Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli kaheksa riiklikku tehnikaprofessuuri said rahvusvaheliselt komisjonilt kõrge hinnangu, läbides seaduses ette nähtud sihtevalveerimise, selgub Eesti Teadusagentuuri äsja avaldatud hindamisraportist. Mida see samm tähendab nii tehnikaülikooli kui ka kogu Eesti jaoks? 

sihtevalveerimine raporti tutvustus 7.12.2022
Riiklike professuuride evalveerimisraporti tutvustus nõukogu saalis.

Äsja avaldatud hindamisraportist leiab, et sihtevalveerimise läbinud professuurid on:

Eesti majandusele olulised valdkonnad

Akadeemik ja tehnikaülikooli metallide tehnoloogia emeriitprofessor Jakob Kübarsepp rõhutab, et tegemist on Eesti ühiskonnale, majandusele ja ka tuleviku vaates väga oluliste erialadega. Kui tahame, et Eesti tehnoloogiline edu jääks kestma ja majandus areneks, et meil oleks tehnikavaldkonnas tõsised arendajad ja eestkõnelejad, et oskaksime targalt kasutada ära oma ressursse ja samas luua uusi säästlikke tehnoloogiaid, on tehnikaülikooli seaduse alusel moodustatud tehnikaprofessuurid väga vajalikud. Need teenivad Eesti huve nii täna kui ka tulevikus, tagades kõrgel tasemel õppe-, teadus- ja arendustöö ning loomulikult ka järelkasvu. Kübarsepa sõnul arvestati nende professuuride valikul ka tehnikavaldkondade suurt mõju Eesti majandusele. Töötleva tööstuse aastane toodangu maht on võrreldav Eesti riigieelarve mahuga,“ märgib Kübarsepp. Eesti teadusinfosüsteemi (ETIS) teadusvaldkondade ja –erialade klassifikaatori alusel esindavad kaheksa tehnikaprofessuuri tehnikateadustega seotud võtmeerialasid.

Oluline on ka eestikeelne õppe- ja teadustöö 

Sihtevalveeritud professuuride eesmärk on tagada tehnikateaduse ja kõrghariduse õppe valdkonna jätkusuutlik areng, sh eestikeelse õpe kõrghariduse esimesel ja teisel astmel ning eestikeelsete õppematerjalide ja valdkondliku terminoloogia arendamine. 

Tehnikaülikooli nõukogu lähtus 2014. aasta otsuses kriteeriumist, et need kaheksa tehnikateaduste professuuri on Eesti ühiskonnale fundamentaalselt olulistest tehnikavaldkondades nii täna kui ka 100 aasta pärast! 

Puidutehnoloogia professori Jaan Kersi sõnul ei ole sisuliselt siiski tegemist uue asjaga, sest tehnikahariduse ja –teaduse juhtiva rolli täitmiseks ning inseneride ja tehnikateadlaste järelkasvu tagamiseks loodi need kaheksa tehnikaprofessuuri tehnikaülikooli seaduse alusel nõukogu otsusega juba 2014. aastal. „Haridus- ja teadusministeeriumiga sõlmitud kokkuleppe alusel täitis senat (varasem nõukogu) 2015. aastal riiklikud tehnikaprofessuurid neid juhtivate sihtrahastusega professoritega. Aastatel 2021-2022 viidi sihtrahastusega professorid üle tenuurirajale,“ selgitab Kers.

Kuidas toimus professuuride hindamine?

Kui algul jagunesid need kaheksa Eesti ühiskonnale fundamentaalselt olulist tehnikaprofessuuri viide erinevasse teaduskonda, siis 2017. aastal TalTechis toimunud struktuurireformi tulemusena tulid seitse inseneriteaduskonda ning üks IT-teaduskonda.

Tehnikaülikooli seadus nägi ka ette, et iga viie aasta tagant toimub sihtevalveerimine ja ETAG-il on kohustus seda iga viie aasta tagant korraldada. Ehkki seadus kehtestati 2014, jõuti sihtevalveerimiseni erinevatel põhjustel (sh koroonakriis) 2020. aasta asemel alles 2022. aastal, kui rahvusvaheline hindamiskomisjon hindas tehnikaprofessuuride edukust aastatel 2017-2021.

„Hindamiseks esitas ülikool professuuride eneseanalüüsi raporti, toimusid professuuride võtmeisikute kohtumised rahvusvahelise  hindamiskomisjoniga. Tulemuslikkust, mõju ja taset hinnati teadustöö väljundite (publikatsioonid, patendid), uurimistöö ja ühiskonna koostoime, rahvusvahelise koostöö ning valdkonna kestlikkuse, sh teadusliku järelkasvu ja doktoriõppe vaatest,“ räägib Kübarsepp. Evalveerimisraportis sisalduvad tema sõnul hinnangud neljas peamises aspektis:  teadustöö kvaliteet, ühiskondlik mõjukus, rahvusvaheline tase ja doktorantide juhendamine.

Raporti olulisteks osadeks on soovitused – professuuridele , ülikoolile ja riigile – väärtusliku sisendina parendustegevuste kavandamiseks. Näiteks soovitatakse Eesti riigil suurendada rahastamist võimaldamaks laiendada doktoriõpet, teadus- ja arendustegevuse taristu konkurentsivõimelisel tasemel hoidmist ning teadustulemuste tutvustamist avalikkusele.

Kübarsepa sõnul hinnati professuuride teadus- ja arendustegevuse vastavust rahvusvaheliselt tunnustatud tasemele ja neile eraldatud tegevustoetuse kasutamise tulemuslikkust ning mõju tehnika ja tehnoloogia valdkonna arengule ja tasemele.

Vaja on riiklikul tasemel pikaajalist toetust

Kers ja Kübarsepp rõhutavad, et loomulikult on riiklike tehnikaprofessuuride põhikompetentside säilitamiseks vaja riiklikul tasemel pikaajalist toetust, nii nagu on see ette nähtud eelnimetatud Tallinna Tehnikaülikooli tehnikaprofessuuride ja Tartu Ülikooli rahvusprofessuuride toetamiseks. Professuuride rahastamise kokkulepped on kirjas ülikoolide halduslepingutes.

Tehnikaprofessuuride hindamisraporti esitlus toimus 7. detsembril.

Raporti pdf-failiga saab tutvuda SIIN, samuti Eesti Teadusagentuuri lehel (vt sihtevalveerimiste raportid).

Loe ka Mente et Manu artiklit sel teemal.

Laeb infot...