning suurendatakse valmisolekut küberjulgeoleku kaitseks läbi koolituste ning praktiliste treeningute ning võimaldades kõikidel töötajatel reageerida küberintsidentidele.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03 programmist ning tegevused viiakse läbi perioodil 1.09.2023 – 31.08.2026.

Projekti eelarve on 1 605 192 €, millest TalTech-i osa on 195 542 €

Kontakt: Ricardo Lugo, PhD (ricardo.lugo@taltech.ee)

Projekti BlueGreenFeed eesmärk on suurendada tööstuse väärtust ja kasumlikkust, leides uusi turge vähekasutatud rohelistele kaasvoogudele, muutes need toiteväärtuslikeks ja jätkusuutlikeks söödakomponentideks. Projekti raames uuritakse võimalusi sulgede ja rohumassi eeltöötlemiseks ja töötlemiseks, et suurendada nende seeditavust ja biosaadavust madala troofilise tasemega loomade, näiteks putukate (kodutirtsud ja jahutussid) ja veeselgrootute (krevetid ja polüteedid) söödas kasutamiseks. Katsetatakse nende organismide võimet kasvada ja muundada toitainevaesed substraadid toiteväärtuslikuks biomassiks. Hinnatakse nende organismide toiteväärtust ja nende sobivust kalade söötmise katsetes. Pärast põhjalikku majanduslikku ja jätkusuutlikku analüüsi tehakse ettepanek majanduslikult teostatavate ja jätkusuutlike viiside kohta, kuidas madala väärtusega kõrvalvooge biotehnoloogiliselt ümber töödelda söödatööstuses kasutatavateks kõrge väärtusega valkudeks ja lipiidideks.

Projekti veebileht: www.bluebio.eu

Projekti kestus 36 kuud alates 01.12.2022.

Rahastab: ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy (BlueBio).

TalTechi eelarve: 100 000 €

Vastutav täitja: Loreida Timberg (loreida.timberg@taltech.ee)

Lepingu raames teostatakse navigatsiooniriskide analüüs seoses Utilitas Wind OÜ poolt arendatava Saare-Liivi meretuulepargiga.

Analüüs põhineb Transpordiameti poolt aktsepteeritud meetodil ning hõlmab võimalike uute laevaliikluse koridoride asukohti ja laiust, tuulepargi mõju mereside- ja -seiresüsteemidele, meretuulepargi mõju laevaliiklusele ehitus- ning opereerimisajal (sh muutuvate jääolude tingimustes) ning mõjuhinnangut navigatsioonimärkide ja -tulede eristamisele veeliiklejate poolt.

 Navigatsiooniriskide analüüs viiakse läbi perioodil 1.10.2022 – 31.08.2024.

 Kontakt: Inga Zaitseva-Pärnaste, PhD (inga.zaitseva@taltech.ee)

Lõppenud projektid

 

OilSpill_väike
KIK_logo

Projekti OIL SPILL eesmärgiks on merereostuse sündmustele reageerimise võimekuse ja -kiiruse tõhustamine eelkõige rannikumeres ning piiriülese koostöö parandamine Läänemere regioonis. 

Peamised tegevused:

 • kaardistatakse olemasolevad õlireostustõrje protseduurid ning ühtlustatakse need riigiti;

 • luuakse ühtsed väljaõppe põhimõtted merereostusele reageerimiseks;

 • korraldatakse ühisõppuseid, sh simulaatortreeninguid.

Projekti rahastati Interreg Baltic Sea Region programmist ning tegevused viidi läbi perioodil 01.01.2019 - 31.12.2021.

Kontakt: Kadi Kasepõld (kadi.kasepold@taltech.ee)

OIL SPILL veebileht

Erasmus

Mereülikoolide matemaatikaloengutes keskendutakse sageli selliste matemaatiliste probleemide lahendamisele, mis ei ole seotud tulevase merendusalase erialaga ning õpe on üldjuhul vaid klassiruumi-põhine ülesannete lahendamine. Seetõttu on tudengitel vähene motiveeritus matemaatikaloengutes pingutada, kuna tuntakse, et matemaatika ei ole vajalik tulevasel erialal edu saavutamiseks. Selle tulemusena on paljude merenduserialade matemaatikaeksamite õnnestumisprotsent madal.

Probleemi lahendamiseks keskendus ellukutsutud MareMathics projekt mereülikoolide matemaatikaõpetajate toetamisele läbi uute õppemeetodite välja töötamise ja kaasaegsete IKT lahenduste kasutamise. Projekti oodatud väljunditeks olid:

- Uued meetodid, mis toetavad üliõpilaste matemaatiliste ja probleemilahendamise oskuste arengut, on välja töötatud;

- Kõrgem positiivse hindega sooritatud eksamite tase, madalam väljakukkumiste arv;

- Avalikkuse suurenenud teadvus matemaatika olulisusest ja kasutatavusest merendussektoris;

- Teadmiste ja parimate praktikate kogum õpetajatele, lektoritele, huvigruppidele üliõpilastele, k.a elukestev õpe.

Projekt oli rahastatud ERASMUS+ programmi meetmest Strateegilise koostöö kõrghariduses. Projekti eelarve oli 224 204 €, millest TalTech-i osa oli 41 134 € ning tegevused viidi läbi perioodil 31.12.2019 - 30.12.2021.

Projekti eesmärgiks oli vähendada Läänemerel sõitvate kiirlaevade negatiivset mõju parandades tuleviku kiirlaevade disaini ja ekspluatatsiooni puhta, ohutu ja nutika meresõidu jaoks.

Selleks keskenduti projektis:

 • Kiirlaevade hüdrodünaamilisele disainile ohutuse ja energiatõhususe tõstmiseks
 • Jõuseadme disainile parema energiatõhususe ja väiksema müraemissiooni saavutamiseks
 • Kiirlaeva automatiseerimisele ja digitaliseerimisele, et tõsta ohutust, kütuse säästlikkust ja nutikat liiklemist

Seemneraha projekti rahastati Interreg Baltic Sea Region programmist ning tegevused viidi läbi perioodil 01.10.2020 - 30.09.2021.

Projekti eelarve oli 50 000 €, millest Tallinna Tehnikaülikooli osa oli 19 000 €. Projekti juhtpartneriks oli Tallinna Tehnikaülikool.

Kontakt: Abbas Dashtimanesh (abbas.dashtimanesh@taltech.ee)

IBSR_väike

Aastatel 2011 - 2018 osales õnnetustes merel üle 25 000 laeva. Statistika kohaselt oli üle 65% nendest õnnetusest põhjuseks inimfaktor. Tehnoloogilisi uuendusi - digitaliseerimine ja protsesside automatiseerimine - on peetud peamiseks abivahendiks inimfaktorist tulenevate vigade minimeerimisel. Samas on näha, et lisades tööprotsessi uusi tehnoloogiaid, võib nendel olla just vastupidine efekt. Projekt Human XFactor at Sea keskendus inimfaktori mõjude mõistmisele tehnoloogiliselt muutuvas merenduskeskkonnas. Selleks, et mõista meresõiduohutust ning vähendada inimfaktorist tulenevate õnnetuste osakaalu töötati erinevaid huvigruppe kaasates välja strateegia analüüsimaks erinevaid merendusprotseduure digitaliseeruvas keskkonnas.

Seemneraha projekti rahastati Interreg Baltic Sea Region programmist ning tegevused viidi läbi perioodil 01.10.2020 - 30.09.2021.

Projekti eelarve oli 50 000 €, millest Tallinna Tehnikaülikooli osa oli 10 000 €. Projekti juhtpartneriks oli Turu Ülikool.

Kontakt: Kadi Kasepõld (kadi.kasepold@taltech.ee)

Maaeluministeerium
Pria
Kalandus

Uuringus töötatakse välja vähem populaarsetest kalaliikidest lisandväärtusega kalatooted vastavalt noorte tarbijate vajadustele ja eelistustele. Vähem populaarsete kalaliikide väärindamine läbi tarbijapõhise tootearenduse võimaldab laiendada ettevõtete tooteportfelli, suurendada käivet, hõivet ja kasumit ning konkurentsivõimet.

Tegevused keskenduvad väiketootmisele ehk võimalustele üksikkaluritel ja väikestel ettevõtetel püütud kala väärindada.

Kalatoodete logistika - pakiautomaatide ja kullerite vahendusel, omab suurt potentsiaali, kuid vaja on hinnata sellega seotud väljakutseid ja riske. Sellise logistikaviisi kasutamine eeldab head temperatuuri jälgimist, mis on võtmetegur kalatoodete kvaliteedi ja ohutuse tagamise osas. Temperatuuriindikaatorite sobivuse hindamine erinevate kalatoodete juures kasutamiseks võimaldab viia tarbijateni parimate omadustega toote. Mugavamat kalatoodete kättetoimetamise viisi tervitad kindlasti tarbijad, eriti noored tarbijad ning ka ettevõtjad. Selline tarbijad-tooted-logistika uurimusteema on oluline kogu Eesti rannapüügi ja ka siseveekogude sektorile.

Projekti tegevused viidi ellu ajavahemikul 02.09.2019 - 31.08.2021. 

Tutvu projektiaruandega

Uuringu teostamist rahastas Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ning Maaeluministeerium. Uuringu asjaajamist toetas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.

Kontakt: Loreida Timberg (loreida.timberg@taltech.ee)

 

InterReg_centralbaltic_väike
EL reg fond_väike
CoMet_väike

CoMET-i (Internationally Competitive Maritime Education for Modern Seagoing and High Quality Port Services) peamine fookus on merendussektori vajadustel põhineva rahvusvahelise väljaõppe pakkumine STCW-78 reeglite alusel õppivatele ning mereveonduse ja sadamatöö korralduse erialal õppivatele tudengitele. 

Projekti partneriteks on Joint Educational Authority of Kotka-Hamina Region (juhtpartner), South-Eastern Finland University of Applied SciencesNovia University of Applied Sciences (Aboa Mare) ning sadamatöölistele kutseharidust pakkuv Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus. Projekti eelarve on 947 952 eurot, millest EMERA eelarve on 317 105 eurot (ERDF 266 368 €).
 

Projekti raames:

 • ühendatakse Eesti Mereakadeemia simulaatorid Euroopa merendussimulaatorite võrku (EMSN – European Maritime Simulator Network);

 • ühtlustatakse projektipartnerite simulaatorite tase ning ühendatakse need ühte võrku; 

 • arendatakse välja (või uuendatakse) tudengite ühis-simulatsiooniharjutuste jaoks vajalikud ainekavad;

 • ühtlustatakse rahvusvahelisel tasemel sadamatöötajate täiendõppekavad (dokker, talman);

 • soetatakse laevade dünaamilise positsioneerimise jaoks vajalikud moodulid ning arendatakse välja vastavad ainekavad.

Kestus: 01.03.2018 – 31.08.2021

Projekti tutvustav video 

Kontakt: Jarmo Kõster (jarmo.koster@taltech.ee)

CoMET veebileht

 

IT Akadeemia
HITSA

Projekti eesmärgiks on erialaspetsiifiliste IKT lahenduste integreerimine TalTech Eesti Mereakadeemia õppekavasse „Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine“ ja sellega kaasneva sisulise materjali uuendamine, erialaainete ning praktikate kaasajastamine ja IHO (Rahvusvaheline Hüdrograafia Organisatsioon) standartide vastavusse viimine.

Projekti üldiseks eesmärgiks on eriala IKT lahenduste integreerimine  VDVR õppekavasse järgmiste tegevuste kaudu:

 1. Arendada olemasolevat ja soetada uus tarkvara/riistvara
 2. Töötada välja vastavad õppematerjalid ja praktika juhendid
 3. Koolitada välja vastavate erialade IKT teadmiste ja oskustega instruktorid

Projekti rahastab HITSA IT Akadeemia ning tegevused viiakse ellu ajavahemikul 01.04.2020 – 31.07.2021

Kontakt: Inga Zaitseva-Pärnaste (inga.zaitseva@taltech.ee)

Projekti eesmärgiks on "targa autoteki" kontseptsiooni (prototüübi) välja töötamine AS Tallink Grupi laevale, mis võimaldaks sadama territooriumil automatiseerida ning efektiivistada sõidukitega seotud protsesse.
 

Töö raames viiakse läbi uuring, millega selgitatakse välja võimalikud tehnoloogilised ning süsteemi arhitektuursed lahendused ning valitakse neist optimaalseim. Teise etapina arendatakse välja "targa autoteki" tehnoloogiline lahendus ja kasutajaliidesed ning installeeritakse need testalal. Kolmandas etapis kogutakse andmeid ning analüüsitakse võimalikke kitsaskohti.
 

Eduka lahenduse korral muutub lastiruumi kasutus ning lastipaigutus efektiivsemaksväheneb tööjõuvajadus laadimis- ja lossimistöödel ning lüheneb ooteaeg laeva ja laevast väljasõiduks.
 

Tööd rahastab AS Tallink Grupp ning tegevused viiakse läbi perioodil 16.01.2019 - 31.12.2020.

Kontakt: Dan Heering
(dan.heering@taltech.ee)

IBSR_väike
RTF_väike

Projekti "Real-time Ferries (RTF)" eesmärgiks on luua intermodaalne reaalajas liikluse jälgimise süsteem, millesse on kaasatud ka parvlaevad. Peamiseks ülesandeks on seni eraldiseisvate domeenide (laeva navigeerimissüsteemid, ühistransport, logistikaettevõtted, sadamad)