Tallinna Tehnikaülikool

Eluslabor

Küberfüüsikaliste süsteemide õpetamine eeldab õpikeskkonnas võimalust vaadelda ja uurida küberfüüsikalist süsteemi. Tartu kolledži kampus (hooned + inimesed + IT-lahendused) on meile kõige paremini kättesaadav niisugune süsteem. Sellel on olemas kõik vajalikud omadused ja selle toimimist ning läbiviidavaid eksperimente saame kõike ise kavandada. Asume oma õppe- ja uurimistöös enda kampuse igapäevaelu keskel ja nii saame protsesse oluliselt lihtsamalt jälgida. Tagasisidet saame vahetult ja paljudele asjadele saavad tudengid anda hinnangu oma isikliku kogemuse põhjal. Nii üles ehitatud õpi- ja uurimiskeskkonda nimetame eluslaboriks. Tüüpilisest laborist erineb eluslabor eelkõige selle poolest, et ei looda tehiskeskkonda üksikute protsesside uurimiseks. 

Eluslabor tähendab hoone vaatlemist kui üksteisega suhtlevate võrkude süsteemi. Sellisteks võrkudeks on näiteks füüsilise hoone termaalne võrk, energia jaotusvõrk, andurite ja täiturmehhanismide võrk, inimeste võrk. Seega arendame meetodeid kogu kirjeldatud võrkude simuleerimiseks, modelleerimiseks ja kontrolliks koos rakendusega hoone energiatarbe minimeerimiseks tagades samal ajal inimestele sobiva sisekliima.

Loe lähemalt meie eluslaborist Mente et Manu artiklist.

insener_tartu_meiepilv

3D ja droonid

Tartu kolledži 3D- ja droonilabor seob 3D modelleerimise ehitusinseneeriaga võimaldades läbi viia aerokaardistamist ja -termograafiat drooniga, AR ja VR rakendusi, 3D modelleerimist polügoon-mudeldamisena või punktipilvede baasil. Laborit kasutatakse nii ehitusinseneeria, küberfüüsikaliste süsteemide kui tööstusökoloogia õppe – ja teadustöö projektides. 

Labori uurimisvaldkonnaks on füüsilise maailma ruumiline modelleerimine erinevate meetoditega (peamiselt fotogramm-meetria) ning mudelite esitamine ja kogemine virtuaalses ruumis. Modelleeritavaks võivad olla nii väiksemad (peopesa suurused) kui ka suuremad objektid (hooned) ja alad (maastik või linnaosa). 

Labori tegevusvaldkonnad

 • Aeropildistamine ja -kaardistamine drooniga erinevate anduritega (RGB, IR, NIR) 
 • Aero- ja lähifotogramm-meetria  
 • 3D modelleerimine ja 3D andmete töötlemine (sh punktipilved)  
 • AR (liitreaalsus) ja VR (virtuaalreaalsus) rakendused  
 • GIS tegevused vektor- ja rasterandmetega  

Kui tunned huvi labori tegevusvaldkondade vastu ja soovid teha koostööd, võta ühendust Aime Ruusiga aime.ruus@taltech.ee  

Vaata 360 kraadiseid pilte meie laborist SIIT ja SIIT

Varustus

 • DJI Matrice 100 
 • DJI Mavic 2 Pro

 • DJI Zenmuse XT 
 • Micasense Rededge 
 • Sony a7R III 
 • KanDao QooCam 

 • 3ds Max 
 • Agisoft Metashape 
 • CloudCompare 
 • ArcGIS Pro 
 • MapInfo 

 • HTC Vive Pro 
 • Microsoft Hololens 
 • bHaptics Tactsuit 

Side ja elektroonika laborid

Side- ja elektroonika laborid on õppekeskkonnad laboratoorsete tööde läbiviimiseks küberfüüsikaliste süsteemide õppekaval, eesmärgiga kinnistada teadmisi erinevate kaasaegsete sidepidamisvõimaluste kohta ja vastavates õppeainetes nagu Elektroonika ja Andurite ja täiturite süsteemitehnika.

Side labor

Valdavalt luuakse laboris sideühendusi kasutades erinevaid kaabelside lahendusi ning kõrgsageduslike elektromagnetlaineid. Toetamaks eluslaboratooriumi, on põhisuund väikese energiakuluga kohtvõrkude loomisel kasutades madala andmeedastuskiirusega tehnoloogiaid. Samuti on sidelabor koht telemaatikaalaste projektide läbiviimiseks.

Elektroonika labor

Andurite ja täiturite süsteemitehnika õppeaines on loodud kuus praktiliste tööde komplekti, millega tudengid saavad katsetada erinevad andureid ja ajameid, kasutades mikrokontrolleriks Arduino Nano arendusplaati. Elektroonika aines saavad tudengid praktiliste tööde läbiviimisel teadmised ostsilloskoopide, multimeetrtite ja signaaligeneraatorite kasutamisest reaalses keskkonnas. Lisaks saab Elektroonika laboris läbi viia erinevaid elektroonikaga seonduvaid projekte toetamaks nt lõputöid.

Tööstusökoloogia

Tartu kolledži tööstusökoloogia laboris tegeletakse säästvate tehnoloogiate ja erinevate materjalide taaskasutusvõimaluste uurimisega. Labori aparatuur on mitmekesine ning sellega saab läbi viia erinevaid katseid ja uurida katseobjekte õppe- ja teadustöö tarbeks ning teenustööna.  

Meie laboris on võimalik: 

 • uurida tahkete kütuste (sh plastik, plastijäätmed, biomass, puit, turvas, jäätmekütus) ja erinevate toiduainete ning loomasööda toiteväärtusi pomm-kalorimeetri abil.
 • määrata mikroobikoosluse biomassi, mikroobset hingamisaktiivsust substraadist, samuti BHT7 ja KHT reoveest kasutades OxiTop® manomeetrilist mõõtmissüsteemi.
 • viia läbi erinevate materjalide (savi, paberkrohv, põhk) veeimavuse ja sorptsioonikatseid kliimakambris.
 • analüüsida aja jooksul muutuvaid gaasihulkasid (O2, CO2 ja CH4) nii saastunud mullas, reoveesettes, kompostis, aga ka taimedes ja toiduainetes.
 • määrata erinevate elementide ja ühendite ensümaatilist aktiivsust substraatides.

Kui huvitud labori tegevusvaldkondadest või soovid teha koostööd, kirjuta Jane Raametsale (jane.raamets@taltech.ee)!

Ehituse laborid

Ehitusinseneriõppe läbiviimiseks ja teadustöö tegemiseks on Tartu kolledžis Ehitusmaterjalide ja pinnasemehaanika ning Ehitusfüüsika laborid. Tegeleme valdavalt materjalide niiskustehniliste omaduste ja konstruktsiooni betooni uuringutega (Form-Test’i katsemasin survekatsel koormus kuni 2000 kN ja paindekatsel kuni 100 kN). Laborite varustus võimaldab määrata sisekliima parameetreid (õhutemperatuur, õhuniiskus, CO2, valgustihedus, päikesekiirgus, müra, ventilatsiooni õhuvooluhulk), piirete soojustehnilisi omadusi (soojusläbivus, temperatuuri-niiskusrežiim piirdes, termovisioon) ja hoone õhupidavust (Minneapolis Blower Door). 

Pinnasemehaanika seadmed (täisautomaatne ödomeeter ja poolautomaatne nihketeimi seade, Casagrande aparaadid ja areomeetrid) on laboris kasutusel aastast 2018. Kaks identset katsemaja lisandus 2021.a aasta alguses. Nendes on võimalik läbi viia nii ehitusmaterjalide katsetusi kui ka võrdlevaid ehitusfüüsikalisi uuringuid (paralleelselt kahes majas).

Teeme koostööd tööstusökoloogia laboriga (kliimakamber ja mikrobioloogilised uuringud) ning elus- ja droonilaboriga (termovisioon drooni abil ja sisekliima monitooring).

Labori kontakt: prof Mihkel Kiviste mihkel.kiviste@taltech.ee 

Vaata 360 kraadiseid pilte meie laboritest:

Ehitusmaterjalid ja pinnasemehaanika 1

Ehitusmaterjalid ja pinnasemehaanika 2

Ehitusmaterjalid ja pinnasemehaanika 3

Ehitusmaterjalid ja pinnasemehaanika 4

Ehitusfüüsika

Katsemaja 1

Katsemaja 2