Tallinna Tehnikaülikool

Kuidas tagada üheaegselt nii säästlik loodusressursside kasutamine kui kasutajatele ülioluline stabiilsus ja varustuskindlus elektri- ning soojusenergia tootmisel? Kui soovid teada saada, millised olemasolevad tehnoloogiad on selleks optimaalseimad või uurida ja katsetada koos meie teadlastega, millised võiksid olla parimad tulevikutehnoloogiad, siis tule õppima energiatehnoloogia ja soojusenergeetika magistriõppesse! Lisaks sellele, et õpingute lõppedes saad koos magistrikraadiga ka soojusenergeetikainseneri esmase kutsetunnistuse, on meil lihtsalt lahe seltskond.

soojusenergeetika

Eriala sisu

Iga tootmine, sealhulgas energia tootmine vajab ressursse ja mõjutab keskkonda. Energiatehnoloogia instituudi teadlased on keskendunud uute ja paremate lahenduste leidmisele, mis tagaksid varasemast suurema energiatõhususe ning keskkonnahoidlikkuse. Meie eesmärk on tagada ressursside optimaalseim kasutamine, riigi varustuskindlus ja energiajulgeolek ning samaaegselt minimeerida keskkonnamõjusid.

Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika erialal õpid lähemalt tundma erinevaid energia saamise ja tootmise viise, energia salvestamise ja jaotamise võimalusi ning seda kõike kliimaneutraalsust, energiatõhusust, keskkonnahoidlikkust ja olelusringi arvesse võttes. Eriala toetub termiliste protsesside füüsikaliste ja keemiliste seaduspärasuste tundmisele. Õppetöös käsitleme energia saamise võimalusi päikesest, tuulest, biomassist, fossiilsetest kui sünteetilistest kütustest. Käsitlust leiavad ka energeetikavaldkonna uued suunad, sealhulgas geotermaal- ja tuumaenergia, vesinik (H2), kaugjahutus, soojuspumbad ja e-kütused. Saad uurida energia salvestamist: PCM salvestamine, ioonsed vedelikud, sulasool, akupaagid, vesinik. Samuti õpid tundma erinevaid keskkonnaaspekte: CO2 püüdmine, saaste vältimine ja vähendamine, elutsüklianalüüs.

Omandatavad teadmised

Energeetika puhul tuleb arvestada selle tootmissektori positsiooni majandusstruktuuris - andes elektri- ja soojusenergia näol vajaliku sisendi teistele majandusharudele (ning kogu ühiskonnale), on energeetika tootmismahud seotud majanduse energiamahukuse ning energiavajaduse dünaamikaga, sh sõltuvalt majandustsüklist. Magistriõppes saad ülevaate riikide energiapoliitikast, põhiteadmised energiatootmise efektiivsusest ja hinnapoliitikast ning taastuvenergiaallikate kasutusvõimalustest.
Õpingute käigus saad ülevaate hajaenergeetikast, rohelistest energiatehnoloogiatest, soojuselektrijaama tehnoloogiatest, protsessidest, seadmetest ja soojusskeemidest ning teadmised tööstustorustike ja kaugküttevõrkude ja energiakadude kohta. Sulle saavad tuttavaks katlad ja katlamajade soojusskeemid, põletite konstruktsioonid ning biomassi põletamise tehnoloogiad. Lisaks omandad baasteadmised ja kogemused õhuemissioonide mõõtmises ja kontrollis.  Magistrikraadiga koos omandad 7. taseme soojusenergeetikainseneri esmase kutse, mis on vajalik töötamiseks vastutava spetsialistina.

Tutvu energiatehnoloogia ja soojusenergeetika õppekavaga

Tulevasest õppeaastast on õppekavas mitmed uuendused. Näiteks muutsime tudengite tagasisidest lähtudes õppeaine TMJ3300 Ettevõtlus ja äri planeerimine valikaineks. Valikainetesse lisandusid MLI0010 Inglise teaduskeel, mis võimaldab arendada erialase keeleoskuse tasemele C1, ning ITS8080 Rakenduslik andmeteadus energeetikas, mille käigus saavad õppurid spetsiifilised energeetika valdkonnas vajaminevad IT alaseid teadmised, näiteks andmete töötlemise ja analüüsi meetodite kohta energeetikas. Lisandusid ka uued põnevad erialaspetsiifilised õppeained: EIS4190 Rohelised energiatehnoloogiad I ning EIS4180 Emissioonide mõõtmine ja kontroll. Emissioonide mõõtmise ja kontrolli õppeaine annab teadmisi statsionaarsete põletus- ja pürolüüsiseadmete gaasiliste heitmete tekkimisest, sellealasest seadusandlusest, heitmete vähendamise tehnoloogiatest ja heitmete arvutamise ning määramise põhimõtetest. 

Õppekava partnerülikoolideks, kuhu saad soovi korral minna vahetusõpingutele, on:
•    University of West Bohemia, Tšehhi
•    Dresden University of Technology, Saksamaa
•    University of Lisbon, Portugal

Tulevik

Soojusenergeetikainsenerid töötavad soojuse elektrienergiaks muundamise, soojusallikate energiakasutuse, kütuste ning kütusemajanduse alal, samuti soojusenergeetika seadmete, soojus- ja gaasivõrkude ning -süsteemide projekteerimise, ehitamise ja käitamisega. Soojusenergeetikainsener hoiab käigus ja optimeerib olemasolevaid tehnoloogiaid, rakendab uusi teadmisi ja tehnoloogiaid ning toetab tehnoloogiasiiret. Eriala lõpetanuid oodatakse tööle ka konsultatsiooniettevõtetesse ning ministeeriumitesse ja teistesse riigiasutustesse. 
Magistritaseme lõpetajatel on võimalus jätkata õpinguid doktoriõppes, tegeleda teadus- ja arendustegevusega, sealhulgas elektrijaamade tööstusliku moderniseerimisega.
Soojusenergeetikainseneridel tööpuudust ega igavust karta pole. Töökohti on üle terve Eesti ning Baltikumis ja Põhjamaadeski, ees ootavad huvitavad ja suured väljakutsed. Kuna selles valdkonnas valitseb väljaõppinud spetsialistide puudus, töötavad pea kõik lõpetajad erialastel ametikohtadel, eriala lõpetajate keskmine töötasu on oluliselt kõrgem kui Eesti keskmine töötasu.

Miks õppida just TalTechis?

  • Tegu on Eestis unikaalset energiatööstusealast teadmist andva erialaga.
  • Tegu on erialaga, kus saad omandad IT alased alusteadmised peamistest andmete töötlemise ja analüüsi meetoditest energeetikas.
  • Energiatehnoloogia ja soojusenergeetika õppekava on Eestis üks väheseid, mille lõpetanud saavad lisaks tehnikateaduse magistrikraadile diplomeeritud soojusenergeetikainseneri esmase kutse, 7. taseme.
  • Erialale sisseastujal võimalik taotleda mitmeid erialastipendiume.
  • Siin õppides oled kursis uute kaasaegsete tehnoloogiatega (vesinikutehnoloogia, tuumatehnoloogia, jne) ning saad näiteks magistritöö raames neid põhjalikumalt uurida.


Tudengid erialast:

Ella Maria

Olen huvitatud küttest, emissioonist, puhtusest. Eelkõige pakub mulle huvi leida ja arendada alternatiive maagaasile ning põlevkivile. Olen veendunud, et kasutades keskkonnasõbralikke meetodeid, on meil sellegi poolest võimalik elada täisväärtuslikku elu.
Näen end tulevikus energeetika alal. Kuna õpin eriala, mis on kindlasti üks väga arenev valdkond, näen selles potentsiaali oma tuleviku eesmärkide täide viimiseks.

Marleen

Ülikooli valikul võitis põnevus avada tundmatu uks. See, mis end ukse taga peitis, üllatas mind positiivselt - energeetikamaailm on põnev. 
Töölt ja koolist saadud teadmistepagas on lai ning täieneb iga loengus veedetud minuti ja hoonele tehtud energiamärgise näol. Energeetikamaailm on pidevalt muutuv ja arenev. Samuti meeldib mulle pidevalt edasi areneda ja uusi kogemusi hankida. Omandatud teadmistega tahan panustada efektiivsele ja keskkonnasõbralikule energiamaailma tulevikule.

Vilistlane erialast:

Kertu: 

Boonusena tahaksin märkida ära selle, et meil on väga tasemel õppejõud, kellel on nii tugev akadeemiline põhi kui ka kasulikud praktilised kogemused.
Väga oluline on ka see, et erialal tegutseb aktiivne Eesti Soojustehnikainseneride Selts, mis lisaks meie inseneride huvide esindamisele pakub põnevaid enesetäiendamise võimalusi ning seisab eriala arengu eest. 

Külalisdoktorant erialast:

Alejandro:

In my opinion, the newed curriculum includes the courses, such as Data Science for Energy and Entrepreneurship, that are in high demand in all sectors worldwide.
Also, the department provides the research possibilities and laboratories and equipment - this is a clear advantage of curriculum. This could motivate students to get into research, think about their master thesis, and give them experience in experimental equipment that is in high demand in the industry.

Laeb infot...