Tallinna Tehnikaülikool

Olulisemad käimasolevad projektid

Eesti IT Tippkeskus EXCITE ühendab kõiki Eesti edukaid IT teadusgruppe ühtseks, sünergiat loovaks teaduskeskuseks, vähendades niimoodi Eesti teadusmaastiku killustatust ning luues sünergiat erinevate teadusteemade vahel. Konsortsium arendab edasi matemaatiliste mudelite verifitseerimise ning andmeanalüüsi teooriaid, millele toetudes töötatakse omakorda välja meetodid veakindlate ning turvaliste IT süsteemide ehitamiseks. Neid meetodeid rakendatakse küberfüüsiliste süsteemide, robotite, e-tervise teenuste ning biomeditsiiniteenuste näitel

SAFESTi üldeesmärk on suurendada Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) teadus- ja tehnoloogiaalast suutlikkust riistvara turvalisuse valdkonnas, mis saavutatakse võrgustikutöö kaudu koostöös rahvusvaheliselt juhtivate mestimispartneritega: Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM), Müncheni Tehnikaülikool (TUM), Katholieke Universiteit Leuven (KUL) ja Grazi Tehnikaülikool (TUG). Üldeesmärgi saavutamiseks tugineb 3-aastane projekt TTÜ olemasolevatele tugevatele kompetentsidele tihedalt seotud valdkondades, mida täiendab mestimispartnerite konkreetne oskusteave. Projekti edukuse garanteerimiseks kasutab TTÜ praktikat, mis on saadud eelnevast mestimiskogemusest. Oma teadusliku tipptaseme ja innovatsioonisuutlikkuse suurendamiseks rakendavad partnerid võrgustamisstrateegiat, mis keskendub neljale üksteist täiendavale alateemale: - turvalisuse test (LIRMM) - pöördprojekteerimine ja kaitsefunktsioonid (TUM) - Külgkanali rünnakud (KUL) - Riistvara ja tarkvara arhitektuursed haavatavused (TUG)

Tuleviku juhtimissüsteemide valdkonna üks suurimaid väljakutseid on andmetel põhinev kontrollerite süntees pidevalt muutuva keskkonna jaoks. See võimaldab suurendada efektiivsust, vähendada energia tarbimist, heitkoguseid ja reostust. Andmetel põhinevad juhtimismeetodid paiknevad juhtimisteooria, masinõpe ja andmeteaduse piiril ning avaldavad suurimat mõju inimkonna tulevikule. Projekti eesmärgiks on välja töötada rakendustarkvara raamistik automaatikainseneridele ja teadlastele, mis koosneb meetodite komplektist juhitava protsessi andmepõhiseks automaatseks analüüsiks, klassifitseerimiseks, modelleerimiseks ja efektiivse juhtimissüsteemi projekteerimiseks. Väljatöötatud metodoloogia tunduvalt lihtsustab ja kiirendab kõrgtehnoloogiliste meetodite kasutusele võtmist tööstuses, suurendab nende efektiivsust ja võimaldab tööstuslikel juhtimissüsteemidel omandada teadmisi ja õppida pidevalt kasvavast andmehulgast.

Projekti eesmärk on digitaliseerida, automatiseerida ja optimeerida lasti paigutamise protsessi kogu teekonda algusest lõpuni ja RoRo laevade sadamaoperatsioone. Seetõttu on projekti sisuks teadus- ja arendustegevus samuti integreerimistöö ja mitmete uute digitaalsete tehnoloogiate testimine valitud DFDS-terminalide ja marsruutide jaoks.

Küberfüüsikaliste süsteemide piiriülesed süsteemid Euroopa huvigruppide võimekuse arendamiseks

RIBES on multidistsiplinaarne võrgustik, mis koosneb kaheksast juhtivast ülikoolist Euroopas, eraettevõtetest, avalik-õiguslikest agentuuridest ja hüdroelektrijaamadest. Osalevad partnerid on eksperdid ihtüoloogias, jõgede ökoloogias, hüdroloogias ja vedelike dünaamikas. Eesmärgiks on välja õpetada grupp noori teadlasi, kes hakkasid mängima juhtrolli Euroopa vee sektoris.

ROBOMINERS projekti raames arendatakse välja bioloogiast-inspireeritud, modulaarsed, kujumuutvad kaevandusrobotid väikeste ja raskesti ligipääsetavate maardlate jaoks.

ECOBOTICS.SEA on neljaaastane uurimisprojekt, mille keskne eesmärk on teadlaste ja noorteadlaste koolitamine. Projekt keskendub allveerobootika uuringutele ning eriti selle tehnoloogia kasutamisele biosfääri, liikide ning nende asurkondade uurimisel ja säilitamisel.

Projekti aluseks olev uus paradigma „veevool kui infoallikas“ on murranguline lähenemine veealusele mitmemastaabiliste voolude mõõtmisele looduses. Meie eesmärgiks on töötada välja uued optimeeritud seadmed ja meetod, mõõtmaks, klassifitseerimaks ja avastamaks veealust keskkonda, kui traditsioonilised meetodid osutuvad liiga kalliks või mittetoimivaks. Veevoolu käsitlemine infoallikana on inspireeritud veeloomade meelelunditest, mis kombineerivad tajumise ja andmete töötlemise ühtsesse raamistikku. Käesolev taotlus edendab TalTech’i veealuste mõõtmiste tehnoloogiat töötavatelt prototüüpidelt (TRL4) testideni olulistes keskkondades (TRL6) ja toetab tehnoloogia siiret Eesti ja rahvusvahelistesse firmadesse. Nende seadmete ja meetodite kasutamine teeb võimalikuks uute ja usaldusväärsete infoallikate kasutamise analüüsimaks näiteks ekstreemsete kliima- ja ilmastikuolude poolt põhjustatud üleujutuste mõju infrastruktuurile ning hindamaks ökosüsteemide seisundit.

TTÜ juhitav Euroopa nanoelektroonika-süsteemide usaldusväärsuse, turvalisuse ja kvaliteedi koolitusvõrgustik pakub inter-distsiplinaarset koolitust Euroopa tulevastele inseneridele ja teadlastele ning loob uudseid kompleksseid lahendusi ülal nimetatud väljakutsetele. Aktsiooni üldiseks eesmärgiks on Euroopa võimekuse tõstmine ja liidrirolli tagamine nanoelektroonika vallas ning kvalifitseeritud tööjõu ja teadmiste loomine Euroopa tööstusele. Tööstussektor on projektis esindatud innovatiivsete Euroopa väike-ettevõtetega IROC Technologies (Prantsusmaa) ja Intrinsic-ID (Holland). Suurfirmadest osalevad juhtiv raalprojekteerimistarkvara tootja Cadence ja partner-organisatsioonina Bosch, mis on Euroopa autoelektroonika lipulaevaks. Akadeemiline sektor on lisaks TTÜle esindatud Torino Polütehnilise Instituudi ning Delfti ja Brandenburgi Tehnikaülikoolidega. Tööstuse ja akadeemia vaheliseks silla rolli täidab Saksa uurimisinstituut IHP. RESCUE kestab 4 aastat ning eelarveks on 3.76 MEUR.

TETRAMAXi projekti eesmärk on toetada Euroopa “Smart Anything Everywhere (SAE)” initsiatiivi küberfüüsikaliste süsteemide ja asjade interneti valdkonnas. Projektil on kolm peamist tegevuste liini: (1) Piirideülesed eksperimendid, mille eesmärgiks on pakkuda lisandväärtust tehnoloogiate esmakasutajatele ning tööstusele tervikuna; (2) Euroopa kompetentsikeskuste võrgustiku loomine, pakkumaks tehnoloogia vahendamist, nõustamist ja koolitusi nii SME-dele kui ka keskmise suurusega ettevõtetele, mis viiks regionaalsete innovatsioonikeskuste tekkeni; (3) Uudsete ärimudelite tekke soodustamine ja võimaldamine. TETRAMAXi vahetu eesmärk on toetada innovaatiliste tehnoloogiatega 50+ tööstusklienti, mis tooks endaga kaasa ettevõtete käibe kasvu 25 MEURi ulatuses, luua 10+ uut start-up ettevõtet ning 30+ uut püsivat töökohta.