Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Mereakadeemia koondab endas merendusalase kompetentsi laevanduse, sadamamajanduse, väikelaevaehituse ja teistel seotud teemadel, kus lisaks õppetööle viiakse läbi ka erinevaid teadusarendus projekte siseriiklikult ja rahvusvahelisel tasemel.

Käimasolevad projektid

Erasmus
SkillSea_logo

Projekti SkillSea eesmärgiks on Euroopa tasandil edendada tööstuse, ametiasutuste ja haridus- ja koolitusteenuste pakkujate vahelist koostööd töötamaks välja haridusstrateegia merendussektori jaoks, mis võimaldaks tulevikus pakkuda merendusega tegelevatele spetsialistidele õigeid oskusi tööturu vajadusi silmas pidades ning tagades sellega ka Euroopa merendussektori jätkusuutlikkus.

Projekti tegevustena kaardistatakse tulevikus vajalikud oskused, töötatakse välja uued õppekavad ning rakendatakse uus sektori-põhine strateegia.
 

Projekti rahastatakse Erasmus+ KA2 programmist ning tegevused viiakse läbi perioodil 01.01.2019 - 31.12.2022.

Kontakt: Liana Šestak (liana.sestak@taltech.ee)

maaelu
pria
kala

Soolal on toidutoodetes oluline tehnoloogiline, säilitav ja sensoorseid omadusi kujundav roll. Kuna sool on kättesaadav, odav ning heade tehnoloogiliste ja säilitusomadustega, siis kasutatakse seda toidutootes ohtralt. Samas on teada, et tänapäeva inimesed tarbivad liiga palju soola. Soolasisalduse vähendamine toidutoodetes on üks olulisemaid tervisealaseid prioriteete. Seejuures peab soolasisalduse vähendamise juures tagama toodete kvaliteedi – head maitseomadused aga ka toodete ohutuse.

Põisadrust antioksüdantide ja kiudainete rikka toote valmistamine ja selle kasutus-võimaluste testimine kalatoodete soolasisalduse vähendamiseks ning kuivatatud toodete kvaliteedi tõstmiseks on innovaatiline lähenemisviis, mis annab kalakäitlejale võimaluse toota tarbijate vajadustele sobivaid tooteid. Antioksüdandid on levinud toidutoodete koostisained, mis aitavad säilitada toodete ohutuse ja kvaliteedi.

Soolasisalduse vähendamise tegevuste tulemusel saab ettevõte valida oma toodetele sobivaimad soolaasendajad ning vähendada toodete soolasisaldust. Väiksema soolasisaldusega tooted on tarbijate hulgas populaarsemad ning see aitab kaasa ettevõtte toodete müügile.

Kuivatatud kalatoodete tootearendus tegevuste tulemusel saab ettevõte tarbijapõhiselt arendatud uued tooteretseptid kuivatatud kalatoodete sortimenti, mis aitab kaasa ettevõtte toodete müügile.

Põisadrulisandi tootearendus on annab ettevõttele võimaluse eristuda kohaliku toormaterjali väärindamisega ning võtta tootmiss kasutusele uudse vetikal põhineva koostiskomponendi.

Tegevus viiakse ellu ajavahemikul: 01.09.2020 - 31.12.2022

Uuringu teostamist rahastab Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ning Maaeluministeerium. Uuringu asjaajamist toetab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.

Kontakt: Loreida Timberg (loreida.timberg@taltech.ee)

maaelu
pria
kalad

Kilust ja räimest toodetud kalaõli rasvhappelise koostise, metallide ja saasteainete sisalduse analüüsi ning säilituskatsete pealt saab hinnata, kas Läänemerest püütud kilust-räimest toodetud kalaõlist saaks potentsiaalselt teha inimtoiduks sobivaid kõrgema lisandväärtusega, nt oomega-3 õlide tooteid. Selline uurimusteema on oluline kogu Eesti kilu ja räimepüügi sektorile, sest võimaldab komponenditehase toodangut väärindada.

Kalaõli kvaliteedi säilitamiseks kasutatakse ka erinevaid antioksüdante. Trend ja turu nõudlus on eelistada võimalikult naturaalseid antioksüdante, kuid nende efektiivsuse määramine nõuab säilituskatseid, mille käigus on vajalik hinnata kalaõli kvaliteediomadusi – rasvhappelist koostist ja sensoorseid omadusi.

Uuringu tulemusi rakendades on võimalik leida potentsiaalsed kalaõli ja kalajahu väärindamise viisid:

  • Mida värskemast ja parema kvaliteediga toormaterjalist toodetakse kalakomponente, seda parema kvaliteediga ja kõrgema lisandväärtusega need on;

  • Tooraine kõrge kvaliteedi säilitamise võimalused annavad püüdjatele võimaluse täiendada püügijärgseid säilitamismeetodeid ning tootmisesse jõuab kõrgema kvaliteedi ja parema hinnaga kilu-räim; 

Kalaõli ja kalajahu säilituskatsed erinevate antioksüdantidega annavad infot, mis juhtub toodete kvaliteediga ja kui kaua on võimalik hoida toote kvaliteeti stabiilsena.

Tegevused viiakse ellu ajavahemikul 01.09.2020 - 31.12.2022.

Uuringu teostamist rahastab Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ning Maaeluministeerium. Uuringu asjaajamist toetab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.

Kontakt: Loreida Timberg (loreida.timberg@taltech.ee)

MariCybERA

Laialdane IoT tehnoloogia kasutusele võtmine merendussektoris on loonud laevaomanikele uued võimalused laevade ohutumaks ja ökonoomsemaks opereerimiseks tuues samas  kaasa riskid, millega ettevõtted pole varem kokku puutunud. Nimetatud riskide maandamiseks on loomisel merenduse küberjulgeoleku uurimisrühm, mille fookuses hakkab  olema kolm peamist teemat: mereside turvalisus, meretehnoloogia küberturvalisus ning inimaspektid küberturvalisuses.

Horisont 2020 EraChairi programmist rahastuse saanud projekt MariCybERA aitab ülikooli tuua silmapaistvaid akadeemikuid ja kõrgetasemelised tippspetsialiste, et arendada küberturvalisuse valdkonda merenduses ning tõsta kompetentsi antud valdkonnas. Projekt võimaldab ühtlasi ülikooli juurde luua merenduse küberturbe keskuse.

Projekti eelarve on 2 497 500 €, millest TalTech-i osa on 1 248 750€

Projekt on rahastatud Horisont2020 Widespread programmist ning tegevused viiakse läbi perioodil 01.01.2021 - 21.12.2025

Kontakt: Dan Heering (dan.heering@taltech.ee)

Projekti kodulehekülg: MariCybERA (taltech.ee)

co-funded by Erasmus+ programme

GreenSkills4H2 projekti eesmärgiks on välja töötada strateegia vesinikusektoris töötamise pädevusega, adresseerimaks puudusi ja mittevastavusi tööturu vajaduste ja tööliste oskuste vahel. 
Projekt keskendub vesiniku väärtusahelale, eelkõige vesiniku tootmise, jaotamise, transpordi ja salvestamise osas, ning on jaotatud kolmeks peamiseks osaks:
-    Pädevuste strateegia väljatöötamine (1. aasta), millega selgitatakse välja, mis oskustega vesinikutehnolooge on Eesti ja kogu Euroopa ettevõtetel vaja;
-    Vajalike õppeprogrammide koostamine (2. ja 3. aasta) nii lähituleviku kui ka pikema perioodi koolitusvajaduste rahuldamiseks;
-    Pilootkoolituste läbiviimine väljatöötatud õppematerjalide põhjal (3. ja 4. aasta).
Projekti konsortsiumisse kuulub 33 partnerit haridusasutustest ja tööstusest üle Euroopa. Projekti juhtpartneriks on Karlsruhe Tehnoloogiainstituut (Saksamaa), mida toetab Hydrogen Europe ja Hydrogen Europe Research koos konsultatsiooniettevõttega Schuman Associates. 
GreenSkills4H2 on kaasrahastatud Erasmus+ programmist ja tegevused viiakse läbi perioodil 1.07.2022 – 30.06.2026.

Lõppenud projektid

 

OilSpill_väike
KIK_logo

Projekti OIL SPILL eesmärgiks on merereostuse sündmustele reageerimise võimekuse ja -kiiruse tõhustamine eelkõige rannikumeres ning piiriülese koostöö parandamine Läänemere regioonis. 

Peamised tegevused:

 • kaardistatakse olemasolevad õlireostustõrje protseduurid ning ühtlustatakse need riigiti;

 • luuakse ühtsed väljaõppe põhimõtted merereostusele reageerimiseks;

 • korraldatakse ühisõppuseid, sh simulaatortreeninguid.

Projekti rahastati Interreg Baltic Sea Region programmist ning tegevused viidi läbi perioodil 01.01.2019 - 31.12.2021.

Kontakt: Kadi Kasepõld (kadi.kasepold@taltech.ee)

OIL SPILL veebileht

Erasmus

Mereülikoolide matemaatikaloengutes keskendutakse sageli selliste matemaatiliste probleemide lahendamisele, mis ei ole seotud tulevase merendusalase erialaga ning õpe on üldjuhul vaid klassiruumi-põhine ülesannete lahendamine. Seetõttu on tudengitel vähene motiveeritus matemaatikaloengutes pingutada, kuna tuntakse, et matemaatika ei ole vajalik tulevasel erialal edu saavutamiseks. Selle tulemusena on paljude merenduserialade matemaatikaeksamite õnnestumisprotsent madal.

Probleemi lahendamiseks keskendus ellukutsutud MareMathics projekt mereülikoolide matemaatikaõpetajate toetamisele läbi uute õppemeetodite välja töötamise ja kaasaegsete IKT lahenduste kasutamise. Projekti oodatud väljunditeks olid:

- Uued meetodid, mis toetavad üliõpilaste matemaatiliste ja probleemilahendamise oskuste arengut, on välja töötatud;

- Kõrgem positiivse hindega sooritatud eksamite tase, madalam väljakukkumiste arv;

- Avalikkuse suurenenud teadvus matemaatika olulisusest ja kasutatavusest merendussektoris;

- Teadmiste ja parimate praktikate kogum õpetajatele, lektoritele, huvigruppidele üliõpilastele, k.a elukestev õpe.

Projekt oli rahastatud ERASMUS+ programmi meetmest Strateegilise koostöö kõrghariduses. Projekti eelarve oli 224 204 €, millest TalTech-i osa oli 41 134 € ning tegevused viidi läbi perioodil 31.12.2019 - 30.12.2021.

Projekti eesmärgiks oli vähendada Läänemerel sõitvate kiirlaevade negatiivset mõju parandades tuleviku kiirlaevade disaini ja ekspluatatsiooni puhta, ohutu ja nutika meresõidu jaoks.

Selleks keskenduti projektis:

 • Kiirlaevade hüdrodünaamilisele disainile ohutuse ja energiatõhususe tõstmiseks
 • Jõuseadme disainile parema energiatõhususe ja väiksema müraemissiooni saavutamiseks
 • Kiirlaeva automatiseerimisele ja digitaliseerimisele, et tõsta ohutust, kütuse säästlikkust ja nutikat liiklemist

Seemneraha projekti rahastati Interreg Baltic Sea Region programmist ning tegevused viidi läbi perioodil 01.10.2020 - 30.09.2021.

Projekti eelarve oli 50 000 €, millest Tallinna Tehnikaülikooli osa oli 19 000 €. Projekti juhtpartneriks oli Tallinna Tehnikaülikool.

Kontakt: Abbas Dashtimanesh (abbas.dashtimanesh@taltech.ee)

IBSR_väike

Aastatel 2011 - 2018 osales õnnetustes merel üle 25 000 laeva. Statistika kohaselt oli üle 65% nendest õnnetusest põhjuseks inimfaktor. Tehnoloogilisi uuendusi - digitaliseerimine ja protsesside automatiseerimine - on peetud peamiseks abivahendiks inimfaktorist tulenevate vigade minimeerimisel. Samas on näha, et lisades tööprotsessi uusi tehnoloogiaid, võib nendel olla just vastupidine efekt. Projekt Human XFactor at Sea keskendus inimfaktori mõjude mõistmisele tehnoloogiliselt muutuvas merenduskeskkonnas. Selleks, et mõista meresõiduohutust ning vähendada inimfaktorist tulenevate õnnetuste osakaalu töötati erinevaid huvigruppe kaasates välja strateegia analüüsimaks erinevaid merendusprotseduure digitaliseeruvas keskkonnas.

Seemneraha projekti rahastati Interreg Baltic Sea Region programmist ning tegevused viidi läbi perioodil 01.10.2020 - 30.09.2021.

Projekti eelarve oli 50 000 €, millest Tallinna Tehnikaülikooli osa oli 10 000 €. Projekti juhtpartneriks oli Turu Ülikool.

Kontakt: Kadi Kasepõld (kadi.kasepold@taltech.ee)

Maaeluministeerium
Pria
Kalandus

Uuringus töötatakse välja vähem populaarsetest kalaliikidest lisandväärtusega kalatooted vastavalt noorte tarbijate vajadustele ja eelistustele. Vähem populaarsete kalaliikide väärindamine läbi tarbijapõhise tootearenduse võimaldab laiendada ettevõtete tooteportfelli, suurendada käivet, hõivet ja kasumit ning konkurentsivõimet.

Tegevused keskenduvad väiketootmisele ehk võimalustele üksikkaluritel ja väikestel ettevõtetel püütud kala väärindada.

Kalatoodete logistika - pakiautomaatide ja kullerite vahendusel, omab suurt potentsiaali, kuid vaja on hinnata sellega seotud väljakutseid ja riske. Sellise logistikaviisi kasutamine eeldab head temperatuuri jälgimist, mis on võtmetegur kalatoodete kvaliteedi ja ohutuse tagamise osas. Temperatuuriindikaatorite sobivuse hindamine erinevate kalatoodete juures kasutamiseks võimaldab viia tarbijateni parimate omadustega toote. Mugavamat kalatoodete kättetoimetamise viisi tervitad kindlasti tarbijad, eriti noored tarbijad ning ka ettevõtjad. Selline tarbijad-tooted-logistika uurimusteema on oluline kogu Eesti rannapüügi ja ka siseveekogude sektorile.

Projekti tegevused viidi ellu ajavahemikul 02.09.2019 - 31.08.2021. 

Tutvu projektiaruandega

Uuringu teostamist rahastas Euroopa Merendus- ja Kalandusfond ning Maaeluministeerium. Uuringu asjaajamist toetas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.

Kontakt: Loreida Timberg (loreida.timberg@taltech.ee)

 

InterReg_centralbaltic_väike
EL reg fond_väike
CoMet_väike

CoMET-i (Internationally Competitive Maritime Education for Modern Seagoing and High Quality Port Services) peamine fookus on merendussektori vajadustel põhineva rahvusvahelise väljaõppe pakkumine STCW-78 reeglite alusel õppivatele ning mereveonduse ja sadamatöö korralduse erialal õppivatele tudengitele. 

Projekti partneriteks on Joint Educational Authority of Kotka-Hamina Region (juhtpartner), South-Eastern Finland University of Applied SciencesNovia University of Applied Sciences (Aboa Mare) ning sadamatöölistele kutseharidust pakkuv Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus. Projekti eelarve on 947 952 eurot, millest EMERA eelarve on 317 105 eurot (ERDF 266 368 €).
 

Projekti raames:

 • ühendatakse Eesti Mereakadeemia simulaatorid Euroopa merendussimulaatorite võrku (EMSN – European Maritime Simulator Network);

 • ühtlustatakse projektipartnerite simulaatorite tase ning ühendatakse need ühte võrku; 

 • arendatakse välja (või uuendatakse) tudengite ühis-simulatsiooniharjutuste jaoks vajalikud ainekavad;

 • ühtlustatakse rahvusvahelisel tasemel sadamatöötajate täiendõppekavad (dokker, talman);

 • soetatakse laevade dünaamilise positsioneerimise jaoks vajalikud moodulid ning arendatakse välja vastavad ainekavad.

Kestus: 01.03.2018 – 31.08.2021

Projekti tutvustav video 

Kontakt: Jarmo Kõster (jarmo.koster@taltech.ee)

CoMET veebileht

 

IT Akadeemia
HITSA

Projekti eesmärgiks on erialaspetsiifiliste IKT lahenduste integreerimine TalTech Eesti Mereakadeemia õppekavasse „Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine“ ja sellega kaasneva sisulise materjali uuendamine, erialaainete ning praktikate kaasajastamine ja IHO (Rahvusvaheline Hüdrograafia Organisatsioon) standartide vastavusse viimine.

Projekti üldiseks eesmärgiks on eriala IKT lahenduste integreerimine  VDVR õppekavasse järgmiste tegevuste kaudu:

 1. Arendada olemasolevat ja soetada uus tarkvara/riistvara
 2. Töötada välja vastavad õppematerjalid ja praktika juhendid
 3. Koolitada välja vastavate erialade IKT teadmiste ja oskustega instruktorid

Projekti rahastab HITSA IT Akadeemia ning tegevused viiakse ellu ajavahemikul 01.04.2020 – 31.07.2021

Kontakt: Inga Zaitseva-Pärnaste (inga.zaitseva@taltech.ee)

Projekti eesmärgiks on "targa autoteki" kontseptsiooni (prototüübi) välja töötamine AS Tallink Grupi laevale, mis võimaldaks sadama territooriumil automatiseerida ning efektiivistada sõidukitega seotud protsesse.
 

Töö raames viiakse läbi uuring, millega selgitatakse välja võimalikud tehnoloogilised ning süsteemi arhitektuursed lahendused ning valitakse neist optimaalseim. Teise etapina arendatakse välja "targa autoteki" tehnoloogiline lahendus ja kasutajaliidesed ning installeeritakse need testalal. Kolmandas etapis kogutakse andmeid ning analüüsitakse võimalikke kitsaskohti.
 

Eduka lahenduse korral muutub lastiruumi kasutus ning lastipaigutus efektiivsemaksväheneb tööjõuvajadus laadimis- ja lossimistöödel ning lüheneb ooteaeg laeva ja laevast väljasõiduks.
 

Tööd rahastab AS Tallink Grupp ning tegevused viiakse läbi perioodil 16.01.2019 - 31.12.2020.

Kontakt: Dan Heering
(dan.heering@taltech.ee)

IBSR_väike
RTF_väike

Projekti "Real-time Ferries (RTF)" eesmärgiks on luua intermodaalne reaalajas liikluse jälgimise süsteem, millesse on kaasatud ka parvlaevad. Peamiseks ülesandeks on seni eraldiseisvate domeenide (laeva navigeerimissüsteemid, ühistransport, logistikaettevõtted, sadamad) ühildamine Läänemere piirkonnas.

Projekti tulemusel loodetakse luua 5-10 pilootrakendust erinevate olukordade jaoks, nt kauba- ja reisijateveo ümbersuunamine reisi ärajäämise korral.

Kontakt: Dan Heering (dan.heering@taltech.ee)

Interreg CB_logo
BOOSTED_logo

Projekti BOOSTED - "Rakenduskõrghariduse õppekava Läänemere-piirkonna ühtse turismisektori kasvu toetajana" käigus viidi läbi uuring turismitöötajate oskuste ja pädevuste kaardistamiseks Soomes, Lätis ja Eestis, loodi rahvusvaheline e-õppemoodus (33 EAP-d) turismihariduses antavate pädevuste ühtlustamiseks Kesk-Läänemere piirkonnas ning koostati juhendraamat "Teachers' Guide to Tourism Curriculum Design and Delivery: Lessons Learned in Central-Baltic Area".

Projekti juhtpartneriks oli Satakunta Rakenduskõrgkool (Soome) ning partneriteks Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia (Eesti), Läti Ülikool ja Vidzeme Rakenduskõrgkool (Läti). Projektiväliste partneritena olid kaasatud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž (Eesti ) ja Saimaa Rakenduskõrgkool (Soome). 

Projekti elluviimist toetas Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi Interreg VA Kesk-Läänemere programm. 

Projekti kogueelarve oli 571 081,75 €, millest ERDF 460 684,29 €. 

Vaata lisaks: 

BOOSTED koduleht

Teachers' Guide to Tourism Curriculum Design

IBSR_väike

Eesti Mereakadeemia on ühinenud GO LNG projekti raames loodud Läänemere äärsete riikide LNG alaseid kompetentse ning arendust koondava kompetentsikeskusega. Selle peamisteks eesmärkideks on LNG valdkonna teadus- ja arendustegevuse, hariduse ning treeningvõimaluste arendamine ning vastava kompetentsi pakkumine Läänemere piirkonnas.

Põhjalike koostöövaldkondadena käsitletakse:

 • Läänemere piirkonna LNG kompetentside arendamine, LNG koolituste eesmärkide ja sisu määratlemine;
 • Ühiste teadus- ja arendusprojetide läbiviimine eesmärgiga ühendada teadusalane kompetents ja erasektori arengupotentsiaal;
 • Ühised turundustegevused eesmärgiga reklaamida LNG kompetentsikeskust ja koondatud teadmisi.

Konsortsiumi mitmekülgsed tegevused loovad tuleviku perspektiivis eelduse kvaliteetse LNG-alase taseme- ja täiendõppe ning valdkondlike uuringute läbiviimiseks.

Konkreetseteks tegevusteks on:

 • LNG kompetentsikeskuse teenuste paketi arendamine (sh distantsõpe);
 • Eeltingimuste loomine täiendkoolitusteks lähtuvalt tööturu vajadustest;
 • Eeltingimuste loomine treeningsertifikaatide väljastamiseks tunnustatud asutuste poolt;
 • LNG-alaste ürituste (konverentsid, seminarid, ühistreeningud) korraldamise toetamine;
 • LNG ühisturunduse väljaarendmine toodete/teenuste tutvustamiseks.

Lisaks Eesti Mereakadeemiale on kompetentsikeskusega liitunud ülikoolid, teadusasutused ja vastavad liidud Leedust, Saksamaalt , Rootsist, Poolast ja Taanist.

frontex logo

Projektis “Search mission Coordinator and On-Scene Coordinator courses for international use” on Eesti Mereakadeemia koostöös Politsei- ja Piirivalveameti Merevalvekeskusega Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (FRONTEX) toetuse raames välja töötamas kahte olulist kursust.
 

Esimene nendest on otsingu- ja päästetööde koordinaatorite (Search Mission Coordinator – SMC) kursus, mille eesmärgiks on anda teadmisi ja oskusi koordineerimaks otsingu- ja päästeopratsioone konkreetse juhtumi korral. Kursus vastab SMC tasemetele 5 ja 6 (juhtimine ja planeerimine).
 

Teine väljatöötatav kursus keskendub otsingu- ja päästetööde sündmuskoha koordinaatorite (On-Scene Coordinator – OSC) väljaõppele.  Kursus vastab tasemele 4 (lühiajalised teemad baasõppega).
 

Mõlemad kursused vastavad IAMSAR manuaalile, EU regulatsioonidele ning on vastavuses piirivalvurite kvalifikatsioonistandarditega ning elukestva õppe põhimõtetele.
 

Projekti kestuseks on oktoober 2017 – September 2018 ning toetuse suuruseks 54 666 €

Seemnerahastusega projekt "Pathways and Needs Towards a Baltic Regional Spatial Data Infrastructure for Maritime Spatial Planning (MSPDAT)" on mõeldud rahvusvahelise koostöö edendamiseks Euroopa Liidu Läänemere strateegiat rakendatavates valdkondades. MSPDAT-i eesmärgiks on rahvusvahelise koostöö edendamine ökosüsteemi põhises mereruumi planeerimise protsessis. Ettevalmistavas faasis on kavas edasise infovajaduse ning olemasoleva info kasutatavuse kaardistamine, soovituste kogumi loomine keskkonnateabe parandamiseks ja kasutamiseks ning nende põhjal anda sisend mereruumi planeerimist reguleerivatesse dokumentidesse.
 

Eesti Mereakadeemia peamine fookus antud projektis on seotud hüdrograafia ning meresõiduohutuse alase teabega.

 

InterReg_centralbaltic_väike
SME Aisle_väike

SME Aisle (Exports of cluster of CB economic strengths shipbuilding, maritime renewable energy, automation and ICT to Namibia as a stabile point to entry to the South African markets) fookus on merendussektori ekspordipotentsiaali kasvatamine Lõuna-Aafrika sihtturule Eesti, Soome, Läti ja Rootsi suunalt.

Projekti juhtpartneriks on Namiibia ja Lõuna-Aafrika sihtturuga pikalt koostööd teinud Satakunta University of Applied Sciences ning partnerid on lisaks EMERA’le Soomest Prizztech Oy, Lätist Latvian Chamber of Commerce and Industry ning Association of Mechanical Engineering and Metalworking Industries of Latvia ja Rootsist Swedish Windpower Association (assotsieerunud partner).
 

Projekti eelarve on 1,73 miljonit eurot, millest EMERA eelarve maht on ca 400 000 eurot.
 

Projekti peamisteks sihtrühmadeks on ettevõtted, kes tegelevad järgmistes valdkondades:

 • infrastruktuur – tehnika ja seadmed, taastuvenergia, automatiseeritus, IT-lahendused;

 • laevaehitus, laevade ümberehitus ja remont;

 • väljaõppe ja koolituste pakkumine merendussektoris;

 • ekspertteenuste pakkumine.

Kestus: 01.03.2018 – 31.08.2022

Kontakt: Erko Veltson (erko.veltson@taltech.ee)

SME Aisle koduleht

SmartSea logo
Erasmus

Projekti SMARTSEA eesmärgiks on välja tötada interaktiivne magistriõppe programm tõusvale "targale merendussektorile" IKT ja IoT alaste pädevustega merendusspetsialistide koolitamiseks

Välja töötatav õppekava oleks ühe-aastane (60 ECTS) programm, millest 8 kuud on õpet ja 1 kuu praktikat merendussektori ettevõttes. Õppeained koondavad teemad infotehnloogiast, kaugseirest, meresõiduohutusest, merekeskkonnast jt. valdkondadest. 

Projekti jooksul töötatakse välja õppekava ning sellesse kuuluvad õppeained, pannakse kokku pakett laboratoorsete harjutuste juhenditega, kaardistatakse vajadused ja võetakse kasutusele SMARTSEA e-õppeplatvorm, sertifitseeritakse õppekava ning viiakse läbi esimene SMARTSEA õppekav testkurus. 

Projekt on rahastatud ERASMUS+ programmist ning tegevused viiakse läbi perioodil 01.11.2019 - 31.10.2022.

Kontakt: Kadi Kasepõld (kadi.kasepold@taltech.ee)

SMARTSEA koduleht

Raportid

Tutvu projektide ja uuringute raportitega:

Väikesaarte transpordiühenduste analüüs
Väikesaarte transpordiühenduste analüüsi eesmärgiks oli hinnata väikesaarte ja Saaremaa-Hiiumaa vahel peetavate laevaühenduste liine ning ühistransporditeenuse kvaliteeti, piisavust ja arenguperspektiivi.

Tallinna Sadama kasvuhoonegaaside heite arvutamine Etapp 2: Protsesside digitaliseerimine ja tulemused
Uuringu eesmärgiks oli Tallinna Sadama CO2 emissiooni hindamiseks arvutusalgoritmide automatiseerimine erinevate tehnoloogiatega ning andmebaaside sidumisega

ASi Tallinna Sadam kasvuhoonegaaside heite kaardistamine ja arvutusprotsessi digitaliseerimine
Käesoleva projekti eesmärgiks oli CO2 heite kaardistamise uuring ja digitaliseerimine, mis on jätk projekti 1.etapis valminud KHG kaardistamisele ja CO2 heite kalkuleerimisele ning võimaldab kogu protsessi suures osas automatiseerida.

Rannapüügi ja siseveekogude kalaliikide väärindamine tarbijapõhise tootearendusega aruanne
Uuringu eesmärk oli töötada välja vähem populaarsetest kalaliikidest lisandväärtusega kalatooted vastavalt noorte tarbijate vajadustele ja eelistustele. Vähem populaarsete kalaliikide väärindamine läbi tarbijapõhise tootearenduse võimaldab laiendada ettevõtete tooteportfelli, suurendada käivet, hõivet ja kasumit ning konkurentsivõimet.

Merendussektori majandusmõju uuring - I etapp, 2016
Uuringu koostamisel järgiti lähteülesannet, kus esmalt anti ülevaade kasutatavast metoodikast ning andmekogumiseviisidest, kusjuures peamisena on aluseks võetud merendussektori klastripõhine käsitlus, andmaks laiemat ülevaadet sektori sisestest ja välistest seostest. Töö teises osas on koondatud ülevaade, mis võimaldab piiritleda merendussektori ulatust, mille põhjal antakse ülevaade olemasolevast olukorrast ja selle mõjust Eesti majandusele. Majandusmõju analüüsi tulemusel hinnatakse merendussektori potentsiaali ning koostatakse töö olulisemad järeldused.