Tallinna Tehnikaülikool

EuroTech on Euroopa kuue juhtiva tehnikaülikooli strateegiline liit, mille seni suurimaks koostööprojektiks õppearenduse vallas on EuroTeQ Engineering University. Projekti peamine ambitsioon on EuroTeQi kvaliteedimärki kandev inseneri- ja tehnikaharidust pakkuv Euroopa ülikool ning uus rahvusvahelise „Tuleviku ülikooli“ kontseptsioon, mis on oma teaduspõhise insenerihariduse ökosüsteemiga teerajajaks nii Euroopas kui ka kogu maailmas.

Reijo Karu, rahvusvahelise koostöö juht

„Supertehnikaülikooli lähenemine inseneriõppele on terviklik ja kõikehõlmav: lisaks suurepärastele erialateadmistele saavad noored insenerid laiapõhjalise hariduse, ettevõtlikkusepisiku ning erksa ühiskondliku närvi.“

- Prof Hendrik Voll, TalTechi õppeprorektor

Eellugu

Tallinna Tehnikaülikooli teekond EuroTeQi suunas algas vahetult enne 2018. aasta jõulupühi telefonikõnega Müncheni Tehnikaülikooli tolleaegselt rektorilt. Ta tegi ettepaneku kaaluda võimalust liituda nende strateegilise võrgustiku EuroTech algatusega EuroTeQ Engineering University, mis oli äsja Euroopa Ülikoolide meetme katuse all avalikustatud.

Tegemist on 2017. aastal Göteborgis toimunud Euroopa Liidu tippkohtumisel sündinud ideega luua aastaks 2024 paarkümmend strateegilist üleeuroopalist ülikoolide liitu. Nende peamiseks eesmärgiks on tõsta Euroopa teadus- ja haridusruumi globaalset konkurentsivõimet, mille saavutamiseks avati 2019. aastal ka vastav Euroopa Ülikoolide toetusmeede. Sihiks on institutsionaalne koostöö, mis murrab seni praktiseeritud „silotornide“ loogika ühistes arendusprojektides.

Ülikool tegi strateegilise valiku mitme alternatiivse algatuse seast, hinnates nii konsortsiumite tugevust kui ka partnerite profiile, kuid eelkõige koostöö pikaajalist perspektiivi. EuroTeQ Engineering University on kolmeaastaseks juhtprojektiks strateegilise koostöö käivitamisele ning edu korral järgneb sellele pikaajaline Euroopa Komisjoni toetatud arengutee üheskoos Euroopa juhtivate tehnikaülikoolidega. Seega otsustas TalTech liituda EuroTechi võrgustiku algatusega, mida toetas ka TalTechi sobivus partnerina, täiendamaks seda enda tugevuste ja kompetentsidega.

EuroTeQ Engineering University

Projekti peamine ambitsioon sisaldub ka selle ingliskeelses nimetuses, kus tähenduslikult on sõnapaar „engineering university“ avatud kahes võtmes:

  1. EuroTeQi kvaliteedimärki kandev inseneri- ja tehnikaharidust pakkuv Euroopa ülikool,

  2. uus rahvusvahelise „Tuleviku ülikooli“ kontseptsioon, mis on oma teaduspõhise insenerihariduse ökosüsteemiga teerajajaks nii Euroopas kui ka kogu maailmas.

Ambitsiooni täitmise eelduseks on kõigi partnerülikoolide ökosüsteemide ühendamine läbi uute kaasamisvõimaluste, tehniliste barjääride ületamise ning teaduspõhise lähenemise ühiskondlike muutuste ja vajadustega kohanemisel.

Projekti lähtekohaks on tuleviku ühiskonna vajaduste defineerimine ümbritseva ökosüsteemi kaasabil, mille alusel arendada välja nii uued koostöö- ja õppevormid kui ka mehhanismid, et tagada pakutava hariduse kohanemisvõime ka tulevikus.

Alustame digitaalsest kampusest

Projekti sisulised tegevused algavad EuroTeQ Campuse loomisega, mis on ühiseks õpikeskkonnaks kõigile partnerülikoolidele ja seotud ökosüsteemidele. Tegemist on avatud haridusplatvormiga, milles on loodud võimalus saada osa pakutavatest programmidest ka ülikoolivälistele õppuritele, nagu spetsialistid ja juhid ettevõtetest, kutseõppurid või õppejõud. Ülikoolidevahelise koostöö tehniliste barjääride ületamiseks luuakse võimalused uute algatuste ellu kutsumise ja klassikaliste koostöövormide paindlikumaks muutmise teel: ühine kursuste kataloog, õppeainete ülekandmise lihtsustamine, projektiõppe integreerimine, õppematerjalide digiteerimine, virtuaalne mobiilsus jne.

Esimeste tegevustena on käivitatud partnerite õpetamisvõimekuse ja tehniliste platvormide kaardistamine ning ühisõppe võimaluste hindamine. Tallinna Tehnikaülikool on virtuaalse mobiilsuse toetamiseks käivitanud ideekonkursi iseseisvalt läbitavate kursuste loomiseks.

Koosloome põhimõtete, innovatsiooni ja teaduse integreerimiseks õpiprotsessi lükatakse käima EuroTeQ Collider ehk programm ideede, vajaduste ja ressursside koondamiseks. Loodavate õpikogukondade sisemise ja omavahelise koostöö vormis toimub ühiskondlikel väljakutsetel põhinevate projektide käivitamine ja läbiviimine. Oluline roll on seejuures partnerite ökosüsteemidest tuleneval sisendil nii lahendatavate väljakutsete, kaasatud kompetentside kui ka uute meetodite näol.

Avatud ülikooli kaasabil töötatakse välja koostööpõhimõtted spetsialistide ja mitmesuguste sidusgruppide vahel, kes on abiks uue põlvkonna õppija oskuste ja pädevuste definee­rimisel, ning mis saavad omakorda paradigma muutmise sisendiks elukestva õppe võimaluste pakkumisel. EuroTeQ Professional katuse all sisustatakse ka individuaalõppe formaat ning defineeritakse loodava EuroTeQi kvaliteedimärgi formaalsed nõuded ja sisulised parameetrid.

Tallinna Tehnikaülikooli juhtida on tervikuna kogu projekti ühendav EuroTeQ Connector, mille eesmärgiks on tagada dialoog sidusgruppidega, institutsionaliseerida aktiivne koostöö partnerite vahel ning töötada välja teadusel põhinev hindamismudel projekti tulemuslikkuse ja kvaliteedi tagamiseks.

EuroTeQi juhtprojekti kolmeaastase perioodi jooksul luuakse alus pikaajalisele strateegilisele koostööle, mille eesmärgiks on siduda Tallinna Tehnikaülikooli õppe-, teaduse ja innovatsiooni valdkondade arendustegevus Euroopa juhtivate tehnikaülikoolidega.

EuroTeQi partnerid

Mis on mis ehk EuroTech vs. EuroTeQ

EuroTech on Euroopa kuue juhtiva tehnikaülikooli strateegiline liit, mille seni suurimaks koostööprojektiks õppearenduse vallas on EuroTeQ Engineering University. EuroTechi võrgustiku liikmeteks on Müncheni Tehnikaülikool (DE), Taani Tehnikaülikool (DK), Eindhoveni Tehnikaülikool (NL), École Polytechnique (FR), EPFL (CH) ja Technion (IL).

EuroTeQi projekti täieõiguslike partnerite hulka on kaasatud ka Tšehhi Tehnikaülikool Prahas ja Tallinna Tehnikaülikool. EPFL ja Technion on projekti kaaspartnerite rollis toetusmeetme tingimuste tõttu.

Lisaks ülikoolidele on projekti liidetud 43 ettevõtluspartnerit üle Euroopa.

EuroTeQ Engineering University projekt on kaasrahastatud Euroopa Liidu programmist Erasmus+.

Projektist lähemalt: taltech.ee/euroteq

Laeb infot...