Tallinna Tehnikaülikool

Väljavõte Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu määrusest "Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord" (VÕTA)

§ 6. VÕTA rakendamine magistriõppesse kandideerimisel
(1) Juhul kui kandideerija ei vasta TTÜ vastuvõtueeskirjas esitatud magistriõppesse kandideerimise nõuetele, võetakse aluseks käesolevas korras sätestatu.

(2) Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks esitab taotleja teaduskonna VÕTA nõustajale vormikohase taotluse ja § 3 lõikes 3 nimetatud dokumendid hiljemalt 14 kalendripäeva enne magistriõppesse kandideerimise perioodi algust. Dekaani nõusolekul on erandkorras võimalik dokumente esitada vastuvõtuperioodi lõpuni.

(3) VÕTA hindamine viiakse läbi järgmiselt:

1) VÕTA hindaja vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse 14 kalendripäeva jooksul. Vajadusel võib VÕTA hindaja taotlejalt nõuda täiendavate dokumentide esitamist, vestlust või testi, arvestuse või eksami sooritamist;
2) VÕTA hindaja tunnistab varasemad õpitulemused magistriõppekavale kandideerimisel vastavaks või mittevastavaks;
3) kui varasemad õpitulemused on soovitud õppekavale kandideerimiseks mittevastavad, määrab VÕTA hindaja taotleja soovil enne kandideerimist sooritamist vajavad õppeained;
4) hindamisotsus väljastatakse taotlejale teaduskonna dekanaadist pärast käesoleva lõike punktis 1 nimetatud tähtaja möödumist. Otsuse koopia säilitatakse dekanaadis.

Laadi alla - VÕTA taotlus magistriõppesse kandideerimisel

Loe lähemalt - täpsem info VÕTA kohta