Tallinna Tehnikaülikool

Evalveerimine

Mis on evalveerimine?

Teadus- ja arendustegevuse evalveerimine on välishindamine, mis viiakse läbi kas korralise evalveerimisena teadus- ja arendusasutuse konkreetse valdkonna taseme hindamiseks või sihtevalveerimisena teaduspoliitika kujundamiseks ning teadus- ja arendustegevuse korraldamiseks vajaliku teabe saamiseks.

Korralise evalveerimise käigus hinnatakse teadus- ja arendusasutuse vastava valdkonna taset, mille aluseks võetakse selle valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumid. Haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatakse 3–16-liikmeline välisekspertidest koosnev hindamiskomisjon, mis annab hinnangu evalveeritavas valdkonnas tegutsevate asutuste teadus- ja arendustegevusele.

Haridus- ja teadusminister kinnitab hindamiskomisjoni põhjendatud ettepaneku alusel korralise evalveerimise otsuse, mille alusel evalveeritakse teadus- ja arendusasutuse tegevus vastavas valdkonnas positiivselt või negatiivselt. Positiivse otsuse kehtivusaeg on seitse aastat ja see annab asutusele õiguse taotleda teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses sätestatud alustel oma teadus- ja arendustegevuse finantseerimist riigieelarvest.