Tallinna Tehnikaülikool

Koostöö digiriigi tehnoloogia ja arhitektuuri uurimisrühmaga

Digiriigi areng, sealhulgas uute teenuste käivitamine ning tehnoloogiliste võimaluste kaasajastamine on lähiaastate infoühiskonna arengu peamised suunad nii Eestis kui ka mujal riikides. Tehnoloogilised muudatused mõjutavad kõiki majandusharusid ja ettevõtteid, nii avalikku kui erasektorit.  

Digiriigi tehnoloogiate ja - arhitektuuri uurimisrühm hoiab silma peal viimase aja tipptehnoloogiatel ja sellel kuidas neid tehnoloogiaid läbi akadeemilise uurimus-ja koostöö kaudu praktikas kõige paremini rakendada. Digiriigi uurimisrühm lahendab dünaamilise ja multidistsiplinaarse lähenemisviisiga päriselu ülesandeid, aidates kaasa nii digiriigi kui ka erasektori  tuleviku kujundamises.

Meie ekspertiis hõlmab

  • järgmise põlvkonna digitaalse transformatsiooni inim- ja tehnoloogilisi aspekte;
  • tehisintellekti, uudsete digiriigi arhitektuuride ja andmestrateegiate rakendamist;
  • olemasolevate äriprotsesside analüüs ja üleminek uutele ärijuhtimise meetoditele;
  • arusaadavate ja praktiliste tulemusteni jõudmine läbi akadeemiliste ja tehniliste teadmiste omandamise.

Milliseid probleeme lahendame?

Uurime probleeme, millega avalik ja erasektor seisavad silmitsi järgmise põlvkonna digitaalsete tehnoloogiate arendamisel ja rakendamisel. Saame aidata leida vastused järgnevatele küsimustele:

  • Kuidas saab aidata tehisintellekt riigiteenustes revolutsiooni teha?
  • Mil moel võimaldavad uued digiriigi arhitektuurid ja teenused innovaatilisi lahendusi turvaliseks andmevahetuseks?
  • Kuidas tagada teie valitsuse tehnoloogiline valmisolek infrastruktuuris ja süsteemides, et uusi lahendusi rakendada?
  • Kuidas tagada, et teie olemasolevaid andmeid saab nendes protsessides kasutada?

Kuidas saame teid aidata?

Piiriülene andmevahetus

Tehisintellekt

Inimlik aspekt

Meie eksperdid aitavad uurida kõige uuemaid lähenemisi andmete turvaliseks vahetamiseks nii mikro- kui sündmuspõhiste teenuste arhitektuuri abil.

Aitame analüüsida, kaardistada ja uurida üldiselt tehisintellekti kasutamist valitsuses ning ka konkreetsemalt riigiteenuste osutamise võimalikkust virtuaalsete assistentide abil.

Aitame pakkuda ekspertteadmisi ja uurida kodanike valmisolekut võtta kasutusele tehisintellekti toega valitsusteenuseid.

Käimasolevad projektid, kus uurimisrühm on kaasa löömas

Lõppenud projektid

Kontakt