Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Mereakadeemia koondab endas merendusalase kompetentsi laevanduse, sadamamajanduse, väikelaevaehituse ja teistel merendusega seotud teemadel, kus lisaks õppetööle viiakse läbi ka erinevaid teadus-arendusprojekte nii siseriiklikult kui ka rahvusvahelisel tasemel, et arendada uuenduslikke teadmisi ja tehnoloogiaid.

Eesti Mereakadeemia eksperdid on osalenud mitmetes rahvusvahelistes koostööprojektides erinevates valdkondades, nagu näiteks naftareostuse tõrje ja juhtimise taseme tõstmine, kaubavoogude analüüs, meretransport ja klastrid, merendusalase hariduse arendamine ja paljudes teistes.

Käimasolevad projektid

sustainable flow

Projekt vähendab CO2 heitkoguseid ühendvedude/multimodaalse transpordisüsteemi kaubavoogude puhul. Töötatakse välja digitaalne tööriist CO2 vähendamise meetmete jaoks; lisaks töötatakse välja kontseptsioon energiasäästuks ja taastuvenergia tootmiseks sadamates kui multimodaalsete vedude sõlmpunktides. Rakendamine toimub reaalsete pilootprojektide kaudu, mis toimuvad mere- ja maismaatranspordisõlmedes. On seitse ühendvedude sõlmpunkti/piirkondade süsteemi, kus CO2 vähendatakse (sadamad: Rauma, Soome; Pori, Soome; Mariehamn, Å; Norrköping, SE; Oxelösund, SE; Tallinn, EE; Riia, LV).

Projekti Sustainable Flow tulemuseks on:

  • CO2 vähenemine (10%) pilootsadamates 3. aastaks.
  • praktiline avatud juurdepääsuga veebipõhine vahend (koos kasuliku integratsiooniga) CO2 vähendamiseks.
  • jätkusuutlikud transpordisüsteemid (keskkonna, majanduse ja ühiskonna vaatenurgast).

Projekt on järgmiste osapoolte ühine koostöö:

Satakunta University of Applied Sciences, FI (juhtivpartner); Fintraffic VTS Ltd, FI;

Ahvenamaa Rakendusteaduste Ülikool, AX; Rootsi Merendusadminsitratsioon, SE; Rootsi Transpordiettevõtete Konföderatsioon, SE; Tallinna Tehnikaülikool/EMERA, EE; Rahvusvaheline Transpordi Arendamise Assotsiatsioon, LV.

Projekt on rahastatud Euroopa Liidu Kesk-Läänemere programmist ja tegevused viiakse ellu perioodil 1.5.2023–31.5.2026.

Projekti kogueelarve on 2 737 380 eurot, millest TalTech EMERA osa on 456 965 eurot.

Lisainfo

Kontakt: Kristel Rauk (kristel.rauk@taltech.ee )

MariCybERA on saanud toetust Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmist "Horisont 2020" toetuslepingu nr 952360 alusel.


Merenduse küberturvalisuse keskus loodi ELi rahastatud Horizon 2020 projekti MariCybERA raames. Projekti eesmärgiks oli luua Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) juurde merenduse küberturvalisuse Euroopa teadusruum (ERA Chair), ühendades TalTech Eesti Mereakadeemia ja TalTechi digitaalse kohtuekspertiisi ja küberturvalisuse keskuse teadussuutlikkuse. Selle integreerimise eesmärgiks on tegeleda merendussektori digitaalsest ümberkujundamisest tulenevate küberturvalisuse probleemidega.

Keskuse eesmärk on saada rahvusvaheliselt tunnustatud akadeemiliseks uurimiskeskuseks, mis toetab turvalist, usaldusväärset ja jätkusuutlikku merendussektorit. See kasutab ära Eesti küberturvalisuse ja merenduse sidusrühmade, sealhulgas NATO küberkaitse koostööpädevuskeskuse, Eesti merendusühenduste, teadusasutuste ja eraettevõtete ökosüsteemi.

Keskuse teadustöö keskendub uuenduslike lahenduste väljatöötamisele, et lahendada merendussektori esilekerkivaid julgeolekuprobleeme. See hõlmab ohumaastiku uurimist, merendussüsteemide haavatavuste tuvastamist ja küberturvalisuse meetmete väljatöötamist, et vähendada küberrünnakutest tulenevaid riske. Teadusuuringute peamine aspekt on mõista merenduskeskkonna erilisi probleeme, sealhulgas näiteks piiratud ühenduvust ja vajadust reaalajas toimuva teabevahetuse järele. Keskus saab nendele konkreetsetele valdkondadele keskendudes tagada, et tema teadusuuringutel on praktilised rakendused ja et need aitavad parandada merendussektori küberturvalisust.

Projekti eelarve on 2 497 500 €.

Projekt on rahastatud Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmist "Horisont 2020" toetuslepingu nr 952360 alusel ning perioodil 01.01.2021 - 31.12.2025

Kontakt: Dan Heering (dan.heering@taltech.ee)

Projekti kodulehekülg: MariCybERA https://maricybera.taltech.ee/

 

GreenSkills4H2 projekti eesmärgiks on välja töötada strateegia vesinikusektoris töötamise pädevusega, adresseerimaks puudusi ja mittevastavusi tööturu vajaduste ja tööliste oskuste vahel. 
Projekt keskendub vesiniku väärtusahelale, eelkõige vesiniku tootmise, jaotamise, transpordi ja salvestamise osas, ning on jaotatud kolmeks peamiseks osaks:
-    Pädevuste strateegia väljatöötamine (1. aasta), millega selgitatakse välja, mis oskustega vesinikutehnolooge on Eesti ja kogu Euroopa ettevõtetel vaja;
-    Vajalike õppeprogrammide koostamine (2. ja 3. aasta) nii lähituleviku kui ka pikema perioodi koolitusvajaduste rahuldamiseks;
-    Pilootkoolituste läbiviimine väljatöötatud õppematerjalide põhjal (3. ja 4. aasta).
Projekti konsortsiumisse kuulub 33 partnerit haridusasutustest ja tööstusest üle Euroopa. Projekti juhtpartneriks on Karlsruhe Tehnoloogiainstituut (Saksamaa), mida toetab Hydrogen Europe ja Hydrogen Europe Research koos konsultatsiooniettevõttega Schuman Associates. 
GreenSkills4H2 on kaasrahastatud Erasmus+ programmist ja tegevused viiakse läbi perioodil 1.07.2022 – 30.06.2026.

Lisainfo  https://greenskillsforhydrogen.eu/

Kontakt kadi.kasepold@taltech.ee

Peamine eesmärk on uurida võimalikku potentsiaali ja panna alus uudsele täiselektrilisele mehitamata laugurlaevale, mis ühendab endas kiiruse, paindlikkuse ja energitõhususe.

Projekti eelarve on 5 116 012 €, millest TalTech-i osa on 503 000 €

Projekt on rahastatud Horizon Europe programmist ning tegevused viiakse läbi perioodil 01.01.2023-31.12.2026.

Kontakt: Riina Otsason riina.otsason@taltech.ee

Kristel Rauk kristel.rauk@taltech.ee

Järjest kasvavate küberturvalisuse intsidentide valguses oodatakse ülikoolidelt järjest kõrgemat kvaliteeti tööturule sisenevate lõpetajate kaasaegsete küberturvalisuse teadmiste osas ning et ka täiend- ja ümberõppe õppekavad oleksid varustatud ajakohase teabega.

Vaatamata õppekavade arvukusele, ei ole nende puhul sageli tegemist ajas dünaamiliselt muutuvate programmidega, kuhu jooksvalt uusi teadmisi ja oskusi lisataks. CyberSecPro eesmärgiks on adresseerida seda puudust läbi projekti raames loodava praktilise küberturvalisuse koolitusprogrammi, mis täiendab, toetab ja edendab olemasolevaid akadeemilisi õppekavasid ning läbi selle vähendab vahet akadeemia, tööturu vajaduste ja küberturvalisuse oskusteabe vahel.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu DIGITAL-2021-SKILLS-01 programmist ning tegevused viiakse läbi perioodil 1.12.2022 – 30.11.2025.

Projekti eelarve on 13 500 000 €, millest Taltech-i osa on 508 036 €.

Kontakt: Ricardo Lugo, PhD (Ricardo.lugo@taltech.ee)

ATHENA eesmärgiks on tõsta ühisveevärgi avaliku- ja erasektori (peamiselt väikese- ja keskmise suurusega ettevõte) töötajate teadmisi ja oskusi tegelemaks järjest sagenevate küberrünnakute ärahoidmise ning mõjude minimeerimisega. Selleks tõstetakse küberteadlikkust ning suurendatakse valmisolekut küberjulgeoleku kaitseks läbi koolituste ning praktiliste treeningute ning võimaldades kõikidel töötajatel reageerida küberintsidentidele.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-03 programmist ning tegevused viiakse läbi perioodil 1.09.2023 – 31.08.2026.

Projekti eelarve on 1 605 192 €, millest TalTech-i osa on 195 542 €

Kontakt: Ricardo Lugo, PhD (ricardo.lugo@taltech.ee)

Projekti BlueGreenFeed eesmärk on suurendada tööstuse väärtust ja kasumlikkust, leides uusi turge vähekasutatud rohelistele kaasvoogudele, muutes need toiteväärtuslikeks ja jätkusuutlikeks söödakomponentideks. Projekti raames uuritakse võimalusi sulgede ja rohumassi eeltöötlemiseks ja töötlemiseks, et suurendada nende seeditavust ja biosaadavust madala troofilise tasemega loomade, näiteks putukate (kodutirtsud ja jahutussid) ja veeselgrootute (krevetid ja polüteedid) söödas kasutamiseks. Katsetatakse nende organismide võimet kasvada ja muundada toitainevaesed substraadid toiteväärtuslikuks biomassiks. Hinnatakse nende organismide toiteväärtust ja nende sobivust kalade söötmise katsetes. Pärast põhjalikku majanduslikku ja jätkusuutlikku analüüsi tehakse ettepanek majanduslikult teostatavate ja jätkusuutlike viiside kohta, kuidas madala väärtusega kõrvalvooge biotehnoloogiliselt ümber töödelda söödatööstuses kasutatavateks kõrge väärtusega valkudeks ja lipiidideks.

Projekti veebileht: www.bluebio.eu

Projekti kestus 36 kuud alates 01.12.2022.

Rahastab: ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy (BlueBio).

TalTechi eelarve: 100 000 €

Vastutav täitja: Loreida Timberg (loreida.timberg@taltech.ee)

Lepingu raames teostatakse navigatsiooniriskide analüüs seoses Utilitas Wind OÜ poolt arendatava Saare-Liivi meretuulepargiga.

Analüüs põhineb Transpordiameti poolt aktsepteeritud meetodil ning hõlmab võimalike uute laevaliikluse koridoride asukohti ja laiust, tuulepargi mõju mereside- ja -seiresüsteemidele, meretuulepargi mõju laevaliiklusele ehitus- ning opereerimisajal (sh muutuvate jääolude tingimustes) ning mõjuhinnangut navigatsioonimärkide ja -tulede eristamisele veeliiklejate poolt.

 Navigatsiooniriskide analüüs viiakse läbi perioodil 1.10.2022 – 31.08.2024.

 Kontakt: Inga Zaitseva-Pärnaste, PhD (inga.zaitseva@taltech.ee)