Tallinna Tehnikaülikool

Ehitatud keskkonna uurimisrühm

Uurimisrühma tegevust iseloomustavad võtmesõnad:

Mahajäetud ja alakasutatud alad (brownfields), kahanevad linnad, linnaplaneerimine, ehitusmaterjalid, sisekliima

Ülevaade:

Teadustöö temaatika

 • ehitatud keskkond, linna- ja regionaalplaneering;
 • kogukondlik areng, linna- ja maa-asustuse  majanduslikult ökonoomne taaskasutamine ja ümberkujundamine;
 • kultuuripärandi konserveerimine linnaplaneerimisel ning ajaloolistel maastikel ja parkides;
 • pruunalade taaskasutus;
 • ajalooliste hoonete uurimine;
 • ehitusmaterjalid, sisekliima, ehitusfüüsikalised ja energiatõhususe aspektid;
 • betooni taaskasutamise võimalused uue betooni tootmiseks;
 • küberfüüsikalised süsteemid hoonete ja linna- ning regionaalplaneerimise teenistuses.

Teemad on aktuaalsed linnaplaneerimise valdkonnas ning aitavad lahendada probleeme küberfüüsikaliste süsteemide rakendamisega ehituses, tööstuses ja muudes eluvaldkondades.

Uurimisrühma juht

prof Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee

Käimasolevad projektid

VFP21013 "eMOTIONAL Cities (1.03.2021−28.02.2025)"

MOBJD633 "Eakatesõbraliku keskkonna kujundamist mõjutavad faktorid Eestis. Rakendusvõimalused linnaplaneerimises ja avalikus halduses. (1.01.2021−31.12.2022)"

LETAE20061 "Valga valla miljööväärtuslike alade määramine ning alade väärtustamiseks kaitse- ja kasutustingimuste väljatöötamine (01.05.2020-01.05.2021)"

LEP19082 "Ruumilise keskkonna planeerimise terminibaasi koostamine ja terminikomisjoni töö korraldamine (30.10.2019−11.01.2021)"

VEU19008 "CA17136 - INDoor AIR POLLution NETwork (2018−2022)", A.Ruus, alagrupi Sampling and instrumentation for monitoring surface transformations of indoor air pollutants -juht. (07.09.2018-06.09.2022)

Betooni taaskasutuseks sobiliku lähenemise väljatöötamine lammutamisele kuuluvate objektide baasil. Projekti juht: Mihkel Kiviste. Struktuuriüksused: Tartu kolledž, Ehituse ja arhitektuuri instituut. Projekti kestvus: 04.01.2021-31.12.2021.

2020. aasta publikatsioonid

Nutt, N.; Kubjas, A.; Kaplinski-Sauk, M. (2020). Eesti ajalooliste mõisaparkide ja metsade puistu liigilise koosseisu võrdluse meetod. Agraarteadus, 31 (1). DOI: 10.15159/jas.20.01.

Nutt, N.; Kubjas, A. (2020). Moisture Buffer Value of Composite Material Made of Clay-Sand Plaster and Wastepaper. Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering, 27 (2), 108−115. DOI: 10.5755/j01.sace.27.2.25391.

Nutt, N.; Kubjas, A., Nei, L. (2020). Adding waste paper to clay plaster to raise its ability to buffer moisture. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 69 (3), 179−185. DOI: 10.3176/proc.2020.3.01.

Nutt, N.; Kubjas, A.; Nei, L.; Ruus, A. (2020). The Effects of Natural Paints on the Moisture Buffering Ability of Paper Plaster. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 57 (5), 51−60. DOI: 10.2478/lpts-2020-0027.

Nutt, N.; Kubjas, A. (2020). Suitability of the Weber-Gut risk assessment methodology used in Central Europe for determining invasive woody plant species in Estonian historical parks. Forestry Studies / Metsanduslikud Uurimused, 72 (1), 21−33. DOI: 10.2478/fsmu-2020-0003.

Nutt, N.; Kubjas, A. (2020). The model of trees for the restoration of historical manor parks in Estonia. Landscape Architecture and Art, 16 [ilmumas].

Soolepp, M.; Ruus, A.; Nutt, N.; Raamets, J.; Kubjas, A. (2020). Hygrothermal performance of paper plaster: influence of different types of paper and production methods on moisture buffering. In: E3S Web of Conferences: 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020 (#14010). NSB2020 - 12TH NORDIC SYMPOSIUM ON BUILDING PHYSICS, 6-9 Sept Tallinn. EDP Sciences. DOI: 10.1051/e3sconf/202017214010.

Oras, Sven; Vlassov, Sergei; Vigonski, Simon; Polyakov, Boris; Antsov, Mikk; Zadin, Vahur; Lõhmus, Rünno; Mougin, Karine (2020). The effect of heat treatment on the morphology and mobility of Au nanoparticles. Beilstein Journal of Nanotechnology, 11, 61−67. DOI: 10.3762/bjnano.11.6.

Raamets, J.; Ruus, A.; Ivask, M.; Nei, L.; Muoni, K. (2020). Siseõhu kvaliteet põhu- ja pilliroopakkidest seintega elumajades [Indoor air quality in residential buildings with straw- and reed-bale walls]. Agraarteadus, XXXI (1), 84−95. DOI: 10.15159/jas.20.05.

Keskküla, Kadri; Aru, Tambet; Kiviste, Mihkel; Miljan, Martti-Jaan (2020). Hygrothermal Analysis of Masonry Wall with Reed Boards as Interior Insulation System. Energies, 13 (20). DOI: 10.3390/en13205252.

Salmistu, S.; Kotval-K, Z.; Kotval, Z. (2020). The Use of Contemporary Planning Labels in Professional Practice – A Michigan Example. Planning Practice and Research. DOI: 10.1080/02697459.2020.1746038.

Säästva tehnoloogia uurimisrühm

Uurimisrühma tegevust iseloomustavad võtmesõnad:

Tööstusökoloogia, keskkonnatehnoloogia, ringmajandus, ökosüsteemiteenused, keskkonnamikrobioloogia ja -keemia, mullabioloogia


Ülevaade

Tegevuse põhisuunad on:

 • Tootmisprotsessiga seotud energia- ja materjalivoogude uurimine, olelusringi hindamine, ressursside efektiivne kasutamine lähtuvalt ringmajanduse konseptsioonist.
 • Kompetents jäätmete taaskasutustehnoloogiate arendamisel ja rakendamisel, (ravimijäägid reoveesettes ja nende lagundamise efektiivsus).
 • Keskkonnaseisundi hindamise metoodikate väljatöötamine, kasutades mulla mikrobioloogilisi parameetreid ja elustikuparameetreid bioindikaatoritena.

Uurimisrühma juht

prof Lembit Nei, lembit.nei@taltech.ee 

Käimasolevad projektid

Toimunud projektid

 • KIK20033 "Reoveesettes sisalduvate ravimijääkide lagunemiskiiruse suurendamine kompostimistehnoloogia optimeerimise teel (1.08.2020−30.06.2021)"
 • KIK16009 "Saasteainete lagundamise efektiivsus reoveesette kompostis sõltuvalt komposti koostisest. (01.12.2015-28.02.2017)"
 • ETF9258 "Mesofauna mõju  läbi lagunemisprotsesside mulla kvaliteedile, nende olulisus toiduahelas ja suktsessioon inimese poolt mõjutatud piirkondades. (01.01.2012-31.12.2016)"
 • ETF9145 "Mullaelustiku ruumiline jaotus ja koosluste üleujutusejärgne taastumine Matsalu Rahvuspargi lammi- ja rannaniitudel. (01.01.2012-31.12.2015)"

2020. aasta publikatsioonid

Raamets, J.; Ruus, A.; Ivask, M.; Nei, L.; Muoni, K. (2020). Siseõhu kvaliteet põhu- ja pilliroopakkidest seintega elumajades. Agraarteadus, XXXI (1), 84−95. (ETIS 1.1)

Raamets, J.; Ruus, A.; Ivask, M.; Nei, L. (2020). Air quality microbiological studies in straw bale and reed houses. European Biotechnology Congress 2020. Journal of Biotechnology [ilmumas] (ETIS 5.1)

Nei, L.; Haiba, E.; Lillenberg, M. (2020). Minireview: Pharmaceuticals in sewage sludge and their degradation during composting – recent studies in Estonia. Agraarteadus, 31 (1), 47−52 (ETIS 1.1)

Henning, H. E.; Putna-Nīmane, I.; Kalinowski, R.; Perkola, N.; Bogusz, A.; Kublina, A.; Haiba, E.; Bārda, I.; Karkovska, I.; Schütz, J.; Mehtonen, J.; Siimes, K.; Nyhlén, K.; Dzintare, L.; Äystö, L.; Siņics, L.; Laht, M.; Lehtonen, M.; Stapf, M.; Stridh, P.; Leisk, Ü. (2020). Pharmaceuticals in the Baltic Sea Region – emissions, consumption and environmental risks. 2020:28, 1−345. (ETIS 2.5)

Nyhlén, K.; Spjuth, S.; Jakobsson, T.; Äystö, L.; Mehtonen, J.; Lehtinen, T.; Bregendahl, J.; Leisk, U.; Haiba, E.; Schüt, J.; Stapf, M.; Kublina, A.; Szumska, M.; Bogusz, A.; Kalinowski, R. (2020). Recommendations for efficient dissemination of environmental information regarding pharmaceuticals. 2020:27, 1−29. (ETIS 2.5)

Nei, L.; Haiba, E.; Nei, S. V. (2020). On the degradation of some widely used pharmaceuticals during sewage sludge composting. Journal of Biotechnology: European Biotechnology Congress 2020. Journal of Biotechnology [ilmumas]. (ETIS 5.1)

Nei, L.; Haiba, E.; Nei, S. V. (2020). Biodegradability studies of some widely used pharmaceutical during sewage sludge composting. SETAC Abstract Book: SETAC Europe annual meeting in Dublin, Ireland (3-7 May 2020). Dublin: SETAC. (ETIS 5.2)

Nutt, N.; Kubjas, A., Nei, L. (2020). Adding waste paper to clay plaster to raise its ability to buffer moisture. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, 69 (3), 179−185. (ETIS 1.1)

Eklund, J.; Nei, L. (2020). Richard Compton: Thought Leader, Educator and Bon Viveur. Journal of Electroanalytical Chemistry, 872 (Article 114279), 1−3. (ETIS 1.1)

Nutt, N.; Kubjas, A.; Nei, L.; Ruus, A. (2020). The Effects of Natural Paints on the Moisture Buffering Ability of Paper Plaster. Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 57 (5), 51−60. (ETIS 1.1)

Ivask M., Kiiker R., Loit K., Põldmets M., Raamets J., Shanskiy M. 2020. Vihmaussikoosluste struktuur ja mulla mikroobikoosluse aktiivsus suvinisu mahe- ja tavatootmispõldudel. Agronoomia 2020, lk.18 – 24 (ETIS 3.5)

Ivask M. 2020. Ökoloogilise tasakaalu vähetuntud kindlustajad. Sinu Mets 2, 22-23 (ETIS 6.3)

Soolepp, M.; Ruus, A.; Nutt, N.; Raamets, J.; Kubjas, A. (2020). Hygrothermal performance of paper plaster: influence of different types of paper and production methods on moisture buffering. In: E3S Web of Conferences: 12th Nordic Symposium on Building Physics (NSB 2020 (#14010). NSB2020 - 12TH NORDIC SYMPOSIUM ON BUILDING PHYSICS, 6-9 Sept Tallinn. EDP Sciences. (ETIS 3.1)

Abstract photo of a geometric lights

Publikatsioonid

Tutvu Tartu kolledži töötajate publikatsioonidega ETIS-es

Viimased doktoritööde kaitsmised

Jane Raamets, 2020, (juh) Aime Ruus; Mari Ivask; Lembit Nei, Indoor air microbiological quality in reed-bale and straw-bale houses in Estonia (Siseõhu mikrobioloogiline kvaliteet Eesti roo- ja põhupakist elamutes)

Jiri Tintera, 2019, (juh) Aime Ruus; Zenia Kotval, Urban Regeneration Strategies for Shrinking Post-Soviet European Communities: A Case Study of Valga, Estonia (Kahanevate linnade elukeskkonna taaselustamine Valga linna näitel)

Jüri Järvis, 2018, (juh) Mari Ivask; Lembit Nei, Novel Technology for Utilization of Solid Organic Waste in Recultivation of Abandoned Mining Areas (Tehnoloogia väljatöötamine tahkete orgaaniliste jäätmete kasutamiseks endiste kaevandusalade rekultiveerimisel)

Egge Haiba, 2017, (juh) Lembit Nei; Merike Lillenberg, Reoveesette kompostimistehnoloogiate optimeerimine ravimijääkide kahjutustamise eesmärgil

Nele Nutt, 2017, (juh) Zenia Kotval, The Restoration of Nationally Protected Estonian Manor Parks in the Light of the Florence Charter (Riiklikult kaitstavate Eesti mõisaparkide restaureerimisest Firenze harta valguses)

Tippsaavutused

Tartu kolledži ehitatud keskkonna uurimisrühm omab Eestis ainulaadset kompetentsi mahajäetud ja alakasutatud alade (brownfields), sh kahanevate linnade elukeskkonna uurimisel. Et tegemist on olulise küsimusega nii Eesti, Euroopa kui globaalses kontekstis, annab tunnistust asjaolu, et 2020. aasta Veneetsia XVII arhitektuuribiennaalile valiti Eestit esindama ekspositsioon „Väärikas kahanemine“(autorid Jiří Tintěra (Tartu kolledž), Kalle Vellevoog, Garri Raagmaa, Martin Pedanik ja Paulina Pähn). 

insener_tartu_brownfield

Tartu kolledži 2019. aastal avatud 3D ja droonilabor seob 3D modelleerimise ehitusinseneeriaga (võimaldades aerokaardistamist ja -termograafiat drooniga, AR ja VR rakendusi, 3D modelleerimist polügoon-mudeldamisena või punktipilvede baasil). Laborit kasutatakse nii ehitusinseneeria, küberfüüsikaliste süsteemide kui tööstusökoloogia õppe – ja teadustöö projektides. Sellest välja kasvav erialaülene koostöö võib viia uudsete uurimismeetoditeni: nt kuidas mõõta raskmetallide saastet droonide ja vihmausside abil.

insener_tartu_3d

Tartu kolledž on ainus emaülikoolist eemalasuv kolledž, kus toimub järjepidev edukas doktoriõpe. Dotsent Aime Ruusi ja professor Zenia Kotvali juhendamisel on ehitatud keskkonna uurimisrühmas viimastel aastatel kaitstud mitu olulist doktoritööd , neist värskeim Jiří Tintěra uurimus kahanevate linnade probleemistikust Valga linna näitel. 
Ainsana Eestis koolitab Tartu kolledž magistrikraadiga spetsialiste tööstusökoloogia erialal, rõhuasetusega ringmajanduse põhimõtete rakendamisele, luues hea aluspõhja edasisteks doktoriõpinguteks: Tartu kolledži tööstusökoloogia töörühmas on professor Lembit Nei juhendamisel uuritud võimalusi lahendada ravimijääkide reostusprobleemi reoveesettes ning professor Mari Ivaski ja Lembit Nei juhendamisel võimalusi endiste kaevandusalade rekultiveerimiseks.

Inserer_Tartu Kolledz_doktori kaitsmine_Jiri Tintera