Tallinna Tehnikaülikool

Kvaliteedi kindlustamine

TalTechi juhtimise kõrge kvaliteet tagatakse läbi juhtimisprotsessi toimivuse hindamise ja parendamise. Ülikooli õiguslik seisund, eesmärk ja autonoomia piirid ning juhtimise, rahastamise ja tegevuse alused on sätestatud Tallinna Tehnikaülikooli seaduses. TalTechi strateegilised eesmärgid on fikseeritud Tallinna Tehnikaülikooli arengukavas 2021-2025 ning kvaliteedijuhtimise põhimõtted kvaliteedikontseptsioonis. Kõik ülikooli protsessid on koondatud interaktiivsesse käsiraamatusse SMART, mida ajas uuendatakse.

Kvaliteedisüsteem moodustub erinevatest välistest ja sisemistest nõuetest, mis juhinduvad ülikooli arengukava eesmärkidest ja pikaajalistest sihtidest ning täiustub regulaarsete enese- ja välishindamiste kaudu. Olulised sisendid (kvaliteedinõuded ja määratlused) kvaliteedisüsteemile on õppeprogrammide kriteeriumid, akadeemiliste töötajate atesteerimise nõuded, tugiteenuste kvaliteedi kriteeriumid jne. Olulised kvaliteedisüsteemi seiremehhanismid on välishindamised, auditeerimised, erinevate sihtrühmade tagasiside, regulaarne seire jne. Kesksel kohal valdkondade parendustegevustes on üldjuhtimistsükli (PDCA) läbimine, mis kinnistab kvaliteedikultuuri põhimõtteid.

Tallinna Tehnikaülikooli seadus Arengukava 2021-2025 Kvaliteedikontseptsioon

Välishindamised

Kõrghariduse kvaliteedi välishindamine toimub ülikoolis läbi institutsionaalse akrediteerimise ja temaatiliste kvaliteedihindamiste. Ülikooli teadus- ja arendustegevuse valdkonna taset välishinnatakse korralise ja sihtevalveerimise kaudu.

Institutsionaalne akrediteerimine

haka kvaliteedimärk

Ülikooli kui terviku toimimist hinnakatse institutsionaalsel akrediteerimisel, mille peavad kõik Eesti kõrgkoolid läbima vähemalt kord seitsme aasta jooksul. TalTech läbis institutsionaalse akrediteerimise 2014. ja 2021. aastal. 

Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) kõrghariduse hindamisnõukogu võttis 7. jaanuaril 2022. a vastu otsuse akrediteerida Tallinna Tehnikaülikool seitsmeks aastaks (kuni 2029. a) ja omistada Tallinna Tehnikaülikoolile HAKA kvaliteedimärk.

HAKA kõrghariduse hindamisnõukogu tunnustas ülikooli suutlikkuse eest viia edukalt ellu organisatsiooni struktuuri, õppekavade ja uurimisrühmade põhjalik ja laiaulatuslik reform, reageerides seejuures tõhusalt eelmise institutsionaalse akrediteerimise soovitustele ja muutuvale väliskeskkonnale.

Infoks: Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri (HAKA) endine nimi oli Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA)

2021 eneseanalüüsi aruanne 2021 hindamiskomisjoni aruanne

Õppeprogrammide rahvusvaheline hindamine

Tallinna Tehnikaülikoolis on rahvusvaheliselt akrediteeritud järgmised õppeprogrammid:

  1. Avaliku sektori juhtimine ja innovatsioon (MA), mis on akrediteeritud European Association for Public Administration Accreditation (EAPAA) akrediteerimiskomisjoni poolt seitsmeks aastaks (2016. aastal). EAPAA puhul tegemist valdkondliku akrediteerimisega, kus õppekava kvaliteeti hinnatakse avaliku halduse eriala spetsiifiliste nõuete alusel ning hindajateks on Euroopa avaliku halduse tippteadlased.
  2. Rahvusvaheline ärikorraldus (BA), mis on akrediteeritud European Foundation for Management Development (EFMG Global) akrediteerimiskomisjoni poolt kolmeks aastaks (2020. aastal). EFMD puhul tegemist valdkondliku akrediteerimisega, kus õppekava kvaliteeti hinnatakse ärinduse ja juhtimise valdkonna nõuete alusel ning hindajateks on valdkonna rahvusvaheliselt tunnustatud teadlased ja praktikud.
  3. Eesti Inseneripedagoogika Keskuse õppekavad on akrediteeritud rahvusvaheliselt kuni 2026. aastani. Õppekavade lõpetajad saavad taotleda rahvusvahelist insenerpedagoogi kvalifikatsiooni  ING.PAED IGIP (Tallinna Tehnikaülikoolis töötab 2021. aastal 48 kvalifikatsiooni omavat õppejõudu).

Evalveerimised

Teadus- ja arendustegevuse evalveerimine on välishindamine, mis viiakse läbi kas korralise evalveerimisena teadus- ja arendusasutuse konkreetse valdkonna taseme hindamiseks või sihtevalveerimisena teaduspoliitika kujundamiseks ning teadus- ja arendustegevuse korraldamiseks vajaliku teabe saamiseks.

Eesti Mereakadeemia ISO standard

Eesti Mereakadeemia alustas kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutamise ja juhtimissüsteemi täiustamistega 1999. aastal. Kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamise, rakendamise ja sertifitseerimise nõue kõikidele mereharidust andvatele institutsioonidele oli üks olulisematest meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni (STCW) muudatustest, mille võttis Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) vastu 7. juulil 1995. Nõuete rakendamise lõpptähtaeg oli 1. veebruar 2002. Eesti Mereakadeemiale väljastas vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi sertifitseerimisasutus Lloyd`s Register esmakordselt 2001. aastal. Eesti Mereakadeemia kvaliteedijuhtimissüsteem on välja töötatud ja rakendatud Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooni (ISO) kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2015 nõuete alusel. Eesti Mereakadeemias viiakse standardiga nõutud kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditit, juhtkonnapoolset ülevaatust ning välisauditit läbi igal aastal. Kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat väljastatakse (re)sertifitseerimisauditi alusel kolmeks aastaks, teisel ja kolmandal aastal viiakse sertifitseerimisasutuse poolt läbi korralised kontrollauditid. 24. märtsist 2020 on Eesti Mereakadeemia kvaliteedijuhtimissüsteem sertifitseeritud sertifitseerimisasutuse Bureau Veritas poolt.

Akadeemiliste tavade järgimine

Tallinna Tehnikaülikooli akadeemiliste vaidluste lahendamisega tegeleb ülikooli põhikirja alusel kolmeks aastaks moodustatav akadeemilise eetika komisjon. Akadeemilise eetika komisjon tegutseb Senat kinnitatud põhimääruse alusel. Komisjoni kuuluvad kõikide teaduskondade ja Eesti Mereakadeemia esindajad.

Eelarved, aruanded ja ülikool arvudes

Täpsemalt on võimalik tutvuda Tallinna Tehnikaülikooli eelarvetega, aruannetega (majandusaasta ning teadus- ja arendustegevus) ja teiste ülikooli näitajatega järgmisel leheküljel:

ülikool arvudes