Tallinna Tehnikaülikool

Olulised vastuvõtu kuupäevad

VASTUVÕTT 2023/24 ÕPPEAASTAKS

1. märts - 4. juuli 2023 kell 12:00: avalduste esitamine vastuvõtu infosüsteemis SAIS kõikidele õppekavadele.

28. juuni - 4. juuli kell 12.00: avalduste ja dokumentide vastuvõtt kohapeal (kui eelneva hariduse info ei ole registritest leitav).

13. juuli  -   õppimatuleku kinnitamise tähtaeg 

Avalduste ja dokumentide vastuvõtt kohapeal: 
Peamajas Tallinn Ehitajate tee 5
U04-102a
tööpäeviti kell 9-16
v.a 4. juuli  kell 9-12

Veel on vastuvõtt avatud tööpäeviti kell 10-15,  6.07 kell 10-12:
Tartus: Puiestee 78; 
Kohtla-Järvel: Järveküla tee 75; 
Tallinnas: Kopli 101;
Kuressaares: Tallinna 19 

SISSEASTUMISKATSED

Erialaste sisseastumiskatsete perioodid:
20. - 26. märts
8. - 14. mai
6. - 10. juuli kõikidel erialadel
 

Matemaatika ja eesti keele katsete info

1. märts - 26. juuni kell 12.00 registreerumine matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsele. NB! Matemaatika sisseastumiskatset ei saa sooritada need 2023. aasta lõpetajad, kelle laia matemaatika riigieksami tulemus on alla 40 punkti VÕI kitsa matemaatika riigieksami punktid alla 70 punkti.

27. juuni - TalTechi matemaatika sisseastumiskatse

28. juuni - TalTechi eesti keele sisseastumiskatse

Sisseastumisavalduse esitamine

 • Sisseastumisavaldus tuleb esitada sisseastujate infosüsteemis SAIS (www.sais.ee). 

 • Sisseastumisel saad esitada kaks avaldust.

 • Bakalaureuseõppesse, rakenduskõrgharidusõppesse ja integreeritud õppesse kandideerimine käib keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni alusel. Kui avaldust esitades riiklikest registritest vastava haridusastme kohta infot ei tule (näiteks kool lõpetatud enne 2004. a või keskharidus on lõpetatud välisriigis), tuleb originaaldokument toimetada ülikooli kohapeale vastuvõtuperioodi jooksul.

 • Välisriigis lõpetatud hariduse puhul tuleb taotleda ENIC/NARIC keskuse hinnang. Kui ENIC/NARIC hinnang on kekuse poolt tehtud, kajastub see SAISis avaldusel. ENIC/NARIC keskuse otse saamise tähtaeg on dokumentide esitamise lõppemise kuupäev (4. juuli kell 12).

 • Sisseastumisavaldust esitades pead kohe valima ka õppekoormuse.

 • Kui erialal pakutakse nii päevaõppe kui ka sessioonõppe võimalust, siis toimub kandideerimine samadel alustel ja samas pingereas. Avaldusele saab märkida, millises vormis soovite õpinguid alustada. Erandiks on IT süsteemide arendus, kus kandideerimis avaldus tuleb esitada soovitud õppevormi, sest erinevas õppevormis on kandideerimise alused erineva.

 • Õppekoha pakkumine ja õppima tuleku kinnitamine toimub jooksvalt, kui avaldus on korras ja katsed positiivsele tulemusele sooritatud. Õppima tuleku kinnitamine lõppeb 13. juulil.

Esita avaldus SAISis

Pane tähele!

Kui SAISis sisseastumisavaldust esitades ei ole eelneva hariduse andmed riiklikust registrist kättesaadavad, tuleb lõpudokumendi originaal tuua paberkandjal Tallinna Tehnikaülikooli kohapeale. See puudutab neid sisseastujaid, kes on lõpetanud Eesti keskkooli enne 2004. aastat või omandanud keskhariduse välisriigis ja saanud enne 2022.a ENIC/NARIC keskuse hinnangu paberkandjal. 
Välisriigis keskhariudse omandanud ja alates 2022.a Eesti ENIC/NARIC keskusest oma haridusele hinnangu taotlenud  kandidaatidel on välisriigis omandatud hariduse info näha SAISi avaldusel hariduse osas. Sellisel juhul tuleb lõpudiplom saata peale SAISis avalduse esitamist e-kirjaga vastuvott@taltech.ee. 

Kohapeale tulles on sellisel juhul vaja esitada järgnevad dokumendid:

 • isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart või elamisloakaart)

 • keskharidust tõendava dokumendi originaal ja koopia (koopiaid saab tasu eest teha ka kohapeal)

 • kui erialal on see nõutud, siis riigieksamitunnistus

 • välismaal Eesti keskharidusele vastava haridustaseme omandanud sisseastujal Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang ja soovitus

Sisseastumistingimused

Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuseõppesse, rakenduskõrgharidusõppesse ja integreeritud õppesse saab kandideerida keskhariduse või sellele vastava kvalifikatsiooni alusel.

 • Vastuvõtt bakalaureuse- ja integreeritud õppesse toimub üldjuhul riigieksamite tulemuste alusel.
  Rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimiseks on üldjuhul nõutav keskharidust tõendava dokumendi keskmine hinne või (laia) matemaatika riigieksami tulemus.
 • Olenevalt õppekavast võib lisaks olla ka erialane katse, motivatsioonikiri, vestlus vms.
 • Sisseastumisavalduste esitamine toimub SAIS-is. Kandideerijad, kellel pole riiklikes registritest vajalikke andmeid, peavad originaaldokumendid tooma kohapeale.

SISSEASTUMISTINGIMUSED ERIALADE KAUPA LEIAD SIIT

Pane tähele!

Tallinna Tehnikaülikoolis on lävendipõhine vastuvõtt, v.a kaks IT-teaduskonna kava, kus on vastuvõetavatele seatud piirarv.
Lävendipõhise vastuvõtuga õppekavadel võetakse vastu kõik lävendi ületanud kandidaadid kes on täitnud õppekoha saamiseks nõutava tulemuse. On vaja vaid www.sais.ee keskkonnas avaldus esitada ja oma õppekoht kinnitada!
Piirarvuga õppekavadel IT teaduskonnas saab avalduse esitada, kui on saavutatud kandideerimiseks nõutud tulemus ja õppekohtade pakkumine toimub peale avalduste perioodi lõppu pingerea alusel kuni õppekohtade arv on täidetud.

Kui riigieksameid pole sooritatud või on sooritatud alla nõutud miinimumtulemuse, saab Tallinna Tehnikaülikoolis teha matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatset.
NB! Matemaatika sisseastumiskatset ei saa sooritada need 2023. aasta lõpetajad, kelle laia matemaatika riigieksami tulemus on alla 40 punkti VÕI kitsa matemaatika riigieksami punktid alla 70 punkti.

Matemaatika sisseastumiskatse toimub 27. juunil  ja eesti keele katse 28. juunil. Katsetele pääsevad ainult eelnevalt kuni 26.06 kell 12.00 registreerunud kandidaadid.

Erandjuhul, kui eesti keel teise keelena riigieksamit pole sooritatud, võib selle asendada B2 või C1 eesti keele tasemetunnistusega. Sel juhul teisendatakse tasemeksami punktid riigieksamipunktide skaalasse.

Eritingimustel vastuvõtt

Vastuvõtu eritingimus on kriteerium, mille täitmisel võetakse kandideerija TalTechi (v.a arhitektuuriõpe) vastu, arvestamata vastava õppekava vastuvõtutingimusi.

See tähendab, et kandidaat ei pea täitma lävendipõhise vastuvõtu tingimusi (ei arvestata riigieksamitulemusi, keskhinnet) ega sooritama erialaseid katseid. Gümnaasiumi/keskkooli lõputunnistus on siiski vajalik. Eritingimustel vastuvõtul arvestatakse tulemusi, mis on saavutatud 11. või 12. klassi õpilasena.

Eritingimustel vastuvõtu taotlemiseks tuleb lisaks SAISis avalduse esitamisele tuua vastuvõtukomisjoni diplom või tõend, mis tõendab olümpiaadist või võistlusest osavõttu ja saavutatud tulemust. NB: Diplom/tõend tuleb esitada enne vastuvõtu lõppu. Eritingimusel kandideerija saab maksimumkonkursipunktid.

Olümpiaadid ja võistlused mida arvestatakse eritingimustel vastuvõtuks:

Tingimus: osalemine lõppvoorus või kutsutud 2020. aastal lõppvooru

 • Matemaatikaolümpiaad

 • Füüsikaolümpiaad

 • Keemiaolümpiaad

 • Informaatikaolümpiaad

Tingimus: 11. või 12. klassi arvestuses lõppvoorus (või 2020. aasta eelvoorus juhul, kui lõppvooru ei toimunud) koht esikümnes või üldarvestuses esikahekümnes

 • Bioloogiaolümpiaad

 • Geograafiaolümpiaad

 • Füüsika lahtine võistlus

 • Keemia lahtine võistlus

 • Maateaduste olümpiaad

 • Majandusolümpiaad

 • Matemaatika lahtine võistlus

 • TalTechi koolimatemaatika olümpiaad

 • Ajaloo olümpiaad

 • Ühiskonnaõpetuse olümpiaad

 • Lingvistikaolümpiaad

 • TalTechi lahtine majandusvõistlus

 • Füüsikavõistlus „Kajakas“

Tingimus: osalemine ja tulemuse saavutamine

 • Balti geograafiaolümpiaad

 • Balti keemiaolümpiaad

 • Balti informaatikaolümpiaad

 • Euroopa füüsikaolümpiaad

 • Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss

 • Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaad

 • Euroopa õpilasfirmade võistlus

 • Matemaatikavõistlus „Balti tee“

 • Põhja-Balti füüsikaolümpiaad

 • Rahvusvaheline astronoomia ja astrofüüsika olümpiaad

 • Rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad

 • Rahvusvaheline füüsikaolümpiaad

 • Rahvusvaheline geograafiaolümpiaad

 • Rahvusvaheline informaatikaolümpiaad

 • Rahvusvaheline keemiaolümpiaad

 • Rahvusvaheline keskkonnaprojektide olümpiaad

 • Rahvusvaheline maateaduste olümpiaad

 • Rahvusvaheline matemaatikaolümpiaad

 • Rahvusvaheline online füüsikavõistlus „Physics Cup“
   

Eritingimustel võetakse vastu kandideerija, kes on gümnaasiumiõpilasena saavutanud saatesarjas „Rakett 69“ 1.-3. koha.

Eritingimustel võetakse vastu kandideerija, kes on sisseastumisel kahe viimase aasta jooksul saavutanud „Kübernaaskel“ võistluses vanemas või nooremas vanusegrupis 1.– 3. koha.

Eritingimustel võetakse vastu kandideerija, kes on sisseastumise aastal TalTechi „Labürindijooks“ võistlusel saavutanud 1.–10. koha. 

Eritingimustel võetakse vastu kandideerija, kes on sisseastumisel kahe viimase aasta jooksul saavutanud insenerivõistlusel „Enginaator“ finaalvoorus võistkondlikult 1.–5. koha

Eritingimusel võetakse vastu kandideerija, kes on saavutanud õpilaste teadustööde riiklikul konkursil I-III preemia. 

Valikkursused, mida arvestatakse eritingimustel vastuvõtuks:

 • IT teaduskonna õppekavad:
  IT Teaduskonna kavadele võetakse eritingimusel vastu kandidaat, kes on gümnaasiumi õpilasena lõpetanud Digitaalse tootearenduse / Digitoote disaini 3-aastase valikkursuse (codesters.club). Vastu võetakse käesoleva eritingimuse alusel kokku mitte rohkem kui kaheksa parimat nimetatud valikkursuse lõpetanut üksnes bakalaureuse õppekavadele Riistvara arendus ja programmeerimine, IT süsteemide arendus, Informaatika, Äriinfotehnoloogia, IT süsteemide administreerimine, Küberturbe tehnoloogiad.

Erialade sisseastumiskatsed

Osade õppekavade erialased sisseastumiskatsed saab soovi korral ära teha juba enne gümnaasiumi lõputunnistuse saamist. Info, mis õppekavadel pakutakse katsete tegemise võimalust juba varem, on leitav SIIT.

Samas jääb kõikide kavade puhul siiski ka võimalus teha katsed suvel, 6.-10. juulil.

Pea meeles!

Katsete tulemused lisatakse ainult kandidaadi avaldusele SAISis. Selleks peab kindlasti olema SAISis avaldus esitatud.


Erialased sisseastumiskatsed on järgmistel õppekavadel:

Arhitektuuri erialale kandideerimiseks tuleb läbida sisseastumiskatsed, mis koosnevad esseest, loomingulisest testist ja vestlusest erialakomisjoniga.
 
Katsed toimuvad 2022 aastal kevadsemestril vastavalt valitud sisseastumisperioodidele:

 • II perioodil 18.-20. märtsil
 • III perioodil 6.-8. mail 
 • IV perioodil 8.-12. juulil

ESSEE

Kandideerijad peavad kirjutama essee teemal "Arhitekti roll ühiskonnas" (maksimaalselt 2000 tähemärki, 1 lk, PDF). Essee kirjutatakse kodus ja laaditakse SAIS-i, tähtaeg on vastavalt valitud sisseastumisperioodile kas: 

 • 16. märts
 • 4. mai
 • 5. juuli


LOOMINGULINE TEST

Kandideerijad sooritavad loomingulised katsed spetsiaalses veebikeskkonnas, kus peab täima erinevaid ülesandeid -  joonistama, lahendama mahulisi ülesandeid ja kirjutama. Loomingulise testi ülesanded ja juhendid nende täitmiseks saadetakse kandidaadi e-mailile katsele eelneval päeval. Testi lahendatakse kodus, aega on 3 päeva vastavalt valitud sisseastumisperioodile kas:

 • 18. märts – 20. märts
 • 6. mai - 8. mai
 • 8. juuli -10. juuli

Loomingulise testi jaoks peaks varuma: Joonistamiseks ja visandamiseks pliiatseid 2B- 4B, söepliiatseid, markereid (hallid, must) ning vastavalt sellele 5 paberit A4 (150 - 250 gr). Vormiülesande jaoks 2 paberit A3 (alates 250 gr) töövahendid - lõikenuga, liimipulk, käärid, joonlaud, kolmnurk. Vabaülesannete jaoks visuaalset materjali – koopiaid fotodest, väljalõikeid, värvilisi pabereid jt. Loomingulised ülesanded paberil ja 3D vormiülesanne pildistatakse (telefon vm) ja laetakse veebikeskkonda.

VESTLUS

10- 15 min vestluse käigus esitatakse lisaküsimusi essee ja loomingulise testi põhjal ning tutvutakse üliõpilaskandidaadi muude omaloominguliste töödega (portfoolioga vms), mis on soovitavalt digitaliseeritud, et seda vestlusel erialakomisjonile mugavam esitleda oleks.
Palume võtta kaasa mobiiltelefonist suurema ekraaniga seadme või saata esitluse PDF fail eelnevalt triinu-liis.looveer@taltech.ee. Portfooliosse kogutud töödeks võivad olla joonistused, maalid, fotod, videod, arvutigraafika, disainitud objektid vms, mis ei pea olema otseselt arhitektuuriga seotud, aga näitavad kandidaadi loomingulist võimekust.

Vestlused erialakomisjoniga toimuvad kohapeal Arhitektuuri ja urbanistika akadeemias (Tõnismägi 14, ruum 44) 11.-12. juulil sõltumata loomingulise testi sooritamise perioodist.

TULEMUSED

Sisseastumiskatsete tulemused tehakse teatavaks 2 – 3 päeva jooksul pärast sisseastumisperioodi lõppu ja õppekoht kinnitatakse kandidaadi poolt hiljemalt 15. juulil, kui on selgunud gümnaasiumite lõpueksamite tulemused ja kinnitatud lõplik pingerida.

KONSULTATSIOONID

Katsetele eelnevad konsultatsioonid aadressil Tõnismägi 14, 5 korrusel või onlines (lingi leiate siit) kell algusega kell 11:00. Osalemiseks registreerumist ei ole vaja.

 • 17. märts
 • 5. mai
 • 30. juuni

Kell 11:00 loomingulise testi konsultatsioon, Anu Juurak, Ioannis Lykouras, Üllar Ambos.

Kell 11:45 kohtumine eriala õppejõudude ja programmijuhiga, Kimmo Lylykangas, Jaan Kuusemets, Emil Urbel, Irina Raud, Üllar Ambos.

HINDAMISKRITEERIUMID

Hindamine toimub kahes osas. Essee ja vestluse eest on võimalik saada kuni 10 punkti ja loomingulise testi eest samuti maksimaalselt 10 punkti. Vastuvõtuks tuleb sooritada mõlemad osad vähemalt punktidele 5,00.
Katsete koondpunktid on kokku maksimaalselt 20.

Essee ja vestluse hindamiskriteeriumid

Positiivne skaala 5,00 kuni 10 punkti:           
Kandidaat omab analüüsi- ja improviseerimisvõimet ja tal on piisav eneseväljendusoskus essee kirjutamisel. Kandidaadil on nõutaval tasemel omaloomingulisi töid, mida ta esitleb vestlusel. Kandidaadil on eelteadmisi arhitektuurivaldkonnast ja hästi põhjendatud huvi eriala vastu, ta on motiveeritud õppekava kui terviku läbimisest. Kandidaadil on nägemus isiklikust tööalasest spetsialiseerumisest pikas perspektiivis ning arhitektuuri õppekava rollist seoses tulevase tööalasele karjääriga.

Negatiivne skaala 0 kuni 4,99 punkti (ei kvalifitseeru vastuvõetuks):
Kandidaadi analüüsi- ja improviseerimisvõimed ning eneseväljendusoskus essee kirjutamisel pole piisavad. Kandidaadil ei ole nõutaval tasemel omaloomingulisi töid vestlusel esitlemiseks. Kandidaadil on küll huvi õppekaval õppimise vastu, kuid puudub selge arusaam ja eelteadmised arhitektuurivaldkonnast. Õpingute ühildamine õppetegevusvälise tegevusega on keeruline ning oht õpingute poolelijätmiseks on suur. Kandidaat ei oma ettekujutust tööalasest spetsialiseerumisest pikas perspektiivis ning ei oska seostada õpinguid arhitektuuri õppekaval tulevase tööalase arenguga.

Loomingulise testi hindamiskriteeriumid:

Positiivne skaala 5,00 kuni 10 punkti:
Loomingulised ülesanded on teostatud leidlikult, tööd on isikupärased ja väljendusrikkad. Kandidaat tunneb pildi pinna organiseerimise kompositsioonilisi võtteid, oskab rakendada perspektiivireegleid ning jälgida proportsioone ja hele-tumedust. Mahulise kompositsiooni ülesanded on teostatud heal tasemel, etteantud tingimusi on järgitud, otsuste ja valikute tegemisel on loovust, lahendus on terviklik.

Negatiivne skaala 0 kuni 4,99 punkti (ei kvalifitseeru vastuvõetuks):
Loomingulised ülesanded ei ole teostatud leidlikult, tööd pole isikupärased ega väljendusrikkad. Kandidaat ei tunne piisavalt pildi pinna organiseerimise kompositsioonilisi võtteid, ei oska rakendada perspektiivireegleid ning jälgida proportsioone ja hele-tumedust. Mahulise kompositsiooni ülesanded ei ole teostatud rahuldaval tasemel, etteantud tingimusi pole järgitud, otsuste ja valikute tegemisel pole piisavalt loovust, lahendus on ebaõnnestunud.

VASTUVÕTT EELNEVA KÕRGHARIDUSE BAASIL (nn magistritasemele)

Kandideerimise aluseks on eelnevad arhitektuurialased kõrgkooliõpingud (näiteks rakendusarhitektuur, maastikuarhitektuur, disain, sisekujundus jt).

Kandideerimiseks on vaja:

 1. Läbida eelhindamine portfoolio alusel. Digitaalne portfoolio (soovitavalt A3 mõõdus) esitada hiljemalt 28. juunil 2022 aadressil triinu-liis.looveer@taltech.ee
 2. Seejärel toimub vestlus erialakomisjoniga. Vestluse toimumise aeg on 30. juuni 2022 (lepitakse kokku individuaalne kellaaeg), toimumiskoht Tõnismägi 14, Tallinn, ruum 44. Vestlusele palume võtta kaasa paberkandjal portfoolio ning eelnevat haridust tõendav diplom ja akadeemiline õiend.
 3. Juhul kui hindamisel saadud otsus on positiivne, tuleb täita ning esitada VÕTA taotlus ja tõendusmaterjalid (diplom, akadeemiline õiend jm), tähtaeg 1. august 2022. Esitatud ja hinnatud VÕTA taotluse alusel selgub, millised ained 5-aastasest arhitektuuri õppekavast saavad varasemate õpingutega täidetud ja millised ained tuleb edaspidi õpingute käigus sooritada. VÕTA taotlus on tasuline, täpsemat infot tasumäärade kohta leiab SIIT. Kontakt katrin.soone@taltech.ee.
 4. VÕTA hindamisotsuse saamise järel (15. august 2022) esitada vabale õppekohtale kandideerimise avaldus, tähtaeg 22. august 2022 kell 12.00. triinu-liis.looveer@taltech.ee
   

NB! Eelneva erialase kõrghariduse olemasolul palume SAISi kaudu avaldust mitte esitada.

Motivatsioonikiri tuleb kirjutada inglise keeles.

Motivatsioonikirja sisu:

• Miks teid huvitab inseneeria?

• Miks valisite tulevasteks õpinguteks Tallinna Tehnikaülikooli?

• Mis on põhjused, miks valite integreeritud tehnoloogiate õppekava?

• Kas Te töötate või õpite? Kui töötate – siis kui kaua olete töötanud ja millises valdkonnas? Kas olete lõpetanud mõne muu õppekava? Mitu aastat on möödunud teie viimasest koolituskursusest kutsekoolis, keskkoolis või ülikoolis?

• Nimetage programmeerimiskeeled ja / või tarkvarapaketid, mida teate hästi ja oskate kasutada.

• Kirjeldage oma varasemaid inseneeria ja / või infotehnoloogiaga seotud kogemusi ja pädevusi - nt. tehtud tööd ja projektid, koolituskursustel või ise õpitud oskused, läbitud veebikursused,  jne.

• Kirjeldage oma keelteoskust.

• Kirjeldage oma rahvusvahelist kogemust - kas olete õppinud või töötanud välismaal, või olete reisinud teistesse riikidesse?

• Loetlege oma saavutused õppimises, nt. programmeerimise, matemaatika ja füüsika olümpiaadidel, võistlustel, häkatlonidel osalemine.

• Kirjutage oma huvidest ja ühiskondlikest tegevustest, sportlikest harrastustest ja saavutustest.

NB! Kui kasutate tsitaate või loetud materjalidest pärit infot, siis oluline on korralikult tsiteerida ja viidata kõikidele motivatsioonikirjas kasutatud allikatele (tsitaadid, väljaanded, ideed jne, mis pole teie enda omad). Viitamise ja tsiteerimise reeglite eiramist peetakse plagiaadiks ja see toob kaasa teie taotluse diskvalifitseerimise.

IT süsteemide administreerimise õppekava sisseastumiskatseks on erialaste teadmiste test. 

Sisseastumistest võimaldab õppima asuda ka neil, kellel juba mõningane IT-kogemus on olemas, kuid kes soovivad oma teadmisi süstematiseeritult täiendada. Testi keerukusastet võib võrrelda EUCIP ja COMPTIA administreerimise moodulite tasemega, on ka keerulisemaid ning lihtsamaid küsimusi.

Testi näidisküsimusi saate näha siit.

Test on valikvastustega ja selle sooritamiseks on aega maksimaalselt 90 minutit.

Hindamine: Testi eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti, positiivne tulemus on vähemalt 60 punkti.

IT-pädevuste testi on võimalik sooritada IT Kolledži õppehoone arvutiklassis (Raja 4c, Tallinn) või distantsilt interneti vahendusel (kasutades Proctorio tarkvara), st ülikooli kohapeale tulemata. 

Distantsvormis testil osalemiseks peab viibima eraldatud keskkonnas, kus on internetiühendus. Testi sooritamiseks on vajalik Google Chrome veebilehitseja kõige uuem versioon ning töötav veebikaamera ja mikrofon.

Täpsema info leiab kandideerija SAISist.

Õppekava IT süsteemide arendus SESSIOONÕPPE õppevormis on sisseastumiskatseks erialaste teadmiste test. Sessioonõppesse ootame kandideerima varasema IT-alase (töö)kogemusega huvilisi.


Testis käsitletavad teemad:

 1. Süsteemiarenduse protsess ja meetodid;
 2. Andmehaldus ja andmebaasid;
 3. Programmeerimine (mis on algoritm, süntaks jne.);
 4. Kasutajaliides ja veebidisain.

Testi näidisküsimused:

 1. Silurid (debugger) võimaldavad (valige üks):
  • muuta muutujate andmetüüpe
  • käivitada programmi tööd sammude kaupa
  • koondada programmifailid projektidesse
  • dekompileerida masinkoodi
 2. Kasutaja (user) on (valige üks):
  • isik, kes on kasutanud teenust või toodet
  • isik, kes kasutab teenust või toodet
  • isik või organisatsioon, kes tasub teenuse või toote eest
  • isik või organisatsioon, kes kasutab teenust või toodet
 3. Veebilehe kujunduse faili laiend on (valige üks):
  • XML
  • CSS
  • HTML

Test toimub IT Kolledži õppehoone arvutiklassis (Raja 4c, Tallinn). Test on valikvastustega ja selle sooritamiseks on aega maksimaalselt 1 tund.

NB! Üliõpilaskandidaatidel, kellel on test varasemalt sooritatud, peavad IT süsteemide arenduse sessioonõppesse kandideerimisel sooritama selle uuesti.

Hindamine: Testi eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti, positiivne tulemus on vähemalt 75 punkti. Kandidaadid, kes ei ilmu testile, saavad tulemuseks 0 punkti.

Keemiatehnoloogia õppekavale kandideerimiseks on sisseastumiskatseks vestlus.
Vestlust saab läbida ainult üks kord.


Vestluse teemad:
1. Miks on otsustatud valida just „Keemiatehnoloogia“ õppekava?
2. Millised on eelteadmised erialast ja õppekavaga seonduvatest päevakajalistest teemadest?
3. Milline on teadlikkus võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest, ettekujutus tulevasest tööalasest spetsialiseerumisest ja karjäärist? Kellena soovid töötada 10 aasta pärast?
4. Millised on eelnevad õpingud või töökogemus antud valdkonnas?
5. Kui palju aega on plaanis õppetööle pühendada? Kas töötatakse samal ajal? Missugused on võimalikud riskid (rahalised, ajalised võimalused, tervise- ja eraelulised riskid)? Missugused on riskide maandamise võimalused?


Hindamiskriteeriumid:
Iga vestluse teema eest on võimalik koguda 0–2 punkti.


Positiivne skaala 5–10 punkti
Kandidaadil on:
•    huvi antud õppekaval õppida; 
•    piisavad erialased algteadmised; sotsiaalne valmidus töötamiseks valitud erialal;
•    arusaam õppekava sisust, ettekujutus oma õpingutest ja tööalastest võimalustest tulevikus; 
•    eelnev haridus lähedasel erialal (nt, kutseharidus);
•    erialane töökogemus; 
•    motivatsioon, eeldused ja võimalused edukateks õpinguteks.


Negatiivne skaala 0-4,99 punkti (ei kvalifitseeru vastuvõetuks)
Kandidaadil:
•    puudub selge arusaam õppekava sisust;
•    ei ole ettekujutust võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest, tulevasest tööalasest spetsialiseerumisest ja karjäärist;
•    õpingute ühildamine töö või muu õppevälise tegevusega on keeruline ning oht õpingute pooleli jätmiseks on suur;
•    on terviseprobleemid, mis ei võimalda töötada kemikaalidega (nt kopsukahjustused, allergia või ülitundlikkus kindlatele kemikaalidele, psoriaasihaiged, kroonilised maksa- või neeruhaigused, epilepsia)


Kandidaat, kes ei ilmu vestlusele, saab 0 punkti.
 

Küberturbe tehnoloogiate õppekava sisseastumistingimused on matemaatilise, loogilise ja algoritmilise võimekuse test, motivatsioonikiri ja vestlus.
 

Test sooritatakse Moodle-keskkonnas inglise keeles ja see koosneb viiest ülesandest, mille lahendamiseks on aega neli tundi. Testi ülesanded põhinevad loogikal ja gümnaasiumimatemaatikal. Testil ei pea osalema kandidaadid, kes on sooritanud laia matemaatika või enne 2014. a. matemaatika riigieksami või TalTech matemaatika katse vähemalt 85-le punktile

Hindamine: testi eest on võimalik saada kuni 100 punkti (positiivne tulemus on vähemalt 60 punkti).
 

Motivatsioonikiri kirjutatakse inglise keeles ja see peab sisaldama järgmisi teemasid:
1. Why are you interested in the field of information technology (IT), especially cyber security topics?
2. Why did you choose Estonia and TalTech IT College for your future studies?
3. Do you work? For how long and in which field? How your current work is related to IT and cyber security?
4. Please mention the programming languages in which you have written at least 500 lines of code.
5. Please mention the operating systems that you have experience with.
6. Please describe your previous experience and competencies related to IT.
7. List your achievements in other fields, especially participating in contests in mathematics, physics and IT-related topics.
8. Please write about your interests and social activities (beyond IT and mathematics, physics).
 

Vastuvõtukomisjon hindab üksnes nende kandidaatide motivatsioonikirju, kes sooritasid testi positiivsele tulemusele või kelle matemaatikaeksami tulemus on vähemalt 80 punkti.
 

Vestlus toimub inglise keeles. Vestlusel keskendutakse motivatsioonikirjas väljatoodule, inglise keele oskusele, testi tulemustele ning üldisele motivatsioonile õpingutele asumiseks.

Hindamine: Vestluse ja motivatsioonikirja eest on võimalik saada kokku kuni 10 punkti (positiivne tulemus on vähemalt 6 punkti). Vestlusele pääsevad üksnes kandidaadid, kes sooritasid testi positiivsele tulemusele või kelle matemaatikaeksami tulemus on vähemalt 85 punkti

NB: Õppekava keel on inglise keel.

Laevajuhtimise õppekava konkursitingimused on järgmised:

 • lõputunnistuse keskmine hinne (max 5 konkursipunkti);
 • vestlus (max 10 konkursipunkti).

Õppekoht on garanteeritud, kui on täidetud järgnevad tingimused:

 • lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne on vähemalt 3,6
 • vestluse tulemus on vähemalt 5 punkti
 • avaldus on SAIS-is esitatud ja õppimatulek kinnitatud.

Enne õppetöö algust tuleb läbida tervisekontroll, nimekirja arstidest, kes võivad mereõppeasutusse õppima asujate tervisekontrolli läbi viia, leiab SIIT!

Vestlusel on võimalik käia ainult üks kord. 15-minutilise vestluse käigus esitatakse küsimusi ja tutvutakse üliõpilaskandidaadi motivatsiooni ning eelnevate teadmistega eriala kohta.

Vestlus

Vestlusele pääsemise eelduseks on vastuvõtuankeedi täitmine. Vestluse iga komponendi eest on võimalik saada kuni 2 punkti:

Karjäärivalikud, valdkonnaga kursisolek

Üliõpilaskandidaat hindab oma isikuomadusi, võimeid ja huvisid ning selgitab, kuidas laevajuhtimise eriala õpingud aitavad tal oma eeldusi paremini ära kasutada; toob välja seoseid erialase kõrghariduse ning tööalase konkurentsivõime vahel.

Huvi eriala vastu, õppekava valiku põhjendus

Kandidaat põhjendab selgelt oma huvi laevajuhtimise õppekaval õppimise vastu, tal on olemas ülevaade õppekava sisust ja põhjendab eriala eelistust ja seob selle oma arengueesmärkidega.

Tulevikuväljavaated, valmidus merel töötamiseks

Kandidaadil on selge arusaam tulevastest tööalastest võimalustest, ta toob näiteid spetsialiseerumisest pikemas perspektiivis, võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest; kirjeldab edasiõppimisvõimalusi pärast laevajuhtimise õppekava läbimist.

Õpivalmidus, suutlikkus õpingute lõpetamiseks

Kandidaadil on terviklik pilt ülikooli õppekorraldusest, ta oskab hinnata oma ajalisi ja rahalisi võimalusi täiskoormusega õppimiseks; on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise võimalused; toob selgelt välja statsionaarõppe plussid ja miinused ning Mereakadeemia kui õpikeskkonna eelistamise põhjused.

Eneseväljendusoskus

Vestlus on ladus; järgitud on eesti keele reegleid, keelekasutus on korrektne ja sobiv, sõnavara rikkalik ning stiil ladus.

Laevamehaanika õppekava konkursitingimused on järgmised:

 • lõputunnistuse keskmine hinne (max 5 konkursipunkti);
 • vestlus (max 10 konkursipunkti).
 • vestlusele pääsemise eelduseks on vastuvõtuankeedi täitmine ning esitamine

Õppekoht on garanteeritud, kui on täidetud järgnevad tingimused:

 • lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne on vähemalt 3,5
 • vestluse tulemus vähemalt 5 punkti
 • avaldus on SAIS-is esitatud ja õppima tulek kinnitatud.

Vestlus

Vestlusele on vaja kaasa võtta tervisetõend. Nimekirja arstidest, kes võivad mereõppeasutusse õppima asujate tervisekontrolli läbi viia, leiab SIIT.

Vestluse iga komponendi eest on võimalik saada kuni 2 punkti.

Karjäärivalikud

Kanditaat hindab oma isikuomadusi, võimeid ja huvisid ning selgitab, kuidas laevamehaanika eriala õpingud aitavad tema tugevusi rakendada valitud erialal; toob välja seoseid erialase kõrghariduse ning tööalase konkurentsivõime vahel nii merel, kui ka maal.

Huvi eriala vastu

Kandidaat põhjendab selgelt oma huvi laevamehaanika õppekaval õppimise vastu. Tal on olemas ülevaade õppekava sisust ja peaerialadest; põhjendab peaeriala eelistust ja seob selle oma arengueesmärkidega.

Tulevikuväljavaated

Kandidaadil on selge arusaam tulevastest tööalastest võimalustest, ta toob näiteid spetsialiseerumisest pikemas perspektiivis, võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest; kirjeldab edasiõppimisvõimalusi pärast laevajuhtimise õppekava läbimist.

Õpivalmidus

Kandidaadil on terviklik pilt ülikooli õppekorraldusest, ta oskab hinnata oma ajalisi ja rahalisi võimalusi täiskoormusega õppimiseks;
on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise võimalused; toob selgelt välja Mereakadeemia kui õpikeskkonna eelistamise põhjused. On valmis võtma vastutuse oma tulevas õpetegevuses ja täita oma lubadusi.

Eneseväljendusoskus

Suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus on ladus; keelekasutus on korrektne ja sobiv, sõnavara rikkalik ning väljendusviis ladus.

Vestluse iga komponendi eest on võimalik saada kuni 2 punkti.

Karjäärivalikud, valdkonnaga kursisolek
• Kandidaat nimetab mitu töökohta (ettevõtted, tehased, firmad jne) kus saab antud õppekava läbinu töötada.
• Kandidaadil on huvi tehnika, erinevate mehhanismide ja masinate vastu.
• Kandidaat teab (vähemalt on teinud eeluuringuid) erinevate energia liikide saamise tehnoloogiat.
• Kandidaat vastab küsimusele: Kellena soovid töötada 10 aasta pärast?

Huvi eriala vastu, õppekava valiku põhjendus
• Kandidaat nimetab vähemalt 2 põhjust, miks ta otsustab sisse astuda TalTech Virumaa kolledžisse; kandidaadil on tugev ja selge motivatsioon ja õppimistahe.
• Vestluse käigus selgub, et kandidaadi isikuomadused, oskused, hoiakud, pädevused on heas vastavuses antud õppekava spetsialiseerumise (masinaehitus/energiatehnoloogia/mäendus) nõuetega.

Tulevikuväljavaated, valmidus ettevõttes töötamiseks
• Tulevane üliõpilane on motiveeritud antud erialal õppimiseks ja teadlik vastava eriala töö võimalustest.
• Kandidaadil on varasemad head/väga head teadmised ja oskused antud õppekava valdkonnas, ta on motiveeritud antud õppekavas õppimiseks. Vestluse käigus selgus, et kandidaat on teinud eeluuringuid ning on selge soov antud erialal rohkem teada saada.

Õpivalmidus, suutlikkus õpingute lõpetamiseks
• Kandidaat on aktiivne, soovib ennast pidevalt arendada; teab millised tema omadused vajavad arendamist.
• Kandidaat on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise võimalused
• Kandidaat toob selgelt välja statsionaarõppe või kaugõppe plussid ja miinused ning Virumaa kolledži kui õpikeskkonna eelistamise põhjused.
•  Kohapeal teostatakse suulised matemaatika ja füüsika ülesanded.

Eneseväljendusoskus
• Vestlus on ladus; järgitud on eesti keele reegleid; keelekasutus on korrektne ja sobiv, sõnavara on rikkalik ning stiil ladus.
 

Meretehnika ja väikelaevaehituse õppekava konkursitingimused on järgmised:

 1. lõputunnistuse keskmine hinne (max 5 konkursipunkti);
 2. Vestlus, millele pääsemise eelduseks on vastuvõtuankeedi täimine (max 10 konkursipunkti). Vestlus toimub Kuressaares või videokõne vahendusel.

Õppekoht on garanteeritud, kui on täidetud järgnevad tingimused:

 • lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne on vähemalt 3,5;
 • vestluse tulemus vähemalt 5 punkti;
 • avaldus on SAIS-is esitatud ja õppima tulek kinnitatud.

Vastuvõtuankeedi ja  vestluse põhjal hinnatakse:

 • kandidaadi huvi, teadlikkust ning valmisolekut õppida meretehnika ja väikelaevaehituse õppekaval;
 • kandidaadi isikliku karjääri seost ülikooliõpingutega ning seost eelneva hariduse, vabatahtliku tegevuse ja/või tööalase kogemusega;
 • kandidaadi soovi õppida valitud vormis ja keskkonnas;
 • kandidaadi  motiveeritust õppima tulla;
 • suulist ja kirjalikku  eneseväljendusoskust.

I Karjäärivalikud, valdkonnaga kursisolek

Üliõpilaskandidaat

 • hindab oma isikuomadusi, võimeid ja huvisid ning selgitab, kuidas tehnikavaldkonna õpingud aitavad tal oma eeldusi paremini ära kasutada;
 • teeb oma seniste kogemuste najal tähelepanekuid inseneritöös, tootmises, ettevõtluses jm vajalike teadmiste ja oskuste kohta;
 • toob välja seoseid erialase kõrghariduse, praktilise kogemuse ning tööalase konkurentsivõime vahel.

1,5-3 punkti

 • Üliõpilaskandidaat kirjeldab oma varasemaid õpinguid, huvialasid, vabatahtlikku tegevust ja/või eelnevat tööalast kogemust, kuid need on isiklike arengueesmärkidega seostamata.
 • Üliõpilaskandidaadi valdkonnaga seotud karjääriplaan ei ole selge, kõrgkooliõpingute ja tööturunõuete seos piiritlemata.

0-1,49 punkti

II Huvi eriala vastu, õppekava valiku põhjendus

Kandidaat

 • põhjendab selgelt oma huvi väikelaevaehituse õppekaval õppimise vastu
 • on tutvunud õppekava sisuga

1,5-3 punkti

Kandidaat

 • põhjendab huvi väikelaevaehituse õppekaval õppimise vastu üldsõnaliselt,
 • õppekaval omandatavad erialateadmised ja -oskused toob välja osaliselt;

0-1,49 punkti

IV Õpivalmidus, suutlikkus õpingute lõpetamiseks

 • Kandidaadil on terviklik pilt ülikooli õppekorraldusest, ta oskab hinnata oma ajalisi ja rahalisi võimalusi täiskoormusega õppimiseks, töö ning õpingute ühildamiseks.
 • Kandidaat on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise teed.
 • Kandidaat toob selgelt välja statsionaar- või kaugõppe plussid ja miinused ning Kuressaare kui õpikeskkonna eelistamise põhjused.

1,5-2 punkti

 • Kandidaadil on ülevaade ülikooli õppekorraldusest, valmisolekut täiskoormusega õppimiseks on kirjeldatud üldsõnaliselt, selgitused võimalike takistuste kohta õppekava täismahus läbimiseks puuduvad.
 • Kandidaat ei too selgelt välja õppevormi ja õpikeskkonna valikukriteeriume.

0-1,49 punkti

V Kirjalik  ja suuline eneseväljendusoskus

 • Vastused vastuvõtuankeedi küsimustele on terviklikud ja omavahel loogilises kooskõlas.
 • Järgitud on eesti kirjakeele reegleid, keelekasutus on korrektne ja sobiv, sõnavara rikkalik ning stiil ladus.
 • Vormistus on ühtlane, kirja- ja trükivead puuduvad.

0,5-2 punkt

 • Vastused vastuvõtuankeedi küsimustele on üldsõnalised.
 • Keeleline teostus on nõrk – lauseehituses on vigu, esineb mõtte- ja sõnakordusi, stiil on sobimatu.
 • Vormistus ebaühtlane, esineb kirjavigu.

0-0,49 punkti

Mereveonduse ja sadamatöö korraldamise õppekava konkursitingimused on järgmised:

 1. lõputunnistuse keskmine hinne;
 2. motivatsioonikiri;
 3. vestlus.
   

Õppekoht on garanteeritud, kui on täidetud järgnevad tingimused: lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne on vähemalt 4,0, motivatsioonikirja tulemus vähemalt 5 punkti ning vestluse tulemus vähemalt 5 punkti; avaldus on SAIS-is esitatud ja õppimatulek kinnitatud.

Motivatsioonkiri
Lisaks lõputunnistuse keskmise hinde arvestamisele tuleb sisseastujal esitada motivatsioonikiri. Motivatsioonikiri lisatakse SAIS-is sisseastumisavaldusele. Motivatsioonikirja pikkuseks on kuni 1,5 lehekülge. Motivatsioonikiri annab ülevaate, kuidas on tulevane üliõpilane motiveeritud eriala õppima.

Motivatsioonikirja hindamiskriteeriumid
Motivatsioonikirja eest on võimalik saada maksimaalselt 10 punkti.
Üliõpilaskandidaat:
• põhjendab oma õppima asumise soovi ja huvi eriala vastu (15 %);
• hindab oma õpimotivatsiooni õppekava läbimiseks (35 %);
• analüüsib õpingute vajalikkust enda erialases arengus ja tööalases karjääris(35 %);
• esitab nägemuse enda tulevikust peale eriala omandamist (15%).

0 punkti saab kandidaat, kes ei esita motivatsioonikirja.

Vestlus
Vestluse eest on võimalik saada maksimaalselt 10 punkti.
Vestluse käigus vesteldakse samadel teemadel, millest tuleb motivatsioonikiri kirjutada.
Vesteldakse järgmistel teemadel:
- õppima asumise soov ja huvi eriala vastu;
- kandidaadi õpimotivatsioon õppekava läbimiseks;
- õpingute vajalikkus kandidaadi erialases arengus ja tööalases karjääris;
- kandidaadi nägemus enda tulevikust peale eriala omandamist.

 

Vestlusel on võimalik käia ainult üks kord. Vestluse käigus esitatakse küsimusi ja tutvutakse üliõpilaskandidaadi motivatsiooni ning eelnevate teadmistega eriala kohta.

Vestluse käigus hinnatavad valdkonnad/teemad:

1. Huvi eriala vastu, õppekava valiku põhjendus
Kandidaat põhjendab selgelt oma huvi Telemaatika ja arukate süsteemide õppekaval õppimise vastu, tal on olemas ülevaade õppekava sisust ja peaerialadest; põhjendab peaeriala eelistust ja seob selle oma arengueesmärkidega; vastab küsimusele: "Kellena soovid töötada 10 aasta pärast?"

2. Tulevikuväljavaated, valmidus erialal töötamiseks
Kandidaadil on selge arusaam tulevastest tööalastest võimalustest, ta toob näiteid spetsialiseerumisest pikemas perspektiivis, võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest; ettekujutus tööalasest karjäärist ja kuidas Telemaatika ja arukate süsteemide õppekava läbimine sellele kaasa aitaks. Vastab küsimusele: "Kellena soovid töötada 10 aasta pärast?"

3. Õpivalmidus, suutlikkus õpingute lõpetamiseks
Kandidaadil on valmisolek omandada infotehnoloogia ja automatiseerimise alased oskused ja teadmised; ootused õppe osas ehk arusaam omandatavatest teadmistest ja oskustest; ta oskab hinnata oma ajalisi ja rahalisi võimalusi täiskoormusega õppimiseks; on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise võimalused.

4. Eelnev haridus ja töökogemus
Kandidaadil on eelnev haridus ja töökogemus ning oodatav lisandväärtus Telemaatika ja arukate süsteemide õppekava läbimisest. Kohapeal võidakse paluda lahendada suuliseid matemaatika ülesandeid.

Vestluse hindamiskriteeriumid
Vestluse iga komponendi eest on võimalik saada kuni 2,5 punkti. Vestluse positiivne skaala 5–10 punkti, negatiivne skaala 0–4,99 punkti. 0 punkti saab kandidaat, kes ei ilmu vestlusele.

Veeteede haldamise ja ohutuse korraldamise õppekava konkursitingimused on järgmised:

 1. lõputunnistuse keskmine hinne (max 5 konkursipunkti);
 2. vestlus (max 10 konkursipunkti).

Õppekoht on garanteeritud, kui on täidetud järgnevad tingimused: lõputunnistuse kõikide ainete keskmine hinne on vähemalt 3,5 ning vestluse tulemus vähemalt 5 punkti, avaldus on SAIS-is esitatud ja õppimatulek kinnitatud.

Kandideerimiseks tuleb üliõpilaskandidaadil osaleda vestlusel.
10-minutilise vestluse käigus esitatakse küsimusi ja tutvutakse sisseastuja eelnevate teadmistega.

Vestluse hindamiskriteeriumid:

õppekava valiku põhjendus (4 punkti)
4 punkti - kandidaat põhjendab selgelt oma huvi veeteede haldamise õppe­kaval õppimise vastu, tal on olemas ülevaade õppekava sisust ning praktikavõimalustest; põhjendab peaeriala eelistust ning seob selle oma arengueesmärkidega.
2 punkti - kandidaat põhjendab huvi veeteede õppekaval õppimise vastu üldsõnaliselt, õppekaval omandatavad erialateadmised ja –oskused toob välja osaliselt; märgib ära küll eriala eelistuse, kuid valik jääb oma arengueesmärkidega seostamata.

tuleviku karjääriperspektiivid (2 punkti)
2 punkti – kandidaadil on selge arusaam tulevastest tööalastest võimalustest, ta toob näiteid spetsialiseerumisest pikemas perspektiivis, võimalikest tegevusaladest ja ametikohtadest; kirjeldab edasiõppimisvõimalusi pärast veeteede haldamise õppekava läbimist.
1 punkt – tulevased tööalased võimalused on kirjeldatud umbmääraselt, täpsemat valdkonda või tegevusala välja toomata; õppekava läbimise vajadus tööalaseks tegevuseks või edasiõppimiseks on nõrgalt põhjendatud.

õpivalmidus, suutlikkus õpingute lõpetamiseks (2 punkti)
2 punkt - kandidaadil on selge ülevaade ülikooli õppekorraldusest, ta oskab hinnata oma ajalisi ja rahalisi võimalusi täiskoormusega õppimiseks, töö ning õpingute ühildamiseks; on läbi mõelnud õppekava läbimist takistavad võimalikud töö- ja/või eraelulised riskid ning nende maandamise teed;
1 punkt - kandidaadil ei ole selget ülevaadet ülikooli õppekorraldusest, valmisolekut täiskoormusega õppimiseks on kirjeldatud üldsõnaliselt, selgitused võimalike takistuste kohta õppekava täismahus läbimiseks puuduvad.

piisav väljendusoskus eesti keeles (2 punkt)
2 punkti – kandidaat vastab küsimustele vabalt eesti keeles.
1 punkt – kandidaat saab küsimusest aru hästi, kuid küsimustele vastamine on raskendatud.

Sisseastumiskatsete perioodid

Sisseastumiskatseid saab 2023. aastal teha kolmel eri perioodil, kui katset korraldav teaduskond on selle võimaluse välja pakkunud.

Kõikide erialade sisseastumiskatseid saab kindlasti sooritada suvel 6.–10. juulil (3. periood).

 • Kogu kandideerimisperioodi jooksul saab ühe eriala katset sooritada ainult üks kord.

 • Erinevaid perioode katse sooritamiseks on kokku kolm.

 • Kahel esimesel perioodil toimuvad katsed siis, kui eriala esindajad seda soovivad. Kõikide erialade katseid kolmel esimesel perioodil ei pakuta. Katsetele registreerumine toimub SAIS-is avaldust esitades.

 • Kogu katse toimumise info on seejärel avaldusel nähtav. Kui katse sisuks on motivatsioonikiri, siis tuleb see lisada SAISi avaldusele enne avalduse esitamist.

 • Katse aega saab muuta kas kandideerija ise SAIS süsteemis avalduse alt või võttes ühendust aadressil vastuvott@taltech.ee.

 • Katsele registreerumine toimub siis, kui avaldus saab "esita" nupu vajutamise järel staatuseks „lubatud sisseastumiskatsele“. Kui avaldus läheb kõigepealt mingil põhjusel "ülevaatamisel" staatusesse (hariduse andmed on puudu, kandideerimise aluseks on valitud vale haridus, varem on õpitud tasuta bakalaureuseõppes vms), siis katsele registreerumine toimub alles pärast avalduse korrigeerimist, kui avaldus saab staatuseks "lubatud sisseastumiskatsele".

 • Hiljemalt 11. juuliks on kõik katsete tulemused (ka viimase perioodi omad) kantud SAIS-i kandidaadi poolt esitatud avaldusele, sõltumata katse sooritamise ajast.

 
TalTechi vastuvõtt on lävendipõhine ja iga eriala puhul on seatud kindel punktisumma, mis tagab õppekoha.
Seega kui katse on sooritatud, on kandideerijal teada, kas ta saab sügisel õppima asuda.

Sisseastumisavaldusi saab esitada 1. märtsist kuni 4. juulil kella 12.00-ni.
Õppekohti pakutakse lävendi ületanud kandidaatidele jooksvalt. Õppimatuleku soov tuleb SAIS-is kinnitada hiljemalt 13. juulil kell 23.59.


ANTUD PERIOODIL TOIMUVATE KATSETE LOEND KORRIGEERITAKSE HILJEMALT 20. DETSEMBRIKS 2022.

Õppekava Katse Kuupäev Katse kontaktisik Lisainfo
IT süsteemide arendus IADB (kaugõpe) Erialaste teadmiste test 23.03 Dagmar Tamme Testi sooritamine distantsilt ei ole võimalik
Laevajuhtimine VDLR Vestlus 24.03 Liana Šestak Vajalik tervisetõend
Laevamehaanika VDXR Vestlus 23.03 Marlen Pärjala Vajalik tervisetõend
Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine VDSR Vestlus 23.03 Tõnis Hunt
Meretehnika ja väikelaevaehitus SDSR Vestlus 23.03 Mihhail Afanasjev Toimub Saaremaal või veebis
Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine EDJR Vestlus 23.03 Veroonika Shirokova Toimub Virumaal või veebis
Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia EDTR (Virumaa peaeriala) Vestlus 23.03 Žanna Gratšjova Toimub Virumaal või veebis
Keemiatehnoloogia EDKR Vestlus 22.03 Antonina Zguro Toimub Virumaal või veebis
Õigusteadus HAJB Vestlus 23.03 Kristi Joamets

Veebis või kohapeal

Õppekava Katse Kuupäev Katse kontaktisik Lisainfo
IT süsteemide arendus IADB (kaugõpe) Erialaste teadmiste test 09.05 Dagmar Tamme Testi sooritamine distantsilt ei ole võimalik
IT süsteemide administreerimine IAAB Erialaste teadmiste test 11.05 Nele Teearu Saab teha nii kohapeal kui distantsilt
Laevajuhtimine VDLR Vestlus 12.05 Liana Šestak Vajalik tervisetõend
Laevamehaanika VDXR Vestlus 11.05 Marlen Pärjala Vajalik tervisetõend
Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine VDSR Vestlus 11.05 Tõnis Hunt
Meretehnika ja väikelaevaehitus SDSR Vestlus 11.05 Mihhail Afanasjev Toimub Saaremaal või veebis
Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine EDJR Vestlus 11.05 Veroonika Shirokova Toimub Virumaal või veebis
Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia EDTR (Virumaa peaeriala) Vestlus 11.05 Žanna Gratšjova Toimub Virumaal või veebis
Keemiatehnoloogia EDKR Vestlus 11.05 Antonina Zguro Toimub Virumaal või veebis
Arhitektuur EAUI

Erialane katse, essee

12.-14.05 Triinu-Liis Looveer

Erialase katse kestus 3 päeva. Toimub Moodle keskkonnas online. Vestlused toimuvad juulis.

Õppekava Katse Kuupäev Katse kontaktisik Lisainfo
IT süsteemide arendus IADB (kaugõpe) Erialaste teadmiste test

06.07 08.-09.07

Dagmar Tamme Testi sooritamine distantsilt ei ole võimalik
IT süsteemide administreerimine IAAB Erialaste teadmiste test 07.07 10.07 Nele Teearu
Küberturbe tehnoloogiad IVSB Vestlus 07.07 10.07 Dagmar Tamme Täpsed juhised edastab kandidaadile e-kirjaga Dagmar Tamme
Integreeritud tehnoloogiad MVEB Test, vestlus Tauno Otto
Laevajuhtimine VDLR Vestlus 06.-07.07 10.07 Liana Šestak Vajalik tervisetõend
Laevamehaanika VDXR Vestlus 06.-07.07 10.07 Marlen Pärjala Vajalik tervisetõend
Mereveonduse ja sadamatöö korraldamine VDSR Vestlus 06.-07.07 10.07 Tõnis Hunt
Meretehnika ja väikelaevaehitus SDSR Vestlus 06.07 07.07 Mihhail Afanasjev Toimub Saaremaal või veebis
Veeteede haldamine ja ohutuse korraldamine VDVR Vestlus Inga Zaitseva-Pärnaste
Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine EDJR Vestlus 06.-08.07 Veroonika Shirokova Toimub Virumaal
Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia EDTR (Virumaa peaeriala) Vestlus 06.-08.07 Žanna Gratšjova Toimub Virumaal
Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia EDTR (Tartu peaeriala) Vestlus 06.-07.07 Juulis ainult kohapeal
Keemiatehnoloogia EDKR Vestlus 06.-07.07 Antonina Zguro Toimub Virumaal
Arhitektuur EAUI Erialane katse, essee, vestlus 09.-10.07 Triinu-Liis Looveer
Õigusteadus HAJB vestlus 07.07 Kristi Joamets

Matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsed

TalTechi matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsete info:

 • 10.-21. juuni toimub matemaatika katseks ettevalmistav kursus (täpsem info siin)
 • 1. märts kuni 26. juuni kell 12.00 registreerumine matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsele (neile kellel eksamitulemused puuduvad või on alla lävendi). Matemaatika sisseastumiskatset ei saa sooritada need 2023 aasta lõpetajad, kelle laia matemaatika riigieksami tulemus on alla 40 punkti VÕI kitsa matemaatika riigieksami punktid alla 70 punkti.
 • 26. juuni kell 10.00 toimub matemaatika sisseastumiskatse konsultatsioon katsele registreerunutele
 • 27. juuni kell 10.00 TalTechi matemaatika sisseastumiskatse
 • 28. juuni kell 10.00 TalTechi eesti keele sisseastumiskatse


NB! TalTechi matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatsele tuleb registreeruda SAISis sisseastumisavaldusel. Mõlemale katsele pääsevad ainult eelnevalt registreerunud kandidaadid.
Välisriigis keskhariduse omandanutel toimub konkurss matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatse tulemuste alusel juhul, kui nad ei ole sooritanud vajalikke Eesti riigieksameid.
Pane tähele! Katsetele on mõtet tulla ainult siis, kui riigieksamitulemustega lävendit ei ületa! Lävendid on erialati erinevad, matemaatika katse tulemus peab olema sama kõrge, kui on eriala lävend matemaatika riigieksami puhul. Kui lävend on juba ületatud, on koht Tallinna Tehnikaülikooli poolt garanteeritud ja katsele tulekul ei ole mõtet.
Vaata vastuvõtutingimusi erialade kaupa siit, et teada saada, kas ületad oma tulemustega soovitud eriala lävendi või mitte.

TalTechi matemaatika sisseastumiskatse

Katse põhineb laial matemaatikal ja sisseastumisel saab katse tulemust kasutada laia matemaatika riigieksami tulemuse asemel.
Sisseastumiskatse matemaatikas võib sooritada, kui:

 • erialale kandideerimiseks nõutud matemaatika riigieksam on sooritamata;
 • matemaatika riigieksam on sooritatud alla TalTechi lävendi;
 • sooritatud on kitsa matemaatika riigieksam;
 • rakenduskõrgharidusõppesse kandideerimiseks nõutud keskkooli lõputunnistuse keskmine hinne on alla lävendi.

NB! Matemaatika sisseastumiskatset ei saa sooritada need 2023 aasta lõpetajad, kelle laia matemaatika riigieksami tulemus on alla 40 punkti VÕI kitsa matemaatika riigieksami punktid alla 70 punkti.

Matemaatika sisseastumiskatse toimub 27.06.2023 kell 10.00.

Matemaatika sisseastumiskatsed toimuvad ainult eesti keeles!

Katsele eelneval päeval (26. juunil kell 10.00-17.00) toimub Tallinnas tasuta konsultatsioon katsele registreerunutele.

TalTechi eesti keele sisseastumiskatse

Katset arvestatakse eesti keele riigieksami tulemuse asemel, kui:

 • eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksamit ei ole sooritatud;
 • eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksami tulemus on alla TalTechi nõutud lävendi.

Eesti keele sisseastumiskatse toimub 28.06.2023 kell 10.00 Tallinnas (TalTech peamajas)

Eesti keele sisseastumiskatse ülesehitus

Test koosneb 5 ülesandest ja selle maksimumväärtus on 100 punkti.
Ülesanded ja punktid jaotuvad järgmiselt:

 • funktsionaalse tarbeteksti koostamine (20 punkti) – hinnatakse teksti sisu, ülesehitust, sõnastust ja õigekeelsust;
 • sõnavara kontroll (15 punkti) – hinnatakse eesti keele põhisõnavara tundmist ja selle tähendustes orienteerumist;
 • ortograafia (20 punkti) – hinnatakse nii omasõnade kui ka levinumate võõrsõnade õigekirja;
 • teksti sisule vastav keeleline vormistamine (30 punkti) – hinnatakse õigekeelsust;
 • lugemisülesanne (15 punkti) – hinnatakse tekstist arusaamist ja kontrollküsimustele antud vastuste selgust, täpsust ja asjakohasust.
   

Sessioonõpe

TalTech pakub sessioonõpet, mis võimaldab ennast erialaselt täiendada ja omandada kõrgharidus paindlikumalt.

 • Eestikeelne sessioonõpe on tasuta, kui õpitakse nominaalkoormusega (30 EAP semestris). Osakoormusega õpe on tasuline.
 • Kui erialal pakutakse nii päevaõppe kui ka sessioonõppe võimalust, siis toimub kandideerimine samadel alustel ja samas pingereas. Avaldusele saab märkida, millises vormis soovite alustada. Erandiks IT süsteemide arendus, kus erinevas õppevormis on kandideerimise alused erinevad.
 • Kui üliõpilane on varem õppeasutustes sooritanud õppeaineid, osalenud täienduskoolitustel ja/või õppinud töökogemusest, siis on võimalik taotleda omandatud teadmiste ja oskuste arvestamist õppekava täitmiseks. Enne varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise ehk VÕTA taotluse esitamist tutvu VÕTA juhendite ja reeglitega.
 • Sessioonõpe on valdavalt iseseisva tööga õppevorm, auditoorse töö maht moodustab kuni 25% õppeaine mahust. Õppetöö toimub sessiooniti, tavaliselt üle nädala reede õhtuti ja laupäeviti.
 • Õppekeeleks on eesti keel.
 • Õppelaenu ja õppetoetust on võimalik taotleda üliõpilastel, kes õpivad täiskoormusega (peavad sooritama vähemalt 45 EAP-d aastas).

Sessioonõppe õppekavad kõrghariduse I astmes

 • IT süsteemide arendus
 • Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine (õppetöö Virumaal)
 • Keemiatehnoloogia (õppetöö Virumaal)
 • Telemaatika ja arukad süsteemid (sessioonõpe ainult Virumaal)
 • Meretehnika ja väikelaevaehitus (õppetöö Kuressaares)

Ingliskeelne õpe

Inglise keeles saab õppida järgmistel bakalaureuseõppe erialadel:

 • Integreeritud tehnoloogiad*
 • Küberturbe tehnoloogiad*
 • Rahvusvaheline ärikorraldus**
 • Õigusteadus**

* Euroopa Liidu kodanikele õppimine nominaalkoormusega (30 EAP semestris) tasuta
** Õppimine tasuline

Õppeteenuste tasumäärad on leitavad siit.

Inglise keeles õppima asumise eelduseks on inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel. B2 taset tõendavad tulemused järgmistel eksamitel/testidel:

 • inglise keele riigieksam (1997.-2013. aastal vähemalt 66 punkti, alates 2014. aastast B2 tase)
 • TOEFL iBT test (Test of English as a Foreign Language, Internet Based Test) ja TOEFL iBT Special Home Edition test tulemusega vähemalt 75 punkti, millest osaoskused vähemalt: kuulamine 17 punkti, lugemine 18 punkti, rääkimine 20 punkti, kirjutamine 17 punkti.
 • IELTS (International English Language Testing System) – üldine tulemus vähemalt 6 punktile (ükski osaoskus ei tohi olla alla 5,5 punkti)
 • FCE (Cambridge English: First) – vähemalt hindele B
 • CAE (Cambridge English: Advanced) – vähemalt 165 punkti kuulamise, kirjutamise, lugemise ja rääkimise osaoskuses.
 • CPE (Cambridge English: Proficiency)
 • PTE Academic (Pearson Test of English Academic) – vähemalt 55 punkti igas osaoskuses.
 • Cambridge ESOL tests: ILEC ja ICFE
 • Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (CELTA)
 • Soome küpsuseksam (ylioppilastutkinto) inglise keeles (pikk kursus) – vähemalt hindele cum laude approbatur või üldkeskhariduse baasil (lukion päätötodistus) läbitud inglise keele kursus vähemalt hindele 7 (hyvä).
 • Eesti, Taani, Belgia, Rootsi, Norra, Hollandi või Luksemburgi keskhariduse riigieksam inglise keeles vähemalt tulemusele B2.
 • Läti ja Leedu keskhariduse riigieksami tulemus inglise keeles vähemalt tulemusele 70 punkti (B2).

 • TalTechis kohapeal tehtav inglise keele test

Välismaal lõpetanud

Kui Eesti kodakondsusega kandidaat on omandanud Eesti keskharidusele vastava haridustaseme välismaal, tuleb tal lisaks oma lõpudiplomile esitada Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang ja soovitus. Soovituse taotlemine võtab aega kuni kuu, seetõttu peaks sisseastuja sellega tegelema hakkama juba enne vastuvõtuperioodi.

Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangut ja soovitust ei nõuta välismaal IB õppekava (International Baccalaureate) ja EB õppekava (European Baccalaureate) järgi õppinud sisseastujatelt.

Kui kandidaadil pole sisseastumistingimustes nõutud riigieksamit sooritatud, saab ta sisse astuda kas Eesti riigieksamite või TalTechi matemaatika ja/või eesti keele sisseastumiskatsete alusel.

IB/EB diplomiõppe lõpetanud

IB ja EB programmide lõpetanute puhul arvestatakse riigieksamitega samadel alustel IB/EB diplomiga lõpetanute puhul nende sooritatud eksameid õppeainetes, mis vastavad TalTechi nõukogu poolt kinnitatud konkursi tingimustele ja kandideerimise nõuetele sisseastumisel bakalaureuse-, inseneri-, rakenduskõrgharidusõppesse (üldreeglina matemaatika ja eesti keel).

IB/EB tulemused teisendatakse ümber 100-punktisele skaalale, et need oleksid Eesti riigieksamitega võrreldavad. Standard Level (SL) ja Higher Level (HL) hinnete ümberarvestamise skaalad on välja toodud allolevas tabelis. HL taseme hinnete ümberhindamisel korrutatakse SL taseme tulemus 1,2-ga.

IB kooli hinne SL ümberhinnatud tulemus HL ümberhinnatud tulemus
7 100 100
6 85 100
5 75 90
4 63 76
3 48 58
2 30 36
1 - -


Mathematics SL/HL, Mathematics: analysis and approaches SL/HL ja Mathematics: applications and interpretation HL loetakse võrdseks laia matemaatika riigieksamiga. Mathematical Studies SL/HL ja Mathematics: applications and interpretation SL loetakse võrdseks kitsa matemaatika riigieksamiga ja sellega TalTechi kandideerida ei saa.

Eestis IB programmi alusel õppivad õpilased saavad valida üheks koolis õpitavaks aineks eesti keele ja sooritada ka vastava IB eksami.

Kui kandidaadil pole vastavat eksamit IB/EB diplomiõppe raames sooritatud, saab ta sisse astuda kas Eesti riigieksamite või TalTechi matemaatika ja/või eesti keele sisseastumiskatsete alusel.
 

Õppimine välismaal

TalTechi üliõpilastele pakutakse palju erinevaid võimalusi läbida osa õpingutest või praktikast välismaal. 

Loe lisaks!

Kontakt