Tallinna Tehnikaülikool

Tootearendus ja tööstuse automatiseerimine on ettevõtete arenguks hädavajalik. Üheks väga efektiivseks lahenduseks on Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) tööstusdoktorantuur.

Tööstusdoktorant on heas mõttes kahel toolil istuja, nii tööstusettevõtte palgal kui ülikooli teadustöötaja. Doktoritöö on kohe ka praktikas kasutatav, sest mõne tööstuses oleva probleemi doktorant ülikooli teaduslaborites lahendabki.

Mida on tööstusdoktorandid seni teinud on ja milline on nende praktiline väljund?

Priit Uuemaa – Graanul Invest AS

Väitekirja „Tööstusliku koostootmisjaama optimaalne juhtimine“ teema tuli elust enesest – puidutööstusettevõttel Graanul Invest oli vaja koostootmisjaama ning selle optimaalseks juhtimiseks tuli teha sobiv projekt.

Graanul Investi 2016. aasta lõpus valminud Imavere koostootmisjaam ehitati koos graanulitehase laiendusega. Jaam on võimeline käivituma ja opereerima ka elektrivõrgust sõltumatult, mis on oluline varustuskindluse ja energiajulgeoleku seisukohalt.

Uusim koostootmisjaam Osulas on Imavere jaama edasiarendus ning ka selles kasutati tööstusdoktorantuuris loodud juhtimismudelit. Osula jaam varustab soojusenergiaga ka samal kinnistul asuvat pelletitehast ja naabruses asuvat saeveskit.

Pärast magistrantuuri Graanul Investi ööle läinud Priit Uuemaa doktoritöö tulemusena valmis majanduslik mudel, mille alusel juhib ettevõte koostootmisjaamu tänaseni ja maksimeerib nende kasumit.

Doctoral studies

Sirli Sepper – Paldiski Tsingipada AS

TalTechi mehaanika ja metroloogia katselabori üheks kliendiks oli AS Paldiski Tsingipada, kes soovis teha ülikooliga veel intensiivsemat koostööd. Nii sai toonasest äsja magistrantuuri lõpetanud Sirli Sepperist tööstusdoktorant.

Tema väitekirja teemaks sai „Terase valiku mõjurid kuumtsinkimiseks“ ja tulemuseks kvaliteetne toode. Kvaliteetse tsinkpinde saavutamiseks on vajalik teadlik terase valik: terase keemiline koostis, eriti räni ja fosfori sisaldus mõjutab oluliselt tsinkpinde paksust, välisilmet ning nakkuvust, lisaks on olulised terase mehaanilised omadused ja mikrostruktuur. Kõrgtugevate teraste kasutuselevõtt on väljakutseks kuumtsinkijatele, sest tuleb olla teadlik, kuidas uute kõrgtugevate terasmarkide tsinkimine mõjutab terase mehaanilisi omadusi ning kuidas terase keemiline koostis ja mikrostruktuur mõjutab pinde moodustumise protsessi.

Mis on tööstusdoktorantuur?

Tööstusdoktorantuur on doktoriõppe erivorm, kus teadus- ja arendustööd viiakse läbi era- või avaliku sektori organisatsiooni huvides. Tööstusdoktorantuuri koha loomise eelduseks on organisatsiooni huvi teadus- või arendustöö (TA) läbiviimiseks ülikooliga, selle kohta sõlmitakse või on juba varasemalt sõlmitud TA leping või luuakse ühisprojekt.

Tööstusdoktorant on üliõpilane, kes töötab organisatsiooni juures, kellega ülikoolil on TA-alane koostöö ning kelle töö on tihedalt seotud doktoritöö teemaga. Tal on kõik seadustest ja ülikooli õigusaktidest tulenevad doktoriõppe üliõpilase õigused ja kohustused.

Tööstusdoktorandi juhendaja peab olema ülikooli töötaja. Organisatsiooni poolt peab olema määratud kaasjuhendaja või konsultant, kes vastutab organisatsiooni TA eesmärkide täitmise eest.

Mida annab tööstusdoktorantuur ettevõttele?

  • Võimalus tootearenduseks.
  • Võimalus protsesse automatiseerida.
  • Võimalus skaleerida oma tegevust.
  • TalTechis on teadus- ja arendustööks parim keskkond ja vabariigi helgemad pead, kes aitavad kaasa ettevõtte arengule. 

Loe lähemalt: https://taltech.ee/doktorandile/vastuvott

Artikkel ilmus esmakordselt detsembris 2018 ajakirjas Kõik Tööstustehnikast

Laeb infot...