Site logo

Majandusanalüüs

MAJANDUSANALÜÜSI ÕPPEKAVA LÄBINUNA OSKAD ANALÜÜSIDA JA MODELLEERIDA KEERUKAID MAJANDUSPROBLEEME JA LANGETADA LÄBIMÕELDUD OTSUSEID. TÖÖLE ON VÕIMALIK ASUDA MAJANDUSANALÜÜTIKU, ÖKONOMISTI, ÄRI- VÕI ANDMEANALÜÜTIKU VÕI KA POLIITIKAKUJUNDAJANA.

 • Majandusanalüüsi magistriprogrammil on väga tihe koostöö nii era- kui ka avaliku sektoriga, õppeainete väljaarendamisesse on kaasatud Eesti Panga, Rahandusministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Swedpanga ja SEBi esindajad.
 • Enamik õppejõude on noorema põlvkonna doktorikraadiga teadlased, kellel on tugevate teoreetiliste teadmiste kõrval olemas ka praktiline töökogemus majandus-, finants- või analüüsivaldkonnas.
 • Majandusanalüüsi ja rahanduse instituut teeb Horizon 2020 projekti IBEP raames teaduskoostööd Aalto Ülikooli, Helsingi Ülikooli ja Tel Avivi Ülikooliga, kaasates õpetamisse ka rahvusvaheliselt tunnustatud teadlasi ja õppejõude.
 • Programmis omandatavad majandusalased teadmised ja analüüsioskused on kõrgelt hinnatud tööandjate poolt nii riigiasutustes, finantssektoris kui ka suurettevõtetes.

EESMÄRK

Majandusanalüüsi õppekava eesmärk on anda põhjalik majandusalane haridus koos praktiliste analüütiliste oskustega. Tööandjad – nii ettevõtted kui ka avaliku sektori asutused – vajavad analüütikuid, kes oskavad välja tuua majandusalaseid küsimusi või probleeme ning leida neile analüütiliste meetodite abil vastuseid või lahendusi.

Millised majandusprotsessid mõjutavad Sinu ettevõtte ärivaldkonda? Mis on põhjus ja mis on tagajärg? Millised tegurid mõjutavad ettevõtte klientide otsuseid? Kuidas see teadmine oma ettevõtte kasuks tööle panna?

Selleks on Sul vaja teada, millised on klientide ja ettevõtete otsustamise protsessid ning kuidas toimib majandus nii riigi kui ka globaalsel tasandil. Samuti on Sul vaja oskusi töödelda ning analüüsida mõtestatult majandusnäitajaid ja kliendiandmeid, mida asutused ja ettevõtted koguvad järjest suuremates kogustes.

Eriala sisu

Õpingute käigus saad põhjalikud teadmised majandusprotsesse selgitavatest mudelitest ja nende kasutamisest majandusanalüüsis. Majanduses toimuvad keerukad protsessid on omavahel tihedalt seotud. Näiteks on majanduse olukord seotud hõive ja palkadega, need mõjutavad toodete nõudlust ja tarbimine määrab omakorda olukorra majanduses. Mis juhtub nõudlusega, kui tööjõumaksud suurenevad? Mikro- ja makroökonoomikas ning avaliku sektori ökonoomikas õpid, mis on põhjus ja mis on tagajärg ning õpid eristama mitmesuguste tegurite mõju. Konkurentsiökonoomikas omandad konkurentsiolukorra kaardistamise oskuse.

Majandusküsimuste praktiliseks lahendamiseks õpid, kuidas teha mitmemõõtmelist statistilist analüüsi ja kuidas kasutada ökonomeetrilisi meetodeid majandusküsimustele vastuste leidmiseks. Õpid töötama statistika ja andmetöötlusprogrammidega (R, Stata, Eviews) ja kasutama erinevaid programmeerimiskeeli. Valikainetes on Sul võimalus täiendada oma teadmisi andmeanalüüsis vajalikes programmeerimiskeeltes (SQL, Python), avalikus sektoris kasutatavates analüüsimeetodites ja ettevõtte rahanduse valdkonnas.

Kuna analüütilisi oskusi saab õppida peamiselt tegemise kaudu (learning by doing), on igas õppeaines lisaks loengutele ja seminaridele oluline roll iseseisvatel kodutöödel ja projektidel, nii individuaalselt kui ka rühmatööna.

Majandusanalüüsi õppekava 120 ainepunktist (EAP) poole (60 EAP) annavad kohustuslikud majandusteaduse ja kvantitatiivsete meetoditega seotud ained. Lisaks on võimalik valida 24 EAP ulatuses IT-valdkonna, ettevõtte rahanduse või riigivalitsemisega seotud õppeaineid. Erialapraktikat saab teha 6 EAP ulatuses ja magistriseminar (6 EAP) valmistab ette magistritöö kirjutamiseks 24 EAP mahus.

Magistriprogrammi kontaktõpe toimub õhtuti ja mõnel semestril ka laupäeva hommikuti, võimaldades omandada magistrikraadi töötamise kõrvalt.

TUTVU MAJANDUSANALÜÜSI ÕPPEKAVA TÄISVERSIOONIGA

 

SBG raamatukogu

MIKS ÕPPIDA JUST TALTECHIS?

Majandusanalüüsi õppekaval on olulisel kohal teoreetiliste teadmiste kombineerimine praktiliste analüütiliste oskustega, mis aitab õpitut tööturul rakendada. Kõikidel õppejõududel on praktiline ülikooliväline töökogemus ning hea arusaam, milliseid majandusalaseid teadmisi ja analüütilisi oskusi tööturul vajatakse.

TalTechi majandusanalüüsi ja rahanduse instituut arendab Euroopa Liidu Horizon 2020 projekti IBEP raames koostööd Aalto Ülikooli, Helsingi Ülikooli ja Tel Avivi Ülikooliga, kus toimuvad rahvusvahelised töötoad, suvekoolid ja konverentsid.

Majandusanalüüsi õppekava õppeained ja õppejõud on tudengite seas väga kõrgelt hinnatud. Eriala lõpetanute tugevad magistritööd on igal aastal pälvinud mõne preemia või muu tunnustuse.

Majandusanalüüsi õppegrupp on üldjuhul väike, mis aitab tudengitel tekitada hea koostöö ja meeskonnatunde. Ingliskeelsetes õppeainetes osaleb ka rahvusvahelisi tudengeid, samuti on võimalik õppida üks semester Erasmus+ programmi raames Euroopa ülikoolides, mis annab võimaluse laiendada erialast võrgustikku ka rahvusvaheliselt.

Majandusanalüüs

Tulevik

MAGISTRIKRAADI OMANIKUNA OSKAD ANALÜÜSIDA JA MODELLEERIDA KEERUKAMAID MAJANDUSPROBLEEME, TEGUTSED STRATEEGILISELT JA LANGETAD PÕHJALIKULT LÄBIMÕELDUD OTSUSEID.

Õpingute käigus saad põhjalikud teadmised majandusprotsesse selgitavatest mudelitest ja nende kasutamisest majandusanalüüsis. Õpid, kuidas teha mitmemõõtmelist statistilist analüüsi ja kasutada erinevaid ökonomeetrilisi meetodeid majandusküsimuste lahendamiseks. Valikainetes on Sul võimalus täiendada oma teadmisi andmeanalüüsis vajalikes programmeerimiskeeltes, avalikus sektoris kasutatavates analüüsimeetodites ja ettevõtte rahanduse valdkonnas.

KES SAAB SINUST PÄRAST LÕPETAMIST?

Majandusanalüüsi magistrikraadiga võid tööle asuda majandusanalüütikuna, äri- või andmeanalüütikuna, ökonomistina, strateegina, konsultandina või poliitikakujundajana. Sinu analüüsioskusi ja teadmisi vajavad ministeeriumid, riigiasutused ja finantssektor, aga ka telekommunikatsioonifirmad, jaekaubanduse ettevõtted ja uuringutega tegelevad ettevõtted.

 

Vaata, mida räägivad õppekava kohta tööandjad:

Silmapaistvad vilistlased

TalTechi majandusanalüüsi silmapaistvaid magistrante on tunnustatud mitmete preemiatega:

 • 2020: Krista Tarkmees, Eesti Panga teaduspreemia
 • 2019: Indrek Viires, Rein Otsasoni stipendium
 • 2018: Janely Põllumägi, Eesti Panga teaduspreemia
 • 2017: Birgit Hänilane, Eesti Statistikaameti Albert Pulleritsu nimeline preemia
 • 2017: Janely Põllumägi, Rein Otsasoni stipendium
 • 2016: Marianna Rõbinskaja, Eesti Panga teaduspreemia
 • 2015: Heili Hein, Rein Otsasoni stipendium

Vaata, mida räägivad õppekava kohta programmi vilistlased:

Kas sobib mulle?

SBG tudengid (small)
 • Sinu tugevuseks on matemaatiline-analüütiline mõtlemine.
 • Sulle meeldib analüüsida andmeid, esitada majandus- või ärialaseid küsimusi ning leida neile andmete analüüsimise abil vastused.
 • Oled valmis pühendama olulise osa oma ajast õpingutele, sest uute teadmiste omandamine magistriõppes on aeganõudev.
 • Soovid omandatud oskusi kasutada oma praeguses või tulevases töökohas.

Tuleb arvestada, et mitmed kohustuslikud õppeained on inglise keeles ning õppekava lõpuks omandad ka erialase inglise keele.

Sisseastumine

 • Konkursi tingimused: kõrgharidus majanduses või muu kõrgharidus tingimusel, et vähemalt 36 EAP ulatuses on läbitud kvantitatiivsete meetodite/majanduse aineid või on olemas tööstaaž analüütikuna vähemalt 1 a
 • Kandideerimise nõuded: CV ja vestlus
 • Õppekohti: lävendipõhine vastuvõtt
 • Võimalik maksimaalne konkursi punktide arv: 10
 • Künnis: õppekoht on garanteeritud, kui koondtulemus on vähemalt 5 punkti

KEDA OOTAME ÕPPIMA?

Õppekavale on võimalik õppima asuda kõigil, kellel on kõrgharidus majanduses. Lisaks on võimalik õppima tulla neil, kellel on bakalaureusekraad või sellega võrdsustatud õpe ning kes on töötanud vähemalt ühe aasta analüütikuna või kes on täiendavalt läbinud Tallinna Tehnikaülikooli rakendusliku majandusteaduse bakalaureuse õppekava kõrvaleriala mooduli või järgmised eeldusained (kokku 36 EAPd):

 1. majandusmatemaatika I
 2. statistika
 3. ökonomeetria
 4. mikroökonoomika I
 5. makroökonoomika I
 6. avaliku sektori ökonoomika

Eeldusainete nimetused võivad õppeprogrammide lõikes varieeruda, küsimuste korral aitab õppekonsultant Tiina Parve. Eeldusaineid on võimalik läbida TalTechi Avatud Ülikoolis. Õppima asumise soovi registreerimiseks pöördu õppekonsultandi Tiina Parve (tiina.parve@taltech.ee) poole.

Vaata siit Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppekavu, mille lõpetajatel on võimalik otse kandideerida Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna magistriõppesse.

Küsi lisa

Vastuvõtu peaspetsialist

Vastab vastuvõtutingimusi puudutavatele küsimustele.

Anne Urbla

Anne Urbla
620 3530
anne.urbla@taltech.ee

Õppekonsultant

Vastab õppetööd ja õppe korraldust puudutavatele küsimustele.

Tiina Parve

Tiina Parve
620 2647
tiina.parve@taltech.ee

Programmijuht

Vastab õppekava sisu puudutavatele küsimustele.

Merike Kukk

Merike Kukk
620 4069
merike.kukk@taltech.ee