Tallinna Tehnikaülikool

Täienduskoolitus

Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituut pakub ettevõtetele mitmekülgset abi paremate äritulemuste saamiseks. Kaasates tippteadlasi ning parimaid praktikuid leiab meie valikust koolitusi igale maitsele. Koostöös sünnib aga just ettevõtte spetsiifilisi vajadusi rahuldav treeningprogramm. Nõustame, planeerime ning viime läbi uuringuid kõikides organisatsioone huvitavates valdkondades. Ergonoomialabori sisseseadet kasutades mõõdistame ja kaardistame ettevõtete töökeskkondi.

TalTechi ärikorralduse instituut pakub täienduskoolitusi nii valmis kursuste kui ka rätseplahendustena. Pakume koolitusi ja arenguprogramme järgmistes valdkondades:

 • juhtimine
 • personalitöö
 • turundus
 • töökeskkond
 • majandusarvestus
 • tarneahela juhtimine
 • tootmisjuhtimine
 • ettevõtlus
 • keskkonnaökonoomika
 • linna ja eluaseme valdkond

Kui teil on huvi majandus- ja sotsiaalteaduse valdkonna koolituste tellimise vastu enda ettevõttesse või asutusse, siis võtke ühendust instituudi ettevõtlusspetsialistiga või täienduskoolituse spetsialistiga.

Koolituskalender

Tellimisel koolitused

Ärikorralduse instituudi koolitused:

Juhtimine

Eesmärk Õppija õpib tundma alustanud ettevõtte ohte ning võimalusi ning valmistab enda ettevõtte vajadustest lähtuva (hindamis-)tööriista, mis aitab kaasa ohtudele reageerimisele.
Teemad
 • Kulgemise teooria organisatsiooni tasakaalu teenistuses
 • Ülevaade levinud organisatsiooni hindamise tööriistadest
 • Tasakaalus tulemuskaardi olemus (BSC)
 • BSC: Teadmiste, hariduse ja kasvu jälgimine ja arendamine
 • BSC: Sisemise äriprotsesside jälgimine ja arendamine
 • BSC: Kliendi perspektiivi jälgimine ja arendamine
 • BSC: Finantsilise perspektiivi jälgimine ja arendamine
 • Tagasisidestamise meistriklass
 • PESTEL ja teised organisatsiooni väliskeskkonna hindamise vahendid
Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • teab juhtimise hindamistööriistu ja oskab neid reaalse elu olukordadesse üle kanda;
 • mõistab BSCi võimalusi ja rolli kaasaegsetes organisatsioonides;
 • teab kulgemise teooria ning PESTEL analüüsi alustalasid;
 • on teadlik enda ettevõtte puudustest ja võimalustest ning on valmis neid enda organisatsiooni vajadustest lähtuvalt analüüsima.
Õppemeetod loeng, grupitöö, praktilised tööd, arutelud
Õppekeel eesti/inglise
Sihtgrupp ettevõtete ja asutuste erinevate tasandite juhid ja juhiks pürgivad töötajad
Maht  16-32 tundi

Eesmärk Läbi uute tööriistade kasutamiskogemuse tõsta juhtimiskompetentsi edasi- ja tagasisidestamise teemal. Koolituse tulemusena on igal osalejal valminud individuaalne plaan, kuidas „vigadest õppimise kultuur“ oma organisatsioonis olemasolevatesse tööprotsessidesse integreerida ning organisatsioonikultuuri loomulikuks osaks muuta.
Teemad Ei õppiv organisatsioon ega agiilne juht karda eksida! Samas võivad eksimustest õppimata jätmisel olla tõsised tagajärjed. Seepärast on juhi ülesanne luua usaldav õhkkond ning alati jõuda probleemide juurpõhjusteni. Tagasisidestamine peab alati olema vahetu ja objektiivne ning saama organisatsiooni igapäevase toimimise loomulikuks osaks. Samas ei piisa vaid tagasiside analüüsimisest, kui analüüsi tulemustest ei saa sisendit tulevaste tegevuste teisiti tegemiseks. Õpime koolitusel tundma nii edasi- kui ka tagasiside põhimõtteid ja praktilisi tööriistu.
Õpiväljund

Koolituse läbinu:

 • teab nii edasi- kui ka tagasisidestamise põhiprintsiipe ja oskab neid oma organisatsiooni konteksti üle kanda; 
 • mõistab nii edasi- kui ka tagasisidestamise rolli ja vajadust kaasaegsetes organisatsioonides; 
 • teab peamisi edasi- ja tagasisidestamise tööriistu ning oskab neid elulistes olukordades rakendada;
 • on teadlik enda edasi- ja tagasisidestamise kompetentsidest ja suudab neid analüüsida ning vajadusel arendada.
Õppemeetod loeng, grupitöö, arutelu
Õppekeel eesti/inglise
Sihtgrupp eelkõige juhid
Maht 6-16 tundi (kokkuleppel tellijaga)

Eesmärk Selgitada arengueesmärkide seadmist ja selle toetamiseks vajaliku info kogumist. Koolituse käigus leitakse võimalused enesehindamiseks ja vahendid enda arendamiseks juhi ja liidrina.
Teemad juhtimise olemus ja keskkond; juhi ja liidri roll, enesehindamise võimalused juhina; süsteemne tagasiside kogumine juhitöö kohta; arenguvajaduste ja -võimaluste hindamine, arendamismeetodite valik
Õpiväljund Koolituse läbinu mõistab juhtimise olemust ning mida oodatakse juhilt ja liidrilt; tunneb enesehindamise vahendeid ja on neid koolitusel kasutanud; hindab enda arenguvajadusi, teab juhi arenguvõimalusi.
Õppemeetod Koolitus toimub seminari vormis, kus analüüsitakse juhtumeid, tehakse harjutusi ning viiakse läbi arutelusid. Koolitus toimub auditoorselt, kuid vastavalt seatud nõutele viiakse koolitus läbi ka online õppena.
Õppekeel eesti/inglise
Sihtgrupp ettevõtete ja asutuste kõikide tasandite juhid ja juhi ametikohta planeerivad töötajad
Maht (ak t) 8

Eesmärk Toetada projektikirjutamise ja projektijuhtimise alaseid teadmisi ja oskusi. Koolituspäev aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele projekti-toetuste taotlusvoorudest ja nende toetuste taotlemisele.
Teemad projektid, programmid ja projektitaotlused; programmi eesmärkidega kooskõlas olevate projekti eesmärkide sõnastamine; tegevuskava ja eelarve koostamine
Õpiväljund Koolituse läbinu teab projektikirjutamise ja projektjuhtimise põhitõdesid; teab projekti põhikomponente ja oskab neid omavahel siduda ja analüüsida; oskab sõnastada projekti põhikomponentidega seotud mõtteid; tunneb võimalikke „ohukohti“ projektiloogikas ja kirjutamisel.
Õppemeetod auditoorne õpe koos praktiliste harjutuste ja aruteludega
Õppekeel eesti
Sihtgrupp projektijuhid, programmijuhid, ettevõtete ja asutuste tipp- ja keskastme juhid
Maht (ak t) 8

Eesmärk Anda teadmised ja oskused töötajate motivatsiooni loomiseks, psühholoogiliselt terve töökeskkonna loomiseks ja õiglase töösoorituse hindamise aluste loomiseks.
Teemad motivatsioon, selle olemus ning võimalused selle tekitamiseks; töösoorituse hindamine; tagasisidestamine
Õpiväljund Koolituse läbinu teab motivatsiooni olemust, motivatsiooni tekke võimalusi; teab erinevaid inimtüüpe ning saab aru nende motivatsioonist; oskab läbi viia erinevaid motivatsiooni tõstvaid meeskonnaülesandeid; oskab töösooritust hinnata; oskab tagasisidestada kasutades erinevaid tagasiside meetodeid
Õppemeetod loeng, grupitöö, harjutused
Õppekeel eesti
Sihtgrupp ettevõtete tipp- ja keskastmejuhid, personalijuhid ja –spetsialistid
Maht (ak t) 8

Eesmärk Anda lühike ülevaade strateegilise juhtimise kontseptsioonist ning rühmatöö käigus jõuda arusaamisele, kuidas strateegilistest faktoritest jõuda igapäevatöös kasutatavate mõõdikuteni.
Teemad strateegiline juhtimine: ettevõtte või asutuse strateegilistest eesmärkidest lähtuvate eesmärkide püstitamine juhitavale struktuuriüksusele
Õpiväljund Koolituse läbinu teab ja saab aru strateegilise juhtimise olemusest ja praktilisest toimimisest. 
Õppemeetod loeng, grupitöö
Õppekeel eesti
Sihtgrupp ettevõtete tipp- ja keskastmejuhid, projektijuhid, programmijuhid
Maht (ak t) 8

Eesmärk Anda ülevaade protseduuranalüüsist ning rühmatöö käigus jõuda arusaamisele, kuidas seda rakendades on võimalik edukalt ellu viia struktuuriüksuste tööplaanid ja organiseerida tõhus meeskonnatöö.
Teemad struktuuriüksuse tööplaani koostamise ja täitmise tagamine ning meeskonnatöö organiseerimine; protseduuranalüüs; protsessid ja protseduurid ettevõttes
Õpiväljund Koolituse läbinu teab ja saab aru strateegiliste eesmärkide olemusest, oskab koostada nende elluviimiseks projekti-ja protsessipõhiseid tööplaane.
Õppemeetod loeng, rühmatöö protseduuranalüüs
Õppekeel eesti
Sihtgrupp ettevõtete tipp- ja keskastmejuhid, projektijuhid, programmijuhid
Maht (ak t) 8

Eesmärk Anda teoreetilisi ja praktilisi teadmisi, kuidas ära tunda huvide konflikte ja korruptsiooniohtlikke olukordi.
Teemad huvide konfliktid (tegelikud ja näilised), korruptsioon era- ja avalikus sektoris, eetiline organisatsioonikultuur ja tööriistad selle juhtimiseks
Õpiväljund Koolituse läbinu teab korruptsiooniohtlikke olukordi, tajub huvide konflikti võimalikkust ja teab ennetusabinõusid; teab tööriistu, kuidas juhtida eetilist organisatsioonikultuuri.
Õppemeetod loeng, juhtumite arutelu
Õppekeel eesti
Sihtgrupp kõik ettevõtete ja asutuste töötajad
Maht (ak t) 6-8

Eesmärk Anda teadmised strateegilisest juhtimisest ja äriühingute valitsemise problemaatikast, selleks et mõista organisatsiooni ja väliskeskkonda kui tervikut.
Teemad juhtimine ja eestvedamine, strateegiline juhtimine, strateegilise juhtimise mudel, strateegiline otsustamine
Õpiväljund Koolituse läbinu teab ja saab aru strateegilise juhtimise olemusest ja praktilisest toimimisest; teab, tunneb ja saab aru äriühingute juriidilisest regulatsioonist ja praktilisest toimimisest ning ärieetikast
Õppemeetod loeng, töötuba
Õppekeel eesti
Sihtgrupp riigi äriühingute nõukogude liikmed
Maht (ak t) 6

Eesmärk Anda teadmised strateegilisest juhtimisest ja sihtasutuste valitsemise problemaatikast, selleks et mõista organisatsiooni ja väliskeskkonda kui tervikut.
Teemad juhtimine ja eestvedamine, strateegiline juhtimine, strateegilise juhtimise mudel, strateegiline otsustamine
Õpiväljund Koolituse läbinu teab ja saab aru strateegilise juhtimise olemusest ja praktilisest toimimisest; teab ja saab aru sihtasutuste juriidilisest regulatsioonist ja praktilisest toimimisest ning eetikast.
Õppemeetod loeng, töötuba
Õppekeel eesti
Sihtgrupp riigi sihtasutuste nõukogude liikmed
Maht (ak t) 6

Eesmärk Anda teadmised, kuidas järgida vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid kolmandate osapoolte valikul ja nendega koostöös.
Teemad riskid organisatsioonile, mis võivad kaasneda koostööpartnerite ebaausa ja vastutustundetu käitumisega; kuidas organisatsiooni kaitsta kolmanda osapoole ebaeetilise käitumise eest; kuidas luua läbipaistev ja aus tarneahel algusest lõpuni
Õpiväljund Koolituse läbinu tunneb ära riskid, mis kaasnevad ebaeetilise käitumisega suhetes kolmandate osapooltega; teab, kuidas ennetada nende riskide teket ja tunneb tööriistu, millega organistsioonis luua eetilist koostöökultuuri.
Õppemeetod loeng, juhtumite arutelu
Õppekeel eesti
Sihtgrupp kõik ettevõtete ja asutuste töötajad
Maht (ak t) 4

Eesmärk Anda teadmised akadeemilise eetika rollist kõrghariduses ja teadustöös.
Teemad akadeemiline eetika õppetöös ja auditooriumis, teadus-ja publitseerimiseetika
Õpiväljund Koolituse läbinu teab akadeemilise ja teaduseetika põhiprintsiipe ja oskab langetada kaalutletud otsuseid.
Õppemeetod loeng, avatud arutelu
Õppekeel eesti
Sihtgrupp kõrgkoolide töötajad ja üliõpilasesindused
Maht (ak t) 4

Personalitöö

Eesmärk Tõsta osalejate kultuuridevahelist suhtluspädevust, st vähendada suhtluses esinevaid kultuuridevahelisi arusaamatusi ja luua baas toimivateks kultuuripiire ületavateks töösuheteks.
Teemad kultuur, kultuuritundlikkus, mitteverbaalsed tegurid, väärtushinnangud, tajufiltrid (stereotüübid ja eelarvamused), suhtluspädevus, sh identiteet
Õpiväljund Suurem kultuuritundlikkus, teadlikkus kommunikatsiooni mõjutavatest teguritest ja filtritest, oskus analüüsida ja hinnata kultuuripiire ületavaid kommunikatsiooniolukordi ning neis adekvaatselt reageerida.
Õppemeetod auditoorne õpe koos praktiliste harjutuste ja aruteludega
Õppekeel eesti/inglise
Sihtgrupp ettevõtete ja asutuste tipp- ja keskastmejuhid, personalijuhid ja –spetsialistid, kelle meeskondades töötavad või kes puutuvad oma töös igapäevaselt kokku erineva kultuuritaustaga inimestega
Maht (ak t) 8

Eesmärk Anda teoreetilised ja praktilised teadmised sellest kuidas infotehnoloogiliste töövahendite areng mõjutab töötajat.
Teemad tööd lihtsustav tehnoloogia ja selle juhtimine, tehnostress, tehnosõltuvus, tehnoloogia rakendamisega seotud ilmingud
Õpiväljund Koolituse läbinu teab, kuidas infotehnoloogilised töövahendid mõjutavad töötajat ning kuidas tunda ära tehnostressi ja tehnosõltuvust.
Õppemeetod auditoorne õpe ja arutelud
Õppekeel eesti
Sihtgrupp ettevõtete erinevate astmete juhid – kõik, kes tegelevad oma töös infotehnoloogiaga
Maht (ak t) 4

Eesmärk Anda teoreetilised ja praktilised teadmised sellest, mis on emotsionaalne töö ja kuidas luua emotsionaalselt positiivne töökliima.
Teemad emotsionaalne töö, emotsioonide roll töös, emotsioonide juhtimine
Õpiväljund Koolituse läbinu teab, mis on emotsionaalne töö, milline roll on emotsioonidel töö tegemisel ja kuidas saavutada emotsionaalset positiivne töökliima.
Õppemeetod auditoorne õpe ja arutelud
Õppekeel eesti
Sihtgrupp ettevõtete ja asutuste töötajad, kes on huvitatud emotsionaalselt positiive töökliima loomisest
Maht (ak t) 4

Eesmärk Anda teadmised muudatuste vajalikkusest, kuidas viia läbi muudatusi ettevõttes ja kuidas neid juhtida.
Teemad muudatused ettevõtetes, muudatuste juhtimine
Õpiväljund Koolituse läbinu teab kuidas viia läbi muudatusi ettevõttes ja oskab neid juhtida, mõistab muudatuste vajalikkust.
Õppemeetod auditoorne õpe ja arutelud
Õppekeel eesti
Sihtgrupp ettevõtete tipp- ja keskastmejuhid, personalijuhid ja –spetsialistid ja muudatustest huvitatud töötajad, kes soovivad täpsemalt mõista muudatuste tagamaid
Maht (ak t) 5

Eesmärk Anda osalejatele teadmised ja oskused töiste pingeliste olukordade mõistmiseks, analüüsimiseks ja konstruktiivseks lahendamiseks, aga ka teadmised mõistmaks enda rolli nendes ja oskust juhtida nii enda kui suhtlemispartneri käitumist pingete leevendamiseks ja konstruktiivse lahenduse saavutamiseks.
Teemad suhtlemise põhireeglid, konfliktide kujunemise põhjused, "rasked" suhtlemiskaaslased
Õpiväljund Koolituse tulemusel on osalejatel oskus hinnata oma käitumise sobivust ja vajadusel seda muuta situatsiooni vajadustest lähtuvalt; osalejad on omandanud praktilised suhtlemisvõtted erinevates pingelistes töistes situatsioonides toimetulekuks; osalejad tunnevad ära erinevad konflikti tüübid, mõistavad nende dünaamikat ja oskavad valida sobivad viisid nende konstruktiivseks lahendamiseks; osalejatel on suurenenud teadmised inimese käitumise varjatud psühholoogiliste aspektide mõistmiseks ja oskavad sellest lähtuvalt valida sobivat suhtlemisstiili; osalejad on omandanud oskused problemaatiliste isikutega suhtlemiseks, nende probleemide mõistmiseks ja käitumise suunamiseks; kasvab osalejate enesekindlus erinevates suhtlemissituatsioonides toimetulekul.
Õppemeetod Koolituse läbiviimisel kasutatakse kaasavaid meetodeid, mis võimaldavad osalejatel aktiivselt osaleda ja läbi isikliku kogemuse uusi oskusi omandada ja kinnistada.
Õppekeel eesti
Sihtgrupp ettevõtete ja asutuste töötajad, kes on huvitatud suhtluspartneritega konstruktiivse lahenduse saavutamisest
Maht (ak t) 8

Eesmärk Anda kohased teadmised keskastme juhi rolli kohta värbamise protsessis ja oskused kujundada sisseelamisprogramme ja juhendada töötajaid.
Teemad värbamine, keskastmejuhi roll värbamise ettevalmistamisel ja värbamisprotsessis, uue töötaja "onboarding"; juhendamine sisseelamise perioodil ja pikema karjääri vältel, töötaja kogemuse loomine, talendijuhtimine, karjääri suunamine
Õpiväljund Koolituse tulemusel omab koolitusel osaleja selget arusaamist keskastmejuhi rollist uute töötajate värbamisel; oskab anda eduka värbamise tagamiseks kohast informatsiooni ametikoha kohta; oskab koordineerida tegevusi ja vastutust uue töötaja sisseelamisperioodil; on omandanud teadmised ja praktilised oskused töötajate juhendamiseks sisseelamise perioodil.
Õppemeetod interaktiivne loeng, arutelu, situatsiooniülesanded
Õppekeel eesti
Sihtgrupp ettevõtete tipp- ja keskastmejuhid, personalijuhid ja –spetsialistid
Maht (ak t) 4

Eesmärk Anda teadmised ja oskused töiste pingeliste olukordade mõistmiseks, analüüsimiseks ja konstruktiivseks lahendamiseks, aga ka teadmised mõistmaks enda rolli nendes ja oskust juhtida nii enda kui suhtlemispartneri käitumist pingete leevendamiseks ja konstruktiivse lahenduse saavutamiseks.
Teemad

Psühholoogiliselt terve töökeskkonna tunnused – positiivsed töösuhted ja tõhus töökorraldus. Töötaja vaimset tervist ja heaolu tagavad tegurid. Töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid, nende märkamine ja reguleerimise võimalused. Põhjused, mis muudavad suhtlemise keerukaks. Töökeskkonna faktorid, mis soodustavad probleemset/kahjustavat käitumist (nt. rollisegadus, halvasti korraldatud töö, ajasurve jm) ja nende vältimise või muutmise võimalused. Emotsioonide roll töösuhetes. Emotsioonide mõistmine ja juhtimine. Empaatia roll suhtlemisel ja pingete leevendamisel. Säilenõtkuse tugevdamise võimalused nii isiklikul kui organisatsiooni tasandil. Organisatsiooni psühholoogiline kapital ja selle suurendamise võimalused.

Õpiväljund Koolituse läbinu oskab analüüsida oma töist käitumist ja teab kuidas tema reaktsioonid mõjutavad töösuhteid ja töökeskkonda; oskab hinnata oma käitumise sobivust ja vajadusel seda muuta situatsiooni vajadustest lähtuvalt; mõistab emotsioonide tekkimise mehhanisme ja oskab juhtida nii enda kui teiste emotsioone.
Õppemeetod loeng, juhtumite arutelud
Õppekeel eesti
Sihtgrupp kõik ettevõtete ja asutuste töötajad
Maht (ak t) 6

Eesmärk Anda juhtidele teadmised ja oskused ametikohtade planeerimiseks, analüüsimiseks, täitmiseks ja jätkusuutliku järelkasvu loomisest ning  töötajate kompetentside hindamise ja arendamise võimalustest meditsiinivaldkonna erioskuste vajadustest lähtuvalt.
Teemad töökoormuse ja ametikohtade analüüs ja planeerimine: operatiivne ja perspektiivne ettepanekute tegemine ametikohtade täitmiseks, töö subspetsialiteetide ja järelkasvuga; töötajate eri- ja ametialaste kompetentside hindamine ja arendamine, koolitusplaanide koostamine ja omandatud teadmiste/oskuste rakendamise tagamine
Õpiväljund Koolituse läbinu on teadlik ja oskab planeerida ja analüüsida ametikohtade vajadust ja efektiivset toimimist; korraldada ametikohtade täitmist piiratud ressursside tingimustes; seada ootusi töötajate kompetentsusele ja nende arengut hinnata; tegeleda töötajate teadmiste arendamisega kitsa spetsialiseerumise tingimustes lähtudes kokkulepitud koolitusplaanidest.
Õppemeetod loeng, avatud arutelu, grupitööd, harjutusülesannete lahendamine
Õppekeel eesti
Sihtgrupp ettevõtete tipp- ja keskastmejuhid, personalijuhid ja –spetsialistid
Maht (ak t) 8

Eesmärk Anda teadmised efektiivsete koosolekute pidamiseks.
Teemad koosolekute läbiviimine, koosolekutel osalemine, koosolekud kui sisekommunikatsiooni üks osa, e-koosolekud ja nende eripärad
Õpiväljund Koolituse läbinu oskab pidada struktureeritud koosolekuid, saab aru juhi ning osaleja rollist. Suudab tulevikus hästi juhtida koosolekuid ning võtta vastutust. Mõistab koosolekute rolli sisekommunikatsioonis. Teab e-koosolekute eripärasid.
Õppemeetod loeng, praktiliste ülesannete lahendamine
Õppekeel eesti
Sihtgrupp ettevõtete tipp- ja keskastmejuhid, projektijuhid, programmijuhid, spetsialistid
Maht (ak t) 6

Turundus

Eesmärk Anda teadmised ja oskused teenusedisaini protsessi põhimõtetest ja tööriistadest, läbi mille on võimalik saavutada efektiivsemaid teenuseid.
Teemad teenusedisaini protsess, disaini strateegiline roll organisatsioonis, kliendiempaatia, iteratiivne ideede arendus, teenuse prototüüpimine ja testimine
Õpiväljund Koolituse läbinu tunneb teenusedisaini protsessi struktuuri; oskab kasutada koolitusel käsitletud teenusedisaini tööriistu.
Õppemeetod auditoorne õpe koos praktiliste harjutuste ja aruteludega
Õppekeel eesti
Sihtgrupp avaliku sektori töötajad, kohalike omavalitsuste töötajad, osakondade juhid, teenuste väljatöötamise eest vastutavad spetsialistid
Maht (ak t) 8

Eesmärk Anda teadmised ja oskused teenusedisainimise põhimõtetest ja tööriistadest, et saavutada teenuse arendusi kiiremini ja efektiivsemalt.
Teemad toote või teenuse sihtrühm, sihtrühma vajadused, kasutajakeskse toote või teenuse disainimine
Õpiväljund Koolituse läbinu tunneb teenusedisaini protsessi; oskab kasutada teenusdisaini tööriistu; oskab teostada toote/teenuse disainimist efektiivselt.
Õppemeetod auditoorne õpe koos praktiliste harjutuste ja aruteludega
Õppekeel eesti
Sihtgrupp avaliku sektori töötajad, kohalike omavalitsuste töötajad, osakondade juhid, teenuste väljatöötamise eest vastutavad spetsialistid
Maht (ak t) 16

Eesmärk Anda teadmised ja oskused brändi loomiseks, mõõtmiseks ja edasiseks arendamiseks.
Teemad brändi loomine, -lubadus, -kasutajakogemus, -mõõtmine, -identiteet, -kuvand, -positsioonimine, -strateegiad
Õpiväljund Koolituse läbinu tunneb brändi juhtimise kontseptsioone ja mudeleid; juhib brändi loomise protsessi; võtab vastu brändi loomise strateegilisi otsuseid; kasutab brändi uuringute meetodeid.
Õppemeetod auditoorne õpe koos praktiliste harjutuste ja aruteludega
Õppekeel eesti
Sihtgrupp ettevõtete turundusjuhid, turundusspetsialistid, brändijuhid, ärijuhid, kategooriajuhid, tootejuhid, projektijuhid
Maht (ak t) 8

Eesmärk Anda teadmised ja oskused elamusteenuse disaini olemusest, protsessist ja meetoditest.
Teemad elamusdisain, toote või teenuse konkurentsivõime tõstmine, elamuslikustamine, väärtust tõstev disainiprotsess
Õpiväljund Koolituse läbinu tunneb elamusdisaini protsessi; oskab kasutada elamusdisaini tööriistu; oskab teostada toote/teenuse elamuslikustamist.
Õppemeetod auditoorne õpe koos praktiliste harjutuste ja aruteludega
Õppekeel eesti
Sihtgrupp ettevõtete juhid, keskastme juhid, turundusjuhid, arendusjuhid, toote- ja teenusejuhid, ärivaldkonna eest vastutavad juhid
Maht (ak t) 8

Töökeskkond

Eesmärk Anda ülevaade kuidas psühhosotsiaalseid ohutegureid tuvastada ning riskianalüüsi praktikas teostada. Praktiliste näidetele tuginedes vaadeldakse psühhosotsiaalsete riskide juhtimist erinevates tegevusvaldkondades ja erinevates ametites. 
Teemad psühhosotsiaalsed ohutegurid töökeskkonnas ja töökeskkonna riskianalüüs
Õpiväljund Koolituse läbinu oskab kaardistada oma ettevõtte psühhosotsiaalsed ohutegurid, koostada lihtsamat riskianalüüsi ning valida asjakohased meetmed riskide vältimiseks/vähendamiseks.
Õppemeetod auditoorne õpe koos praktiliste harjutuste ja aruteludega
Õppekeel eesti
Sihtgrupp ettevõtete ja asutuste töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinikud, personalijuhid ja –spetsialistid ning ohutusjuhtimise spetsialistid. Samuti keskastmejuhid, väikeettevõtte juhid ja kõik töötajad, kes soovivad täpsemalt teada, kuidas psühhosotsiaalsete ohuteguritega töökeskkonnas paremini toime tulla
Maht (ak t) 6

Eesmärk Anda teoreetilisi ja praktilisi teadmisi keemialabori töökeskkonna ja seal töötamise kohta.
Teemad kaitsevahendid; ohutusnõuded; esmaabivarustus; mürgised ained; tuleohtlikud ained; sööbivad ained; oksüdeerivad ained; plahvatusohtlikud ained; radioaktiivsed ained; keskkonnaohtlikud ained; hoiatusmärkide kordamine; ohumärgistusega ainetega töötamine; happe sattumine nahele, silma ja suhu; aluse sattumine nahele, silma ja suhu; tõmbekapis töötamine; kemikaalid laboris: happed (väävelhape, lämmastikhape, soolhape); alused: NaOH; ohtlikud ained: PAHs, PCBs, raskemetallid, kloorbenseenid, naftasaadused
Õpiväljund Koolituse läbinu on teadlik keemialabori töökeskkonnaga seonduvast ning ohutus- ja esmaabivarustusest.
Õppemeetod loeng, töötuba
Õppekeel eesti
Sihtgrupp keemikud, laborandid
Maht (ak t) 6

Eesmärk Anda teadmised kaasaegsetest töötaja töövõime ja produktiivsuse hindamise meetoditest.
Teemad töötaja töövõime hindamine, andmete kogumine, töötaja ja töökeskkonna mõõdikud, anketeerimine, ühekordsed ja perioodilised mõõtmised, kognitiivne võimekus, füüsiline tööstress
Õpiväljund Koolituse läbinu teab kuidas rakendada subjektiivseid ja objektiivseid mõõdikuid töötaja töövõime, produktiivsuse hindamisel. Oskab monitoorida töötajate töövõimet ja teha muudatused juhtimises, et tagada töötaja optimaalne töövõime.
Õppemeetod loeng, töötuba
Õppekeel eesti/inglise
Sihtgrupp kõik huvitatud
Maht (ak t) 6

Eesmärk Selgitada tervisemõjureid ning nende olulisust eesmärgiga võimestada osalejaid tegema tervist toetavaid valikuid oma igapäevaelus ennetamaks elustiilist tulenevaid kroonilisi haigusi ning kujundamaks tervislikke liikumis- ja toitumisharjumusi.
Teemad tervis ja selle mõjutajad; Eesti tervisesituatsioon ja olulisemad põhjused; tervisliku toitumise ja liikumise põhimõtted
Õpiväljund Koolituse tulemusel mõistab osaleja tervisemõjureid ning oskab neid isiklikus kontekstis hinnata; on osaleja teadlik tervisesituatsioonist ning suurematest terviseriskidest; oskab osaleja analüüsida enda tervisekäitumist lähtuvalt riiklikest liikumis- ja toitumissoovitustest; osaleja on teadlik tervisliku toitumise põhialustest ning oskab planeerida tervislikku menüüd; viib osaleja ellu positiivseid muutusi oma elustiilis teadlikuma tervisekäitumise suunas.
Õppemeetod loeng kaasavate elementidega; interaktiivne loeng videoelementidega; iseseisev töö oma tervisemõjuritega; grupiarutelu
Õppekeel eesti/inglise
Sihtgrupp kõik ettevõtete ja asutuste töötajad
Maht (ak t) 8

Majandusarvestus

Eesmärk Anda sihtasutuste juhtidele ülevaade sihtasutuse majandusarvestusest ning põhilistest finantsaruannetest, nende omavahelistest seostest ja oskuslikust kasutamisest igapäevases juhtimistegevuses (sh finantsvaldkonna sõnavara).
Teemad erinevused äriettevõtte ja sihtasutuse finantsmõtlemisel, juhatuse roll ja vastutus majandusarvestuse ja aruandluse korraldamisel, finantsarvetuse põhimõisted, bilansi, kasumiaruande ja rahakäibe lugemine, tekke- ja kassapõhise arvestuse erisuses, kulumiarvestus, sihtfinantseerimise kajastamine, finantssuhtarvud, eelarvestamine, majandusaasta aruande analüüs, sise- ja välisauditi roll
Õpiväljund Koolituse läbinu teab kuidas teostatakse sihtasutuse majandusarvestust ning millised on põhilised finantsaruanded.
Õppemeetod auditoorne õppetöö
Õppekeel eesti
Sihtgrupp sihtasutuste juhatuse liikmed ja keskastme juhid
Maht (ak t) 8

Eesmärk Selgitada erinevate juhtimisarvestuse instrumentide võimalusi ettevõtte juhtimise toetamiseks läbi kvaliteetse arvestusinformatsiooni edastamise. Õpetada neid teadmisi praktikas juurutama ja kasutama.
Teemad juhtimisarvestuse olemus ja eesmärgid, kulude liigitamine ja käitumine, kulu-maht-kasum analüüs, otsuste langetamine, eelarvestamine, vastutuskeskused ja tulemuslikkuse juhtimise alused, toodete/teenuste hinnastamine, juhtimisarvestussüsteemide loomise alused
Õpiväljund Koolituse läbinu teab kuidas arvutada sihtkasumit; ette valmistada erinevaid otsustussituatsioone kvantitatiivsetel alustel; koostada ettevõtte eelarveid; jaotada ettevõtte üksusi vastutusest tulenevalt; hinnata ettevõtte tegevusedukust erinevate finantsedukuskriteeriumite abil, hinnastada tooteid/teenuseid.
Õppemeetod loeng ja praktiliste ülesannete lahendamine
Õppekeel eesti
Sihtgrupp raamatupidajad, ettevõtete juhid, analüütikud, finantsistid
Maht (ak t) 28

Eesmärk Anda baasteadmised finantsjuhtimisest, õpetada, kuidas kindlustada ettevõte rahaliste ressurssidega, anda oskused põhjendatud investeerimisotsuste tegemiseks. Finantsanalüüsi alused. Lühiajaline finantsjuhtimine.
Teemad Finantsjuhtimise eesmärgid. Raha ajaväärtus: raha hind, intressiarvutuse meetodid nüüdis- ja tulevikuväärtus, annuiteet. Investeeringute analüüs: tasuvusaeg, puhasnüüdisväärtus, sisemine tasuvuslävi. Brutokasumi muutuse analüüsimine ettevõttesisese info põhjal. Ettevõtte kontrollisüsteemid. Riskide juhtimine. Jääktulupõhine arvestus finantsjuhtimisel. Laenuvajaduse väljaselgitamine (äriprojekti näitel). Pro-forma aruande koostamine. Tundlikkuse analüüs. Kasumi maksimeerimine piiratud ressursside tingimustes.
Õpiväljund Koolituse läbinu on omandanud baasteadmised ettevõtte ressursside tagamiseks ja investeerimisotsuste langetamiseks.
Õppemeetod loeng, grupitöö ja harjutused
Õppekeel eesti
Sihtgrupp finantsistid, raamatupidajad, ettevõtte juhid, analüütikud
Maht (ak t) 28

Eesmärk Anda ülevaade töölepingu seadusest, anda juhiseid, kuidas arvutada keskmist töötasu, puhkusetasu, haigushüvitist, jne; anda ülevaade kehtivast kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikast.
Teemad Töölepingu seaduse kujunemislugu; töösuhe vs võlasuhe; tööleping ja selle sõlmimine; tööandja ja töötaja kohustused; töötaja vastutus; töölepingu lõpetamine ja üleminek; vaidluste lahendamine ja riiklik järelevalve; seaduse rakendamine. Praktilised ülesanded: keskmise töötasu arvutamine; indekseerimine; haigus- ja hooldushüvitised; puhkusetasu arvestus; lõpparve arvutamine ja maksmine.
Õpiväljund Koolituse läbinu tunneb valdkonna terminoloogiat ja orienteerub töösuhteid reguleerivates õigusaktides. Oskab kasutada ja arvestab töövaidluskomisjoni ja kohtupraktikaga.
Õppemeetod loeng, grupitöö ja harjutused
Õppekeel eesti
Sihtgrupp raamatupidajad, ettevõtjad, FIEd
Maht (ak t) 32