Tallinna Tehnikaülikool

Geokeemia ja mineraloogia labor

Kontakt: geoloogia.lab@taltech.ee

Hinnakiri

Teenused:

 • Elementkoostise määramine XRF-meetodil
 • Mineraalse koostise määramine XRD meetodil

Geokeemia ja mineraloogia labor tegeleb peamiselt kivimite, aga ka muude materjalide elementkoostise ja struktuuri uuringutega ning kivimite petrograafiliste uuringutega.

Elementkoostise analüüsimiseks on laboris kasutusel Bruker S4 Pioneer röntgenfloresentsspektromeeter (XRF), millega on võimalik määrata laia vahemikku keemiliste elementide sisaldusi fluorist uraanini sisaldusevahemikus 10ppm - 100%.

Mineraloogia ja struktuuriuuringuteks on laboris kasutusel Bruker D8 Advance röntgendifraktomeeter (XRD), mis on pulberdifraktomeetria seadistusega. Meetod on geoloogias põhiline mineraloogilise koostise määramise tööriist ning võimaldab uurida mineraalide struktuurimuutusi erinevate keskkonnamõjude tulemusel.

Proovide ettevalmistamiseks on laboris seadmed kivimite saagimiseks, purustamiseks ja jahvatamiseks, samuti seadmed õhikute ja poleerlihvide valmistamiseks.

Labor on pikaaegselt osalenud Rahvusvahelise Geoanalüütikute Assotsiatsiooni võrdluskatsete programmis, mille eesmärk on anda tagasisidet laborite analüüsi kvaliteedi kohta (vaata sertifikaate). Labor on laiahaardeline ning lisaks teadustööle lööb kaasa ka riiklikes projektides ja teeb koostööd eraettevõtetega, näiteks keemiatehnika ettevõtted, metallurgiatööstus, ravimitööstus, teedeehitus ettevõtted jpt.

Sertifikaadid: doleriit, fosforiit, silikaatne aleuroliit, granodioriit, sediment, tonaliit, aleuriitne muld, aleuriitne muld2, montsoniit, basalt, lubjastunud sete, leukomontsograniit, graniit, graptoliitargilliit

Isotoop-hüdrogeokeemia labor

Kontakt: PhD Merlin Liiv, tel 5399 8112

Hinnakiri

Isotoop-hüdrogeokeemia laboris toimub setete jt proovide orgaanilise aine isotoopkoostise analüüs (süsinik ja lämmastik). Setete isotoopväärtused võimaldavad leida seoseid maismaa- ja veesüsteemide vahel ning uurida muutuseid aineringetes.  
Isotoopanalüüsiks kasutatakse mass-spektromeetrit Delta V Advantage koos gaasi ettevalmistus-sisestussüsteemiga FlashEA 1112 + ConFlo IV. Tulemused esitatatakse Vienna Peedee Belemnite (VPDB; δ13C) ja õhu lämmastiku (Air- N2; δ15N) skaala suhtes ning kalibreeritakse kasutades Rahvusvahelise Aatomienerga Agentuuri (IAEA) standardeid: Urea, IAEA-CH-3 (Cellulose), IAEA-CH-6 (Sucrose), N1 (Ammonium Sulfate), N2 (Ammonium Sulfate).

delta_flash

Isotoop-hüdrogeokeemia laboris analüüsitakse vee isotoopkoostist (δ18O ja δD) Picarro L-2120-i laserspekromeetriga ning vee peamiste ioonide (fluoriid, kloriid, nitrit, bromiid, nitraat, fosfaat, sulfaat, liitium, naatrium, ammoonium, kaalium, magneesium, kaltsium, strontsium ja baarium) sisaldust Thermo Dionex ICS-1100 ioonkromatograafiga. Labor osaleb IAEA isotooplaborite interkalibreerimisprogrammis WICO.

picarro_dionex

Mäendustingimuste labor

Kontakt: MSc Tõnu Tomberg, tel 620 3853

Hinnakiri

Teenused

 • Maavõngete seismograafiline mõõtmine vastavalt ISEE (International Society of Explosives Engineers) Field Practice Guidelines for Blasting Seismographs nõuetele
 • Töökeskkonna müra mõõtmine (Helirõhu taseme mõõtmine. A ja C sageduskõveral) vastavalt standardi EVS-EN ISO 9612  nõuetele;
 • Tööstusmüra mõõtmine  (Helirõhu taseme mõõtmine. A ja C sageduskõveral) vastavalt standardi EN 1996-2 nõuetele;
 • Puistematerjalide sõelanalüüs vastavalt standardi EVS-EN 933-1 nõuetele;
 • Puistematerjalide plaatsuse määramine vastavalt standardi EVS-EN 933-3 nõuetele;
 • Kivimite purunemiskindluse määramine Los Angelese meetodil vastavalt standardi EVS-EN 1097-2 nõuetele.
 • Kivimite abrasiivsuse määramine LCPS meetodil vastavalt standardi NF P 18-579 nõuetele.
 • Kivimite survetugevuse määramine punktkoormustestiga vastavalt standardi ASTM D 5731 nõuetele.
 • Kivimimassiivide stabiilsuse alased eksperthinnangud  
 • Lõhkematerjalide (sh pürotehniliste vahendite) ja muude plahvatusohtlike materjalide käitlemise alased eksperthinnangud;
 • Lõhketööde (sealhulgas erilõhketööd) parameetrite ja ohutuse alased eksperthinnangud;
 • Lõhkematerjalide ja plahvatusohtlike materjalide käitlemise alaste komplekssete riskihinnangute alased konsultatsioonid ja vastavate riskihinnangute koostamine;
 • Lõhketööde (sealhulgas erilõhketööd) projekteerimine;
 • Militaargeoloogia alased konsultatsioonid;
 • Militaartehnoloogiate alased konsultatsioonid.

Sedimentoloogia ja paleoökoloogia labor

Kontakt: PhD Tiiu Alliksaar, tel 5888 0632

Hinnakiri

 • setete orgaanilise, karbonaatse ja terrigeense koostise analüüs tuhastusmeetodil
 • setete orgaanilise aine elementkoostise (üldC, orgC, üldN, S) analüüs
 • proovide külmkuivatamine lüofilisaatoriga
 • setete lõimise analüüs
 • setete biostratigraafilised uurimismeetodid (õietolmu-, ränivetikate-, taimsete makrojäänuste analüüs, paleosoikumi settekivimite biostratigraafiline (kas mikrofossiilid?) dateerimine)
 • setteproovide  (järvesetete, turba läbilõigete) võtmine ja ettevalmistamine analüüsideks

Sedimentoloogia ja paleoökoloogia labor tegeleb setetesse (järve-, soo-, mere- jm setetesse) talletunud informatsiooni põhjal nii looduslike kui ka inimtekkeliste keskkonna-,  kliima- ja taimkatte muutuste uurimisega. Lahendatakse mitmesuguseid paleoökoloogilisi probleeme nagu nt taimestiku areng muutuvas kliimas, maakasutuse mõju maastike kujunemisele (õietolmu- ja taimsete makrojäänuste analüüs), looduslike protsesside ja inimese mõju veekogudele (ränivetikate jm analüüs) jms.
Setete koostise põhikomponentidest määrame tuhastusmeetodil orgaanilise, karbonaatse ja terrigeense aine sisalduse. Orgaanilise aine elementanalüsaatoriga Thermo FLASH 2000 CHNS-O saame määrata üldsüsiniku, orgaanilise süsiniku, üldlämmastiku ja väävli sisaldust.

Töö Thermo Flashiga

Setete lõimise e granulomeetriliseks analüüsiks kasutame laserdifraktomeetrit Horiba Partica LA-950 (peeneteriste setete jaoks) või sõeltekomplektiga raputit (jämeterise materjali jaoks). Saame proove kuivatada külmkuivatamise teel vaakumis; selleks on meil lüofilisaator Scanvac Coolsafe 55.

Scanvac Coolsafe 55

Lisaks on laboris rida seadmeid proovide keemilise töötluse jaoks – kuivatuskapid (Termaks), vesivannid (Julabo), liivavann (Clifton HP1-2D), tsentrifuug (Hettich Universal 320), segistid (Vortex Genie 2), ultrahelivann (…) ja mikserveski (RETSCH MM 400).