Tallinna Tehnikaülikool

Tallinlane Argo Tarkiainen töötab Statistikaametis analüütikuna palga ja tööjõukulu teemadel. Majandusest ja matemaatikast huvitatud noormees omandas bakalaureusekraadi Tallinna Tehnikaülikoolis Maa-teaduse erialal, kuid edasiõppimise võimalusi otsides jõudis majandusanalüüsi erialani. Majandusanalüüsi magistriõpingud lõpetas ta 2021. aasta kevadel. 

Argo Tarkiainen
Argo Tarkiainen. Foto: erakogu

Mida on Sulle andnud see, et mõistad majandusprotsesse? 

See aitab tööalaselt paremini mõista ja selgitada, miks mingid muutused on toimunud. Lisaks aitab majandusprotsesside mõistmine langetada isiklikus elus targemaid ja läbimõeldumaid otsuseid. 

Milliseid maailma põletavaid probleeme saaks lahendada majandusanalüüsi abil? 

Elame infoühiskonnas, kus iga sekund tekib suurel hulgal andmeid, mille abil oleks võimalik leida lahendusi ühiskonnas esinevatele probleemidele nagu vaesus, ebavõrdsus, liiklusohutus või turvalisus. 

Milliste põnevate teemadega Sa oma praegusel töökohal tegeled? 

Tegelen palga ja tööjõukulu teemadega. Töö hõlmab endas justnimelt andmete analüüsi ja tulemuste jagamist ühiskonnas ning koostööd Euroopa Statistikaametiga ja teiste riikidega. 

Milliseid erialal saadud teadmisi või oskusi Sa töökohal kõige rohkem kasutad? 

Kõige suurem kasu on olnud erinevate analüüsitarkvarade kasutamisest, mis aitab kaasa analüüsi ettevalmistusel ja läbiviimisel. Õppejõudude ja kursusekaaslaste ettekanded avardasid silmaringi väga erinevate teemadel, need aitasid paremini mõista keerukaid protsesse, mis toimuvad meie ümber. Lisaks sain palju teadmisi ja oskusi majandusprotsesside mõistmisel – minu eelnevates õpingutes ei olnud majandusprotsesside mõistmisel väga suurt rolli. 

Üks põnev seik, mis on sel erialal töötades ette tulnud. 

Kui sai Rootsi statistikaametiga vahetatud ideid, kuidas kasutada palga ja tööjõukulu statistikas registrites olevaid andmeid. 

Majandusanalüüsi õppekava eesmärk on anda põhjalik majandusteaduslik haridus koos praktiliste oskustega. Meil on väga tihe koostöö nii era- kui avaliku sektoriga, õppeainete väljaarendamisesse ja õpetamisesse on kaasatud Eesti Panga, Rahandusministeeriumi, Praxise, Swedpanga ja SEB esindajad. Enamik õppejõududest on noorema põlvkonna doktorikraadiga teadlased, kellel lisaks tugevatele teoreetilistele teadmistele on olemas ka praktiline töökogemus erinevates majandusvaldkonna ettevõtetes. Tutvu õppekavaga: taltech.ee/majandusanaluus

Laeb infot...