Tallinna Tehnikaülikool

Uuringud ja konsultatsioonid

Meie teadlastel on kogemused erinevates valdkondades, et aidata lahendada erinevaid väljakutseid. Nad saavad aidata ettevõtteid uuringute, analüüside või konsultatsioonidega. Siin on valik inspiratsiooniks, tule ja küsi nõu juba täpsemalt, lähtuvalt enda vajadustest.

Aitame arendada ettevõtte ärimudelit, arvestades järgmiste suundadega: digitaliseerimise, tark tootmine, Tööstus 4.0, suurandmed ja jätkusuutlikud väärtusahelad.

  • Näiteks uurisime Läänemerel sõitvate laevade heitgaasides oleva väävlisisalduse piirangust tulenevat maksumust laevade kütusesüsteemidele ja opereerimiskuludele, mille tulemusel said laevafirmad võtta kasutusele efektiivsed lahendused.

Aitame koostada finantsmudeleid, analüüsida ettevõtte arengukiirust, maksevõimet, kasumlikkust ning vara ja tööjõu kasutamise efektiivsust ning analüüsime sektori konkurentsivõimet.

  • Näiteks uurisime Eesti Maaelu Arengukava meetme tegevuste korraldamise kulusid.

Teeme keskkonnaökonoomika-alaseid uuringuid, mis keskenduvad säästva arengu kontseptsioonile ja milles hinnatakse mõju keskkonnale erinevate aspektide mõõtmisega. Näiteks elutsükli hindamine, keskkonna ja majanduse suhteid arvestav analüüs ja süsinikuvoogude arvestamine, mis aitavad kaasa põlevkivitööstuse majanduslikule analüüsile.

  • Koostöös RailBalticu projektiga uurime põlevkivi aheraine kasutamise keskkonnamõjusid majanduslikust vaatenurgast. Unikaalsena Eestis oskavad keskkonnaökonoomika teadlased anda vastuseid looduskaitsealaste liikide ja ökosüsteemide väärtuse rahalisel hindamisel.

Teeme töökeskkonna-alaseid uuringuid, kus on fookuses füüsiliste, keemiliste, bioloogiliste ja psühhosotsiaalsete riskide vähendamine töökohal. Pakume töökeskkonna riskianalüüsi, ohutegurite mõõtmist (müra, vibratsioon, valgustatus, sisekliima parameetrid, kemikaalide määramine õhus, elektromagnetväljade mõõtmine), õnnetusjuhtumite maksumuse ning kaasaegsete töövormide, töökeskkondade ja terviseriskide uurimist (kaugtöö, vananev tööjõud).

  • Näiteks uurisime Päästeameti tööohutusalaseid juhtimissüsteeme, hindasime töötajate tööohutust ja koostasime soovitused tööohutusalase juhtimissüsteemi parendamiseks. Tootmisettevõtetes teeme pidevalt töökeskkonna riskianalüüse ja mõõdame ohutustegureid.

Uuringute põhjal anname soovitusi, kuidas parandada ettevõtete üldjuhtimise taset ja pakume juhiseid leitud strateegiate reaalseks kasutamiseks.

Teeme linna- ja eluaseme uuringuid, kus on fookuses linna elukvaliteeti kujundavate ruumi- ja sotsiaalsete protsesside analüüsimine. Uuringud aitavad ettevõtjatel ja linnaplaneerijatel teha elanike ootustele paremini vastavaid valikuid. Meie metoodiline tugevus seisneb eelkõige kvalitatiivsete uurimismeetodite tundmisel. 

  • Näiteks teeme koostööd Tallinna linnaga rohelise linna kontseptsiooni arendamise osas. Oleme uurinud Tallinna Peatänavaga seoses ettevõtete ja asutuste samastumist, hoiakuid ja ootusi ning teinud MKMile üürieluaseme kättesaadavuse ja vajaduse uuringuid.

Teeme ettevõtlusalaseid uuringuid, kus on fookuses ettevõtlusõppe ja ettevõtliku ülikooli kontseptsiooni arendamine, sh ülikooli teadmussiire ja innovatsioon ettevõtetes.

  • Osaleme Edu&Tegu projektis, mille raames oleme aidanud koolitada 3 aasta jooksul ligi 400 ettevõtlusõpetajat üle Eesti.

Teeme turundusalaseid uuringuid, mis keskenduvad elamusturundusele, elamusteenuste disainile, tarbijakäitumisele ja kogemuslikule õpetamisele. Uuringu tulemusel pakutakse ettevõtjale välja võimalused, kuidas oma toodet või teenust turustada kliendile positiivsete elamuste kaudu.

Uuringu eesmärgiks on välja selgitada, millised on ettevõtte/asutuse töötajate/teenistujate tervisekäitumise harjumused, hoiakud ja teadlikkus ning milliseid võimalikke meetodeid saab tööandja töötajate/teenistujate tervise ja töövõime säilitamiseks ja parendamiseks rakendada. Vaadeldakse töötaja füüsilist ja vaimset tervist kompleksselt, millest lähtub ka tervisliku töökoha mudel (WHO, 2010).

Uuringu läbiviimisel lähtutakse ka FIOH (Finnish Institute of Occupational Health) ’Work ability house’ mudelist, mis näitab, et töötaja töövõimet mõjutavad töö iseloom, kogukond tööl, juhtimiskvaliteet, töötaja väärtushinnangud, hoiakud ja motivatsioon, aga ka kompetents ning töötaja tervise ja võimekuse ressursid.

On tegureid, mille osas tööandja saab töötaja/teenistuja terviskäitumist vähesel määral mõjutada, kuid leidub ka suurel hulgal neid näitajaid, mida on võimalik parandada hea juhtimiskvaliteediga, tervist väärtustava keskkonna pakkumisega, psühhosotsiaalsete ohutegurite pideva haldamisega, jne.

Uuring koosneb neljast etapist:

  • Kvantitatiivne uuring – töötajate enesekohane küsitlus.
  • Kvalitatiivne uuring – fookusgrupi intervjuud töötajatega.
  • Tulemuste analüüs – seoste leidmine, tulemuste üldistamine ja soovituste väljatöötamine.
  • Tulemuste esitlemine – uuringu tulemuste esitlemine tellijale.

Uuring on spetsiifiline ja sõltub ettevõttest/asutusest, kus uuringut teostatakse. Uuringu andmed on avaldamiseks vaid uuringu tellijale.

Uuringu tulemusena antakse tellijale soovitused võimalike meetodite kohta töötajate/teenistujate tervise ja töövõime säilitamiseks ja parendamiseks. Ettevõttel/asutusel on võimalik luua sisemine projekt koos mõõdetavate eesmärkide ja tegevustega eesmärgi saavutamiseks.

Uuringu tulemusi ja sisemist projekti on võimalik kasutada ettevõtte/asutuse kommunikatsioonitegevustes nii organisatsioonisiseselt kui -väliselt, tõstmaks olemasolevate ja uute töötajate/teenistujate silmis tööandja atraktiivsust (tööandja bränding).