Tallinna Tehnikaülikool

"Tööstusdoktorantuur on ellu kutsutud selleks, et võimaldada ettevõtetele ja asutustele ülikooli akadeemiliste kompetentside kaasamist nende jaoks olulise uurimisprobleemi lahendamisel.
Sellises koostöös on võitjaks kõik osapooled. Ühelt poolt saab oma alal töötav arendusspetsialist, insener või analüütik doktorikraadi teemal, mis on seotud tema tööandja teadus-, arendustöö või innovatsiooniga, teiselt poolt saab ettevõte enda käsutusse uurimistöö tulemused ning ülikool, kolmanda osapoolena on partneriks reaalsete probleemide lahendamisel Eesti ettevõtluses. Kokkuvõttes saab kasu kogu Eesti ühiskond."
Professor Renno Veinthal, Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektor aastatel 2015 - 2020

Tööstusdoktorantuur Tallinna Tehnikaülikoolis on tööstusesse/ettevõtlusesse suunatud teadustöö projekt, mille viivad ühiselt läbi era- või avaliku sektori asutus (edaspidi asutus), ülikool ning doktoriõppe üliõpilane (tööstusdoktorant).
Tööstusdoktorantuuri koha loomise eelduseks on asutuse poolne huvi teadus- või arendustöö läbiviimiseks koostöös ülikooliga, mille kohta sõlmitakse või on juba varasemalt sõlmitud teadus- ja arendustöö leping või luuakse ühisprojekt. Asutuse poolset huvi väljendab ka valmisolek panustada ülikoolis läbiviidavasse teadus-, arendustöösse.
Tööstusdoktorant töötab asutuses ning samal ajal õpib tehnikaülikooli doktoriõppes, jagades oma tööaja asutuse ning ülikooli vahel. See eeldab, et tema töö asutuses on tihedalt seotud läbiviidava doktoritöö projektiga.
Tööstusdoktorandil peab olema akadeemiline juhendaja ülikoolist ning asutuse poolt peab olema määratud isik, kes vastutab asutuse poolsete teadus- ja arendustöö eesmärkide täitmise eest. Doktoritöö projektis osaleb see isik kas kaasjuhendajana (eeldab doktorikraadi) või konsultandina (ei nõuta doktorikraadi olemasolu).

  • Asutus saab juurdepääsu teadus- ja arendustegevuse keskkonnale.
  • Asutuse töötajale (tööstusdoktorant) pakutakse tema arenguks keskkonda ja toetust ja tulemusena kasvab koos asutuse teadus- ja arendusalase võimekusega ka töötaja, kes valdab teadus- ja arendustegevuseks vajalikke meetodeid ja erialast teadmist.
  • Asutuses areneb töötaja, kes suudab senisest paremini kavandada asutuse arengut, näha arengut takistavaid tehnoloogilisi, majanduslikke, keskkonnakaitselisi vt väljakutseid ja välja pakkuda võimalikke lahendusi. Eesmärgiga tõsta asutuse konkurentsivõimet üleilmses mastaabis.
  • Asutus arendab välja võimekuse iseseisvalt lahendada keerukaid ülesandeid ja/või kujundab toimiva koostöövõrgustiku, mis on eelduseks teadmussiirdele.
  • Tugevdades suhteid akadeemilise sektoriga, saab asutus väärtuslikud kontaktid valdkonna parimate teadlastega, võimalused edasiseks teaduskoostööks ning ligipääsu uutele teadmistele. Asutuse poolne juhendaja kaasatakse ülikooli uurimisrühma teaberuumi (seminarid).
  • Taani Teadusagentuuri läbiviidud uuring tuvastas lisaks, et ettevõtete, kes osalevad tööstusdoktorantuuri mudelis, patenteerimise aktiivsus ja ka patentide arv on oluliselt suurem kui neil, kes sellises mudelis ei osale. Ülikool aitab asutusel kujundada intellektuaalomandi kaitset.

ettevõtlusdoktorantuur