Tallinna Tehnikaülikool

TalTech Industrial

horizon 2020 logo
taltech industrial

Projekt Ettevõtete strateegia ja konkurentsivõime alased uuringud TalTech-is (TalTech Industrial, 2020-2023) ühendab endas andmeanalüütika, globaalsete väärtusahelate ja ettevõtete strateegia alased uuemad uuringud. Projekti viiakse ellu Tallinna Tehnikaülikooli (Eesti), Bocconi Ülikooli (Itaalia), Aalto Ülikooli (Soome) ja Nesta (Ühendatud Kuningriigid) vahelises partnerluses.

Külasta meie LinkedIn lehte, saamaks ülevaadet nii toimunud kui ka planeeritavatest tegevustest.

Info projekti kohta

Tööstussektor on globaalsete ja regionaalsete majanduste väga oluline osa ning tööstuskaupade vahetus mängib kõikjal maailmas olulist rolli regioonide arengus. Tööstuse konkurentsivõime on seega oluline elatustaseme tõusu mõjutav tegur. Suurandmed ja kaasaegne andmeanalüütika pakuvad häid võimalusi ettevõtete strateegiate edasiarendamiseks, aga eeldavad teadusasutustelt ka uusi võimekusi. EL-i poolt finantseeritav TALTECH INDUSTRIAL projekt tegeleb vastavate võimekuste arendamisega koostöös maailma tippkeskustega - Bocconi Ülikooliga (Itaalia), Aalto Ülikooliga (Soome) ning mõttekeskusega Nesta (Ühendatud Kuningriigid). Partnerluses toimub teadusvõimekuste arendamine, aga pakutakse ka sisendit poliitikakujundamisse ning tegeletakse koolitusega.

TALTECH INDUSTRIAL projekti peamine eesmärk on tugevdada Tallinna Tehnikaülikooli teadusvõimekust järgmistes valdkondades: (1) ettevõtete strateegia ja konkurentsivõime alased uuringud; (2) kaasaegsed andmeanalüütika oskused viimaks läbi koostöös rahvusvaheliste partneritega EL-is globaalsete väärtusahelate ja klastrite oskuslikumat analüüsi ning määratlemaks ja analüüsimaks oluliste riigi poliitikate mõju.

Selle eesmärgini jõudmiseks toetub TALTECH INDUSTRIAL strateegilisele partnerlusele TalTechi (projekti juhtpartner), Bocconi Ülikooli, Aalto Ülikooli ja Nesta kui peamiste teadmusallikate vahel. Võrgustikust areneb välja partnerlus, mis kestab edasi pärast projekti lõppu ja mis keskendub võimekuste loomisele, mis toetavad TalTechi ja tema regionaalseid partnereid, et viimased saaksid kaasa aidata ettevõtete strateegiate kujundamisele nii Eestis kui teistes vähemarenenud Euroopa piirkondades. Võrgustik võimaldab: (1) viia omavahelises koostöös läbi senisest enam ühiskondlikult olulisi uuringuid, millest saavad kasu tööstusettevõtete omanikud, poliitikakujundajad ja ettevõtjad; (2) poliitikakujundamise alast õppimist ja efektiivsemate poliitikate kujundamist, mis vastavad ühiskonna vajadustele ja ootustele; (3) luua täiendkoolituse süsteemi, mis parandab era- ja avaliku sektori juurdepääsu värskematele uurimistulemustele.

TALTECH INDUSTRIAL projekt viib TalTechi kokku valdkonna olulisemate teadusasutuste ja riiklike struktuuridega ning võimaldab viia ellu nõudluspoolset võimekuse suurendamise strateegiat, mis tõstab osalejate teadusvõimekust, edendab doktorantide ametialast karjääri ja muudab TalTechi vastava valdkonna uuringute piirkondlikuks keskuseks. TALTECH INDUSTRIAL projekti peamine uuenduslik aspekt on selles, et ta keskendub uutele esilekerkivatele uurimisvaldkondadele, uutele andmetele ja analüüsimeetoditele, mis on väga olulised tööstuse ja poliitikakujundamise jaoks, kus TalTechil ja tema partneritel on võimalik olla Euroopa juhtivateks keskusteks.

Üldised eesmärgid

Projekti peamiseks eesmärgiks on tugevdada TalTechi teadusvõimekust järgmistes valdkondades: (1) tööstuse tarneahelate (klastrite) areng 4. tööstusrevolutsiooni ajal; (2) järelejõudmise dünaamika ja võimaluste aknad  liikumaks globaalsetes väärtusahelates ülespoole; (3) kasutades nendes valdkondades kaasaegseid andmeanalüütika võimalusi.

Projekti spetsiifilisemad eesmärgid on alljärgnevad:

O1. Tugevdada TalTechi ja twinningu partnerite teadus- ja uurimistöö võimekust ettevõtete strateegiate ja konkurentsivõime uuringute valdkonnas koostöös rahvusvaheliste partnerinstitutsioonidega EL-is ja kaugemal.

O2. Arendada TalTechi ja twinningu partnerite oskusi uurimismeetodite kasutamisel, keskendudes kaasaegsetele andmeanalüüsi oskustele, mida saab kasutada globaalsete väärtusahelate ja klastrite paremaks analüüsimiseks ning oluliste riigi poliitikate mõju määratlemiseks ja analüüsimiseks.

O3. Panustada Eesti ja Euroopa sotsiaal-majanduslikku arengusse. Projekt kaasab vahetult kohalikke ettevõtjaid, teadustöö tegijaid ja poliitikakujundajaid, et määratleda ja analüüsida parimaid praktikaid ning seeläbi suurendada Eesti tööstuse võimalusi määratleda ja parandada oma konkurentsieeliseid globaalsetes väärtusahelates.

O4. Panustada targa spetsialiseerimise strateegiasse (research and innovation strategies for smart specialisation, RIS3), ning Euroopa regionaalarengu ja ühtekuuluvuspoliitikatesse rakendades ja stimuleerides kaasavat innovatsiooni ja säästvat arengut valitud tehnoloogiavaldkondades ning kujundades mõjusaid riigi poliitikaid RIS3 muutmiseks riikideüleseks ja pakkudes välja võtmeelemente, mida see poliitika tööriistakast peaks sisaldama.

Peamised valdkonnad

Projekti raames keskendutakse teadusvõimekuse tõstmisel järgmistele kaasaegse teaduse uutele suundadele:

  • Metodoloogiad ja strateegiad teadus- ja tehnoloogiavõimekuse hindamiseks;
  • Metodoloogiad analüüsimaks spetsiaalsete regionaalsete klastrite hetkeseisundit ja tulevikupotentsiaali globaalse tööjõu jaotuse kontekstis;
  • Metodoloogiad analüüsimaks globaalseid väärtusahelaid ja võimalusi globaalsetes väärtusahelates ülespoole liikumiseks;
  • Metodoloogiad teadmusmahukate start-up’ide ärimudelite analüüsimiseks ja uute teadus- ja tehnoloogiapõhiste tööstusharude tekkimiseks;
  • Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed meetodid riigi poliitikate ja programmide analüüsimiseks.

TALTECH INDUSTRIAL panustab eelkõige teadusvõimekuse tõstmisse uute andmeallikate ja uurimismeetodite osas:

  • Metodoloogiad suurte andmehulkade säilitamiseks, analüüsimiseks ja visualiseerimiseks;
  • Kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed meetodid tööstuse spetsialiseerumise kaardistamiseks riiklikul ja regionaalsel tasandil;
  • Ava- ja suurandmete kasutamine, e-valitsemise roll majanduspoliitikate kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmisel;
  • Eetika, andmekaitse ja privaatsust järgiv andmekasutus.

Kontakt

linkedin logo

Prof. Dr. Tarmo Kalvet