Tallinn University of Technology

Who are the newest doctorate degree recipients of TalTech and what were the topics on which they defend their theses? Who can we support in the near future? Here you can see all the doctoral theses* defended at TalTech in 2021 and the theses that will be defended this fall!

doktoritööd

Theses defended in 2021:

 • 1.12 – Kudriavtseva, Tatiana "Cluster Industrial Policy and Tools in Transition Economy: The Case of Russia" (Klastri tööstuspoliitika ja üleminekumajanduse vahendid: Venemaa näide)

 • 29.11 – Ziko, Mehadi Hasan  "Characterization of Interfaces Between the Metal Film and Silicon Carbide Semiconductor" (Metallkontakti ja ränikarbiidi vahelise liidespinna karakteriseerimine)

 • 3.11 – Jaagura, Madis "The Effect of Diet and Dietary Fiber on the Human Gut Microbiota in vitro and in vivo" (Toitumise ja kiudainete mõju inimese seedetrakti mikrobiootale in vitro ja in vivo)

 • 29.10 – Jõul, Piia "Novel Analytical Procedures for Sample Preparation and Analysis of Environmentally Harmful Compounds" (Uudsed analüüsimetoodikad keskkonnakahjulikke ühendeid sisaldavate proovide ettevalmistuseks ja analüüsiks)

 • 28.10 – Sein, Sander "Development of an Optimised Condition Assessment Plan for Common Reinforced Concrete Bridges in Estonia" (Optimeeritud seisukorra kontrolliplaani välja töötamine tüüpilistele Eesti raudbetoonsildadele)

 • 15.10 – Ehrminger, Robin "Development of Electrical Impedance Spectroscopy and Total Internal Reflection Microscopy Based Biosensing Assay Systems" (Elektrilise impedantsi spektroskoopial ja täieliku sisepeegelduse fluorestsentsmikroskoopial põhinevad biotundlikud süsteemid)

 • 14.10 – Liu, Le "Ti-B Based Composites by Spark Plasma Sintering and Selective Laser Melting" (Sädepaagutus- ja selektiivse lasersulatus-tehnoloogia abil valmistatud Ti-B baasil komposiitmaterjalid)

 • 1.10 – Trubitsõn, Dmitri "Organocatalytic Enantioselective Synthesis of N-alkylated Indoles"(Organokatalüütiline enantioselektiivne N-alküleeritud indoolide süntees)
 • 24.09 – Kimm, Mariliis "Asymmetric Organocatalytic [2,3]-Wittig Rearrangement" (Asümmeetriline organokatalüütiline [2,3]-Wittigi ümberasetusreaktsioon)
 • 9.09 – Rosend, Julia „The Effect of Cidermaking Practices on Ester Production by Yeast. Siidri valmistamise tingimuste mõju estrite tootmisele pärmide poolt“
 • 2.09 – Iqbal, Muhammad Naveed „Measurement Based Approach for Residential Customer Stochastic Current Harmonic Modelling" (Mõõtmispõhine lähenemine olmetarbijate vooluharmoonikute juhusliku esinemise modelleerimiseks)
 • 27.08 – Asad, Bilal „Mathematical Modelling of Three Phase Squirrel Cage Induction Motor and Related Signal Processing for Fault Diagnostics“ (Kolmefaasilise lühisrootoriga asünkroonmootori matemaatiline modelleerimine ning lähtuv rikkediagnostiline signaalitöötlus)
 • 26.08 – Saffarshamshirgar, Ali "Hierarchically Structured Functional Ceramic Composites with Graphene Augmented Nanofibers" (Hierarhiliselt struktureeritud funktsionaalsed keraamilised komposiidid grafeenlisandiga nanokiududega)
 • 24.08 – Tkachivskyi, Dmytro "Abrasive Wear Resistant Composite Hardfacings with Ex-situ and In-situ Synthesized Carbide Reinforcement" (Abrasiivkulumiskindlad komposiitpinded ex-situ ja in-situ sünteesitud karbiidkõvafaasiga)
 • 24.08 – Malmberg, Siret "Development of Electrospun Nanostructured Electrochemical Double-Layer Capacitor Electrodes" (Elektrilise kaksikkihi kondensaatori elektrokedratud nanostruktuursete elektroodide arendus)
 • 23.08 – Muižniece, Lauma "Small States and Knowledge Governance: the Case of Latvia" (Väikeriigid ja teadmiste juhtimine: Läti juhtum)
 • 12.08 – Kask, Maarja "Combination of Advanced Oxidation Methods for the Energy-Efficient Abatement of Aqueous and Gaseous Hazardous Pollutants" (Süvaoksüdatsiooniprotsesside kombineerimine ohtlike saasteainete energiatõhusaks lagundamiseks vees ja õhus)
 • 11.08 – Pihelgas, Mauno "Automating Defences against Cyber Operations in Computer Networks" (Arvutivõrkude kaitse automatiseerimine küberoperatsioonide vastu)
 • 9.07 – Zujev, Mihhail "Development of Data Assimilation for Numerical Forecasts in Estonian Marine Areas" (Eesti merealade prognoosisüsteemi arendamine vaatlusandmete assimileerimise abil)
 • 21.06 – Pesti, Ksenija "Modelling and Simulation of Arterial Blood Pulsation via Bioimpedance" (Arteriaalse verepulsatsiooni modelleerimine ja simuleerimine bioimpedantsi kaudu)
 • 21.06 – Shaikh, Asad Alamgir "Tribological Behavior of Hybrid Coatings at Extreme Conditions" (Hübriidpinnete triboloogiline käitumine ekstreemsetes tingimustes)
 • 17.06 – Kõrge, Kristi "Biological Activity and Physicochemical Properties of Chitosan Film Cross-Linked with Chestnut Extract for Active Food Packaging Applications" (Kastani ekstraktiga seotud kitosaankilede bioloogiline aktiivsus, füüsikalis-keemilised omadused ning rakendatavus toidupakendina)
 • 17.06 – Kändler, Nils "Decentralized Real-Time Control Platform for Urban Drainage Systems in Climate Proof Smart Cities" (Sademeveesüsteemide detsentraliseeritud juhtimissüsteemi platvorm kliimakindlates tarkades linnades)
 • 16.06 – Maennel, Kaie "Advancing Cybersecurity Education through Learning Analytics" (Küberkaitsealase hariduse parendamine õpianalüütika abil)
 • 16.06 – Pazaitis, Alexandros "Towards a Theory of Value as a Commons: Production and Organisation in Times of the Digital Economy" (Ühisvaral põhineva väärtusteooria suunas: tootmine ja korraldus digitaalmajanduse ajastul)
 • 15.06 – Kusumahastuti, Dewi Kurnianingsih Arum "Ecotoxicological Profiling and Antibacterial Potency of a Series of 24 L-Phenylalanine Based SAILs" (24 L-fenüülalaniini-põhise ioonvedeliku ökotoksikoloogiline ja antibakteriaalne iseloomustamine)
 • 11.06 – Kaupmees, Reelika "Growth and Optical Properties of Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides" (Kahedimensionaalsete siirdemetallide dikalkogeniidide kasvatus ning optiliste omaduste uurimine)
 • 11.06 – Tart, Allan "Some Novel Algorithms for Processing Sensor Array Output Signals" (Uudsed algoritmid antennivõre väljundsignaali töötlemiseks)
 • 10.06 – Meurer, Christian "State Estimation and Control for Small Low-Cost Autonomous Underwater Vehicles" (Meetodid olekute hindamiseks ja juhtimiseks soodsa hinnaga autonoomsetele allveerobotitele)
 • 8.06 – Klepinina, Ljudmila "Rearrangement of Energy Metabolism During Differentiation of Cancer Cells" (Energiametabolismi ümberkorraldamine kasvajarakkude diferentseerimisel)
 • 27.05 – Luberg, Ago "Consolidation of Crowd-Sourced Geo-Tagged Data for Parameterized Travel Recommendations" (Kasutajatelt kogutud andmete integreerimine parametriseeritud reisisoovituste loomiseks)
 • 26.05 – Kuhi, Kristjan "Traceable Temporo-Spatial Performance Measurement Concept for Network Industries" (Tõestatav ja ajas ning ruumis jälgitav tulemuslikkuse mõõtmise kontseptsioon võrguettevõtetele)
 • 25.05 – Ping, Kefeng "Rational Design of Carbonaceous MOF-based Materials for Chemo- and Electrocatalytic Applications" (Süsinikurikastel, metall–orgaanilistel võrestikel põhinevate materjalide disain ja nende kasutuselevõtt kemo- ja elektrokatalüütilistes rakendustes)
 • 12.05 – Reimand, Juhan "Discordance between amyloid-β PET and CSF biomarkers: Clinical and pathophysiological consequences" (Amüloid-β staatuse vastuolu PET-uuringul ning liikvorianalüüsil: Kliiniline ja patofüsioloogiline tähendus)
 • 5.05 – Tuhkanen, Eero "Slotted-In Steel Plate Connections with Dowels in Cross-Laminated Timber Shear Walls" (Sissefreesitud terasplaadiga naagelliited ristkihtliimpuidust jäikusseintes)
 • 20.04 – Sardis, Merlin "Chemical Modification of Met and His Residues of Amyloid β Peptide. Influence of Copper Ions and Effect on Fibrillization" (Metioniini ja histidiini jääkide keemiline modifitseerimine amüloid-β peptiidis. Vaskioonide mõju ja efekt fibrillisatsioonile)
 • 9.04 – Cowart, Anna "An Investigation of Noncovalently Bound Supramolecular Systems Through Case Studies of Oxacalixarenes and Iodo-triazoles" (Mittekovalentsete sidemete abil moodustunud supramolekulaarsete süsteemide uurimine oksakaliksareenide ja jodotriasoolide näitel)
 • 23.03 – Päeske, Laura "Assessment of Electroencephalographic Measures Applied in the Detection of Depression" (Depressiooni avastamiseks kasutatavate elektroentsefalograafilise signaali mõõdikute analüüs)
 • 19.03 – Harkmann, Kersti  "Essays on Volatility and Contagion in Financial Markets" (Uurimused volatiilsusest ja nakkuslikkusest finantsturgudel)
 • 17.03 – Philipp, Robert "Smart Seaports as Innovation Drivers for Blue Growth" (Nutikad meresadamad kui sinist majanduskasvu vedav innovatsioon)
 • 10.03 – Dündar, Ibrahim "TiO2 Thin Films by Ultrasonic Spray Pyrolysis for Photocatalytic Air-Cleaning Applications" (TiO2 õhukesed kiled ultraheli pihustuspürolüüsi meetodil õhu fotokatalüütiliseks puhastamiseks)
 • 5.03 – Männikus, Rain "Water Level Dynamics in the Eastern Baltic Sea, 1961−2018" (Läänemere idaranniku ja Liivi lahe veetaseme dünaamika 1961−2018)
 • 4.03 – Ridala, Svetlana "Essays on Language Skills and Labour Market Outcomes" (Esseed keeleoskusest ja tööturu väljunditest)
 • 26.02 – Khan, Rida "System Level Optimizations in Wearable Wireless Networks" (Kantavate seadmete võrkude süsteemi tasemel optimeerimine)
 • 17.02 – Pantazis, Alexandros "Learning and the Concept of Commons: How Peer-to-Peer can Enhance Learning and Education in the Digital Era" (Õppimine ja ühisvara kontseptsioon – kuidas üksteiselt õppimine saab digiajastul õppimist ja õpetamist parendada)
 • 2.02 – Pedai, Andrus "Modelling and Simulation of Autonomous Vehicles and Systems and Their Advanced Control Methods" (Autonoomsete sõidukite ja süsteemide ning nende täiustatud juhtimismetoodikate modelleerimine ja simuleerimine)
 • 1.02 – Rashid, Haroon Muhammad "Characterization of Silicon Carbide (SiC) and Graphene-Based Novel Semiconductor Devices" (Ränikarbiidil (SiC) ja grafeenil pōhinevate uudsete pooljuhtstruktuuride karakteriseerimine)
 • 29.01 – Kangru, Tavo "Development of Intelligent Manufacturing Cell Structure for SME Digital Manufacturing Hub" (Intelligentse robot-tootmise struktuuri arendus väike- ja keskmise suurusega ettevõtete digitaalsete töökohtade tarbeks)
 • 22.01 – Uukkivi, Raigo "The Effectiveness of Economic Regulation of Network Industries: The Case of Estonia" (Võrguettevõtete majandusliku regulatsiooni tulemuslikkus Eestis)
 • 15.01 – Korkh, Oleksandr "Isolated Matrix Converters" (Isoleeritud maatriksmuundurid)
 • 14.01 – Janson, Karl "Techniques for Robust Routing, Communication and Computation in Multiprocessor Systems" (Robustse marsruutimise, side ja arvutuse tehnikad mitmeprotsessorilistes süsteemides)
 • 13.01 – Priavolou, Christina "Towards a Convivial Built Environment: Developing an Open Construction Systems Framework" (Ehituses inimmõõtmelisusele üleminemine: avatud ehituse süsteemi raamistik)
 • 8.01 – Tuvikene, Jürgen "Transcriptional and Translational Regulation of Brain-Derived Neurotrophic Factor" (Aju päritolu neurotroofse teguri transkriptsiooni ja translatsiooni regulatsioon)
doktorid

Theses to be defended:

*list will be updated

10.12 – Rooda, Ilmatar "Intercellular Signalling in the Human Pre-ovulatory Follicle: microRNA Expression in Granulosa Cells and Detection in the Follicular Fluid" (Rakkudevaheline kommunikatsioon inimese munasarja preovulatoorses folliikulis: mikroRNA-de ekspressioon granuloosrakkudes ja follikulaarvedelikus)

14.12 – Kaldas, Kristiina „Wet Air Oxidation of Oil Shale“ (Põlevkivi oksüdeerimine vees hapniku mõjul)

15.12 – Varjas, Toivo „Research and Development of Measurement Solution and Methodology for Assessment of Light Reflection from Surfaces“ (Mõõtelahenduse ja -metoodika uurimine ning arendamine pindadelt valguse peegeldumise hindamiseks)

17.12 – Põld, Toomas „Application of Electroencephalographic Signal Based Measures for Early Detection of Depression Symptoms in Occupational Health“ (Elektroentsefalograafilisel signaalil põhinevate indikaatorite kasutamine depressiooni sümptomite varaseks avastamiseks töötervishoius)

20.12 – Kiitam, Ivar „Insulation Durability and Measurement of Partial Discharge“ (Isolatsiooni vastupidavus ja osalahenduste mõõtmine)

21.12 – Kontson, Tiina  „Catalytic Conversion of Recalcitrant Glycopolymers: Investigation of Saccharification and Isomerisation in Ionic Liquids“ (Tõrksate glükopolümeeride katalüütiline konversioon: sahharifikatsiooni ja isomerisatsiooni uurimine ioonsetes vedelikes)

Loading...