Tallinna Tehnikaülikool
Lembi Raado

Kodulehe sisu

Tere tulemast!

Kodulehel leiate rubriigist "Õppematerjalid " antud semestri loengute konspektid ja selgitused teostatavate referaatide või kodutööde kohta.

Teavet  kontrolltööde ja eksamite  ning nende tulemuste kohta leiate rubriigist "Teated"

Rubriigis " Artiklid" on leitavad mõned teadusartiklid põlevkivi tuhkade põletamisel moodustuvate tuhkade kasutamise kohta Eestis

Leheküljelt leiate ka:

 • kontaktandmed ja konsultatsiooniajad,
 • loengumaterjalid
 • iseseisvate tööde kirjeldused ja tähtajad
 • informatsioon kontrolltööde toimumise ja tulemuste kohta
 • informatsioon eksamite toimumise ja tulemuste kohta.

Teated

Järgmise loengu sisu

Loeng 16.03 toimub teemal "tsemendi hüdratatsiooni, tardumise ja kivinemise protsessid"

Aines EPM 5110 toimuvad  loengud Teams´i keskkonnas

Küsimuste korral selles õppeaines palun pöörduda meiliaadressil lembi.raado@taltech.ee. Vajaduse korral lepime kokku konsultatsioonis. Pöörduda võib ka konsultatsiooniaegadel.

Kontrolltööd

 • Aines EPM 5110 toimuvad veebruaris loengud Teams´i keskkonnas
 • I kontrolltöö toimub teisipäeval, 30. märtsil loengu ajal: küsimused ja vastuse vormid avanevad Moodle´keskkonnas
 • Küsimused kips- ja lubisideained peatükkide ulatuses. vt tingimused eksamile pääsemiseks
 • Referaatidest on 16.03 2021. seisuga võetud 2,4,5,6,7,8,11, 18,21, 23 ja 24 teema.
 • Eksamile pääsevad üliõpilased, kes on saanud kahe kontrolltöö tulemuste aritmeetilise keskmisena vähemalt 50 punkti ja kellel on referaat arvestatud
 • Kolmas kontrolltöö on nn parandustöö nendele, kes ei saanud esimestest kontrolltöödest osa võtta või kellel need tööd ebaõnnestusid.
 • Eksamile pääsemiseks on vaja sooritada vähemalt kaks kontrolltööd ainult kolmanda

Õppematerjalid

Õppeainete kirjeldus

Õpetatavad kursused sisaldavad teavet ehitusmaterjalidest, nende põhilistest omadustest ja kasutamisest ehituses. Loengukursus "Ehitusmaterjalid" EPM 3500 annab põhiteadmisi kõige erinevate ehituses kasutatavate materjalide kohta. Selle kursuse teoreetilise osa kõrval omavad olulist tähtsust läbiviidavad  laboratoorsed tööd.

Valikkursustes käsitletakse mineraalseid sideaineid nende tootmist,omadusi ja katsetamist. Kursus  EPM 5110"Mineraalsed sideained käsitleb betooni ja teiste tänapäevaste ehitusmaterjalide ning põletamata tehiskivide  tootmiseks hädavajalike mineraalseid sideaineid: lubi-, kips- ja tsementsideaineid.

Seejuuresannab kursus  "Mineraalsed sideained" ka lühiülevaate  põhilistest destruktsiooniprotsessidest, mis keskkonna- ja ekspluatatsioonitingimuste mõjul nende sideainete baasil valmistatud ehitusmaterjalides aset leiavad.

Kursuses "Korrosiooniprotsessid ehituses"EPM 5130 vaadeldakse ehitusmaterjalide lagunemisprotsesse olenevalt nende iseloomulikest omadustest aga ka  erinevatest ehitustehnoloogilistest protsessidest, ekspluatatsiooni- ja klimaatilistest tingimustest  johtuvalt.

Mineraalsed sideained: 


Referaat 2020/21 (EPM5110 Mineraalsed sideained)

 • Referaat koostatakse kahe teadusliku artikli refereerimisel üliõpilase poolt valitud teemal. Teemade loetelu on allpool esitatud. Referaat loetakse arvestatuks kui õppejõud on selle läbi vaadanud ja vastanud Teile meilile "referaat on arvestatud". Kui referaadis on vaja teha parandusi, siis tuleb teostada vastavad parandused ja saata referaat parandatud kujul uuesti.
 • Referaat esitatakse 2-3 leheküljel A4 (mitte üle 5 lk) mitte hiljem kui 14 õppenädalal meilile Lembi.raado@taltech.ee
 • Referaadi teemad kooskõlastatakse õppejõuga. Iga üliõpilane saab valida ühe toodud teemadest. Sama teemat kaks üliõpilast ei saa valida.

1. Portland- põlevkivitsemendid
2. Portland-räbutsemendid
( Portland gbf slag )
3. Räbutsemendid (slag cements)
4. Portland-putsolaantsemendid (pozzolana)
5. Sulfaadikindlad portlandtsemendid (CEM I)
6. Sulfaadikindlad tsemendid( sulfate resisting)
7. Portland-silikatsemendid (Portland silica)
8. Portland-lubjakivitsemendid (Portland-limestone)
9. Madala soojus-eraldusega tsemendid (low heat- LH)
10. Kaltsium-aluminaattsemendid
11. Portland-lendttuhktsemendid (fly ash)
12. Portland- komposiittsemendid
13. Betoonide omadused, mis on valmistatud sulfaadikindla portlandtsemndiga
14. Betoonide omadused, mis on valmistatud portland põletatud põlevkivi tsemendiga
15. Lubjakivi koostisosana portlandtsemendis
16. Kõrgahjuräbud portlandtsemendi koostisosana
17. Looduslikud putsolaanid portlandtsemendi koostisosana
18. Peen-ja nanosilika portlandtsemendi koostisosana
19. Loodusliku kipsi roll portlandtsemendi hüdratatsiooniprotsessis
20. Lendtuhad portlandtsemendi koostisosana
21. Põlevkivi põletamisel moo-dustuvate elektrifiltri tuhkade kivinemine
22. Põlevkivituha (tsükloontuha ) kasutamine sideainena
23. Erinevate tuhaliikide kasutamine sideainena või selle koostisosana
24. Hüdraulilised lubjad ja nende segud erinevate koostiskomponentidega
25.Portland-komposiittsemendid
26 Jahvatatud lubjakivi portlandtsemendi koostisosana, mõju omadustele

 • Referaadi sisu

a. Teha sissejuhatus valitud sideainest: See tähendab määratleda  valitud sideaine või sideainekomponendi  ja tema iseloomulikud omadused, näitajad, standardid
b. Leida 2 teaduslikku artiklit ja refereerida:
- tuua välja uurimisobjekt, materjalid ja näitajad, mida uuriti
- kirjeldada katsemetoodikat
- millistele järeldustele jõuti
-Lisada artiklite lingid või kui kasutate raamatut või ajakirja, siis artiklite koopiad. Mitte kasutada „jutu-tubasid“ , firmade tootekirjeldusi või küsimusi-vastuseid netist. Arvesse lähevad teaduslikud artiklid, millele pääseb ligi TTÜ raamatukogus.
Kirjeldada ka uuritavate materjalide koostist, erinevusi näitajates , kasutustingimustes.

 • Kirjanduse loetelu peab sisaldama leitaval kujul kasutatud teavet.

Näiteks loetelu koostamine:
1. Ots, A. Oil Shale Fuel Combustion. Tallinn, 2006.
2. Kuusik, R., Uibu. M., Kirsimäe, K. Characterization of oil shale ashes formed at industrial scale boilers. Oil Shale, 2005, 4, 407-420.
3. Raado L-M., Nurm V. Properties of fluidized bed burnt oil shale ashes. In: Proceedings of European Symposium of Service life and Serviceability of Concrete Structures ESCS-2006, (Sarja, A. ed.) Espoo, 2006, 200-205.
4. EVS-EN 451-1:2004 Method of testing fly ash. Part 1 Determination of free calcium oxide content.
5. Matcshei, T., Lothenbach, B., Glasser, F.P. The role of calcium carbonate in cement hydration. Cement and Concrete Research, 2007, 37, 551-558.
6. www.understandingcement.org7. Walenta, G ., Füllmann, T. Advances in Qualitative XRD analysis for Clinker. In: Advances in X-ray Analysis, JCPDS, 2004, 47, 287-295. http://www.icdd.com/resources/axa/vol47/v47_40.pdf8. EVS 927:2015 Ehituslik põletatud põlevkivi. Spetsifikatsioon, toimivus ja vastavus Burnt shale for building materials - Specification, performance and conformity9. EVS-EN 14647:2005 Kaltsium-aluminaattsement. Koostis, spetsifikatsioon ja vastavuskriteeriumid Calcium aluminate cement - Composition, specifications and conformity criteria

 • Mõned soovitatavad allikad artiklite leidmiseks:

Elsevier; https://www.elsevier.com/
Science Direct www.sciencedirect.com
https://www.concrete.org/publications.aspx
http://www.cement.org/
https://www.betoniyhdistys.fi/

Artiklid

 • Uibu, Mai; Somelar, Peeter; Raado, Lembi-Merike; Irha, Natalja; Hain, Tiina; Koroljova, Arina; Kuusik, Rein (2016). Oil shale ash based backfilling concrete – Strength development, mineral transformations and leachability. Construction and Building Materials, 102 (1), 620−630, 10.1016/j.conbuildmat.2015.10.197.
 • Irha, Natalya; Reinik, Janek; Jefimova, Jekaterina; Koroljova, Arina; Raado, Lembi-Merike; Hain, Tiina; Uibu, Mai; Kuusik, Rein (2015). PAHs in leachates from thermal power plant wastes and ash-based construction materials. Environmental Science and Pollution Research, 22 (15), 11877−11889, s11356-015-4459-x.
 • Liisma, E.; Raado, L.-M. (2015). Damaging Formula of the Frost Resistant Concrete with Poor Quality of Coarse Limestone Aggregate. Journal of Civil Engineering and Architecture, 9 (5), 598−603, 10.17265/1934-7359/2015.05.012.
 • Liisma, E.; Lõhmus, G.; Raado, L.-M. (2015). The Effect of Temperature and Humidity on the Permanence of External Thermal Insulation Composite Systems. In: Procedia Engineering, 108: 7th Scientific-Technical Conference Material Problems in Civil Engineering (MATBUD'2015), Krakow, Poland. Elsevier, 340−348.
 • Liisma, E.; Raado, L.-M.; Kraht, J. (2015). The damaging effect of carbonation process on frost resistant concrete after freeze/thaw cycles. In: Advanced Engineering and Technology II: Proceedings of the 2nd Annual Congress on Advanced Engineering and Technology (CAET 2015), Hong Kong, 4-5 April 2015. Ed. L. Xie. Taylor & Francis, 13−18.
 • Irha, N.; Uibu, M.; Jefimova, J.; Raado, L.-M.; Hain, T.; Kuusik, R. (2014). Leaching behaviour of estonian oil shale ash-based construction mortars. Oil Shale, 31 (4), 394−411 , 10.3176/oil.2014.4.07.
 • L-M. Raado. T.Hain, E. Liisma, R. Kuusik; COMPOSITION AND PROPERTIES OF OIL SHALE ASH CONCRETE; Oil Shale, 2014; Vol 31, No.2;  pp. 147–160, http://www.kirj.ee
 • Raado,L-M., Kuusik,R., Hain,T., Uibu, M., Somelar,P. Oil Shale Ash Based Stone Formation -Hydration, Hardening Dynamics and Phase Transformations, Oil Shale, 2014, Vol.31, No.1, pp.91-101  http://www.kirj.ee
 • L-M.Raado;T.Tuisk;M.Rosenberg; T.Hain; Durability Behavior of Portland Burnt Oil Shale Cement Concrete, Oil Shale, 2011, Vol.28,No.4, pp.507-515; http://www.kirj.ee
 • L:M.Raado, V.Nurm,Burnt oil shale -main constituent of the Portland cement, CSB 07 Prague Conference, pp.746-751 Klõpsa siia
 • L.M.RaadoT.Hain, Corrosion of Cement and Concrete- Methods of testing and Evaluation, in: Management of Durability in the Building Process, Politecnico di Milano, 25-26 June 2003 Klõpsa siia  
 • L.M.Raado, T.Tuisk,Stability of mineral binding based external rendering systems,The 8th International conference Modern Building materials, structures and techniques, 2004, Vilnius,Lithuania,pp.140-144 Klõpsa siia
 • L.M.Raado, T.Hain, Effect of Portland cement Composition on sulphate resistance,Material Science and Applied Chemistry, Scientific proceedings of Riga Technical University, 2004,pp.75-83Riga2004
 •  L-M.Raado, T.Hain, Sulphate resistance of various Portland cements,15.Ibausil, Tagungsbericht B.2, Weimar,2003,pp. 2-0975-0981Weimar2003
 • L.M.Raado, V.Nurm, Properties of fluidized bed burnt oil shale ashes, European Symposium of Service life and Serviceability of Concrete structures 2006, ESCS, Espoo, Finland, pp.200-205 Espoo