Site logo

Rahvusvaheline
Ärikorraldus

Vaata lähemalt

RAHVUSVAHELISE ÄRIKORRALDUSE ÕPPEKAVA LÄBIDES OMANDAD LAIAPÕHJALISED TEADMISED NING OSKUSED KODUMAISTES VÕI RAHVUSVAHELISTES ETTEVÕTETES TÖÖTAMISEKS JA/VÕI OMA ÕPITEE JÄTKAMISEKS.

 • Võid töötada erineva valdkonna ettevõtetes turunduse, rahanduse, raamatupidamise ja inimressursside alal.
 • Oled omandanud piisavad teadmised ja oskused oma ettevõtte loomiseks.
 • Saad jätkata õpinguid magistriõppekavadel ärijuhtimise, juhtimise, raamatupidamise ja rahanduse valdkonnas.
 • Oled lihvinud oma inglise keele oskust rahvusvahelises keskkonnas töötamiseks või õppimiseks.
 • Oled õpingute ajal üles ehitanud rahvusvahelise kontaktide võrgustiku.

KAS TEADSID, ET…

Kui keegi peaks juhtumisi Jaapani tegevjuhi poolt ulatatud visiitkaardi lihtsalt taskusse pistma, või selle koguni kohtumispaika maha unustama, kaotaks ta ilmselt igaveseks võimaluse selle firmaga äri ajada. Või, et Ühendkuningriikide maksuseadus on kogu maailma mahukaim ning kubiseb kirjutatud ja kirjutamata seadustest, et ettevõtjat selles rägastikus sihilikult eksitada. Kui su pea on tulvil vägevatest äriideedest, mille elluviimist koduriigi piirid tõenäoliselt takistama hakkavad, tule avastama rahvusvahelise ärijuhtimise peeneid nüansse.
 

Eriala sisu

Rahvusvahelise ärikorralduse õppekava annab üliõpilastele teadmised rahvusvaheliste ettevõtete tähtsamatest funktsioonidest. Õppetöö toimub inglise keeles ning viiakse läbi loengute ja praktiliste seminaridena. Mitmeid loenguid peavad selles valdkonnas töötavad külalisõppejõud, kes toovad oma praktilise kogemuse auditooriumisse kaasa. Õppetöö käigus külastavad üliõpilased erinevaid ettevõtteid, tegelevad firmade juhtumiuuringute analüüsimise ning neile lahenduste otsimisega, mängivad simulatsioonimänge rahvusvahelises turunduses ja investeerimisel ning löövad kaasa õppekavavälistes tegevustes, näiteks Tallinna Tehnikaülikooli satelliidiprogrammis.

Kui üliõpilased on omandanud ärialased põhiteadmised majandusteooriast ja äriuuringute meetoditest ning head IT-oskused, saavad nad spetsialiseeruda kas turundusele, rahandusele, digiajastu majandusarvestusele või ettevõtlusele ja juhtimisele. Õpingute lõpuleviimiseks tuleb koostada  lõputöö, mis annab üliõpilasele võimaluse rakendada ja demonstreerida oma teadmisi ja oskusi väikesemahulise algupärase uurimistöö kirjutamise, selle esitlemise ning valitud teemavaldkonna üle arutlemise kaudu.

ÕPPEKAVA ÜLEVAADE (180 ECTS)

 • Üldõpe (18 ECTS) – siia kuuluvad kohustuslikud õppeained, nagu IT ja töökeskkond ja ergonoomika, ning ka valikained – majandusalane inglise keel, eesti keel ja kultuur, rahvusvahelised suhted kaasajal, filosoofia, eraisiku rahandus jne.
 • Põhiõpe (84 ECTS) – sisaldab mikro- ja makroökonoomika, majandusmatemaatika, statistika, logistika ja laovarude juhtimise, rahvusvahelise äri ning ärieetika jms kursuseid.
 • Eriõpe (63 ECTS) – kursused jagunevad nelja peaeriala vahel: turundus, ettevõtlus ja juhtimine, majandusarvestus digiajastul ning rahandus.
 • Vabaõpe (6 ECTS) – annab võimaluse valida paljude ülikoolis pakutavate vabaõppeainete vahel.
 • Lõputöö (9 ECTS) – ärijuhtimisega seotud iseseisvalt koostatud  uurimistöö, mis võimaldab rakendada omandatud teoreetilisi teadmisi praktiliste probleemide lahendamisel.

Turundusmaailm on uute tehnoloogiate arengu keerukusest tingitult teinud läbi suure arenguhüppe.  Kuidas saada teada, kas toode, teenus või edasiantav sõnum ikka torkab konkreetsele sihtgrupile piisavalt silma? Teete turu-uuringuid? Mis on sisuturundus? Kes kasutab otsingumootoritele optimeerimist (SEO) ja ostab reklaamipindu populaarsetele märksõnadele? Mis on otseturundus, andmebaaside turundus, sotsiaalmeedia turundus ja sissiturundus? Loetelu võiks aina jätkata …

Turunduse erialal õpid valdkonna põhitõdesid ning tutvud erinevate teoreetiliste seisukohtadega. Näed, kuidas turunduse abil suurendada rahvusvahelise ettevõtte konkurentsieeliseid. Saad teadmisi ja oskusi turunduse juhtimisest, e-turundusest, tarbijakäitumisest, turu-uuringutest ja nende planeerimist ning turunduskommunikatsioonist.

Turunduse peaeriala aitab omandada põhiteadmised ja õpetab, kuidas edukalt  sihtklientideni jõuda. Turunduse ainekursustel õpitakse tundma turunduse rolli ettevõtte konkurentsieelise suurendamisel. Turunduse lahutamatuks osaks on meeskonnatöö ja sotsiaalsete oskuste arendamine, mis on ettevõtluses elulise tähtsusega.

Peale turunduse ainete läbimist oled valmis töötama äriettevõtetes turundusspetsialisti, sotsiaalmeedia spetsialisti, kliendisuhete haldaja või müügispetsialistina.

Eriala ühendab teadmised ja oskused, mis on vajalikud oma ettevõtte asutamiseks või juba olemasoleva juhtimiseks. Saad teadmisi ettevõtlusega alustamisest ja innovatsioonist ning tutvud ka juhtimise ja eestvedamisega ning personalijuhtimise, projektijuhtimise ja erinevate ettevõtete toimimispõhimõtetega. Õppetöö käigus omandad sügavama arusaama ettevõtluskäitumisest ning omaenda ettevõtluskavatsustest, konfliktide lahendamisest, läbirääkimistest ja teiste motiveerimisest.

Juhtimisalased ainekursused annavad ülevaate organisatsioonide olemusest: nende juhtimisest, inimeste käitumisest eri organisatsioonides ja sellest, kuidas ettevõtte tööd tõhusalt juhtida. Arendad oma juhtimis- ja meeskonnatöö oskusi ning omandad mitmesuguseid sotsiaalseid pädevusi konkreetsetel ametikohtadel töötamiseks, ning sillutad seeläbi endale teed tulevikukarjääriks mõnel juhtival ametikohal.

Peale ettevõtluse ja juhtimise ainekursuste läbimist oled valmis töötama projektijuhi, personalispetsialisti või kontoriassistendina. Samuti võid asutada oma ettevõtte.

Kui valid selle õppesuuna, saad teada, kuidas mõista äritegemist rahalises aspektist vaadatuna. Õpid tõlgendama ettevõtte finantsaruandes sisalduvat teavet ning tegema selle põhjal sisukaid ja tulemuslikke juhtimisotsuseid. Tutvud finantsjuhtimise ja rahanduse põhimõistete ja teooriatega üldiselt, saad teadmisi finantseerimise, investeeringute, rahavoogude ja riskijuhtimise kohta ning õpid, kuidas neid ideid ellu rakendada.

Finantsalaste ainekursuste läbimine annab teadmised finantsjuhtimisest ja -analüüsist, mis tulevad tulevikus kasuks omandatud oskuste kasutamisel. Rahandusalaste kursuste käigus tehakse selgeks rahastamise, investeeringute, rahavoogude, finantsmudeli ja riskijuhtimise teoreetilisi seisukohad ja aspektid.

Peale selle peaeriala läbimist omad teadmisi töötamiseks analüütiku või audiitorina.

Eriala tutvustab väärtpaberite analüüsimise aluseid ja ettevõtte väärtust kujundavaid tegureid.  Õpid tundma finantsandmete analüüsimise ja tulemuste summeerimise ning aruandes esitamise erinevaid meetodeid. Samuti tutvud raamatupidamise ja maksustamise õigusraamistiku, juhtimis- ja kuluarvestuse põhimõtete ning finantsanalüüsi ja äriteabega.

Saad ülevaate finantsarvestuse põhimõtetest ja meetoditest, aruandlusnõuetest, samuti rahandusteooriast ja finantsnäitajatest.  Peale majandusarvestus digiajastul õppesuuna läbimist oled kursis maksusüsteemiga, maksuseaduste põhisätetega ja maksustamise põhimõtetega. Samuti õpid analüüsima ettevõtte finantsaruandeid ning lihtsamaid investeerimisprojekte.

Olles läbinud selle peaeriala oled valmis töötama raamatupidaja või audiitorina.

SBG raamatukogu

MIKS ÕPPIDA RAHVUSVAHELIST ÄRIJUHTIMIST TALTECHIS?

Õppekava neli peaeriala annavad võimaluse teha valikuid – kas tööalane karjäär või haridustee jätkamine. Tööalase karjääri arendamiseks saad valida erinevate ametikohtade vahel rahvusvaheliste ettevõtete erinevates äriprotsessides. Muidugi jääb võimalus jätkata perefirmas või asutada oma ettevõte. Haridustee jätkamiseks on valikus kas Tehnikaülikooli rahvusvahelise ärijuhtimise magistriõppekava või õppimine magistriõppekaval mõnes teises ülikoolis.

Õppekava üliõpilaskond on rahvusvaheliselt väga mitmekesine – siin õpib üle 20 erinevast rahvusest üliõpilase. Ka õppejõud on erineva kultuurilise taustaga. See annab võimaluse kogeda  auditooriumis erinevaid maailmavaateid ja lähenemisi, harjutada meeskonnatööd multikultuursetes rühmades ning laiendada oma sotsiaalset võrgustikku.

Seosed praktikamaailmaga on tekkinud heast koostööst ettevõtete ja praktikutega ning õppejõudude ettevõtluskogemusest, kes toovad auditooriumisse oma praktilise kogemuse ja näiteid ärielust. Võimalus osaleda õppekavavälistes tegevustes (näiteks Tallinna Tehnikaülikooli satelliidiprogramm, start-up kursus Starter).

Õppekava sisaldab ka praktikat ettevõttes. Majandusteaduskond on loonud praktikaportaali üliõpilaste abistamiseks praktikakohtade leidmisel ning korraldab ka iga-aastasest praktikalaata.

International Business Administration

Tulevik

Eriala tulevikuväljavaated

Globaalses majanduses sõltuvad ettevõtted ja korporatsioonid oma äritegevuses teineteisest. Riigid ja ettevõtted vajavad üha enam inimesi, kes mõistavad rahvusvahelise äri eripärasid ning suudavad professionaalselt korraldada äritegevust Norrast Jaapanini.

Kes saab sinust pärast lõpetamist?

Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond valmistab ette rahvusvaheliste ettevõtete ning avaliku sektori juhte ja spetsialiste, kellel on laiad majandus- ja ärialased teadmised. Seetõttu on sul eeldused asuda tööle rahvusvahelistesse ettevõtetesse üle maailma nii turunduse, rahanduse, majandusarvestuse kui ka personalitöö valdkonda. Samuti annab tugev rahvusvahelise turunduse taust võimaluse tööd leida ekspordi juhtimise valdkonnas. Ning loomulikult võid alustada oma ettevõttega ja seada selle arengusuunad ise.

Suurimad tööandjad

 • Rahvusvahelised audiitorbürood: PWC, KPMG, Ernst & Young
 • Rahvusvahelised organisatsioonid: WHO, IMF
 • Suurettevõtted: ABB, Ericsson, Skype
 • Pangad: Swedbank, SEB, LHV, Nordea

Studying in TVTB programme at TalTech was an opportunity for me to upgrade my previous education and receive amazing knowledge, which helped me forward in my career. The programme combines high-quality theoretical teaching with concrete technical aspects to improve your skillset ready for the work-life. The lecturers and the structure of the courses drive you to develop your expertise and create a possibility to network with students all around the world. 

Emmi Puolakka (Finland).

Kas sobib mulle?

 • Õppekava sobib eelkõige neile kandidaatidele, kes tunnevad huvi ärivaldkonna vastu ning kelle isiklikud ja erialased eesmärgid on seotud turunduse, juhtimise, ettevõtluse, majandusarvestuse, rahanduse ja logistikaga.
 • See valdkond sobib suurepäraselt neile, kellel on soov töötada inimestega ning kellel on eelnev kooliprojektide, konkursside, turundussündmuste, rahakogumise kampaaniate korraldamise, kaasõpilaste esindamise, oma (õpilas)firma asutamise või perefirmas töötamise kogemus.
 • Õppekava sobib nii neile, kes armastavad numbreid, ning kellele meeldib sukelduda arvude ja arvutusloogika sügavustesse kui ka headele suhtlejatele ja end loomingulistes tegevustest proovile panna soovijatele.
 • Oluline on inglise keele oskus, mistõttu osalemine rahvusvahelistes õpilasvahetustes ja keelelaagrites on kindlasti boonus.

Sisseastumine

Konkursi tingimused

Riigieksamid

 1. lai matemaatika / enne 2014 sooritatud matemaatika riigieksam / TalTech matemaatika katse

Lävend

Õppekoha saamiseks nõutav tulemus: matemaatika eksami tulemus vähemalt 60 punkti. Inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Kandideeri SAISis

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

Vastab vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele.

 

SBG TalTech logo

 

620 3504
vastuvott@taltech.ee

Õppekonsultant

Vastab õppetööd puudutavatele küsimustele.

Piret Levertand

Piret Levertand
620 3940
piret.levertand@taltech.ee

 

Programmijuht

Vastab eriala sisu ja karjäärivõimalusi puudutavatele küsimustele.

Merle Küttim

Merle Küttim
620 3971
merle.kuttim@taltech.ee