Site logo

Olulised kuupäevad

VASTUVÕTT 2021/22 ÕPPEAASTAKS

1. jaanuar - 6. juuli 2020 kell 12:00: avalduste esitamine vastuvõtu infosüsteemis SAIS kõikidele õppekavadele.

28. juuni - 6. juuli kell 12.00: avalduste ja dokumentide vastuvõtt kohapeal (kui eelneva hariduse info ei ole registritest leitav).

15. juuli  -   õppimatuleku kinnitamise tähtaeg 

Avalduste ja dokumentide vastuvõtt kohapeal:

 • Peamajas Ehitajate tee 5, Tallinn U05-105,
  • E, K, R kell 10-15,
  • T, N kell 12-18 (v.a 6.07, kui vastuvõtt on avatud kell 10-12)
 • Tööpäeviti kell 10-15 (v.a 6.07, kui vastuvõtt on avatud kell 10-12)
  • Tartus: Puiestee 78; 
  • Kohtla-Järvel: Järveküla tee 75;
  • Tallinnas: Kopli 101;
  • Kuressaares: Tallinna 19

SISSEASTUMISKATSED 2021

Erialaste sisseastumiskatsete perioodid:
1. - 7. veebruar
15. - 28. märts
3. - 9. mai
7. - 12. juuli kõikidel erialadel

Matemaatika ja eesti keele katsete info

14. - 28 juuni kell 12.00 registreerumine matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsele  (neile, kellel eksamitulemus puudub või on alla lävendi)

29. juuni - TalTechi matemaatika sisseastumiskatse

30. juuni - TalTechi eesti keele sisseastumiskatse

Avalduse esitamine

 • Avaldus tuleb esitada sisseastujate infosüsteemis SAIS (www.sais.ee). 

 • Sisseastumisel saad esitada kaks avaldust.

 • Kõrghariduse esimesse astmesse (bakalaureuse-, rakenduskõrgharidusõppesse ja integreeritud õppesse) kandideerimine käib keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni alusel. Kui avaldust esitades riiklikest registritest vastava haridusastme kohta infot ei tule (näiteks kool lõpetatud enne 2004. a), tuleb originaaldokument toimetada ülikooli kohapeale vastuvõtuperioodi jooksul.

 • Avaldust esitades pead kohe valima ka õppekoormuse.

 • Kui erialal pakutakse nii päevaõppe kui ka sessioonõppe võimalust, siis toimub kandideerimine samadel alustel ja samas pingereas. Avaldusele saab märkida, millises vormis soovite õpinguid alustada. Erandiks IT süsteemide arendus, kus erinevas õppevormis on kandideerimise alused erinevad.

 • Õppekoha pakkumine ja õppima tuleku kinnitamine toimub jooksvalt, kui avaldus on korras ja katsed positiivsele tulemusele sooritatud. Õppima tuleku kinnitamine lõppeb 15. juulil.

Esita avaldus SAISis

Pane tähele!

Kui sisseastuja keskhariduse lõpetamise andmeid ei ole riiklikes registrites, tuleb vastavad originaaldokumendid toimetada Tehnikaülikooli kohapeale paberkandjal. See puudutab eelkõige sisseastujaid, kes on keskkooli lõpetanud enne 2004. aastat, aga olenevalt lõpetatud koolist võivad ka hilisemad registriandmed olla puudulikud. Seetõttu ei tasuks jätta avalduse esitamist viimasele hetkele. Kui tuled Tehnikaülikooli dokumente tooma, soovitame enne SAISis avalduse ära täita. Sel juhul läheb kohapeal kogu protsess hoopis kiiremini.

Kohapeale tulles on sellisel juhul vaja esitada järgnevad dokumendid:

 • isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart või elamisloakaart)

 • keskharidust tõendava dokumendi originaal ja koopia (koopiaid saab tasu eest teha ka kohapeal)

 • kui erialal on see nõutud, siis riigieksamitunnistus

 • välismaal Eesti keskharidusele vastava haridustaseme omandanud sisseastujal Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang ja soovitus

Sisseastumistingimused

Tallinna Tehnikaülikooli võivad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon.

 • Vastuvõtt bakalaureuse- ja integreeritud õppesse toimub üldjuhul riigieksamite tulemuste alusel. Rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimiseks on üldjuhul nõutav keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne.
 • Olenevalt õppekavast võib lisaks olla ka erialane katse, motivatsioonikiri, vestlus vms.
 • Avalduste esitamine toimub SAIS-is. Kandideerijad, kellel pole riiklikes registritest vajalikke andmeid, peavad originaaldokumendid tooma kohapeale.

SISSEASTUMISTINGIMUSED ERIALADE KAUPA LEIAD SIIT. 

 

Pane tähele!

Tallinna Tehnikaülikoolis on vastuvõtt lävendipõhine. See tähendab seda, et lävendi ületanud kandidaadid on täitnud õppekoha saamiseks nõutava tulemuse ja nad võetakse vastu. Sisseastujal jääb üle vaid vastuvõtuperioodil www.sais.ee avaldus esitada ja oma õppekoht kinnitada!

Kui riigieksameid pole sooritatud või on sooritatud alla nõutud miinimumtulemuse, saab Tallinna Tehnikaülikoolis teha matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatse.

Matemaatika sisseastumiskatse toimub 29.06 Tallinnas, Tartus, Kohtla-Järvel ning Kuressaares ja eesti keele katse toimub 30.06 Tallinnas. Katsetele pääsevad ainult eelnevalt kuni 28.06 kell 12.00 registreerunud kandidaadid.

Erandjuhul, kui eesti keel teise keelena riigieksamit pole sooritatud, võib selle asendada B2 või C1 eesti keele tasemetunnistusega. Sel juhul tasemeksami punktid teisendatakse riigieksamipunktidega võrdsesse skaalasse.

Eritingimustel vastuvõtt

Vastuvõtu eritingimus on kriteerium, mille täitmisel võetakse kandideerija TalTechi (v.a arhitektuuriõpe) vastu, arvestamata vastava õppekava vastuvõtutingimusi.

See tähendab, et kandidaat ei pea täitma lävendipõhise vastuvõtu tingimusi (ei arvestata riigieksamitulemusi, keskhinnet) ega sooritama erialaseid katseid. Gümnaasiumi/keskkooli lõputunnistus on siiski vajalik. Eritingimustel vastuvõtul arvestatakse tulemusi, mis on saavutatud 11. või 12. klassi õpilasena.

Eritingimustel vastuvõtu taotlemiseks tuleb lisaks SAISis avalduse esitamisele tuua vastuvõtukomisjoni diplom või tõend, mis tõendab olümpiaadist või võistlusest osavõttu ja saavutatud tulemust.

NB: Diplom/tõend tuleb esitada enne vastuvõtu lõppu.

Eritingimusel kandideerija saab maksimumkonkursipunktid.

Olümpiaadid ja võistlused, millel osalemist TalTech arvestab eritingimustel vastuvõtul:

Tingimus: osalemine lõppvoorus või kutsutud 2020. aastal lõppvooru

 • Matemaatikaolümpiaad

 • Füüsikaolümpiaad

 • Keemiaolümpiaad

 • Informaatikaolümpiaad

Tingimus: 11. või 12. klassi arvestuses lõppvoorus (või 2020. aasta eelvoorus juhul, kui lõppvooru ei toimunud) koht esikümnes või üldarvestuses esikahekümnes

 • Bioloogiaolümpiaad

 • Geograafiaolümpiaad

 • Füüsika lahtine võistlus

 • Keemia lahtine võistlus

 • Maateaduste olümpiaad

 • Majandusolümpiaad

 • Matemaatika lahtine võistlus

 • TalTechi koolimatemaatika olümpiaad

 • Ajaloo olümpiaad

 • Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

 • Lingvistikaolümpiaad

 • TalTechi lahtine majandusvõistlus

 • Füüsikavõistlus „Kajakas“
   

Tingimus: osalemine ja tulemuse saavutamine

 • Balti geograafiaolümpiaad

 • Balti keemiaolümpiaad

 • Balti informaatikaolümpiaad

 • Euroopa füüsikaolümpiaad

 • Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss

 • Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaad

 • Euroopa õpilasfirmade võistlus

 • Matemaatikavõistlus „Balti tee“

 • Põhja-Balti füüsikaolümpiaad

 • Rahvusvaheline astronoomia ja astrofüüsika olümpiaad

 • Rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad

 • Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad

 • Rahvusvaheline geograafiaolümpiaad

 • Rahvusvaheline informaatikaolümpiaad

 • Rahvusvaheline keemiaolümpiaad

 • Rahvusvaheline keskkonnaprojektide olümpiaad

 • Rahvusvaheline maateaduste olümpiaad

 • Rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad

 • Rahvusvaheline online füüsikavõistlus „Physics Cup“
   

Eritingimustel võetakse vastu kandideerija, kes on gümnaasiumiõpilasena saavutanud saatesarjas „Rakett 69“ 1.-3. koha.

Eritingimustel võetakse vastu kandideerija, kes on sisseastumisel kahe viimase aasta jooksul saavutanud „Kübernaaskel“ võistluses vanemas või nooremas vanusegrupis 1.– 3. koha.

Eritingimustel võetakse vastu kandideerija, kes on sisseastumise aastal TalTechi „Labürindijooks“ võistlusel saavutanud 1.–10. koha. 

Eritingimustel võetakse vastu kandideerija, kes on sisseastumisel kahe viimase aasta jooksul saavutanud insenerivõistlusel „Enginaator“ finaalvoorus võistkondlikult 1.–5. koha

Eritingimusel võetakse vastu kandideerija, kes on saavutanud õpilaste teadustööde riiklikul konkursil I-III preemia. 

Erialade sisseastumiskatsed

Osade õppekavade erialased sisseastumiskatsed saab soovi korral ära teha juba enne gümnaasiumi lõputunnistuse saamist. Info, mis õppekavadel pakutakse katsete tegemise võimalust juba varem, on leitav SIIT.

Samas jääb kõikide kavade puhul siiski ka võimalus teha katsed suvel, 7.-12. juulil.

Pea meeles!

Katsete tulemused lisatakse ainult kandidaadi avaldusele SAISis. Selleks peab kindlasti olema SAISis avaldus esitatud.


Erialased sisseastumiskatsed on järgmistel õppekavadel:

Arhitektuuri erialale kandideerimiseks tuleb läbida sisseastumiskatsed, mis koosnevad esseest, loomingulisest testist ja vestlusest erialakomisjoniga.
 
Katsed toimuvad 2021 aastal kevadsemestril vastavalt valitud sisseastumisperioodidele:

 • II perioodil 22. – 26. märtsil
 • III perioodil 3. -7. mail 
 • IV perioodil 7. -11. juulil

Osalemise soovist antud perioodi katsetele palume teatada hiljemalt nädal enne katsete algust triinu-liis.looveer@taltech.ee. Kui sisseastumiskatsetele registreerub vähem kui 10 üliõpilaskandidaati, siis nihkuvad erialakatsed järgmisele vastuvõtukatsete perioodile.
 

ESSEE

Kandideerijad peavad kirjutama essee teemal "Mis on ruum?" (maksimaalselt 2000 tähemärki, 1 lk, PDF). Essee kirjutatakse kodus ja laaditakse SAIS-i, tähtaeg on vastavalt valitud sisseastumisperioodile kas: 

 • 20. märts
 • 1. mai
 • 5. juuli


LOOMINGULINE TEST

Kandideerijad sooritavad loomingulised katsed spetsiaalses veebikeskkonnas, kus peab täima erinevaid ülesandeid -  joonistama, lahendama mahulisi ülesandeid ja kirjutama. Loomingulise testi ülesanded ja juhendid nende täitmiseks, saadetakse kandidaadi e-mailile. Testi lahendatakse kodus, aega on 3 päeva vastavalt valitud sisseastumisperioodile kas:

 • 22. märts – 24. märts
 • 3. mai - 5. mai
 • 7. juuli -9. juuli

Loomingulise testi jaoks peaks varuma: Joonistamiseks ja visandamiseks pliiatseid 2B- 4B, söepliiatseid, markereid (hallid, must) ning vastavalt sellele 5 paberit A4 (150 - 250 gr). Vormiülesande jaoks 2 paberit A3 (alates 250 gr) töövahendid - lõikenuga, liimipulk, käärid, joonlaud, kolmnurk. Vabaülesannete jaoks visuaalset materjali – koopiaid fotodest, väljalõikeid, värvilisi pabereid jt. Loomingulised ülesanded paberil ja 3D vormiülesanne pildistatakse (telefon vm) ja laetakse veebikeskkonda.

VESTLUS

10- 15 min vestluse käigus esitatakse lisaküsimusi essee ja loomingulise testi põhjal ning tutvutakse üliõpilaskandidaadi muude omaloominguliste töödega (portfoolioga vms), mis on eelnevalt digitaliseeritud, et seda vestlusel erialakomisjonile mugavam esitleda oleks.
Vestluste ajad lepitakse kokku iga kandidaadiga eraldi.

Vestlused erialakomisjoniga toimuvad kohapeal Arhitektuuri ja urbanistika akadeemias Tõnismägi 14 vastavalt valitud sisseastumisperioodile kas:

 •  26. märtsil 
 • 7. mail
 • 10. - 12. juulil

 

TULEMUSED

Sisseastumiskatsete tulemused tehakse teatavaks 2 – 3 päeva jooksul pärast vastava sisseastumisperioodi lõppu ja õppekoht kinnitatakse kandidaadi poolt hiljemalt juulis, kui on selgunud gümnaasiumite lõpueksamite tulemused ja kinnitatud lõplik pingerida.
 

KONSULTATSIOONID

Katsetele eelnevad konsultatsioonid Tõnismäe 14:

 • 19. märts 2021
 • 30. aprill 2021
 • 2. juuli 2021

Kell 11 kohtumine eriala õppejõudude ja programmijuhiga Kimmo Lylykangas, Jaan Kuusemets, Emil Urbel, Üllar Ambos.

Kell 12 loomingulise testi konsultatsioon Anu Juurak, Ioannis Lykouras, Üllar Ambos.

HINDAMISKRITEERIUMID

Hindamine toimub kahes osas. Essee ja vestluse eest on võimalik saada kuni 10 punkti ja loomingulise testi eest samuti maksimaalselt 10 punkti. Vastuvõtuks tuleb sooritada mõlemad osad vähemalt punktidele 5,00.
Katsete koondpunktid on kokku maksimaalselt 20.

Essee ja vestluse hindamiskriteeriumid

Positiivne skaala 5,00 kuni 10 punkti:           
Kandidaat omab analüüsi- ja improviseerimisvõimet ja tal on piisav eneseväljendusoskus essee kirjutamisel. Kandidaadil on nõutaval tasemel omaloomingulisi töid, mida ta esitleb vestlusel. Kandidaadil on eelteadmisi arhitektuurivaldkonnast ja hästi põhjendatud huvi eriala vastu, ta on motiveeritud õppekava kui terviku läbimisest. Kandidaadil on nägemus isiklikust tööalasest spetsialiseerumisest pikas perspektiivis ning arhitektuuri õppekava rollist seoses tulevase tööalasele karjääriga.

Negatiivne skaala 0 kuni 4,99 punkti (ei kvalifitseeru vastuvõetuks):
Kandidaadi analüüsi- ja improviseerimisvõimed ning eneseväljendusoskus essee kirjutamisel pole piisavad. Kandidaadil ei ole nõutaval tasemel omaloomingulisi töid vestlusel esitlemiseks. Kandidaadil on küll huvi õppekaval õppimise vastu, kuid puudub selge arusaam ja eelteadmised arhitektuurivaldkonnast. Õpingute ühildamine õppetegevusvälise tegevusega on keeruline ning oht õpingute poolelijätmiseks on suur. Kandidaat ei oma ettekujutust tööalasest spetsialiseerumisest pikas perspektiivis ning ei oska seostada õpinguid arhitektuuri õppekaval tulevase tööalase arenguga.

Loomingulise testi hindamiskriteeriumid:

Positiivne skaala 5,00 kuni 10 punkti:
Loomingulised ülesanded on teostatud leidlikult, tööd on isikupärased ja väljendusrikkad. Kandidaat tunneb pildi pinna organiseerimise kompositsioonilisi võtteid, oskab rakendada perspektiivireegleid ning jälgida proportsioone ja hele-tumedust. Mahulise kompositsiooni ülesanded on teostatud heal tasemel, etteantud tingimusi on järgitud, otsuste ja valikute tegemisel on loovust, lahendus on terviklik.

Negatiivne skaala 0 kuni 4,99 punkti (ei kvalifitseeru vastuvõetuks):
Loomingulised ülesanded ei ole teostatud leidlikult, tööd pole isikupärased ega väljendusrikkad. Kandidaat ei tunne piisavalt pildi pinna organiseerimise kompositsioonilisi võtteid, ei oska rakendada perspektiivireegleid ning jälgida proportsioone ja hele-tumedust. Mahulise kompositsiooni ülesanded ei ole teostatud rahuldaval tasemel, etteantud tingimusi pole järgitud, otsuste ja valikute tegemisel pole piisavalt loovust, lahendus on ebaõnnestunud.

VASTUVÕTT EELNEVA KÕRGHARIDUSE BAASIL (nn magistritasemele)

Kandideerimise aluseks on eelnevad arhitektuurialased kõrgkooliõpingud (näiteks rakendusarhitektuur, maastikuarhitektuur, disain, sisekujundus jt).

Kandideerimiseks on vaja:

 1. Läbida eelhindamine portfoolio alusel (esitada nii digitaalselt kui ka paberil, soovitavalt A3 mõõdus), tähtaeg 30. juuni 2021. Kontakt triinu-liis.looveer@taltech.ee
 2. Seejärel toimub vestlus erialakomisjoniga. Vestluse toimumise aeg on 2. juuli 2021 (lepitakse kokku individuaalne kellaaeg).
 3. Juhul kui hindamisel saadud otsus on positiivne, tuleb täita ning esitada VÕTA taotlus ja tõendusmaterjalid (diplom, akadeemiline õiend jm), tähtaeg 15. juuli 2021. Esitatud ja hinnatud VÕTA taotluse alusel selgub, millised ained 5-aastasest arhitektuuri õppekavast saavad varasemate õpingutega täidetud ja millised ained tuleb edaspidi õpingute käigus sooritada. VÕTA taotlus on tasuline, täpsemat infot tasumäärade kohta leiab SIIT. Kontakt katrin.soone@taltech.ee.
 4. VÕTA hindamisotsuse saamise järel esitada vabale õppekohtale kandideerimise avaldus, tähtaeg 23. august 2021 kell 12.00. triinu-liis.looveer@taltech.ee
   

NB! Eelneva erialase kõrghariduse olemasolul palume SAISi kaudu avaldust mitte esitada.

Ettevõtluse ja elamusmajanduse õppekava konkursitingimused on järgmised:
•    lõputunnistuse keskmine hinne (max 5 konkursipunkti);
•    motivatsioonikiri (max 10 konkursipunkti).
•    Vestlus (max 10 konkursipunkti).

Õppekoht on garanteeritud, kui on täidetud järgnevad tingimused: lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne on vähemalt 4,0 ning motivatsioonikirja tulemus vähemalt 5,0 punkti, vestluse tulemus vähemalt 5,0 punkti, avaldus on SAIS-is esitatud ja õppimatulek kinnitatud.

Motivatsioonikirja pikkus on kuni 2200 tähemärki.

Motivatsioonikiri
•    näitab üliõpilase huvi ning valmisolekut õppida ettevõtluse ja elamusmajanduse õppekaval;
•    toob välja ülikooliõpingute koha isiklikus karjääris ning seose eelneva hariduse, vabatahtliku tegevuse ja/või tööalase kogemusega;
•    põhjendab soovi õppida valitud vormis ja keskkonnas.

Motivatsioonikirja hinnatakse neljas sisulises valdkonnas ja hinnatakse ka kirjalikku eneseväljendusoskust.

I Karjäärivalikud, valdkonnaga kursisolek

Üliõpilaskandidaat
•    hindab oma isikuomadusi, võimeid ja huvisid ning selgitab, kuidas ärindusvaldkonna õpingud aitavad tal oma eeldusi paremini ära kasutada;
•    teeb oma seniste kogemuste najal tähelepanekuid ettevõtluse, teeninduse, toitlustuse, majutusvaldkonna jm vajalike teadmiste ja oskuste kohta;
•    toob välja seoseid erialase kõrghariduse, praktilise kogemuse ning tööalase konkurentsivõime vahel. 
3 punkti
•    Üliõpilaskandidaat kirjeldab oma varasemaid õpinguid, huvialasid, vabatahtlikku tegevust ja/või eelnevat tööalast kogemust, kuid need on isiklike arengueesmärkidega seostamata.
•    Valdkonnaga seotud karjääriplaan ei ole selge, kõrgkooliõpingute ja tööturunõuete seos piiritlemata.
 
0-1,5 punkti


II Huvi eriala vastu, õppekava valiku põhjendus

Kandidaat
•    põhjendab selgelt oma huvi ettevõtluse ja elamusmajanduse õppekaval õppimise vastu, tal on olemas ülevaade õppekava sisust ja peaerialadest;
•    põhjendab peaeriala eelistust ning seob selle oma arengueesmärkidega.
2 punkti
Kandidaat
•    põhjendab huvi ettevõtluse ja elamusmajanduse õppekaval õppimise vastu üldsõnaliselt, õppekaval omandatavad erialateadmised ja -oskused toob välja osaliselt;
•    märgib ära küll peaeriala eelistuse, kuid valik jääb oma arengueesmärkidega seostamata.
0-1,5 punkti


III Tulevikuväljavaated

•    Kandidaadil on selge arusaam tulevastest tööalastest võimalustest, ta toob näiteid spetsialiseerumisest pikemas perspektiivis, võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest.
•    Kandidaat kirjeldab edasiõppimisvõimalusi pärast ettevõtluse ja elamusmajanduse õppekava läbimist.
2 punkti
•    Tulevased tööalased võimalused on kirjeldatud umbmääraselt, valdkonda või tegevusala välja toomata.
•    Õppekava läbimise vajadus tööalaseks tegevuseks või edasiõppimiseks on nõrgalt põhjendatud.
0-1,5 punkti


IV Õpivalmidus, suutlikkus õpingute lõpetamiseks

•    Kandidaadil on terviklik pilt ülikooli õppekorraldusest, ta oskab hinnata oma ajalisi ja rahalisi võimalusi täiskoormusega õppimiseks, töö ning õpingute ühildamiseks.
•    Kandidaat on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise teed.
•    Kandidaat toob selgelt välja statsionaar- või kaugõppe plussid ja miinused ning Kuressaare kui õpikeskkonna eelistamise põhjused.
•    Kandidaat on endale teadvustanud, et osa õppematerjalist (artiklid, erialased raamatud, videod) on inglise keeles, on analüüsinud oma inglise keele oskust.
2 punkti
•    Kandidaadil on ülevaade ülikooli õppekorraldusest, valmisolekut täiskoormusega õppimiseks on kirjeldatud üldsõnaliselt, selgitused võimalike takistuste kohta õppekava täismahus läbimiseks puuduvad.
•    Kandidaat ei ole õppevormi ja õpikeskkonna valikukriteeriumid  selgelt välja toonud.
0-1,5 punkti


V Kirjalik eneseväljendusoskus

•    Motivatsioonikiri on sidus tervik, selle osad on omavahel loogilises ja mahulises kooskõlas.
•    Järgitud on eesti kirjakeele reegleid, keelekasutus on korrektne ja sobiv, sõnavara rikkalik ning stiil ladus.
•    Vormistus on ühtlane, kirja- ja trükivead puuduvad.
1 punkt
•    Motivatsioonikirja ülesehitus on hüplik, osade omavaheline proportsioon tasakaalust väljas.
•    Keeleline teostus on nõrk – lauseehituses on vigu, esineb mõtte- ja sõnakordusi, stiil on sobimatu.
•    Vormistus ebaühtlane, esineb kirjavigu.
0-0,5 punkti

 

Vestlus

 • Täpsustab tudengi motiveeritust õppima tulla
 • Vestlust hinnatakse motivatsioonikirja kriteeriumite järgi ja hinnatakse ka suulist eneseväljendusoskust.
 • Toimub Kuressaares või videokõne vahendusel
Üliõpilane vastab täielikult esitatud nõudmistele 9-10 punkti
Vastab enam kui pooltele ära toodud nõudmistele 7-8 punkti
Vastab pooltele ära toodud nõudmistele 4-6 punkti
Vastab vähem kui pooltele ära toodud nõudmistele 2-3 punkti
Ei vasta peaaegu ühelegi ära toodud nõudmisele 1 punkt

 

Täpsemat infot küsida teaduskonnast. Kontaktisikud programmijuht Tauno Otto tauno.otto@taltech.ee või õppeprodekaan Fjodor Sergejev fjodor.sergejev@taltech.ee.

IT süsteemide administreerimise õppekava sisseastumiskatseks on erialaste teadmiste test. 

Sisseastumistest võimaldab õppima asuda ka neil, kellel juba mõningane IT-kogemus on olemas, kuid kes soovivad oma teadmisi süstematiseeritult täiendada. Testi keerukusastet võib võrrelda EUCIP ja COMPTIA administreerimise moodulite tasemega, on ka keerulisemaid ning lihtsamaid küsimusi.

Testis käsitletavad teemad:

 1. Arvutite ehitus – riistvara komponendid ja operatsioonisüsteem.
 2. Arvutivõrgud ja nende haldamine.
 3. Infosüsteemide haldamine.
 4. IT juhtimine.
 5. IT süsteemide turvalisus.

Test on valikvastustega ja selle sooritamiseks on aega maksimaalselt 90 minutit.

Hindamine: Testi eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti, positiivne tulemus on vähemalt 60 punkti.

IT-pädevuste testi on võimalik sooritada IT Kolledži õppehoone arvutiklassis (Raja 4c, Tallinn) või distantsilt interneti vahendusel (kasutades Proctorio tarkvara), st ülikooli kohapeale tulemata. 

Distantsvormis testil osalemiseks peab viibima eraldatud keskkonnas, kus on internetiühendus. Testi sooritamiseks on vajalik Google Chrome veebilehitseja kõige uuem versioon ning töötav veebikaamera ja mikrofon.

Täpsema info leiab kandideerija SAISist.

Õppekava IT süsteemide arendus SESSIOONÕPPE õppevormis on sisseastumiskatseks erialaste teadmiste test.


Testis käsitletavad teemad:

 1. Süsteemiarenduse protsess ja meetodid;
 2. Andmehaldus ja andmebaasid;
 3. Programmeerimine (mis on algoritm, süntaks jne.);
 4. Kasutajaliides ja veebidisain.

Testi näidisküsimused:

 1. Silurid (debugger) võimaldavad (valige üks):
  • muuta muutujate andmetüüpe
  • käivitada programmi tööd sammude kaupa
  • koondada programmifailid projektidesse
  • dekompileerida masinkoodi
 2. Kasutaja (user) on (valige üks):
  • isik, kes on kasutanud teenust või toodet
  • isik, kes kasutab teenust või toodet
  • isik või organisatsioon, kes tasub teenuse või toote eest
  • isik või organisatsioon, kes kasutab teenust või toodet
 3. Veebilehe kujunduse faili laiend on (valige üks):
  • XML
  • CSS
  • HTML

Test toimub IT Kolledži õppehoone arvutiklassis (Raja 4c, Tallinn). Test on valikvastustega ja selle sooritamiseks on aega maksimaalselt 1 tund.

NB! Üliõpilaskandidaatidel, kellel on test varasemalt sooritatud, peavad IT süsteemide arenduse sessioonõppesse kandideerimisel sooritama selle uuesti.

Hindamine: Testi eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti, positiivne tulemus on vähemalt 75 punkti. Kandidaadid, kes ei ilmu testile, saavad tulemuseks 0 punkti.

Keemiatehnoloogia õppekavale kandideerimiseks on sisseastumiskatseks vestlus.
Vestlust saab läbida ainult üks kord.


Vestluse teemad:
1.    Miks on otsustada valida just „Keemiatehnoloogia“ õppekava?
2.    Millised on eelteadmised erialast ja õppekavaga seonduvatest päevakajalistest teemadest?
3.    Milline on teadlikkus võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest, ettekujutus tulevasest tööalasest spetsialiseerumisest ja karjäärist? 
4.    Millised on eelnevad õpingud või töökogemus antud valdkonnas?
5.    Kui palju aega on plaanis õppetööle pühendada? Kas töötatakse samal ajal? Missugused on võimalikud riskid (rahalised, ajalised võimalused, tervise- ja eraelulised riskid)? Missugused on riskide maandamise võimalused? 


Hindamiskriteeriumid:
Iga vestluse teema eest on võimalik koguda 0–2 punkti.


Positiivne skaala 5–10 punkti
Kandidaadil on:
•    huvi antud õppekaval õppida; 
•    piisavad erialased algteadmised; sotsiaalne valmidus töötamiseks valitud erialal;
•    arusaam õppekava sisust, ettekujutus oma õpingutest ja tööalastest võimalustest tulevikus; 
•    eelnev haridus lähedasel erialal (nt, kutseharidus);
•    erialane töökogemus; 
•    motivatsioon, eeldused ja võimalused edukateks õpinguteks.


Negatiivne skaala 0-4,99 punkti (ei kvalifitseeru vastuvõetuks)
Kandidaadil:
•    puudub selge arusaam õppekava sisust;
•    ei ole ettekujutust võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest, tulevasest tööalasest spetsialiseerumisest ja karjäärist;
•    õpingute ühildamine töö või muu õppevälise tegevusega on keeruline ning oht õpingute pooleli jätmiseks on suur;
•    on terviseprobleemid, mis ei võimalda töötada kemikaalidega (nt kopsukahjustused, allergia või ülitundlikkus kindlatele kemikaalidele, psoriaasihaiged, kroonilised maksa- või neeruhaigused, epilepsia)


Kandidaat, kes ei ilmu vestlusele saab 0 punkti.
 

Küberturbe tehnoloogiate õppekava sisseastumistingimused on matemaatilise, loogilise ja algoritmilise võimekuse test, motivatsioonikiri ja vestlus.
 

Test sooritatakse Moodle-keskkonnas inglise keeles ja see koosneb viiest ülesandest, mille lahendamiseks on aega neli tundi. Testi ülesanded põhinevad loogikal ja gümnaasiumimatemaatikal. Testil ei pea osalema kandidaadid, kes on sooritanud laia matemaatika või enne 2014. a. matemaatika riigieksami või TalTech matemaatika katse vähemalt 80-le punktile

Hindamine: testi eest on võimalik saada kuni 100 punkti (positiivne tulemus on vähemalt 50 punkti).
 

Motivatsioonikiri kirjutatakse inglise keeles ja see peab sisaldama järgmisi teemasid:
1. Why are you interested in the field of information technology (IT), especially cyber security topics?
2. Why did you choose Estonia and TalTech IT College for your future studies?
3. Do you work? For how long and in which field? How your current work is related to IT and cyber security?
4. Please mention the programming languages in which you have written at least 500 lines of code.
5. Please mention the operating systems that you have experience with.
6. Please describe your previous experience and competencies related to IT.
7. List your achievements in other fields, especially participating in contests in mathematics, physics and IT-related topics.
8. Please write about your interests and social activities (beyond IT and mathematics, physics).
 

Vastuvõtukomisjon hindab üksnes nende kandidaatide motivatsioonikirju, kes sooritasid testi positiivsele tulemusele või kelle matemaatikaeksami tulemus on vähemalt 80 punkti.
 

Vestlus toimub inglise keeles. Vestlusel keskendutakse motivatsioonikirjas väljatoodule, inglise keele oskusele, testi tulemustele ning üldisele motivatsioonile õpingutele asumiseks.

Hindamine: Vestluse ja motivatsioonikirja eest on võimalik saada kokku kuni 10 punkti (positiivne tulemus on vähemalt 5 punkti). Vestlusele pääsevad üksnes kandidaadid, kes sooritasid testi positiivsele tulemusele või kelle matemaatikaeksami tulemus on vähemalt 80 punkti

NB: Õppekava keel on inglise keel.

Laevajuhtimise õppekava konkursitingimused on järgmised:

 • lõputunnistuse keskmine hinne (max 5 konkursipunkti);
 • vestlus (max 10 konkursipunkti).

Õppekoht on garanteeritud, kui on täidetud järgnevad tingimused:

 • lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne on vähemalt 3,5
 • vestluse tulemus on vähemalt 5 punkti
 • avaldus on SAIS-is esitatud ja õppimatulek kinnitatud.

Enne õppetöö algust tuleb läbida tervisekontroll, nimekirja arstidest, kes võivad mereõppeasutusse õppima asujate tervisekontrolli läbi viia, leiab SIIT!

Vestlusel on võimalik käia ainult üks kord. 15-minutilise vestluse käigus esitatakse küsimusi ja tutvutakse üliõpilaskandidaadi motivatsiooni ning eelnevate teadmistega eriala kohta.

Vestlus

Vestlusele pääsemise eelduseks on vastuvõtuankeedi täimine SAIS-is! Vestluse iga komponendi eest on võimalik saada kuni 2 punkti:

Karjäärivalikud, valdkonnaga kursisolek

Üliõpilaskandidaat hindab oma isikuomadusi, võimeid ja huvisid ning selgitab, kuidas laevajuhtimise eriala õpingud aitavad tal oma eeldusi paremini ära kasutada; toob välja seoseid erialase kõrghariduse ning tööalase konkurentsivõime vahel.

Huvi eriala vastu, õppekava valiku põhjendus

Kandidaat põhjendab selgelt oma huvi laevajuhtimise õppekaval õppimise vastu, tal on olemas ülevaade õppekava sisust ja põhjendab eriala eelistust ja seob selle oma arengueesmärkidega.

Tulevikuväljavaated, valmidus merel töötamiseks

Kandidaadil on selge arusaam tulevastest tööalastest võimalustest, ta toob näiteid spetsialiseerumisest pikemas perspektiivis, võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest; kirjeldab edasiõppimisvõimalusi pärast laevajuhtimise õppekava läbimist.

Õpivalmidus, suutlikkus õpingute lõpetamiseks

Kandidaadil on terviklik pilt ülikooli õppekorraldusest, ta oskab hinnata oma ajalisi ja rahalisi võimalusi täiskoormusega õppimiseks; on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise võimalused; toob selgelt välja statsionaarõppe plussid ja miinused ning Mereakadeemia kui õpikeskkonna eelistamise põhjused.

Eneseväljendusoskus

Vestlus on ladus; järgitud on eesti keele reegleid, keelekasutus on korrektne ja sobiv, sõnavara rikkalik ning stiil ladus.

Laevamehaanika õppekava konkursitingimused on järgmised:

 • lõputunnistuse keskmine hinne (max 5 konkursipunkti);
 • vestlus (max 10 konkursipunkti).
 • vestlusele pääsemise eelduseks on vastuvõtuankeedi täitmine ning esitamine

Õppekoht on garanteeritud, kui on täidetud järgnevad tingimused:

 • lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne on vähemalt 3,5
 • vestluse tulemus vähemalt 5 punkti
 • avaldus on SAIS-is esitatud ja õppima tulek kinnitatud.

Vestlus

Vestlusele on vaja kaasa võtta tervisetõend. Nimekirja arstidest, kes võivad mereõppeasutusse õppima asujate tervisekontrolli läbi viia, leiab SIIT.

Vestluse iga komponendi eest on võimalik saada kuni 2 punkti.

Karjäärivalikud

Kanditaat hindab oma isikuomadusi, võimeid ja huvisid ning selgitab, kuidas laevamehaanika eriala õpingud aitavad tema tugevusi rakendada valitud erialal; toob välja seoseid erialase kõrghariduse ning tööalase konkurentsivõime vahel nii merel, kui ka maal.

Huvi eriala vastu

Kandidaat põhjendab selgelt oma huvi laevamehaanika õppekaval õppimise vastu. Tal on olemas ülevaade õppekava sisust ja peaerialadest; põhjendab peaeriala eelistust ja seob selle oma arengueesmärkidega.

Tulevikuväljavaated

Kandidaadil on selge arusaam tulevastest tööalastest võimalustest, ta toob näiteid spetsialiseerumisest pikemas perspektiivis, võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest; kirjeldab edasiõppimisvõimalusi pärast laevajuhtimise õppekava läbimist.

Õpivalmidus

Kandidaadil on terviklik pilt ülikooli õppekorraldusest, ta oskab hinnata oma ajalisi ja rahalisi võimalusi täiskoormusega õppimiseks;
on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise võimalused; toob selgelt välja Mereakadeemia kui õpikeskkonna eelistamise põhjused. On valmis võtma vastutuse oma tulevas õpetegevuses ja täita oma lubadusi.

Eneseväljendusoskus

Suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus on ladus; keelekasutus on korrektne ja sobiv, sõnavara rikkalik ning väljendusviis ladus.

Vestluse iga komponendi eest on võimalik saada kuni 2 punkti.

Karjäärivalikud, valdkonnaga kursisolek
• Kandidaat nimetab mitu töökohta (ettevõtted, tehased, firmad jne) kus saab antud õppekava läbinu töötada.
• Kandidaadil on huvi tehnika, erinevate mehhanismide ja masinate vastu.
• Kandidaat teab (vähemalt on teinud eeluuringuid) erinevate energia liikide saamise tehnoloogiat.

Huvi eriala vastu, õppekava valiku põhjendus
• Kandidaat nimetab vähemalt 2 põhjust, miks ta otsustab sisse astuda TalTech Virumaa kolledžisse; kandidaadil on tugev ja selge motivatsioon ja õppimistahe.
• Vestluse käigus selgub, et kandidaadi isikuomadused, oskused, hoiakud, pädevused on heas vastavuses antud õppekava spetsialiseerumise (masinaehitus/energiatehnoloogia/mäendus) nõuetega.

Tulevikuväljavaated, valmidus ettevõttes töötamiseks
• Tulevane üliõpilane on motiveeritud antud erialal õppimiseks ja teadlik vastava eriala töö võimalustest.
• Kandidaadil on varasemad head/väga head teadmised ja oskused antud õppekava valdkonnas, ta on motiveeritud antud õppekavas õppimiseks. Vestluse käigus selgus, et kandidaat on teinud eeluuringuid ning on selge soov antud erialal rohkem teada saada.

Õpivalmidus, suutlikkus õpingute lõpetamiseks
• Kandidaat on aktiivne, soovib ennast pidevalt arendada; teab millised tema omadused vajavad arendamist.
• Kandidaat on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise võimalused
• Kandidaat toob selgelt välja statsionaarõppe või kaugõppe plussid ja miinused ning Virumaa kolledži kui õpikeskkonna eelistamise põhjused.

Eneseväljendusoskus
• Vestlus on ladus; järgitud on eesti keele reegleid; keelekasutus on korrektne ja sobiv, sõnavara on rikkalik ning stiil ladus.
 

Meretehnika ja väikelaevaehituse õppekava konkursitingimused on järgmised:

 1. lõputunnistuse keskmine hinne (max 5 konkursipunkti);
 2. Vestlus, millele pääsemise eelduseks on vastuvõtuankeedi täimine SAIS-is (max 10 konkursipunkti). Vestlus toimub Kuressaares või videokõne vahendusel.

Õppekoht on garanteeritud, kui on täidetud järgnevad tingimused:

 • lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne on vähemalt 3,5;
 • vestluse tulemus vähemalt 5 punkti;
 • avaldus on SAIS-is esitatud ja õppima tulek kinnitatud.

Vastuvõtuankeedi ja  vestluse põhjal hinnatakse:

 • kandidaadi huvi, teadlikkust ning valmisolekut õppida meretehnika ja väikelaevaehituse õppekaval;
 • kandidaadi isikliku karjääri seost ülikooliõpingutega ning seost eelneva hariduse, vabatahtliku tegevuse ja/või tööalase kogemusega;
 • kandidaadi soovi õppida valitud vormis ja keskkonnas;
 • kandidaadi  motiveeritust õppima tulla;
 • suulist ja kirjalikku  eneseväljendusoskust.

 

I Karjäärivalikud, valdkonnaga kursisolek

Üliõpilaskandidaat

 • hindab oma isikuomadusi, võimeid ja huvisid ning selgitab, kuidas tehnikavaldkonna õpingud aitavad tal oma eeldusi paremini ära kasutada;
 • teeb oma seniste kogemuste najal tähelepanekuid inseneritöös, tootmises, ettevõtluses jm vajalike teadmiste ja oskuste kohta;
 • toob välja seoseid erialase kõrghariduse, praktilise kogemuse ning tööalase konkurentsivõime vahel.

3 punkti

 • Üliõpilaskandidaat kirjeldab oma varasemaid õpinguid, huvialasid, vabatahtlikku tegevust ja/või eelnevat tööalast kogemust, kuid need on isiklike arengueesmärkidega seostamata.
 • Üliõpilaskandidaadi valdkonnaga seotud karjääriplaan ei ole selge, kõrgkooliõpingute ja tööturunõuete seos piiritlemata.

0-1,5 punkti

II Huvi eriala vastu, õppekava valiku põhjendus

Kandidaat

 • põhjendab selgelt oma huvi väikelaevaehituse õppekaval õppimise vastu
 • on tutvunud õppekava sisuga

2 punkti

Kandidaat

 • põhjendab huvi väikelaevaehituse õppekaval õppimise vastu üldsõnaliselt,
 • õppekaval omandatavad erialateadmised ja -oskused toob välja osaliselt;

0-1,5 punkti

IV Õpivalmidus, suutlikkus õpingute lõpetamiseks

 • Kandidaadil on terviklik pilt ülikooli õppekorraldusest, ta oskab hinnata oma ajalisi ja rahalisi võimalusi täiskoormusega õppimiseks, töö ning õpingute ühildamiseks.
 • Kandidaat on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise teed.
 • Kandidaat toob selgelt välja statsionaar- või kaugõppe plussid ja miinused ning Kuressaare kui õpikeskkonna eelistamise põhjused.

2 punkti

 • Kandidaadil on ülevaade ülikooli õppekorraldusest, valmisolekut täiskoormusega õppimiseks on kirjeldatud üldsõnaliselt, selgitused võimalike takistuste kohta õppekava täismahus läbimiseks puuduvad.
 • Kandidaat ei too selgelt välja õppevormi ja õpikeskkonna valikukriteeriume.

0-1,5 punkti

V Kirjalik  ja suuline eneseväljendusoskus

 • Vastused vastuvõtuankeedi küsimustele on terviklikud ja omavahel loogilises kooskõlas.
 • Järgitud on eesti kirjakeele reegleid, keelekasutus on korrektne ja sobiv, sõnavara rikkalik ning stiil ladus.
 • Vormistus on ühtlane, kirja- ja trükivead puuduvad.

1 punkt

 • Vastused vastuvõtuankeedi küsimustele on üldsõnalised.
 • Keeleline teostus on nõrk – lauseehituses on vigu, esineb mõtte- ja sõnakordusi, stiil on sobimatu.
 • Vormistus ebaühtlane, esineb kirjavigu.

0-0,5 punkti

         

 

Mereveonduse ja sadamatöö korraldamise õppekava konkursitingimused on järgmised:

 1. lõputunnistuse keskmine hinne;
 2. motivatsioonikiri;
 3. vestlus.
   

Õppekoht on garanteeritud, kui on täidetud järgnevad tingimused: lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne on vähemalt 4,0, motivatsioonikirja tulemus vähemalt 5 punkti ning vestluse tulemus vähemalt 5 punkti; avaldus on SAIS-is esitatud ja õppimatulek kinnitatud.

Motivatsioonkiri
Lisaks lõputunnistuse keskmise hinde arvestamisele tuleb sisseastujal esitada motivatsioonikiri. Motivatsioonikiri lisatakse SAIS-is sisseastumisavaldusele. Motivatsioonikirja pikkuseks on kuni 1,5 lehekülge. Motivatsioonikiri annab ülevaate, kuidas on tulevane üliõpilane motiveeritud eriala õppima.

Motivatsioonikirja hindamiskriteeriumid
Motivatsioonikirja eest on võimalik saada maksimaalselt 10 punkti.
Üliõpilaskandidaat:
• põhjendab oma õppima asumise soovi ja huvi eriala vastu (15 %);
• hindab oma õpimotivatsiooni õppekava läbimiseks (35 %);
• analüüsib õpingute vajalikkust enda erialases arengus ja tööalases karjääris(35 %);
• esitab nägemuse enda tulevikust peale eriala omandamist (15%).

0 punkti saab kandidaat, kes ei esita motivatsioonikirja.

Vestlus
Vestluse eest on võimalik saada maksimaalselt 10 punkti.
Vestluse käigus vesteldakse samadel teemadel, millest tuleb motivatsioonikiri kirjutada.
Vesteldakse järgmistel teemadel:
- õppima asumise soov ja huvi eriala vastu;
- kandidaadi õpimotivatsioon õppekava läbimiseks;
- õpingute vajalikkus kandidaadi erialases arengus ja tööalases karjääris;
- kandidaadi nägemus enda tulevikust peale eriala omandamist.

 

Vestlusel on võimalik käia ainult üks kord. Vestluse käigus esitatakse küsimusi ja tutvutakse üliõpilaskandidaadi motivatsiooni ning eelnevate teadmistega eriala kohta.

Vestluse käigus hinnatavad valdkonnad/teemad:

1. Huvi eriala vastu, õppekava valiku põhjendus
Kandidaat põhjendab selgelt oma huvi Telemaatika ja arukate süsteemide õppekaval õppimise vastu, tal on olemas ülevaade õppekava sisust ja peaerialadest; põhjendab peaeriala eelistust ja seob selle oma arengueesmärkidega.

2. Tulevikuväljavaated, valmidus erialal töötamiseks
Kandidaadil on selge arusaam tulevastest tööalastest võimalustest, ta toob näiteid spetsialiseeru-misest pikemas perspektiivis, võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest; ettekujutus tööalasest karjäärist ja kuidas Telemaatika ja arukate süsteemide õppekava läbimine sellele kaasa aitaks.

3. Õpivalmidus, suutlikkus õpingute lõpetamiseks
Kandidaadil on valmisolek omandada infotehnoloogia ja automatiseerimise alased oskused ja teadmised; ootused õppe osas ehk arusaam omandatavatest teadmistest ja oskustest; ta oskab hinnata oma ajalisi ja rahalisi võimalusi täiskoormusega õppimiseks; on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise võimalused.

4. Eelnev haridus ja töökogemus
Kandidaadil on eelnev haridus ja töökogemus ning oodatav lisandväärtus Telemaatika ja arukate süsteemide õppekava läbimisest.

Vestluse hindamiskriteeriumid
Vestluse iga komponendi eest on võimalik saada kuni 2,50 punkti. Vestluse positiivne skaala 5–10 punkti, negatiivne skaala 0–4,99 punkti. 0 punkti saab kandidaat, kes ei ilmu vestlusele.

Veeteede haldamise ja ohutuse korraldamise õppekava konkursitingimused on järgmised:

 1. lõputunnistuse keskmine hinne (max 5 konkursipunkti);
 2. vestlus (max 10 konkursipunkti).

Õppekoht on garanteeritud, kui on täidetud järgnevad tingimused: lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne on vähemalt 3,5 ning vestluse tulemus vähemalt 5 punkti, avaldus on SAIS-is esitatud ja õppimatulek kinnitatud.

Kandideerimiseks tuleb üliõpilaskandidaadil osaleda vestlusel.
10-minutilise vestluse käigus esitatakse küsimusi ja tutvutakse sisseastuja eelnevate teadmistega.

Vestluse hindamiskriteeriumid:

õppekava valiku põhjendus (4 punkti)
4 punkti - kandidaat põhjendab selgelt oma huvi veeteede haldamise õppe­kaval õppimise vastu, tal on olemas ülevaade õppekava sisust ning praktikavõimalustest; põhjendab peaeriala eelistust ning seob selle oma arengueesmärkidega.
2 punkti - kandidaat põhjendab huvi veeteede õppekaval õppimise vastu üldsõnaliselt, õppekaval omandatavad erialateadmised ja –oskused toob välja osaliselt; märgib ära küll eriala eelistuse, kuid valik jääb oma arengueesmärkidega seostamata.

tuleviku karjääriperspektiivid (2 punkti)
2 punkti – kandidaadil on selge arusaam tulevastest tööalastest võimalustest, ta toob näiteid spetsialiseerumisest pikemas perspektiivis, võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest; kirjeldab edasiõppimisvõimalusi pärast veeteede haldamise õppekava läbimist.
1 punkt – tulevased tööalased võimalused on kirjeldatud umbmääraselt, täpsemat valdkonda või tegevusala välja toomata; õppekava läbimise vajadus tööalaseks tegevuseks või edasiõppimiseks on nõrgalt põhjendatud.

õpivalmidus, suutlikkus õpingute lõpetamiseks (2 punkti)
2 punkt - kandidaadil on selge ülevaade ülikooli õppekorraldusest, ta oskab hinnata oma ajalisi ja rahalisi võimalusi täiskoormusega õppimiseks, töö ning õpingute ühildamiseks; on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise teed;
1 punkt - kandidaadil ei ole selget ülevaadet ülikooli õppekorraldusest, valmisolekut täiskoormusega õppimiseks on kirjeldatud üldsõnaliselt, selgitused võimalike takistuste kohta õppekava täismahus läbimiseks puuduvad.

piisav väljendusoskus eesti keeles (2 punkt)
2 punkti – kandidaat vastab küsimustele vabalt eesti keeles.
1 punkt – kandidaat saab küsimusest aru hästi, kuid küsimustele vastamine on raskendatud.

Sisseastumiskatsete perioodid 2021

Sisseastumiskatseid saab 2021. aastal teha neljal eri perioodil, kui katset korraldav teaduskond on selle võimaluse välja pakkunud.

Kõikide erialade sisseastumiskatseid saab kindlasti sooritada suvel 7.–12. juulil (4. periood).

 • Kogu kandideerimisperioodi jooksul saab ühe eriala katset sooritada ainult üks kord.

 • Erinevaid perioode katse sooritamiseks on kokku neli.

 • Kolmel esimesel perioodil toimuvad katsed siis, kui eriala esindajad seda soovivad. Kõikide erialade katseid kolmel esimesel perioodil ei pakuta. Katsetele registreerumine toimub SAIS-is avaldust esitades.

 • Kogu katse toimumise info on seejärel avaldusel nähtav. Kui katse sisuks on motivatsioonikiri, siis tuleb see lisada SAISi avaldusele enne avalduse esitamist.

 • Katse aega saab muuta kas kandideerija ise SAIS süsteemis avalduse alt või võttes ühendust aadressil vastuvott@taltech.ee.

 • Katsele registreerumine toimub siis, kui avaldus saab "esita" nupu vajutamise järel staatuseks „lubatud sisseastumiskatsele“. Kui avaldus läheb kõigepealt mingil põhjusel "ülevaatamisel" staatusesse (hariduse andmed on puudu, kandideerimise aluseks on valitud vale haridus, varem on õpitud tasuta bakalaureuseõppes vms), siis katsele registreerumine toimub alles pärast avalduse korrigeerimist, kui avaldus saab staatuseks "lubatud sisseastumiskatsele".

 • Hiljemalt 13. juuliks on kõik katsete tulemused (ka viimase perioodi omad) kantud SAIS-i kandidaadi poolt esitatud avaldusele, sõltumata katse sooritamise ajast.

 
TalTechi vastuvõtt on lävendipõhine ja iga eriala puhul on seatud kindel punktisumma, mis tagab õppekoha.
Seega kui katse on sooritatud, on kandideerijal teada, kas ta saab sügisel 2020 õppima asuda.

Sisseastumisavaldusi saab esitada 1. jaanuarist kuni 6. juulil kella 12.00-ni.
Õppekohti pakutakse lävendi ületanud kandidaatidele jooksvalt. Õppimatuleku soov tuleb SAIS-is kinnitada hiljemalt 15. juulil kell 23.59.


 

Õppekava Katse Kuupäev Katse kontaktisik Lisainfo
Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine VDVR Vestlus 01.02 Inga Zaitseva-Pärnaste  
Laevajuhtimine VDLR Vestlus 04.02 Liana Šestak Vajalik tervisetõend
Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine VDSR Vestlus 04.02 Tõnis Hunt  
Ettevõtlus ja elamusmajandus SDVR Vestlus 04.02 Eeve Kärblane  
Meretehnika ja väikelaevaehitus SDSR Vestlus 04.02 Mihhail Afanasjev  
Laevamehaanika Vestlus 04.02 Žanna Gratšjova Vajalik tervisetõend

 

Õppekava Katse Kuupäev Katse kontaktisik Lisainfo
IT süsteemide arendus IADB (kaugõpe) Erialaste teadmiste test 18.03 Dagmar Tamme  
Laevajuhtimine VDLR Vestlus 18.03 Liana Šestak Vajalik tervisetõend.
Ettevõtlus ja elamusmajandus SDVR Vestlus 18.03 Eeve Kärblane Võimalik vestelda ka videokõne teel.
Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine VDSR Vestlus 18.03 Tõnis Hunt  
Keemiatehnoloogia EDKR Vestlus 18.03 Antonina Zguro Kohtla-Järvel
Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine  EDJR Vestlus 18.03 Veroonika Shirokova Kohtla-Järvel
Telemaatika ja arukad süsteemid EDTR Vestlus 18.03 Žanna Gratšjova Kohtla-Järvel
Arhitektuur EAUI Essee, erialane katse, vestlus 22.-26.03 Triinu-Liis Loover

Katsel osalemise eelduseks on SAIS-is esitatud avaldus koos esseega. Vestlusele kutsutsakse erialase katse sooritanud.

Laevamehaanika VDXR Vestlus 18.03 Andrei Mozessov Vajalik tervisetõend
Meretehnika ja väikelaevaehitus SDSR Vestlus 18.03 Mikloš Lakatoš  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õppekava Katse Kuupäev Katse kontaktisik Lisainfo
Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine VDVR Vestlus 03.05 Inga Zaitseva-Pärnaste  
Laevajuhtimine VDLR Vestlus 06.05 Liana Šestak Vajalik tervisetõend
Ettevõtlus ja elamusmajandus SDVR Vestlus 06.05 Eeve Kärblane  
Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine VDSR Vestlus 06.05 Tõnis Hunt  
Meretehnika ja väikelaevaehitus SDSR Vestlu 06.05 Mikloš Lakatoš  
Keemiatehnoloogia EDKR Vestlus 06.05 Antonina Zguro Kohtla-Järvel
Telemaatika ja arukad süsteemid EDTR Vestlus 03.05 Helle Hallik Tartus
  Vestlus 06.05 Žanna Gratšjova Kohtla-Järvel
Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine EDJR Vestlus 08.05 Veroonika Shirokova Kohtla-Järvel
IT süsteemide arendus IADB (kaugõpe) Erialaste teadmiste test 03.05 Dagmar Tamme, Meelis Antoi  
IT süsteemide administreerimine IAAB   Erialaste teadmiste test 06.05 Nele Teearu, Siim Vene  
Arhitektuur EAUI Erialane katse, vestlus 03.05-07.05 Triinu-Liis Loover Katsel osalemise eelduseks on SAIS-is esitatud avaldus koos esseega. Vestlusele kutsutsakse erialase katse sooritanud.
Laevamehaanika VDXR Vestlus 07.05 Andrei Mozessov Vajalik tervisetõend
Õppekava Katse Kuupäev Katse kontaktisik Lisainfo
Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine VDVR Vestlus 08.-10.07 Inga Zaitseva-Pärnaste  
Laevajuhtimine VDLR Vestlus 07.-09.07 Liana Šestak Vajalik tervisetõend.
Ettevõtlus ja elamusmajandus SDVR Vestlus 08.-10.07 Eeve Kärblane    
Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine VDSR Vestlus 07.-10.07 Tõnis Hunt  
Meretehnika ja väikelaevaehitus SDSR Vestlus 08.-10.07 Mikloš Lakatoš  
Laevamehaanika VDXR Vestlus 07.-09.07 Taavi Tamm Vajalik tervisetõend.
Keemiatehnoloogia EDKR Vestlus 07.-09.07 Antonina Zguro Kohtla-Järvel
Telemaatika ja arukad süsteemid EDTR
 
Vestlus 08.-10.07 Žanna Gratšjova
 
Kohtla-Järvel
 
    07-08.07 Helle Hallik Tartus
Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine EDJR Vestlus 08-10.07 Veroonika Shirokova Kohtla-Järvel
Arhitektuur EAUI Erialane katse, vestlus 07.-10.07 Triinu-Liis Loover Katsed on mitmepäevased. Erinevad osakatsed toimuvad erinevatel päevadel.
Osalemise eelduseks on 7. juulil kella 12-ks SAISis esitatud avaldus koos sinna lisatud esseega. Vestlusele kutsutsakse erialase katse sooritanud.
IT süsteemide arendus IADB (kaugõpe) Test 09-11.07 Dagmar Tamme, Meelis Antoi  
Küberturbe tehnoloogiad IVSB Test 08.-12.07 Dagmar Tamme Vestlus toimub Skype'i vahendusel.
Vestlusele kutsutakse online-testi sooritanud.
IT süsteemide administreerimine Erialaste teadmiste test 7.07 ja 12.07 Nele Teearu, Siim Vene Erialaste teadmiste testil saab osaleda nii kohapeal kui ka veebis. 

Matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsed

TalTechi matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsete info:

 • 14. - 28. juuni - registreerumine matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsele (neile kellel eksamitulemused puuduvad või on alla lävendi).
 • toimub matemaatika katseks ettevalmistav kursus (täpsem info siin), kuupäevad täpsustuvad
 • 2. juuli – TalTechi eesti keele sisseastumiskatse
 • 28. juuni toimub matemaatika sisseastumiskatse konsultatsioon katsele registreerunudtele
 • 29. juuni - TalTechi matemaatika sisseastumiskatse
 • 30. juuni TalTechi eesti keele sisseastumiskatse

 

Mõlemale katsele pääsevad ainult eelnevalt registreerunud kandidaadid.
NB! TalTechi matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsele tuleb registreeruda SAISis sisseastumisavaldusel.
Välisriigis keskhariduse omandanutel toimub konkurss matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatse tulemuste alusel juhul, kui nad ei ole sooritanud vajalikke Eesti riigieksameid.
Pane tähele! Katsetele on mõtet tulla ainult siis, kui riigieksamitulemustega lävendit ei ületa! Kui lävend on juba ületatud, on koht Tallinna Tehnikaülikooli poolt garanteeritud ja katsele tulekul ei ole mõtet.
Vaata vastuvõtutingimusi erialade kaupa siit, et teada saada, kas ületad oma tulemustega soovitud eriala lävendi või mitte.

TalTechi matemaatika sisseastumiskatse

Katse põhineb laial matemaatikal ja sisseastumisel saab katse tulemust kasutada laia matemaatika riigieksami tulemuse asemel.
Sisseastumiskatse matemaatikas võib sooritada, kui:

 • erialale kandideerimiseks nõutud matemaatika riigieksam on sooritamata;
 • matemaatika riigieksam on sooritatud alla TalTechi lävendi;
 • sooritatud on kitsa matemaatika riigieksam;
 • rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimiseks nõutud keskkooli lõputunnistuse keskmine hinne on alla lävendi.

Matemaatika sisseastumiskatse toimub 29.06.2020 kell 10.00 Tallinnas (TalTech peamajas), Tartus (Tartu kolledžis), Kohtla-Järvel (Virumaa kolledžis) ja Kuressaares (Meremajanduse keskuses).

Matemaatika sisseastumiskatsed toimuvad ainult eesti keeles!

Katsele eelneval päeval (28. juunil kell 10.00-17.00) toimub Tallinnas tasuta konsultatsioon katsele registreerunutele.

TalTechi eesti keele sisseastumiskatse

Katset arvestatakse eesti keele riigieksami tulemuse asemel, kui:

 • eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksamit ei ole sooritatud;
 • eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksami tulemus on alla TalTechi nõutud lävendi.

Eesti keele sisseastumiskatse toimub 30.06.2020 kell 10.00 Tallinnas (TalTech peamajas)

Eesti keele sisseastumiskatse ülesehitus

Test koosneb 5 ülesandest ja selle maksimumväärtus on 100 punkti.
Ülesanded ja punktid jaotuvad järgmiselt:

 • funktsionaalse tarbeteksti koostamine (20 punkti) – hinnatakse teksti sisu, ülesehitust, sõnastust ja õigekeelsust;
 • sõnavara kontroll (15 punkti) – hinnatakse eesti keele põhisõnavara tundmist ja selle tähendustes orienteerumist;
 • ortograafia (20 punkti) – hinnatakse nii omasõnade kui ka levinumate võõrsõnade õigekirja;
 • teksti sisule vastav keeleline vormistamine (30 punkti) – hinnatakse õigekeelsust;
 • lugemisülesanne (15 punkti) – hinnatakse tekstist arusaamist ja kontrollküsimustele antud vastuste selgust, täpsust ja asjakohasust.
   

Sessioonõpe

TalTech pakub sessioonõpet, mis võimaldab ennast erialaselt täiendada ja omandada kõrgharidus paindlikumalt.

 • Eestikeelne sessioonõpe on tasuta, kui õpitakse nominaalkoormusega (30 EAP semestris). Osakoormusega õpe on tasuline.
 • Kui erialal pakutakse nii päevaõppe kui ka sessioonõppe võimalust, siis toimub kandideerimine samadel alustel ja samas pingereas. Avaldusele saab märkida, millises vormis soovite alustada. Erandiks IT süsteemide arendus, kus erinevas õppevormis on kandideerimise alused erinevad.
 • Kui üliõpilane on varem õppeasutustes sooritanud õppeaineid, osalenud täienduskoolitustel ja/või õppinud töökogemusest, siis on võimalik taotleda omandatud teadmiste ja oskuste arvestamist õppekava täitmiseks. Enne varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ehk VÕTA taotluse esitamist tutvu VÕTA juhendite ja reeglitega.
 • Sessioonõpe on valdavalt iseseisva tööga õppevorm, auditoorse töö maht moodustab kuni 25% õppeaine mahust. Õppetöö toimub sessiooniti, tavaliselt üle nädala reede õhtuti ja laupäeviti.
 • Õppekeeleks on eesti keel.
 • Õppelaenu ja õppetoetust on võimalik taotleda üliõpilastel, kes õpivad täiskoormusega (peavad sooritama vähemalt 45 EAP-d aastas).

Sessioonõppe õppekavad kõrghariduse I astmes

 • IT süsteemide arendus
 • Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine (õppetöö Virumaal)
 • Keemiatehnoloogia (õppetöö Virumaal)
 • Telemaatika ja arukad süsteemid (sessioonõpe ainult Virumaal)
 • Meretehnika ja väikelaevaehitus (õppetöö Kuressaares)
 • Ettevõtlus ja elamusmajandus (õppetöö Kuressaares)

Ingliskeelne õpe

Inglise keeles saab õppida järgmistel bakalaureuseõppe erialadel:

 • Integreeritud tehnoloogiad*
 • Küberturbe tehnoloogiad*
 • Rahvusvaheline ärikorraldus**
 • Õigusteadus**

* Euroopa Liidu kodanikele õppimine nominaalkoormusega (30 EAP semestris) tasuta
** Õppimine tasuline

Õppeteenuste tasumäärad on leitavad siit.

Inglise keeles õppima asumise eelduseks on inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel. B2 taset tõendavad tulemused järgmistel eksamitel/testidel:

 • inglise keele riigieksam (1997.-2013. aastal vähemalt 66 punkti, alates 2014. aastast B2 tase)
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – Interneti-põhiselt vähemalt 75 punktile
 • IELTS (International English Language Testing System) – üldine tulemus vähemalt 6 punktile (ükski osaoskus ei tohi olla alla 5,5 punkti)
 • FCE (Cambridge English: First) – vähemalt hindele B
 • CAE (Cambridge English: Advanced) – vähemalt 45 punktile
 • CPE (Cambridge English: Proficiency)
 • PTE Academic (Pearson Test of English Academic) – vähemalt 59  punktile
 • Cambridge ESOL tests: ILEC ja ICFE
 • Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (CELTA)
 • Soome küpsuseksam (ylioppilastutkinto) inglise keeles (pikk kursus) – vähemalt hindele magna cum laude approbatur (5)

Välismaal lõpetanud

Kui Eesti kodakondsusega kandidaat on omandanud Eesti keskharidusele vastava haridustaseme välismaal, tuleb tal lisaks oma lõpudiplomile esitada Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang ja soovitus. Soovituse taotlemine võtab aega kuni kuu, seetõttu peaks sisseastuja sellega tegelema hakkama juba enne vastuvõtuperioodi.

Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangut ja soovitust ei nõuta välismaal IB õppekava (International Baccalaureate) ja EB õppekava (European Baccalaureate) järgi õppinud sisseastujatelt.

Kui kandidaadil pole sisseastumistingimustes nõutud riigieksamit sooritatud, saab ta sisse astuda kas Eesti riigieksamite või TalTechi matemaatika ja/või eesti keele sisseastumiskatsete alusel.

IB/EB diplomiõppe lõpetanud

IB ja EB programmide lõpetanute puhul arvestatakse riigieksamitega samadel alustel IB/EB diplomiga lõpetanute puhul nende sooritatud eksameid õppeainetes, mis vastavad TalTechi nõukogu poolt kinnitatud konkursi tingimustele ja kandideerimise nõuetele sisseastumisel bakalaureuse-, inseneri-, rakenduskõrgharidusõppesse (üldreeglina matemaatika ja eesti keel).

IB/EB tulemused teisendatakse ümber 100-punktisele skaalale, et need oleksid Eesti riigieksamitega võrreldavad. Standard Level (SL) ja Higher Level (HL) hinnete ümberarvestamise skaalad on välja toodud allolevas tabelis. HL taseme hinnete ümberhindamisel korrutatakse SL taseme tulemus 1,2-ga.

 

IB kooli hinne SL ümberhinnatud tulemus HL ümberhinnatud tulemus
7 100 100
6 85 100
5 75 90
4 63 76
3 48 58
2 30 36
1 - -


Mathematics SL loetakse võrdseks laia matemaatika riigieksamiga. Mathematical Studies SL loetakse võrdseks kitsa matemaatika riigieksamiga ja sellega TalTechi kandideerida ei saa.

Eestis IB programmi alusel õppivad õpilased saavad valida üheks koolis õpitavaks aineks eesti keele ja sooritada ka vastava IB eksami.

Kui kandidaadil pole vastavat eksamit IB/EB diplomiõppe raames sooritatud, saab ta sisse astuda kas Eesti riigieksamite või TalTechi matemaatika ja/või eesti keele sisseastumiskatsete alusel.
 

Õppimine välismaal

TalTechi üliõpilastele pakutakse palju erinevaid võimalusi läbida osa õpingutest või praktikast välismaal. 

Loe lisaks!