Tallinna Tehnikaülikool

Majandusanalüüsi magistriprogrammi magistrandid kaitsesid mai lõpus oma lõputöid. Vladislav Fjodorovi magistritöö eesmärk oli analüüsida, kuidas jaguneb kinnisvaramaksu koormus erinevate leibkonnagruppide vahel,  kui võtta Eestis kasutusele vastavalt kas Soomes, Lätis või Leedus kasutatav kinnisvaramaksu süsteem.  Uurimusest selgub, et kõik analüüsitud stsenaariumid on regressiivsed sissetuleku suhtes, s.t. nad ei suuda vähendada sissetulekute ebavõrdsust.   

Vladislav Fjodorov
Vladislav Fjodorov. Foto: erakogu

Kuidas valisid oma magistritöö?

Magistriseminari aine algusest hakkasin mõtlema, millise teema ma võiksin valida oma magistritöö teemaks. Potentsiaalseid teemasid oli palju, aga neid ei olnud võimalik uurida puuduvate varasemate uurimuste või andmete tõttu. Kui minu enda ideed olid ammendunud, pakkus minu magistritöö juhendaja uurida kinnisvaramaksu potentsiaalseid jaotuslikke mõjusid Eesti leibkondadele. See teema oli minu jaoks nii põnev ja huvitav, et võtsin pakkumise hea meelega kohe vastu. Teema tundus huvitavam ka sellepärast, et minu bakalaureusetöö oli samuti seotud kinnisvaraga.

Miks on see teema oluline/asjakohane?

Viimastel aastakümnetel on maailmas kiirenenud ebavõrdsuse kasv, mis vähendab inimeste heaolu ning pärsib pikaajalist majanduskasvu. Kinnisvaramaksu abiga on võimalik vähendada ühiskonnas esinevat ebavõrdsust ning kiirendada majanduskasvu. Selleks, et võtta tulevikus kasutusele kinnisvaramaks, on aga oluline mõista, millised jaotuslikud mõjud kaasnevad erineva ülesehitusega kinnisvaramaksudega.

Mis andmeid sa kasutasid? Kust sa andmed said?

Kasutasin magistritöös Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringu (inglise keeles Household Finance and Consumption Survey) 2017. aasta küsitlusvooru mikroandmeid. Kasutatud andmed ei ole avalikult kättesaadavad, mistõttu tuli neile ligipääsu saamiseks esitada andmetaotlus Eesti Pangale.

Millist meetodit sa kasutasid, kuidas jõudsid sobiva meetodini?

Magistritöö eesmärgi täitmiseks tuli mul oma magistritöös kasutada uudset lähenemist kinnisvaramaksude uurimisel. Kasutasin erinevaid meetodeid: lineaarseid ja mittelineaarseid mudeleid ning mikrosimulatsioone. Majandusanalüüsi õppekaval sain palju teadmisi mittelineaarsete mudelite kasutamisest ning samuti õppisin võrreldes bakalaureuse tasemega juurde keerukamaid lineaarseid mudeleid. Täiesti uueks kogemuseks oli mikrosimulatsioonide tegemine, mille ma õppisin selgeks iseseisvalt lõputöö kirjutamise käigus.

Mis tulemusteni jõudsid? Mis on järeldused?

Kinnisvaramaksu mikrosimulatsioonide tulemused näitasid, et stsenaariumid, kus on vähem välistusi ja kõrgemad maksumäärad, genereerivad suuremat maksutulu. Jõukamate detsiilide esindajatelt kogutud maksutulu moodustab küll suure osa kinnisvaramaksu kogutulust, kuid sissetulekute osas osutusid magistritöös analüüsitud stsenaariumid ikkagi regressiivseteks. Ükski viiest stsenaariumist ei vähendanud sissetulekute ebavõrdsust. Kõige vähem suurendas ebavõrdsust progressiivseima ülesehitusega kinnisvaramaksu stsenaarium, milleks oli Leedus kehtiv kinnisvaramaksu stsenaarium. Magistritöös saadud tulemuste põhjal minimeeriks ühiskonnas esinevat sissetulekute ebavõrdsust samaaegselt märkimisväärset maksutulu genereerides kõige paremini kinnisvara väärtuste suhtes progressiivne kinnisvaramaks, mis sisaldab ka vaesemate leibkondade maksuvabastust. Saadud tulemused ei ole lõplikud, kuna antud teemat on võimalik edasi arendada kasutades ka paneelandmeid või uurides kinnisvaramaksu interaktsioone muude maksudega.

Mida sa magistritöö kirjutamise käigus uut õppisid?

Magistritöö kirjutamise käigus õppisin tegema mikrosimulatsioone ning seda, kuidas nende käigus saadud tulemusi tõlgendada. Mikrosimulatsioonide tulemuste tõlgendamine on mõnevõrra erinev protsess regressioonanalüüsi käigus saadud tulemuste tõlgendamisest. Tulemuste tõlgendamine ja erinevate analüüsietappide kokku sidumine aitasid arendada minu analüüsioskusi.

Tagasivaatavalt kogu magistriprogrammile, milliseid saadud oskusi/teadmisi hindad kõige rohkem?

Kõige rohkem hindan majandusanalüüsi õppekaval saadud tugevaid teoreetilisi teadmisi, kasulikke praktilisi oskusi ökonomeetrias ja huvitavaid valikaineid. Saadud teadmiste abiga suudan veelgi paremini mõista majanduses toimuvat ning rakendada uusi praktilisi teadmisi ökonomeetriast andmete analüüsimisel.

Majandusanalüüsi magistrikava eesmärk on anda põhjalik majandusteaduslik haridus koos praktiliste oskustega. Meil on väga tihe koostöö nii era- kui avaliku sektoriga, õppeainete väljaarendamisesse ja õpetamisesse on kaasatud Eesti Panga, Rahandusministeeriumi, Swedpanga ja SEB esindajad. Enamik õppejõududest on noorema põlvkonna doktorikraadiga teadlased, kellel lisaks tugevatele teoreetilistele teadmistele on olemas ka praktiline töökogemus erinevates majandusvaldkonna ettevõtetes. Tutvu õppekavaga: taltech.ee/majandusanaluus

Laeb infot...