Tallinna Tehnikaülikool

Veekvaliteedi teadus- ja katselaboratoorium

Vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühma veekvaliteedi teadus- ja katselaboratoorium teostab pinnavee, heitvee ja põhjavee ana­lüüse mitmesuguste uurimisprojektide tarbeks. 

Selleks, et tagada veeseire andmete kvaliteet, on veekeemia laboratooriumis juurutatud kvaliteedi tagamise kontrollprogramm ja standardiseeritud laboratoorse analüüsi meetodid.

Laboratooriumi kvaliteedisüsteem loodi lähtudes standardi EVS EN 45001 nõuetest. Ajavahemikul 1997-2001 täiustati juba sisseviidud ja toi­mivat kvaliteeditagamise-ja kvaliteedikontrolli-süsteemi vastavalt uue täiendatud standardi EVS ISO/IEC 17025 nõuetele. Laboratoorium akrediteeriti 04.10.2001 Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt vee kvaliteedi analüüside valdkonnas. Laboratooriumis väljatöötatud kvaliteedi tagamise ja kvaliteedikontrolli süsteem on eelduseks, et laboris saadud keemilise analüüsi tulemused on usaldusväärsed ja tõepärased. Kvaliteedi tagamine kindlustatakse laboratooriumi sise- ja väliskontrolliga ning süstemaatilise osalemisega riiklikel ja rahvusvahelistel võrdluskatsetel.

Laboratooriumi töötajad osalevad süstemaatiliselt vabariigis korraldatavatel kvaliteedi tagamise ja kvaliteedikontrolli seminaridel. Veekvaliteedi laboratoorium osaleb regulaarselt heit-, pinna-, põhja- ja joogivee, aga võimalusel ka merevee laboratooriumidevahelistel võrdluskatsetel nii riiklikul (kaks korda aastas) kui ka rahvusvahelisel tasandil. Määratavate näitajate arv ja analüüsitavad kontsent­ratsioonid varieeruvad laias diapasoonis, hõlmates kõiki veekvaliteeti iseloomustavaid parameetreid.

Laboratoorium on õppebaasiks ja uurimiskeskuseks bakalaureuse, magistri- ja doktori tasandi üliõpilastele.

Vee kvaliteedi näitajad

Veevarud on meie maa looduslik rikkus. Nende varude praeguse seisu objektiivne hindamine ja tuleviku realistlik prognoosimine on veeuurijate üks tähtsamaid ülesandeid. Selleks on vaja teada vee koostise ja omaduste vastavust vajadustele ja tarbimisnõuetele.

Vee koostis ja omadused kujunevad looduslike ja antropogeensete mõjurite toimel ning on suuresti muutuvad.

Veekvaliteedi teadus- ja katselaboratoorium on võimeline tegema ettevõtetele, firmadele, asutustele ja eraisikutele erinevaid analüüse pinnaveest.

Laboris määratakse:

füüsikalisi ja füüsikalis-keemilisi parameetreid;

summaarseid mõju- ja ainenäitajaid (orgaanilised ained, lämmastiku- ja fosforiühendid, lahustumata ja lahustunud lisandid);

anioone ja katioone;

ainerühmadena määratavaid ühendeid.