Tallinna Tehnikaülikool

Doktorantuuri vormid TalTechis

Tallinna Tehnikaülikoolis saab doktorantuuri läbida kas doktorant-nooremteadurina, tööstusdoktorandina, doktorant-üliõpilasena või eksternina.

Doktorant-nooremteadur töötab oma juhendaja struktuuriüksuses vastaval ametikohal ning talle on tagatud töötasu kogu doktorantuuri nominaalkestuse (4 aastat) jooksul. 

Vastuvõtt doktorant-nooremteaduri õppekohtadele toimub konkursi korras. Konkursid on välja kuulutatud ülikooli veebis ning kandideerimine toimub veebikeskkonnas Glowbase. Igale õppekohale on välja kuulutatud eraldi konkurss.

Ühel vastuvõtuperioodil saab kandideerida ainult ühele konkursile.  

Vastuvõtt toimub konkursi tulemusena moodustunud paremusjärjestuse alusel. Paremusjärjestuse moodustamise aluseks on nii kandidaatide akadeemiline võimekus ja motivatsioon, konkursile esitatud dokumendid, kui ka juhendajaga läbi viidud vestluse tulemus.  

Tallinna Tehnikaülikooli tööstusdoktorantuur võimaldab ettevõttes või asutuses töötaval tippspetsialistil läbida doktoriõpe ning omandada doktorikraad teemal, mis on seotud tema tööandja teadus-, arendustöö või innovatsiooniga. Ettevõttele ja asutusele on see omakorda võimalus kaasata ülikooli akadeemilist kompetentsi oma valdkonnas olulise uurimisprobleemi lahendamisel.

Teisisõnu tähendab tööstusdoktorantuur teadus- ja arendusalast koostööd ettevõtte/asutuse ning ülikooli vahel, mille vormistamiseks sõlmitakse vastav leping. Tööstusdoktorantuuri astujal peab tööandjaga olema kehtiv tööleping ning tema töö ettevõttes/asutuses peab olema tihedalt seotud tulevase doktoritööga. 

Tööandja kohustus on määrata kaasjuhendaja või konsultant, kes vastutab ettevõtte/asutuse teadus- ja arendustöö eesmärkide täitmise eest. Kaasjuhendaja peab vastama ülikooli juhendajale kehtestatud nõuetele (doktorikraad), konsultandilt doktorikraadi ei nõuta.

Vastuvõtt tööstusdoktorantuuri õppekohtadele toimub vastavalt doktorantuuri eeskirja nõuetele. 

Lisainfot saab juhendajalt ja doktoriõppe programmijuhilt.

Vaata lisaks tööstusdoktorantuuri kohta

Doktorant-üliõpilane läbib doktorantuuri üliõpilase staatuses, omamata doktoritöö tegemisega seotud töölepingulist suhet ülikooli või muu ülikooli välise asutusega. 

Doktorant-üliõpilaste õppekohtade arv on piiratud, vastuvõtt neile kohtadele toimub kaks korda aastas: enne sügissemestri algust ja enne kevadsemestri algust. 

Õppekohale kandideerimiseks tuleb ülikooli juhendajale esitada nägemus uurimistööst koos uurimistöö läbiviimise ajakavaga ning kõik allpool nimetatud kandideerimisdokumendid. 

Lisainfot saab juhendajalt ja doktoriõppe programmijuhilt.

Eksternõppesse on oodatud need, kellel on magistrikraad, kes töötavad väljaspool ülikooli ning soovivad läbida doktoriõpingud töö kõrvalt, oma uurimisteemal. Eksternina saab kraadi kaitsta ka juhul, kui olete juba doktoriõppes osalenud, kuid mingil põhjusel katkestanud.

Eksternina saab doktoriõppekava läbida avatud ülikooli kaudu, doktoritöö kaitstakse tavakorras. 

Eksternina alustamiseks on kõigepealt vaja leida ülikoolist endale doktoritöö juhendaja. Selleks tuleb potentsiaalse juhendaja või doktoriõppe programmijuhiga otse ühendust võtta.

Avatud ülikooli vastuvõtu tähtajad on leitavad avatud ülikooli kodulehelt.

Doktoriõppesse kandideerimine

Doktorantuuri on oodatud kandideerima kõik, kellel on magistikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, tahe luua midagi uut ning valmisolek panustada 4 aastat teadustöö tegemisele.

Vastuvõtu korraldus on kehtestatud doktorantuuri eeskirja 3. peatükis.

Kandideerimiseks tuleb esitada taotlus doktoriõppesse astumiseks ning kõik nõutud dokumendid.

Doktorant-nooremteaduri õppekohtadele kuulutatakse välja avalik konkurss ning kandideerida saab aasta jooksul kolmel vastuvõtuperioodil. 
Vastuvõtuks avatud konkursid erialade lõikes on avaldatud allpool. Kandideerida saab ainult läbi ametliku kandideerimise veebikeskkonna Glowbase.

Tööstusdoktorantuuri kohtade taotlemine ning õppekohtade ja kandidaatide kinnitamine toimub jooksvalt ülikooli tugiportaalis. Tööstusdoktorantuuri astumiseks tuleb kandidaadil esitada ülikooli juhendajale allpool nimetatud kandideerimisdokumendid. Tööstusdoktorantide vastuvõtu kinnitab doktoriõppe programmijuht juhendaja esitatud dokumentide alusel. 

Doktorant-üliõpilase õppekohale kandideerimiseks tuleb ülikooli juhendajale esitada nägemus oma uurimistööst koos ajakavaga ning allpool nimetatud kandideerimisdokumendid. Doktorant-üliõpilase vastuvõtmise otsustab doktoriõppe programmijuht etteantud piirarvude raames ning juhendaja esitatud dokumentide alusel.

Doktoriõppesse kandideerimiseks on nõutud järgmised dokumendid:

 • CV, sh andmed haridustee ning teadus- ja arendustegevuse kohta
 • koopia magistridiplomist
 • koopia diplomi juurde kuuluvast akadeemilisest õiendist
 • koopia isikut tõendavast dokumendist

Juhul, kui magistridiplom ja akadeemiline õiend on muus keeles, kui eesti või inglise keel:

 • ametliku kinnitusega koopia magistridiplomi eesti või inglise keelsest tõlkest
 • ametliku kinnitusega koopia akadeemilise õiendi eesti või inglise keelsest tõlkest

Välisriigi haridust tõendava dokumendi korral nõutakse üldjuhul Eesti ENIC/NARIC Keskuse (Akadeemilise Tunnustamise Infokeskuse) hinnangut ja soovitust.

Kõik dokumendid tuleb esitada PDF formaadis, ühe dokumendi maksimaalne suurus 1 MB. Enne esitamist veendu, et dokument on loetav. 
Failide väiksemaks tegemiseks saab kasutada näiteks neid veebitööriistu: 
http://smallpdf.com/compress-pdf
https://www.pdfcompress.com/

Sellisel juhul, kui haridusasutuse poolt välja antud kandideerimiseks nõutud dokumendid on muus keeles, kui eesti või inglise keel, tuleb kandidaadil igast dokumendist esitada ka eesti või inglise keelne ametliku kinnitusega tõlge. Aktsepteeritud ametlikud tõlked on:

 1. Lõpudokumendi väljastanud institutsiooni koostatud tõlge/tõlke koopia koos institutsioonipoolse ametliku kinnitusega
 2. Notari kinnitusega koopia tõlkest, mille on koostanud lõpudokumendi väljastanud institutsioon
 3. Vandetõlgi koostatud ja kinnitatud tõlge
 4. Notari kinnitusega koopia tõlkest, mille on on koostanud vandetõlk

2024/2025 vastuvõtuperioodid

2024/2025 suvine vastuvõtuperiood doktorant-nooremteaduri õppekohtadele

Dokumentide esitamine
 1. juuni - 30. juuni 2024

Vestluste läbiviimise tähtaeg
9. august 2024

Kandidaatide kinnitamine
26. august 2024

Immatrikuleerimine 
2. september 2024 ja jooksvalt

2024/2025 sügisene vastuvõtuperiood doktorant-nooremteaduri õppekohtadele

Dokumentide esitamine
1. oktoober - 25. oktoober 2024

Vestluste läbiviimise tähtaeg
15. november 2024

Kandidaatide kinnitamine
29. november 2024

Immatrikuleerimine
jooksvalt

2024/2025 kevadine vastuvõtuperiood doktorant-nooremteaduri õppekohtadele

Dokumentide esitamine
1. oktoober - 24. jaanuar 2025

Vestluste läbiviimise tähtaeg
14. veebruar 2025

Kandidaatide kinnitamine
7. märts 2025

Immatrikuleerimine
jooksvalt

TÖÖSTUSDOKTORANTUURI VASTUVÕTT

Tööstusdoktorantuuri kohtade taotlemine ning õppekohtade ja kandidaatide kinnitamine toimub jooksvalt aastaringselt. Kui tööstusdoktorantuuri õppekohale kuulutatakse välja avalik konkurss, toimub see vastavalt eelpool toodud doktorant-nooremteadurite vastuvõtu ajakavale.

doktorant-üliõpilaste vastuvõtt

SÜGISSEMESTRI AJAKAVA KEVADSEMESTRI AJAKAVA
Dokumentide esitamine juhendajale
9. august 2024

Dokumentide esitamine juhendajale
10. jaanuar 2025

Kandidaatide kinnitamine
26. august 2024

Kandidaatide kinnitamine
24. jaanuar 2025

Immatrikuleerimine
2. september 2024
Immatrikuleerimine
3. veebruar 2025

Kandideerimine konkursil olevatele õppekohtadele

Vastuvõtuks on avatud neli doktoriõppe programmi.
Tutvu doktorant-nooremteaduri õppekohtade konkurssidega, leia endale sobiv uurimisteema ning kandideeri!

Registreeri end kandideerimise veebikeskkonna Glowbase kasutajaks. Registreerimisel saadetakse Sulle e-postiga kinnituskiri koos parooliga, millega saad Glowbase'i siseneda. 

NB! Üks kasutaja saab luua vaid ühe konto! Mitme kontoga kasutajad eemaldatakse süsteemist. 

 • Logi sisse oma kasutajakontole.
 • Lisa isiklikud andmed.
 • Vali konkurss (position), kus soovid kandideerida.
 • Märgi konkursile vastav doktoriõppe eriala (research field). 
 • Sisesta ingliskeelne motivatsioonikiri (max 2 lk A4). Motivatsioonikiri peab sisaldama põhjendust, miks valisid just selle doktoritöö teema, milline on Sinu senine akadeemiline ja professionaalne taust ning kuidas on antud teema seotud Sinu varasema hariduse ja (teadus)tegevusega. Kirjelda, mis Sind motiveerib ja mida soovid saavutada oma doktoriõpingute tulemusena. Motivatsioonikiri võiks samuti vastata küsimusele, milline on doktoriõpingute mõju Sinu tulevasele karjäärile, uurimisvaldkonnale ja ühiskonnale laiemalt.
 • Laadi alla kandideerimisdokumendid, mille alusel toimub kandidaatide esmane hindamine ja väljavalimine järgmisesse vastuvõtu etappi ehk vestlusele juhendajaga. 
  Juhendajal on õigus vastuvõtuvooru kestel küsida kandideerijatelt lisadokumente. Loe tähelepanelikult ka konkursi kirjeldust ning lisa dokumente/materjale, mida juhendaja on palunud esitada. 

 • Esita avaldus enne dokumentide esitamise lõppkuupäeva.
 • Kandideerimisavaldus kinnitatakse alles siis, kui kõik nõuetekohased dokumendid on esitatud. Avaldused, mille juurde ei ole esitatud kõiki kandideerimisdokumente, lükatakse tagasi.
 • Juhul, kui Sa ei jõua avaldust esitada käimasoleva vastuvõtuperioodi jooksul, oled oodatud kandideerima järgmisel vastuvõtuperioodil.
 • Tagasiside ja vastuvõtuotsus edastatakse kandideerimise veebikeskkonna Glowbase kaudu.

Vastuvõtuks avatud õppekohad

Alljärgnevalt on doktoriõppe programmide ja erialade lõikes nimekiri avalikul konkursil olevatest doktorant-nooremteaduri õppekohtadest. Tee oma valik ning kandideeri!

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

LOODUSTEADUSED

Sellel vastuvõtuperioodil ei ole ühtegi konkurssi välja kuulutatud


Sellel vastuvõtuperioodil ei ole ühtegi konkurssi välja kuulutatud

Sellel vastuvõtuperioodil ei ole ühtegi konkurssi välja kuulutatud

TEHNIKATEADUSED


Sellel vastuvõtuperioodil ei ole ühtegi konkurssi välja kuulutatudSellel vastuvõtuperioodil ei ole ühtegi konkurssi välja kuulutatud

Sellel vastuvõtuperioodil ei ole ühtegi konkurssi välja kuulutatud

Sellel vastuvõtuperioodil ei ole ühtegi konkurssi välja kuulutatud

ÄRINDUS, MAJANDUS JA VALITSEMINE

Sellel vastuvõtuperioodil ei ole ühtegi konkurssi välja kuulutatud

Sellel vastuvõtuperioodil ei ole ühtegi konkurssi välja kuulutatud

Sellel vastuvõtuperioodil ei ole ühtegi konkurssi välja kuulutatud