Tallinna Tehnikaülikool

Ehitusmaterjalide teadus- ja katselaboratoorium

Akrediteeritud (nr L004) laboratoorium tegeleb alljärgnevate materjalide erinevate mehaaniliste, keemiliste, (ehitus)füüsikaliste ning püsivuslike omaduste määramisega:

 • ehitustsemendid
 • mördid
 • ehituslikud kuivsegud
 • liivad, kruusad, killustikud
 • betoonid ja betoonisegud
 • looduskivid
 • tehiskivid
 • kergbetoonid
 • soojustusmaterjalid
 • puitplaadid
 • plaadiliimid 

Lisaks akrediteeritud katsetustele määratakse võimaluse korral ning kokkuleppel tellijaga erinevatel materjalidel ka muid omadusi.

Teenused

#

Katseobjekt / Test object

Metoodika / Method

1

Ehituslik põletatud põlevkivi.
Burnt shale for building materials

EVS 927

2

Lendtuha katsemeetodid. Vaba kaltsiumoksiidi sisalduse määramine.
Method of testing fly ash. Determination of free calcium oxide content.

EVS-EN 451-1

3

Tsemendi katsetamine. Tugevuse määramine.
Methods of testing cement. Determination of strength of cement.

EVS-EN 196-1

4

Tsemendi katsetamine. Tsemendi keemiline analüüs.
Methods of testing cement. Chemical analysis of cement.

EVS-EN 196-2
p.4.4-1,2,3; 4.5-3,10,11,14,15,16,19

5

Tsemendi tardumisaja ja mahupüsivuse määramine.
Determination of setting time and soundness of cement.

EVS-EN 196-3

6

Tsemendi peenuse määramine.
Determination of fineness of cement.

EVS-EN 196-6 p.3, 4

7

Täitematerjalide geomeetriliste omaduste katsetamine.
Tests for geometrical properties of aggregates.

 

 

Täitematerjalide terastiku koostise määramine.
Determination of particle size distribution of aggregates.

EVS-EN 933-1

 

Tera kuju määramine. Plaatsustegur
Determination of particle shape. Flakiness index.

EVS-EN 933-3

 

Täitematerjalide terade kuju määramine.
Determination of particle shape of aggregates.

EVS-EN 933-4

 

Purustatud pindadega terade määramine jämetäitematerjalis.
Determination of crushed surfaces in coarse aggregate particles.

EVS-EN 933-5

 

Peenosiste hindamine. Metüleensinise katse
Assessment of fines. Methylene blue test.

EVS-EN 933-9

8

Täitematerjalide purunemiskindluse määramine.
Determination of resistance to fragmentation of aggregates.

EVS-EN 1097-2 p.5 

9

Täitematerjalide puistetiheduse ja tühiklikkuse määramine.
Determination of loose bulk density and voids of aggregates.

EVS-EN 1097-3

10

Täitematerjalide terade tiheduse ja veeimavuse määramine.
Determination of particle density and water absorption of aggregates.

EVS-EN 1097-6

11

Täitematerjalide külmakindluse määramine.
Determination of frost resistance of aggregates.

EVS-EN 1367-1

12

Täitematerjalide külmakindluse määramine soolalahuses.
Determination of frost resistance of aggregates in presence of salt.

EVS-EN 1367-6

13

Täitematerjalide kloriidide sisalduse määramine.
Determination of chloride content of aggregates.

EVS-EN 1744-1 p.9

14

Täitematerjalide huumusesisalduse määramine.
Determination of humus content of aggregates.

EVS-EN 1744-1 p.15.1

15

Raudteeballasti täidised.

 

 

Purunemiskindluse määramine (Los Angelese koefitsient)
Aggregates for railway ballast. Determination of resistance to fragmentation (Los Angeles coefficient)

EVS-EN 13450
Lisa C

 

Külmakindluse määramine.
Determination of freeze-thaw resistance.

EVS-EN 13450
Lisa F

16

Betoonisegu katsetamine.
Testing fresh concrete.

 

 

Vajumiskatse.
Slump test.

EVS-EN 12350-2

 

Tihedus.
Density.

EVS-EN 12350-6

Betoonisegu õhusisaldus. Rõhumeetodid.
Air content. Pressure methods.

EVS-EN 12350-7 p.4

17

Kivistunud betooni katsetamine

Testing hardened concrete

 

Katsekehade survetugevus.
Compressive strength of test specimens.

EVS-EN 12390-3

 

Katsekehade paindetõmbetugevus.
Flexural strength of test specimens.

EVS-EN 12390-5

 

Katsekehade lõhestustõmbetugevus.
Tensile splitting strength of test specimens.

EVS-EN 12390-6

 

Kivistunud betooni tihedus.
Density of hardened concrete.

EVS-EN 12390-7

 

Surve all oleva vee sissetungimissügavus.
Depth of penetration of water under pressure.

EVS-EN 12390-8

18

Normaalbetooni külmakindlus. Määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid.
Frost resistance of normal-weight concrete. Definitions, specifications and test methods.

EVS 814

19

Konstruktsiooni betoon (ülevaatus, ettevalmistamine ja survekatse).
Concrete in structures (examining, preparation and testing for compression).

EVS-EN 12504-1 p.7-9

20

Betooni külmakindluse määramine.
Determination of frost resistance of concrete.

GOST 10060.0;1;2-95

21

Betooni karakteristikute määramine.
Determination of characteristics of concrete.

GOST 12730.5-84

22

Betooni parandussegud. Survetugevuse määramine.

Determination of compressive strength of repair mortar

EVS-EN 12190

Betooni parandussegud. Nakketugevuse määramine.

Measurement of bond strength by pull-off

EVS-EN 1542

23

Betoonist sillutisekivid. Nõuded ja katsemeetodid.
Concrete paving blocks. Requirements and test methods.

EVS-EN 1338

24

Betoonist sillutiseplaadid. Nõuded ja katsemeetodid.
Concrete paving flags. Requirements and test methods.

EVS-EN 1339

25

Betoonist äärekivid. Nõuded ja katsemeetodid.
Concrete kerb units. Requirements and test methods.

EVS-EN 1340

26

Ehituses kasutatavad soojustusmaterjalid.
Thermal insulating products for building applications.

 

 

Pikkuse ja laiuse määramine.
Determination of length and width.

EVS-EN 822

 

Paksuse määramine.
Determination of thickness.

EVS-EN 823

 

Täisnurksuse hindamine.
Determination of squareness.

EVS-EN 824

 

Tasasuse hindamine.
Determination of flatness.

EVS-EN 825

 

Näivtiheduse määramine.
Determination of the apparent density.

EVS-EN 1602

 

Mõõtmete püsivuse määramine labori konstantsetes normaaltingimustes (temperatuur 23°C ja relatiivne niiskus 50%).
Determination of dimensional stability under constant normal laboratory conditions (23°C and 50% relative humidity).

EVS-EN 1603

 

Mõõtmete püsivuse määramine kindlates temperatuuri- ja niiskustingimustes.
Determination of dimensional stability under specified temperature and humidity conditions.

EVS-EN 1604

 

Veeauru läbilaskvuse määramine.
Determination of water vapour transmission properties.

EVS-EN 12086

 

Pikaajalise veeimavuse määramine sukeldamise teel.
Determination of long term water absorption by immersion.

EVS-EN ISO 16535

27

Müürimördi katsemeetodid.
Methods of test mortar for masonry.

 

 

Terastikulise koostise määramine (sõelanalüüs).
Determination of particle size distribution (by sieve analysis).

EVS-EN 1015-1

 

Mördiproovide võtmine ja katsemörtide valmistamine.
Bulk sampling of mortars and preparation of test mortars.

EVS-EN 1015-2

 

Mördisegu konsistentsi määramine (raputuslaual)
Determination of consistence of fresh mortar (by flow table).

EVS-EN 1015-3

 

Mördisegu tiheduse määramine.
Determination of bulk density of fresh mortar

EVS-EN 1015-6

 

Mördisegu õhusisalduse määramine (meetod A).
Determination of air content of fresh mortar (meetod A).

EVS-EN 1015-7

 

Mördi kasutatavus- ja korrigeerimisaja määramine (meetod B).
Determination of workable life and correction time of fresh mortar (meetod B).

EVS-EN 1015-9

 

Kivistunud mördi tiheduse määramine.
Determination of bulk density of hardened mortar.

EVS-EN 1015-10

 

Kivistunud mördi painde- ja survetugevuse määramine.
Determination of flexural and compressive strength of hardened mortar.

EVS-EN 1015-11

 

Kivistunud krohvimördi ja aluspinna nakketugevuse määramine.
Determination of adhesive strength of hardened rendering and plastering mortars on substrates.

EVS-EN 1015-12

 

Veeslahustuvate kloriidide sisalduse määramine mördisegus.
Determination of water-soluble chloride content of fresh mortars.

EVS-EN 1015-17

 

Kivistunud mördi veeimavuskoefitsendi määramine
Determination of water absorption coefficient due to capillary action of hardened rendering mortar.

EVS-EN 1015-18

 

Veearuläbilaskvuse määramine kivistunud krohvialusmördis ja krohvimördis.
Determination of water vapour permeability of hardened rendering and plastering mortars.

EVS-EN 1015-19

28

Plaadiliimid.
Adhesives for tiles.

 

 

Libisemise määramine.
Determination of slip.

EVS-EN 12004-2

 

Kasutusaja määramine.
Determination of open time.

EVS-EN 12004-2

 

Tõmbe-nakketugevuse määramine.
Determination of tensile adhesion strength.

EVS-EN 12004-2

29

Vuugisegud.
Grouts for tiles.

 

 

Kulumiskindluse määramine.
Determination of resistance to abrasion.

EVS-EN 12808-2

 

Painde- ja survetugevuse määramine.
Determination of flexural and compressive strength.

EVS-EN 12808-3

 

Veeimavuse määramine.
Determination of water absorption.

EVS-EN 12808-5

30

Tasandussegude painde- ja survetugevuse määramine.
Determination of flexural and compressive strength of screed materials.

EVS-EN 13892-2

31

Müürikivide katsemeetodid.
Methods of test for masonry units.

 

 

Survetugevuse määramine.
Determination of compressive strength.

EVS-EN 772-1

 

Silikaattelliste ja autoklaavitud poorbetoonplokkide niiskusesisalduse määramine.
Determination of moisture content of calcium silicate and autoclaved aerated concrete units.

EVS-EN 772-10

 

Betoonist, autoklaavitud poorbetoonist ja tehis- ning looduskivist müürikivide kapillaarse veeimavuse ning savitelliste veeimavuse algkiiruse määramine.
Determination of water absorption of aggregate concrete, autoclaved aerated concrete, manufactured stone and natural stone masonry units due to capillary action and the initial rate of water absorption of clay masonry units.

EVS-EN 772-11

 

Müürikivide (välja arvatud looduslikud kivid) neto- ja brutokuivtiheduse määramine.
Determination of net and gross dry density of masonry units (except for natural stone).

EVS-EN 772-13

 

Autoklaavitud poorbetoonist müüriplokkide veeauru läbilaskvuse määramine.
Determination of water vapour permeability of autoclaved aerated concrete masonry units.

EVS-EN 772-15

 

Silikaattelliste külmakindluse määramine.
Determination of freeze-thaw resistance of calcium silicate masonry units.

EVS-EN 772-18

32

Ehituslubi. Katsemeetodid.
Building lime. Test methods.

EVS-EN 459-2