Tallinna Tehnikaülikool

Tarkvarateaduse instituudi doktorant Sidra Azmat Butt kaitseb 14. detsembril 2023 algusega kell 14:00 oma doktoritööd "A Digital Collaborative Platform to Facilitate Innovative Solutions for the Silver Economy" ("Digitaalne koostööplatvorm hõlbustamaks uuenduslikke lahendusi hõbemajanduses"). Kaitsmine toimub Tallinna Tehnikaülikooli infotehngoloogia maja ruumis ICT-315 (Akadeemia tee 15A) ning on jälgitav veebirakenduse Zoom vahendusel.

Rahvastiku vananedes on ülioluline tagada hõbepõlvkonna aktiivne osalemine majanduses. Käesolev uurimustöö keskendub info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) integreerimisele hõbemajandusse, võimaldades eakatel inimestel osaleda majandustegevuses. Uurimuses hinnatakse hõbepõlvkonna tehnoloogilist valmisolekut, olemasolevat teadmust ja IKT kasutuselevõtuga seotud eetilisi probleeme. Uuring toob välja ka takistused, mis pidurdavad tehnoloogia kasutuselevõttu eakate kodanike poolt, nagu digitaalse kirjaoskuse puudumine, privaatsusprobleemid ja ebapiisav juurdepääs ressurssidele. Uuring annab praktilisi soovitusi nende takistuste kõrvaldamiseks, võttes arvesse kahe hõbepopulatsiooni rühma erivajadusi: nooremad täiskasvanud vanuses 55–65 ja vanemad täiskasvanud vanuses 65+.
Uurimus põhineb disainiteadusel (design science), mille eesmärk on käsitleda hõbepõlvkonna vajadusi ja väljakutseid. Selle saavutamiseks töötati välja digitaalne koostööplatvorm nimega Digital Silver Hub, mis kasutab nõuete väljaselgitamiseks üldist kollektiivse intelligentsuse raamistikku.
Digital Silver Hub toimib ökosüsteemina, et arendada ja kiirendada uuenduslike lahenduste kasutuselevõttu hõbepõlvkonna väljakutsetele. Selle uuringu tulemused avaldavad olulist mõju poliitikakujundajatele, valdkonnaekspertidele ja teenusepakkujatele, kes on seotud hõbepõlvkonna IKT-lahenduste kavandamise ja rakendamisega. Digital Silver Hub on näidiseks teistele hõbepõlvkonnale suunatud digitaalplatvormidele. Peamine eesmärk on suurendada osalust ning soodustada hõbeelanikkonna sotsiaalset ja digitaalset kaasamist. Sidudes teooria praktiliste rakendustega, aitab käesolev uurimus kaasa IKT-lahenduste rakendatavuse ja mõju suurendamisele, mis viib hõbemajanduse kasvule.

Juhendajad: täisprofessor tenuuris Dirk Draheim ning kaasprofessor Ingrid Pappel (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponendid:

  • professor Il-Yeol Song (Drexeli Ülikool, USA)
  • dotsent Tina Jukić (Ljubljana Ülikool, Sloveenia)

Doktoritöö on avaldatud Tehnikaülikooli raamatukogu digikogus

Jälgi avalikku kaitsmist Zoomis

Meeting ID: 934 9295 2824
Passcode: 771064

Enne kaitsmist, algusega kell 10:00 teeb Doc. Dr. Tina Jukić ettekande "Digital Bridges: Enhancing Co-Creation in Public Administration through Innovative Stakeholder Engagement" ja kell 11:00 teeb professor Il-Yeol Song ettekande "Smart Aging: Topics, Applications, and Agenda". Ettekanded toimuvad ruumis ICT-A1, olete oodatud kuulama!

Laeb infot...