Tallinna Tehnikaülikool

Teaduskonna õppekoha taotlemisel on kolm võimalust:

Õppekava vahetamine

Õppekava vahetamist saab üliõpilane taotleda siis, kui tal on lisaks oma õppekavale täidetud ka sellest õppekavast, kuhu ta minna soovib, vähemalt 30 EAP mahus õppeaineid.
Sealjuures on oluline teada, et koormuse nõuded tuleb alates kava vahetamisest täita uue õppekava alusel ja arvesse lähevad kõik õpitud semestrid alates immatrikuleerimisest (mitte alates kava vahetamisest). Enne õppekava vahetamist tasub oma teaduskonna dekanaadist nõu küsida.

Taasimmatrikuleerimine ehk samal õppekaval pooleli jäänud õpingute jätkamine

Taasimmatrikuleerimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:

  1. sooritatud peab olema vähemalt 30 EAP mahus selle õppekava õppeainetest, kuhu soovitakse minna (sh varem õpitu põhjal arvestatu ehk VÕTA);

  2. taotlejal on tasuta õppimiseks kasutamata piisavalt nominaalse õppeaja semestreid, et  jõuda lõpetamiseni sooritades õppeaineid semestris 30 EAP mahus. Kui aineid on sooritamata rohkem, tuleb enne taasimaatrikuleerimise taotlemist jõuda täiendusõppurina õppides nii kaugele, et allesjäänud tasuta semestritega, õppides 30 EAP semestris, oleks võimalik lõpetamiseni jõuda.

  3. taotlejal on õigus õpinguid tasuta jätkata ehk ta ei ole mõnel muul õppekaval tasuta õppimise võimalust juba ära kasutanud.

Üliõpilaskoha taotlemine (täiendusõppurina) sooritatud õppeainete alusel

Esmakordselt üliõpilaskohale kandideerimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:

  1. kandidaat on sooritanud vähemalt 30 EAP mahus selle õppekava õppeainetest, kuhu soovib kandideerida (sh varem õpitu põhjal arvestatud ehk VÕTA). Vajaminevas mahus õppeaineid võib õppida näiteks täiendusõppurina avatud õppe kaudu. 

  2. kandidaadil on olemas nõutav eelnev haridus;

  3. tasuta õppesse kandideerides ei ole ta veel tasuta õppimise võimalusi ära kasutanud.

    NB! teaduskond võib kehtestada täiendavaid tingimusi.

Avalduse esitamine

Avaldust on võimalik esitada enne iga semestri algust. Tähtajad täiendavaks üliõpilaskohale kandideerimiseks avalduste esitamiseks on akadeemilises kalendris.

Üliõpilaskoha säilitamiseks peab esimese ja teise astme üliõpilane esimesel õppetööst osavõtu semestril deklareerima ja sooritama oma õppekava õppeaineid vähemalt 15 EAP mahus.