Tallinna Tehnikaülikool

Meie planeedi ressursse on vaja hallata efektiivselt kogu nende eluea vältel, alates tootmisest ja tarbimisest kuni jäätmekäitluse ja taaskasutuseni. Tule õppima eriala, mis on mitmekülgne, erakordselt huvitav ja tööturul väga oodatud!

Euroopa Liidus ja Eestis on ettevõtted rakendamas tööstusökoloogia põhimõtete alusel loodud ringmajanduse ärimudelit. See koosneb tootmis- ja tarbimissüsteemidest, milles tekib võimalikult vähe kadusid ja kus kogu ressurss läheb taaskasutusse, ringlusse või uute toodete tootmisse.

Tööstusökoloogia magistriõppekaval koolitataksegi spetsialiste, kellel on laialdased teadmised tööstusökoloogia põhimõtetest, ringmajanduse ärimudelist; kes on ette valmistatud tööks nii suurtes kui väikestes tootmisettevõtetes ning kes suudavad läbi lüüa ka teistes lähedastes valdkondades.

Õppetöö toimub sessioonõppes. Õppesessioonid toimuvad üle nädala neljapäeviti ja reedeti. Suur osakaal on iseseisval tööl ja e-õppel.

Pane tähele – viiele parima testitulemusega sisseastujatele maksame nende õpingute alustamise toetamiseks ühekordset stipendiumi.

Eriala sisu

Aine annab ülevaate tööstusökoloogia kui teadusdistsipliini tekkepõhjustest, ajaloost, uurimisobjektist ning uurimismeetoditest, selgitab ja analüüsib ressursside liikumist tootmises ja tarbimises, tutvustab keskkonna ja majandustegevuse integreerimise võimalusi ning tööstusökoloogia töövahendeid.

Saad ülevaate tööstuslike ökosüsteemide kontseptsioonist ning erinevatest rakendustest, õpid analüüsima aine- ja energiavooge tööstuslikus ökosüsteemis.

Omandad teadmised toote, protsessi või teenuse konstruktsiooni mõju kohta toote valmistamisest, turustamisest, tarbimisest ja utiliseerimisest tulenevatele keskkonnamõjudele; saad teadmised materjalide ja energia efektiivse kasutamise võimalustest.

Kursus annab ülevaate olelusringi hindamise põhiprintsiipidest ja metoodikast ning selgitab seoseid tööstuslike ja keskkonnaprotsesside vahel; üliõpilane saab teadmised ja praktilised oskused keskkonnakaitseliste, majanduslike ja tehnoloogiliste aspektide integreerimiseks probleemide analüüsil.

Kursus annab teadmised tootmiseks vajalikest ressurssidest, nende hankimisest, tootmisprotsessidest ja tootmistehnoloogiast nii Eestis kui ka maailmas, samuti alusteadmised logistikast, sh. tootmislogistika ja rohelise logistika põhimõtetest.

Siin õpid tundma ja rakendama olulisemaid keskkonnatehnoloogiaid ning hindama nende sobivust konkreetses olukorras.

Kursuse läbimisel saadakse teadmised energia olemuse, esinemisvormide, energiaallikate kohta, samuti energia muundamise, jaotamise, salvestamisega seotud protsesside kohta; õpitakse tundma olulisemaid energiaallikaid ja -ressursse.

Tulevik

Euroopa ja Eesti majandus liigub ringmajanduse ärimudeli suunas, kus kaasatakse innovaatilisi lahendusi ja juba toote disainimisel arvestatakse kogu tema olelusringiga. Järjest enam suureneb vajadus spetsialistide järele, kes valdavad tööstusökoloogia põhimõtteid ja oskavad rakendada ringmajanduse mudelil põhinevaid meetodeid nii tootmises kui tarbimises. Tööstusökoloogia magistriõppekava on kooskõlas Euroopa Liidu ja Eesti ühiskondlike arengutega, tööstusökoloogid on juba praegu otsitud eksperdid ja tulevikus kasvab vajadus nende järgi tööturul veelgi.

Meie lõpetajad töötavad tootmisettevõtetes, keskkonnaprobleemidega tegelevates ettevõtetes, kohalikes omavalitsustes ja keskkonnateenistustes.

Tööstusükoloogia

Miks õppida just TalTechi Tartu kolledžis?

  • Meil on väikesed üliõpilaste rühmad, mis tagab individuaalsema lähenemise.
  • Paindlik õppetöö graafik võimaldab õppida ka töötaval inimesel.
  • Sul on võimalus vahetusüliõpilasena välismaal õppida.
  • Tartu on alati nooruslik  ülikoolilinn.

Vaata ka kolledži Facebooki lehte

Vilistlased räägivad

Kuidas jõudsid tööstusökoloogia erialani?

Minu jaoks andis tööstusökoloogia õppimine tagasi tasakaalu. Kuna olin enne õppinud majandust ja finantse, kus läbiv sõnum oli pidev kasv ja kasum, siis tekitas see minus küsimusi, et kuigi mulle meeldivad väljakutsed ettevõtjana, siis kuidas on lõputu kasv võimalik. Läbi tööstusökoloogia sain tagasi teadmise, et kõik ei saagi lõputult kasvada ning see tuleb alati millegi arvelt ja hoopis olulisem on leida kestliku arengu tee. Seega olen saanud jätkusuutlikkuse printsiipe rakendada edasi jalatsite valmistamisse ettevõttes, kus igapäevaselt toimetan. Usun, et iga majandusinimene peaks tööstusökoloogiat õppima, mõistmaks tegelikku ressursside piiratust ning ökosüsteemi terviklikkust.

Miks õppida Tartu kolledžis?

Tartu kolledži puhul meeldis mulle kooli väiksus - tunni formaat, sellised arutlevad loengud ja seminarid, praktilised ained. Väga meeldisid ka õppejõud, kelledest mitmed olid praktikud. Külastasime ka mitmeid ettevõtteid, mis oli huvitav ja kasulik vaheldus.

Liis Tillmann, OÜ Ritico (OmaKing) tegevjuht

Kuidas jõudsid tööstusökoloogia erialani?

Jõudsin tööstusökoloogia erialani pigem juhuslikult ja olen selle juhuse üle väga rõõmus. Erialavalikut tehes ei olnud veel tööstusökoloogiast nii palju räägitud, kui tänaseks ja seetõttu puudus hea ettekujutus, mida see täpselt endast kätkeb. Kuid tootmine, tööstus ja tehnika on alati hingelähedane olnud ning samuti keskkonnateemad. Miski ei võta neid kõiki valdkondi paremini kokku, kui tööstusökoloogia. Lisaks adusin, et tööstusökoloogia on tulevikuvaldkond, millesse soovin siseneda. Nüüd on see tulevik käes.

Miks õppida Tartu kolledžis?

Tartu kolledž on piisavalt väike üksus, et võimaldada personaalset lähenemis. See tagab õppimiseks hea keskkonna ja soovi korral saad alati täiendavat infot juurde küsida. Samas on Tartu kolledž siiski osa suurest TalTechist, mis kindlustab tugeva baasi ja laia haarde.

Janno Jegers, Saku Metall AS jätkusuutlikkuse juht

Laeb infot...