Tallinna Tehnikaülikool

Laborid ja teenused

Instituudi kaasaegsed laborid toetavad teadusuuringute läbiviimist ja õppetööd ning võimaldavad pakkuda analüüsi- ja teadmusteenuseid ka väljapoole ülikooli. 

Hinnakiri

Geokeemia ja mineraloogia labor

XRF labor on septembrini puhkusel

Kontakt: Nata-Ly Pantšenko, geoloogia.lab@taltech.ee, tel 620 3049

Teenused:

 • Elementkoostise määramine XRF-meetodil
 • Mineraalse koostise määramine XRD-meetodil

Geokeemia ja mineraloogia labor tegeleb peamiselt kivimite, aga ka muude materjalide elementkoostise ja struktuuri uuringutega.

Elementkoostise analüüsimiseks on laboris kasutusel Bruker S4 Pioneer röntgenfluorestsents-spektromeeter (XRF), millega on võimalik määrata laia vahemikku keemiliste elementide sisaldusi fluorist uraanini sisaldusevahemikus 10ppm - 100%.

Lisaks ka Bruker S4 Pioneer spektromeetrile on kasutusel ka Olympus Vanta M-series käsi-XRF-spektromeeter. See võimaldab teha kiiret esmast ülevaadet materjali elementkoostisest.

Proovide ettevalmistamiseks on laboris seadmed kivimite saagimiseks, purustamiseks ja jahvatamiseks, samuti seadmed õhikute ja poleerlihvide valmistamiseks.

Labor on pikaaegselt osalenud Rahvusvahelise Geoanalüütikute Assotsiatsiooni võrdluskatsete programmis, mille eesmärk on anda tagasisidet laborite analüüsi kvaliteedi kohta (vaata sertifikaate). Labor on laiahaardeline ning lisaks teadustööle lööb kaasa ka riiklikes projektides ja teeb koostööd eraettevõtetega, näiteks keemiatehnika ettevõtted, metallurgiatööstus, ravimitööstus, teedeehitus ettevõtted jpt.

Sertifikaadid: doleriit, fosforiit, silikaatne aleuroliit, granodioriit, sediment, tonaliit, aleuriitne muld, aleuriitne muld2, montsoniit, basalt, lubjastunud sete, leukomontsograniit, graniit, graptoliitargilliit, toleiitbasalt, basalt

girl working in laboratory
man with laboratory equipment

Mineraloogia ja struktuuriuuringuteks on laboris kasutusel Bruker D8 Advance röntgendifraktomeeter (XRD), mis on pulberdifraktomeetria seadistusega. Meetod on geoloogias põhiline mineraloogilise koostise määramise tööriist ning võimaldab uurida mineraalide struktuurimuutusi erinevate keskkonnamõjude tulemusel.

Isotoop-hüdrogeokeemia labor

Kontakt: PhD Merlin Liiv, tel 620 3030

Teenused:

 • Orgaanilise aine ja vee isotoopkoostise analüüs
woman in lab

Isotoop-hüdrogeokeemia laboris toimub setete jt proovide orgaanilise aine isotoopkoostise analüüs (süsinik ja lämmastik). Setete isotoopväärtused võimaldavad leida seoseid maismaa- ja veesüsteemide vahel ning uurida muutusi aineringetes. 

Isotoopanalüüsiks kasutatakse mass-spektromeetrit Delta V Advantage koos gaasi ettevalmistus-sisestussüsteemiga FlashEA 1112 + ConFlo IV. Tulemused esitatatakse Vienna Peedee Belemnite (VPDB; δ13C) ja õhu lämmastiku (Air- N2; δ15N) skaala suhtes ning kalibreeritakse, kasutades Rahvusvahelise Aatomienerga Agentuuri (IAEA) standardeid: Urea, IAEA-CH-3 (Cellulose), IAEA-CH-6 (Sucrose), N1 (Ammonium Sulfate), N2 (Ammonium Sulfate).

Picarro L-2120-i laserspekromeetriga analüüsitakse vee isotoopkoostist (δ18O ja δD). Tulemused võimaldavad hinnata vee päritolu ja selle muutusi eri süsteemides.

lab equipment Picarro

Mäendustingimuste labor

Kontakt: MSc Sander Kanter, tel 620 3038

Teenused:

 • Maavõngete seismograafiline mõõtmine vastavalt ISEE (International Society of Explosives Engineers) Field Practice Guidelines for Blasting Seismographs nõuetele
 • Töökeskkonna müra mõõtmine (Helirõhu taseme mõõtmine. A ja C sageduskõveral) vastavalt standardi EVS-EN ISO 9612  nõuetele;
 • Tööstusmüra mõõtmine  (Helirõhu taseme mõõtmine. A ja C sageduskõveral) vastavalt standardi EN 1996-2 nõuetele;
 • Puistematerjalide sõelanalüüs vastavalt standardi EVS-EN 933-1 nõuetele;
 • Puistematerjalide plaatsuse määramine vastavalt standardi EVS-EN 933-3 nõuetele;
 • Kivimite purunemiskindluse määramine Los Angelese meetodil vastavalt standardi EVS-EN 1097-2 nõuetele.
 • Kivimite abrasiivsuse määramine LCPS meetodil vastavalt standardi NF P 18-579 nõuetele.
 • Kivimimassiivide stabiilsuse alased eksperthinnangud  
 • Lõhkematerjalide (sh pürotehniliste vahendite) ja muude plahvatusohtlike materjalide käitlemise alased eksperthinnangud;
 • Lõhketööde (sealhulgas erilõhketööd) parameetrite ja ohutuse alased eksperthinnangud;
 • Lõhkematerjalide ja plahvatusohtlike materjalide käitlemise alaste komplekssete riskihinnangute alased konsultatsioonid ja vastavate riskihinnangute koostamine;
 • Lõhketööde (sealhulgas erilõhketööd) projekteerimine;
 • Militaargeoloogia ja -tehnoloogiaalased konsultatsioonid.

Sedimentoloogia ja paleoökoloogia labor

Kontakt: PhD Tiiu Alliksaar, tel 620 3032

Teenused:

 • setete orgaanilise, karbonaatse ja terrigeense koostise analüüs tuhastusmeetodil
 • setete orgaanilise aine elementkoostise (üldC, orgC, üldN, S) analüüs
 • proovide külmkuivatamine lüofilisaatoriga
 • setete lõimise analüüs
 • setete biostratigraafilised uuringud (õietolmu-, ränivetikate-, taimsete makrojäänuste analüüs, paleosoikumi settekivimite biostratigraafiline dateerimine)
 • setteproovide  (järvesetete, turba läbilõigete) võtmine ja ettevalmistamine analüüsideks
man in a storage room

Sedimentoloogia ja paleoökoloogia labor tegeleb setetesse (järve-, soo-, mere- jm setetesse) talletunud informatsiooni põhjal nii looduslike kui ka inimtekkeliste keskkonna-,  kliima- ja taimkatte muutuste uurimisega. Lahendatakse mitmesuguseid paleoökoloogilisi probleeme nagu nt taimestiku areng muutuvas kliimas, maakasutuse mõju maastike kujunemisele (õietolmu- ja taimsete makrojäänuste analüüs), looduslike protsesside ja inimese mõju veekogudele (ränivetikate jm analüüs) jms.

Töö Thermo Flashiga

Setete koostise põhikomponentidest määrame tuhastusmeetodil orgaanilise, karbonaatse ja terrigeense aine sisalduse. Orgaanilise aine elementanalüsaatoriga Thermo FLASH 2000 CHNS-O saame määrata üldsüsiniku, orgaanilise süsiniku, üldlämmastiku ja väävli sisaldust.

Setete lõimise e granulomeetriliseks analüüsiks kasutame laserdifraktomeetrit Horiba Partica LA-950 (peeneteriste setete jaoks) või sõeltekomplektiga raputit (jämeterise materjali jaoks). Saame proove kuivatada külmkuivatamise teel vaakumis; selleks on meil lüofilisaator Scanvac Coolsafe 55.

Lisaks on laboris rida seadmeid proovide keemilise töötluse jaoks – kuivatuskapid (Termaks), vesivannid (Julabo), liivavann (Clifton HP1-2D), tsentrifuug (Hettich Universal 320), segistid (Vortex Genie 2), ultrahelivann (Branson 5800) ja mikserveski (RETSCH MM 400).