Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk

VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) eesmärk on arendada elukestva õppe ja erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vahelisi seoseid. VÕTA aitab muuta nähtavaks ja väärtustada inimese eelnevaid teadmisi, oskusi ja pädevusi nende omandamise viisist hoolimata. VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust näiteks õpingute osana.

VÕTA annab paindlikuma võimaluse hariduse omandamiseks ning hoiab kokku nii haridusasutuse, tööandja kui ka õppija ressursse ja aega, st aitab paremini kasutada inimeste isiklikku, sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali ja annab neile võimaluse ennast teostada. Kasu on vastastikune, kuna õppima tulevad elukogemusega ja motiveeritud õppijaid, kes rikastavad teoreetilisi õpinguid praktilise kogemuse lisamisega ja on võimelised kooli kiiremini lõpetama.

Olulise tähtsusega on taotlemisele eelnev kogemusest õpitu analüüs ning tõendusmaterjali kogumine ja koostamine taotleja poolt!

Võimalused

VÕTA võimaldab arvestada

 • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid

 • täienduskoolitustel õpitut

 • töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi

VÕTA-t saab kasutada

 • sisseastumisel

 • õppekava täitmiseks

 • poolelijäänud õpingute jätkamisel

NB! Alates 01.08.2020 esitatud taotluste alusel VÕTA raames arvestatud ainepunktid lähevad edaspidi semestri koormuse arvestusse!

  Mida hinnatakse?

  • mitte kogemust, vaid sellest õpitut

  • teadmisi, oskusi, pädevusi, sh oskusi teadmisi üldistada ja rakendada

  • vastavust õppeaine/õppekava eesmärkidele ja õpiväljunditele või kutsestandardile

  • vastaval tasemel toimetulekut

  • tervikut, mitte üksikuid aineid

  Kõige olulisem on varem õpitu sisuline sobivus õppekavas oleva õppeainega (või vabaõppemoodulit täitva ainega)!

   TalTechi VÕTA kord

   Kehtestatud Tallinna Tehnikaülikooli senati 22.10.2019 määrusega nr 7 (jõustunud 01.08.2020)

   Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.08.2020

   VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMISE EESKIRI

   Määrus kehtestatakse Tallinna Tehnikaülikooli seaduse § 5 lg 3 punkti 1 alusel.

   § 1. Üldsätted

   (1) Käesoleva eeskirjaga sätestatakse varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (edaspidi VÕTA) tingimused ja kord Tallinna Tehnikaülikoolis (edaspidi TalTech või ülikool).
   (2) VÕTA-t rakendatakse ülikoolis:
   1) õppekava täitmisel piiramata mahus, v.a lõikes 3 nimetatud juhtudel;
   2) vastuvõtutingimuste täitmiseks.
   (3) VÕTA-t ei rakendata:
   1) lõpueksamite ja lõputööde kaitsmise puhul;
   2) õppeaine osale, mille arvestamine toimub üliõpilase ja õppeainet õpetava õppejõu kokkuleppel;
   3) praktika sooritamisele, mille arvestamine toimub vastavalt praktika juhendile.
   (4) VÕTA eesmärk on:
   1) väärtustada isiku kompetentsust ning edendada võrdseid võimalusi selle hindamiseks ja tunnustamiseks, sõltumata teadmiste ja oskuste omandamise ajast, kohast ja viisist;
   2) suurendada isikute, sealhulgas erivajadusega isikute hariduslikku ja tööalast mobiilsust ning avardada elukestva õppe võimalusi;
   3) võimaldada haridustasemetest koosnevas haridussüsteemis õppimise (formaalharidus), muu organiseeritud õppetegevuse (mitteformaalne haridus) ja erialase töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse ja vaba aja raames õppimise (informaalne haridus) tulemusi lugeda samaväärseks vastuvõtutingimuste täitmise või õppekava läbimisel saavutatavate õpiväljunditega;
   4) võimaldada ülikoolil paindlikult reageerida tööturul toimuvatele muudatustele ning tööjõuvajaduse muutumisele.
   (5) Lisaks lõpueksamile või -tööle võib dekaani korraldusega määrata õppekavas õppeained, mille puhul varasemaid õpinguid ja töökogemust ei arvestata.
   (6) Pärast üliõpilase poolt õppeaine deklareerimist õppeinfosüsteemis (edaspidi ÕIS) ei saa deklareeritud õppeainet arvestada enne deklareerimist sooritatud aine või töökogemusest, täienduskoolitusest või muust õpituga.

   § 2. Nõustamise ja hindamise korraldamine

   (1) Üldist informatsiooni VÕTA rakendamise kohta annab VÕTA-t taotlevale isikule (edaspidi taotleja) õppeosakonna spetsialist.
   (2) VÕTA nõustamist teaduskonnas viib läbi dekaani nimetatud isik(ud) (edaspidi VÕTA nõustaja) ja hindamist teaduskonnas viib läbi dekaani nimetatud isik(ud) (edaspidi VÕTA hindaja). Eeskirja § 4 lõigetes 7 ja 8 nimetatud juhtudel moodustab dekaan VÕTA hindamise komisjoni.
   (3) Õppeprorektor moodustab VÕTA nõukoja teaduskondade, õppeosakonna, avatud ülikooli ja üliõpilaste esindajatest. Üliõpilaste esindaja nimetab VÕTA nõukotta üliõpilasesindus.
   (4) VÕTA nõukoja ülesandeks on VÕTA rakendamise ühtlase taseme tagamine, VÕTA üldküsimuste otsustamine, VÕTA-ga seotud juhtumite analüüsimine ja ettepanekute tegemine eeskirja muutmiseks.

   § 3. Taotluse esitamine ja menetlemine õppekava täitmisel

   (1) Taotleja saab taotleda tasemeõppe õppeainete, täienduskoolitusest või töökogemusest õpitu arvestamist õppekava täitmisel vastavalt esitatud taotlusele.
   (2) VÕTA taotlus (edaspidi taotlus) koosneb:
   1) taotleja isikuandmetest;
   2) taotluse sisuks olevate õppeainete loetelust ja nende õpiväljundite täitmiseks vastavatest andmetest;
   3) tõendusmaterjalist.
   (3) Üliõpilane esitab taotluse ÕIS-is. Isik, kes ei ole üliõpilane, täidab ja allkirjastab taotluse, mis on kättesaadav TalTech-i veebis VÕTA alalehel, ning edastab selle teaduskonna VÕTA nõustajale.
   (4) Tõendusmaterjaliks on alljärgnevad dokumendid:
   1) varasemaid õpinguid, sh täienduskoolituse läbimist tõendav diplom, tunnistus või muu haridust tõendav dokument;
   2) erialase töökogemuse või igapäevase tegevuse ja vaba aja raames toimunud õppimise korral eneseanalüüs ja muud asjassepuutuvad tõendusmaterjalid (ametijuhend, ametisse nimetamise käskkiri, kutsetunnistus, näidiste mapp, viide valminud tööle vms).
   (5) Taotleja vastutab tema poolt esitatud dokumentide ja muude materjalide tõele vastavuse eest.
   (6) Tasemeõpet tõendavad paberkandjal olevad dokumendid tuleb esitada originaaldokumentidena dekanaati. Dekanaadi töötajal on õigus nõuda välisriigi tasemeõppe kvalifikatsioonile Enic-Naric keskuse hinnangut.
   (7) Taotluste läbivaatamine ja hindamine on tasuline. Tasumine toimub arve alusel. VÕTA tasumäärad ja tasumise korra kehtestab õppeprorektor.
   (8) Taotlejale esitatakse arve vastavalt tema taotlusele. Pärast tasu laekumist TalTech-i arvelduskontole edastab VÕTA nõustaja taotluse VÕTA hindajale. Arve tähtajaks tasumata jätmisel taotlust ei menetleta ja see lükatakse tagasi.
   (9) VÕTA hindaja vaatab taotluse läbi ja teeb hindamisotsuse 30 kalendripäeva jooksul. Vajadusel on VÕTA hindajal õigus nõuda taotlejalt testi, arvestuse või eksami sooritamist, lisadokumentide esitamist või intervjuul osalemist. Hindamisotsuse tegemiseks ettenähtud periood pikeneb sel juhul vastavalt lisatoimingute tegemiseks kulunud ajale. Nii taotluse rahuldamisel kui ka rahuldamata jätmisel lisab VÕTA hindaja taotlusele tehtud otsuse põhjenduse. Üliõpilase taotluse alusel tehtud positiivne hindamisotsus vormistatakse ÕIS-is VÕTA nõustaja poolt õppekava täitmisena. Taotlejale, kes ei ole üliõpilane, väljastatakse hindamisotsus kirjalikus vormis.
   (10) Jooksva semestri õppekoormusesse arvestatakse sügissemestril enne 30. novembrit ja kevadsemestril enne 30. aprilli esitatud taotluse alusel positiivse otsuse saanud õppeained. Nimetatud tähtaegu ei kohaldata semestri jooksul külalisüliõpilasena või välisõppes sooritatud õppeainetele.
   (11) VÕTA nõustaja:
   1) kontrollib esitatud taotlust, vajadusel laseb taotlejal taotlust täiendada;
   2) esitab arve ning kontrollib arve tasumist;
   3) edastab korrektselt täidetud taotluse hindajale;
   4) kinnitab ja registreerib ÕIS-is üliõpilase VÕTA taotluse selle täielikul või osalisel rahuldamisel. Hindamisotsus on üliõpilasele kättesaadav ÕIS-is. Kui taotleja ei ole üliõpilane, vormistab VÕTA nõustaja hindamisotsuse ja edastab selle taotlejale 14 kalendripäeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist. Hindamisotsus kehtib kuni taotluse aluseks olnud õppekava versioonil toimub õppetöö. Juhul kui taotleja esitab tema üliõpilaseks immatrikuleerimisel hindamisotsuse vastava teaduskonna VÕTA nõustajale, vormistatakse ÕIS-is õppekava täitmine hindamisotsuse alusel.

   § 4. Hindamise üldpõhimõtted õppekava täitmisel

   (1) Tasemeõppes läbitud varasemate õpingute arvestamise taotlemisel hinnatakse omandatud õpiväljundite sobivust õppekava täitmisel. Positiivse otsuse korral kantakse üliõpilase sooritustesse originaalsooritus. Juhul kui teise õppeasutuse hindamissüsteem erineb TalTech-is kehtivast hindamissüsteemist, kasutatakse mitteeristavat hindamist, kus arvestamise korral on positiivne tulemus „arvestatud”. Välisriigi tasemeõppes läbitud õpingute arvestamise korral on positiivseks tulemuseks „arvestatud“. Õppeosakond kannab väljaspool TalTech-i sooritatud õppeained ÕIS-i välisainete registrisse ja seob need vastava kõrgkooliga. Välisriigi kõrgkoolide puhul märgitakse ÕIS-i ka riik. Kui taotlusele lisatud dokumendis puudub õppeaine sooritamise kuupäev, loetakse selleks õpitulemuste ülekandmise kuupäev.
   (2) Täienduskoolitusest või töökogemusest õpitu taotlemisel õppekava täitmiseks hinnatakse omandatud teadmiste vastavust õppekava täitmiseks sobivale õppeainele. Positiivse otsuse korral kantakse üliõpilase sooritustesse õppekava täitmiseks sobiv õppeaine. Täienduskoolituse arvestamisel õppekava täitmiseks võib arvestada üksikuid täiendusõppes läbitud õppeaineid eraldi või täiendusõppe kava tervikuna. Töökogemusest õpitut võib arvestada õppekava täitmiseks vastavas õppeaines. Hindamise tulemus märgitakse mitteeristava hindega „arvestatud”. Kuupäevaks märgitakse ülekandmise kuupäev.
   (3) Täienduskoolitusega omandatud erialaste teadmiste taotlemisel õppekava täitmiseks doktoriõppes, milles puudub erialastele teadmistele vastav õppeaine, hinnatakse koolitusega saavutatud õpiväljundite sobivust õppekava või selle mooduli õpiväljunditega. Koolitusel omandatavad õpiväljundid peavad enne koolitusel osalemist olema heaks kiidetud nii doktorandi juhendaja kui programmijuhi poolt. Juhul kui doktorandi juhendaja ja programmijuht on sama isik, peab koolitusel omandatavad õpiväljundid enne koolitusel osalemist heaks kiitma ka dekaan. Koolituse maht, sisu ja suunitlus peavad doktorandi poolt olema selgelt tõendatavad. Kursuse maht peab olema EAP-des väljendatav või EAP-deks ümber arvutatav. Positiivse otsuse korral kantakse üliõpilase sooritustesse originaalsooritus, positiivseks tulemuseks on „arvestatud“.
   (4) Kombineeritud VÕTA taotluse puhul on võimalik arvestada tasemeõppes ja täiendusõppes sooritatut või töökogemusest õpitut. Õpitu puhul hinnatakse omandatud teadmiste vastavust õppeainele, mis on sobiv õppekava täitmiseks. Positiivse hindamisotsuse korral kantakse üliõpilase sooritustesse õppekavajärgne õppeaine. Hindamise tulemus märgitakse mitteeristava hindega „arvestatud”. Kuupäevaks märgitakse ülekandmise kuupäev.
   (5) Täiendusõppe, töökogemusest ja VÕTA eri liikidest kombineeritud õpitu arvestamise taotlemisel vabaõppe mooduli täitmiseks hinnatakse vastavust aineregistris olevale õppeainele. VÕTA hindaja nimi on nähtav ÕIS-is.
   (6) VÕTA hindaja võib vajadusel kaasata hindamisprotsessi vastava valdkonna akadeemilise töötaja. Taotlusele märgitakse sellisel juhul ka hinnangu andnud akadeemilise töötaja nimi ja arvamus.
   (7) Kui taotletakse bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus-, integreeritud või magistriõppe õppekava täitmist enam kui 50% mahus töökogemusest või iseseisvalt õpitu või täienduskoolituste või kombineeritud VÕTA-ga, viib VÕTA hindamist läbi dekaani moodustatud VÕTA hindamise komisjon, millesse kaasatakse õppeosakonna esindaja.
   (8) Kui taotletakse doktoriõppe õppekava täitmist enam kui 50% õppekavas olevate õppeainete mahust töökogemusest või iseseisvalt õpitu või täienduskoolituste või kombineeritud VÕTA-ga, viib VÕTA hindamist läbi dekaani moodustatud VÕTA hindamise komisjon, millesse kaasatakse teadusosakonna esindaja.
   (9) VÕTA taotluse alusel kantakse üliõpilase sooritustesse õppekavas määratud mahust rohkem aineid juhul, kui:
   1) õppeained sooritatakse vahetusüliõpilasena välisriigi kõrgkoolis;
   2) õppeained on sooritatud varasemalt TalTech-is.
   (10) Hindamisotsuse aluseks olnud dokumentidest peab olema selgelt ja üheselt mõistetav otsuse kujunemine. Hindamisotsuse tegemisel lähtutakse taotleja teadmiste ja oskuste vastavusest õppeaine või mooduli õpiväljunditele.

   § 5. VÕTA rakendamine vastuvõtutingimuste täitmisel magistriõppesse kandideerimisel

   (1) VÕTA taotlus (edaspidi taotlus) koosneb:
   1) taotleja isikuandmed;
   2) taotluse sisuks olevatest andmetest nõutud erialaste eelteadmiste saavutamise kohta;
   3) tõendusmaterjalist.
   (2) Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks esitab taotleja, kes ei vasta magistriõppesse kandideerimise nõuetele, teaduskonna VÕTA nõustajale vormikohase taotluse hiljemalt käesoleva vastuvõtuperioodi 10. juuniks. Dekaani nõusolekul on erandkorras võimalik dokumente esitada vastuvõtuperioodi lõpuni.
   (3) VÕTA hindamine viiakse läbi järgmiselt:
   1) VÕTA hindaja vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse 14 kalendripäeva jooksul. Vajadusel võib VÕTA hindaja taotlejalt nõuda testi, arvestuse või eksami sooritamist, lisadokumentide esitamist või intervjuul osalemist;
   2) VÕTA hindaja tunnistab varasemad õpitulemused magistriõppekavale kandideerimisel vastavaks või mittevastavaks;
   3) kui varasemad õpitulemused on soovitud õppekavale kandideerimiseks mittevastavad, määrab VÕTA hindaja taotleja soovil enne kandideerimist sooritamist vajavad õppeained;
   4) hindamisotsus väljastatakse taotlejale teaduskonna dekanaadist.

   § 6. Vaidlustamine

   (1) VÕTA rakendamisest tulenevaid otsuseid võib vaidlustada õppekorralduse eeskirjas ettenähtud korras.

   § 7. Määruse rakendamine

   (1) Tunnistatakse kehtetuks Tallinna Tehnikaülikooli senati 21.03.2017 määrus nr 4 „Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise tingimused ja kord“.
   (2) Määrus jõustub 1. augustil 2020.

   Tasumäärad

   Kinnistatud õppeprorektori 30.10.2019 korraldusega nr 136 (jõustunud 01.08.2020)

   Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 01.08.2020

   VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMISE TASUMÄÄRADE KINNITAMINE

   Tuginedes Tallinna Tehnikaülikooli senati 22.10.2019 määruse nr 7 „Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise eeskirja“ § 3 lõikele 7
   1. Kinnitan varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (edaspidi VÕTA) taotluse läbivaatamise tasuks iga esitatud taotluse kohta 15 eurot.
   2. Kinnitan VÕTA hindamise tasumäärad õppekava täitmisel ainepunktide (EAP) alusel järgmiselt:
   2.1 õpingute ja täienduskoolitusest õpitu arvestamise taotlemisel mahus kuni 30 EAP (k.a) on 1 EAP eest tasumäär 12 eurot;
   2.2 õpingute ja täienduskoolitusest õpitu arvestamise taotlemisel alates mahust 31 EAP-d ja rohkem on tasumäär sõltumata EAP-de arvust 360 eurot;
   2.3 töökogemusest õpitu arvestamise taotlemisel on 1 EAP eest tasumäär 30 eurot;
   2.4 varasemate õpingute või täienduskoolitusest või töökogemusest õpitu kombineeritud arvestamise taotlemisel on 1 EAP eest tasumäär 20 eurot.
   3. Arve tulenevalt punktist 2 koostatakse ja esitatakse üliõpilasele tasumiseks nende Tallinna Tehnikaülikooli õppekava õppeaine ainepunktide alusel, mida taotleja soovib VÕTA-ga arvestada.
   4. VÕTA taotluse läbivaatamise ja hindamise tasumäärasid ei kohaldata tasuta õppivale üliõpilasele, sh sihtstipendiumiga õppivale üliõpilasele, kui:
   4.1 kõrgkoolide vahel on ühisõppe koostöölepingus nii kokku lepitud (külalisüliõpilasena õppimine);
   4.2 üliõpilane on eelnevalt teaduskonnas kirjalikult kokku leppinud õppeainete sooritamise teises kõrgkoolis (välisriigi kõrgkoolis vahetusüliõpilasena õppimine).
   5. VÕTA taotluse läbivaatamine ja hindamine on semestritasu maksvale üliõpilasele tasuta, kui üliõpilane läheb ülikoolidevahelise lepingu alusel välisriigi kõrgkooli vahetusüliõpilaseks ja õppeainete sooritamine on programmijuhiga eelnevalt kokku lepitud.
   6. Kui taotletakse Tallinna Tehnikaülikoolis varem sooritatud õppeainete arvestamist, kohaldatakse üliõpilasele üksnes taotluse läbivaatamise tasu iga esitatud taotluse kohta.
   7. VÕTA taotluse läbivaatamise ja hindamise tasumäärasid ei kohaldata magistriõppesse kandideerijale vastuvõtutingimuste täitmisel.
   8. Korraldus jõustub 1. augustil 2020.

   Alates 1.07.2024.a hakkab kehtima uus VÕTA tasumäärade dokument.

   Kuidas taotleda?

   Taotleja

   • Võrdle varem õpitut õppekavaga mille soovid lõpetada. Väljavõtte juba sooritatud TalTechi ainete kohta saad vajadusel dekanaadist.

   • Tutvu õppeainete õpiväljunditega ÕIS-is. Õpiväljund näitab, mida aine läbinu peab teadma/oskama.

   • Olemasolevad teadmised ja oskused peavad täitma õppekavas oleva aine kõik õpiväljundid.

   • Kui leiad oma õppekavast aine(id), mille õpiväljundid oled enda hinnangul omandanud juba varem õpitud aine, töökogemuse või täiendkoolituse raames, saad taotleda aine(te) VÕTA-ga arvestamist.

   • Kõige olulisem on varem õpitu sisuline sobivus õppekavas oleva õppeainega!

   • Õppekavad õppeainete ja õpiväljunditega leiad TalTechi õppeinfosüsteemist ois2.ttu.ee.

   Töökogemusest ja iseseisvalt õpitu tõendamiseks tuleb alati kirjutada põhjalik eneseanalüüs, mille juures on soovitav võtta aluseks STARR meetod.

   Enne taotlemist vii end kurssi TalTechi VÕTA reeglitega (sh õppekoormus, tasumine, tähtajad).

   VÕTA küsimustega pöördu teaduskonna VÕTA nõustaja poole, kes selgitab, kuidas taotlemine toimub, millised on võimalikud kitsaskohad ja annab nõu, kuidas sobib varem õpitu õppekava konteksti.

   VÕTA üldpõhimõtete kohta saad lugeda VÕTA juhendist TAOTLEJALE.

    VÕTA taotlus esitatakse ÕIS-is.

   Tutvu ÕISi kasutusjuhendiga.

   Taotlusele tuleb ÕIS-is lisada tõendusmaterjalid:

   • varasemad õpingud – akadeemiline õiend, hinneteleht, diplom (välismaal asuva õppeasutuse puhul ka ENIC-NARIC keskuse tõend), ainete sisukirjeldused, õpiväljundid;

   • täienduskoolitus – kursuste diplomid ja tunnistused, sisukirjeldused, programmid, päevakavad vm;

   • töökogemus – kogemusest õpitu eneseanalüüs, ametijuhend, tõend asutusest, õpimapp, kutsetunnistus, tehtud tööde näidised, CV vm;

   • kombineeritud taotlus – konkreetsetest kogemustest lähtuvalt, täiendusõppest ja/või formaalsest õppest õpitut tõendavad asjassepuutuvad materjalid (vt eespool nimetatut);

   Konkreetsest taotlusest ja kogemusest sõltuvalt võib juurde lisada ka muud asjakohast materjali.

   NB! Tasemeõpet tõendavate dokumentide originaalid tuleb esitada dekanaati. Võõrkeelsetel dokumentidel tuleb vajadusel lisada ka tõlked. Nõustaja võtab taotlejaga ühendust, kui taotlus on ebakorrektne või dokumendid puudulikud.

   • Taotlust võib esitada kogu õppeaasta jooksul. NB! Jooksva semestri õppekoormusesse arvestatakse sügissemestril enne 30. novembrit ja kevadsemestril enne 30. aprilli esitatud taotluse alusel positiivse otsuse saanud õppeained.

   • Juhul kui taotluse hindamine on tasuline, saadetakse dokumendid hindamisele pärast arve tasumist. Vt VÕTA tasumäärad

   • VÕTA nõustaja edastab taotluse hindajale, kes vaatab taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul.

   • Hindaja küsib vajadusel taotlejalt lisadokumente, kutsub vestlusele, testi sooritama vm.

   • Hinnatakse varem õpitu vastavust õppekava vastava aine(te) õpiväljunditele. Seda on oluline silmas pidada ka õpitu eneseanalüüsi kirjutamisel.

   • Hindamisotsusest teavitatakse taotlejat 14 kalendripäeva jooksul alates otsuse tegemisest.

   • Positiivse hindamisotsuse korral teeb nõustaja vastava sissekande ÕIS-i üliõpilase õpingukaardile.

   • Varasemate tasemeõppes läbitud ainete puhul läheb õppeinfosüsteemi kirja originaalsooritus (sh märgitakse ka vastav õppeasutus ja ainepunktid), mis kajastub hiljem akadeemilisel õiendil.

   • Välismaa kõrgkoolis sooritatud tasemeõppeained kantakse akadeemilisele õiendile hindega "arvestatud".

   • Täiendusõppe, töökogemuse ja kombineeritud taotluse puhul läheb ÕISi kirja õppekavas olev aine ja tulemuseks märgitakse "arvestatud".

   • Vabaõppe mooduli täitmiseks täiendusõppest või töökogemusest õpituga tuleb leida sobivate õpiväljunditega õppeaine TalTechi aineregistrist.

   • VÕTA-ga ei arvestata lõputööd või lõpueksamit.

   • Alates 01.08.2020 esitatud taotluste alusel VÕTA raames arvestatud ainepunktid lähevad semestri koormuse arvestusse.

   • Esimesel õppetööst osavõtu semestril peab üliõpilane õppekoha säilitamiseks sooritama vähemalt 15 EAP mahus oma õppekava aineid. Seda ka juhul, kui oled VÕTA-ga õppeaineid arvestanud. Küsimuste korral pöördu oma teaduskonna dekanaati.

   • Jooksva semestri õppekoormusesse arvestatakse sügissemestril enne 30. novembrit ja kevadsemestril enne 30. aprilli esitatud taotluse alusel positiivse otsuse saanud õppeained.

   Kuidas kirjutada eneseanalüüsi - STARR meetod

   Kui soovid taotleda õppekava täitmisel töökogemusest õpitu VÕTA-ga arvestamist, tuleb taotlusele lisada ka eneseanalüüs. Eneseanalüüsi võib tarvis olla ka täiendkoolitusest õpitu ja kombineeritud taotluste puhul. Üks võimalus on ehitada eneseanalüüs üles, järgides STARR meetodit.

   Soovitus: vali iga õpiväljundi tõendamiseks töökogemusest üks konkreetne asjakohane näide.

   S – situation; olukord, kus kogemus saadi (taust, osapooled, asukoht jm), nt töökoha kirjeldus või konkreetne üksikjuhtum.

   T – task; ülesanded ja rollid, mida täideti, nt koht organisatsiooni struktuuris, vastutusala, regulaarsed tööülesanded ja kes need ülesanded andis.

   A – activities; tegevused ja meetodid (tehnikad, ettevalmistus, meetodi valiku põhimõtted ja alternatiivid).

   R – results; kõige olulisemad tulemused (parimad, aga ka üllatuslikumad, mis panid oma tegevust analüüsima ja muutma), kes, kuidas ja mille põhjal hindas, mida tulemustega edasi tehti. Kõige parem on, kui seletus lähtub põhimõttest „enne ja nüüd“ – taotleja eristab varem saavutatud tulemusi praegustest, kirjeldab nende vahet ja näitab oma arengut.

   R – reflection; analüüs, milles selguvad taotleja pädevused ja taotletava aine õpiväljundite vahelised seosed

   Analüüs peab loogiliselt seostuma eelnevate osade ja esitatud tõendusmaterjalidega.

   Tooge välja enda õppimis- ja arengukohad, mis läks hästi, mida võinuks teisiti teha.

   Hindaja peab eneseanalüüsi lugedes ja seda tõendusmaterjalidega kõrvutades mõistma, et teil on vajalikud teadmised/oskused olemas.

   Näide

   S (olukord)

   Osalesin 2019. aastal märtsist juunini täiskasvanute koolitusega seotud projektis X.

   T (ülesanded)

   Minu üks ülesanne oli teha projekti ja täiskasvanute koolitusvõimaluste kohta teavitustööd, kirjutada nendest võimalustest ülevaatlik artikkel (lisatud tõendusmaterjalide hulka) ning pakkuda seda meediaväljaannetele avaldamiseks.

   A (tegevused)

   Töötasin läbi vastavasisulise õigusloome, täiskasvanuharidust puudutavad varasemad artiklid ja kommunikatsiooniteooriad ning kaardistasin erinevad täiskasvanukoolitust pakkuvad asutused.

   R (tulemused)

   Artikkel avaldati ajalehes Y ja veebiväljaannetes A, B, C ning Z. Projektijuht ja teised meeskonnaliikmed andsid positiivset tagasisidet ja sain ülesande kirjutada teisel teemal veel üks artikkel.

   R (analüüs)

   Artiklit kirjutades õppisin otsima, koguma ja süstematiseerima asjakohast infot. Andmete analüüsimiseks kasutasin infotehnoloogilisi vahendeid. Õppisin artiklikirjutamise põhitõdesid ja kasutasin neid reaalse tööülesande täitmisel. Täiesti uue oskusena õppisin oma tehtud tööd n-ö maha müüma. Plaanisime alguses avaldada artikli kahes väljaandes, kuid selle vastu tundis huvi veel kaks väljaannet.

   Korduma kippuvad küsimused

   Kas VÕTA taotlemine ja nõustamine on tasuline?

   VÕTA taotlemine TalTechis on üldjuhul tasuline, vt täpsemalt VÕTA tasumäärad. Võimalikke erisusi tasub uurida teaduskonna dekanaadist. VÕTA nõustamise eest tasu ei võeta.

   Kui palju ainepunkte on võimalik õppekava täitmiseks arvestada?

   VÕTA abil õppekava täitmiseks õppeainete osas mahupiirangut ei ole, kuid vastavalt kõrgharidusstandardile ei ole lubatud varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist kasutada lõputöö kaitsmisel või lõpueksami sooritamisel.

   Kas VÕTA raames arvestatu läheb semestri koormuse arvestusse?

   Jah. Alates 01.08.20 esitatud taotlused - jooksva semestri õppekoormusesse arvestatakse sügissemestril enne 30. novembrit ja kevadsemestril enne 30. aprilli esitatud taotluse alusel positiivse otsuse saanud õppeained.

   NB! Üliõpilaskoha säilitamiseks peab esimese ja teise astme üliõpilane esimesel õppetööst osavõtu semestril deklareerima ja sooritama oma õppekava õppeaineid vähemalt 15 EAP mahus.

   Kas varasemate õpingute arvestamisel kehtib teatud ajaline piirang ehk kas minu läbitud ainepunktid võivad mingi hetk muutuda kehtetuks?

   Läbitud ainepunktid kehtetuks ei muutu ning kindlat ajalist piirangut selles osas sätestatud pole. Teatud juhtudel võib ette tulla õppeainete sisulist aegumist, mida hinnatakse juba juhtumipõhiselt.

   Kas VÕTA taotluse esitamiseks on konkreetsed tähtajad?

   Ei ole. VÕTA taotlusi saab esitada kogu õppeaasta jooksul. NB! Aine deklareerimisega võtate te endale kohustuse aine sooritada, siis enam VÕTA taotlust ei esitata. Jooksva semestri õppekoormusesse arvestatakse sügissemestril enne 30. novembrit ja kevadsemestril enne 30. aprilli esitatud taotluse alusel positiivse otsuse saanud õppeained.

   Milliseid täiendavaid dokumente on vaja VÕTA avaldusele juurde lisada?

   Avaldusele lisatavad dokumendid sõltuvad sellest, mille arvestamist te taotlete:

   • varasemate õpingute puhul - akadeemiline õiend, hinneteleht, õpisoorituste väljavõte, ainete sisu kirjeldus;

   • täienduskoolituste puhul - kursuste diplomid ja tunnistused, päevakavad, sisu kirjeldused vm;

   • töökogemuse puhul - ametisse nimetamise käskkirja koopia, ametijuhend, tõend asutusest, kogemusest õpitu analüüs, CV vm.

   Kas VÕTA abil on võimalik jätkata pooleli jäänud õpinguid TalTechis?

   Kui teil mingil hetkel õpingud katkenud ja soovite õpinguid jätkata, on võimalik taasimmatrikuleerida või kandideerida teaduskonna üliõpilaskohale. Selleks tuleb pöörduda oma teaduskonna dekanaati. Taasimmatrikuleerimist või teaduskonna üliõpilaskohta saab taotleda kaks korda õppeaastas, sügis- ja kevadsemestri alguses.

   VÕTA tähendab lahtikirjutatult varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist, seega kui olete huvitatud VÕTA kasutamisest õppekava läbimisel, tuleb alustada sellest, et lisaks tasemeõppes varem läbitud ainetele võrdlete nt oma täienduskoolitustelt/töökogemusest (juhul kui need teil on) saadud teadmisi/oskusi vastava õppekavaga, et selgitada välja, millised ained praegusest õppekavast sobiksid ülekandmise taotlemiseks. Siit saate juba täpsemalt lugeda VÕTA taotluse esitamisest.

   Kuidas saab VÕTA-t rakendada sisseastumisel?

   Juhul kui sisseastuja eelnev haridus ei vasta sisseastumisel kehtestatud vastuvõtutingimustele, kuid vastavad tingimused on täidetud muul moel (nt töötamine vastaval erialal, tegelemine teadustööga, täiendavad erialased õpingud, vabatahtlik tegevus jms), on võimalus taotleda nende arvestamist vastuvõtutingimuste täitmiseks ja soovitud erialale kandideerida.

   Näiteks on TalTechi IT-teaduskonna magistriõppesse äriinfotehnoloogia õppekavale astumiseks nõutud eelnev IT-alane haridus, kuid kui potentsiaalsel sisseastujal on nt bakalaureusekraad metsanduses, aga samas on ta töötanud 15 aastat IT-vallas, siis just see on koht, millal esitada vastav taotlus.
    
   Kui aga eelnev haridustase lõpetatud ei ole, siis puudub ka praeguse seadusandluse kohaselt võimalus järgmisele tasemele kandideerida ehk lõpetamata keskharidusega siiski ülikooli astuda ei saa.

   Olen õppinud 4-aastases bakalaureuseõppes, läbisin 3 aastat, kuid kool jäi lõpetamata. Kas saan VÕTA-t kasutada ja astuda otse magistriõppesse? Millised on minu võimalused?

   Selleks et asuda õppima magistriõppesse, peab olemas olema bakalaureusekraad, seega ei saa te pooleli jäänud bakalaureusekraadiga otse magistriõppesse astuda. Et minna magistriõppesse, tuleks esiteks lõpetada oma pooleli jäänud õpingud ning seejärel kandideerida magistrantuuri. VÕTA abil saate taotleda varasemate õpingute arvestamist bakalaureuseõppe õppekava täitmisel ja seeläbi võimalusel ka varem lõpetada.

   Kontakt

   vota@taltech.ee
   tel 620 3490
   tel 620 3530

   VÕTA nõustaja on vastava õppekava õppekonsultant

   Igal õppekaval on eraldi VÕTA nõustaja.

   Õppekonsultandid - emeranoustajad@taltech.ee (ruum 223)